Załącznik do Uchwały Nr X/60/07


Tabela 41. Wykaz wskaźników rezultatów planowanych do osiągnięcia w Gminie Mińsk MazowieckiPobieranie 2.05 Mb.
Strona14/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Tabela 41. Wykaz wskaźników rezultatów planowanych do osiągnięcia w Gminie Mińsk Mazowiecki

Rezultaty

Wskaźnik

Jednostka miary

Źródło

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON

Szt.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Udział szkół wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu

- szkoły podstawowe

- gimnazja

w tym na wsi:

- szkoły podstawowe

- gimnazja
%

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Liczba jednostek publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu

Szt.

Dane Urzędu Gminy

Liczba miejsc pracy, które zostały utworzone w wyniku realizacji projektów odnowy wsi

Szt.

Dane Urzędu Gminy

Odsetek mieszkań wyposażonych w instalację kanalizacyjną

%

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną oczyszczane i nieoczyszczane

hm3

Dane Urzędu Gminy

Ścieki komunalne z wsi oczyszczane

dm3

Dane Urzędu Gminy

Chroniona powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych

%

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Odpady komunalne stałe wyselekcjonowane z odpadów zebranych

tys. ton

Dane Urzędu Gminy

Lesistość

%

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Odnowienia i zalesienia

ha

Dane Urzędu Gminy

Liczba pożarów lasów

Szt.

Statystyka powiatowa dot. Pożarów

Korzystający z noclegów ogółem

Os.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Dochód budżetu jst z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (w tys. zł)

PLN

Dane Urzędu Gminy

Dochód budżetu jst z kultury fizycznej i sportu (w tys. zł)

PLN

Dane Urzędu Gminy

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych

Os.

Powiatowa Komenda Policji

Objętość dostarczonego gazu

m3

Dane Urzędu GminyWykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (%):

- średnie (łącznie z zasadniczym zawodowym i policealnym)

- wyższe

w tym na wsi

- średnie (łącznie z zasadniczym zawodowym i policealnym)

- wyższe


%

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Kształcenie ustawiczne dorosłych (% udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających w ludności wieku 25-64 lata)

%

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Liczba mieszkańców w jednostkach pomocy społecznej

Os.

Dane Urzędu Gminy


Tabela 42. Wykaz wskaźników oddziaływania planowanych do osiągnięcia w Gminie Mińsk Mazowiecki

Oddziaływania

Wskaźnik

Jednostka miary

Źródło

Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej

szt.

Dane Urzędu Gminy

Polepszenie stanu środowiska naturalnego (ilość odprowadzanych i oczyszczanych ścieków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego)

%

Badania WFOŚ

Wielkość migracji

szt.

Dane Urzędu Gminy

Wzrost poziomu życia mieszkańców

%

Badania ankietowe mieszkańców Gminy

Zmniejszenie zachorowalności dzieci w placówkach kulturalno – oświatowych w wyniku poprawy warunków nauczania

%

Statystyka szkolna i gminna/ dane Urzędu Gminy

Zwiększenie aktywności pozalekcyjnej uczniów w postaci ilości kółek zainteresowań

%

Statystyka szkolna

Zwiększenie aktywności rekreacyjnej mieszkańców

%

Statystyka gminna/ Urząd Gminy

Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji i ulepszenia nawierzchni

%

Badanie ankietowe (kierowców zgłaszających się do Powiatowego Wydziału Komunikacji),

Spadek emisji niebezpiecznych związków - CO2, SO2, NO2

mg/m3

Badania WFOŚ

Wzrost zdrowotności mieszkańców

%

Dane Urzędu Gminy na podstawie danych Ośrodka Zdrowia.

Polepszenie stanu środowiska naturalnego

%

Badania WFOŚ

Jeśli projekt wymaga poszerzenia listy wskaźników, monitoring i ewaluacja powinny odbywać się z zastosowaniem wskaźników dodatkowych, typowych dla realizowanego projektu, które będą określone na liście wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.VII. Plan finansowy

Cel strategiczny I - Rozwój potencjału ludzkiego, wiedzy, innowacji i zachowań obywatelskich mieszkańców gminy

Nazwa zadania

Koszt realizacji w latach

2007-2015

2007-2015

Budżet Gminy

2007-2015

Finansowanie innych źródeł

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Budowa hali sportowej przy szkole w Stojadłach

3100


465


2635


100


1500


1500
2. Budowa hali sportowej przy szkole w Brzózem

2200

330

1870


100

500

500

11003.Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Brzózem

270

40,5

229,5

20

20230

4.Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Hucie Mińskiej

400

60

340

350

20

305.Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Mariance

140

35

105

10

130


6.Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Starej

Niedziałce70

17,5

52,5

20

50


7.Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Janowie

110

27,5

82,5

5

5


100


8.Modernizacja przedszkola

w Nowych

Osinach


350

52,5

297,5
350


Utworzenie i funkcjonowanie punktu doradczo-konsultacyjnego praw obywatelskich

W ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych

Cykliczne organizowanie regionalnych konferencji o kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego

W latach 2007-2015 w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych.


Utworzenie gminnego programu zatrudniania ludzi młodych

W latach 2007-2015 w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych, w tym PO Kapitał Ludzki.

Nawiązanie ściślejszej współpracy z policją

W latach 2007-2015 ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych.

Utworzenie punktu informacyjnego o możliwościach edukacji osób dorosłych.

W latach 2007-2015 ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznychCel strategiczny II – Zmiana charakteru gminy na osadniczo – rekreacyjną i turystyczną


Nazwa zadania

Koszt realizacji w latach

2007-2015

2007-2015

Budżet Gminy

2007-2015

Finansowanie innych źródeł

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Opracowanie programu osadnictwa na terenie gminy

15

155

5

5
Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju turystyki

52

27

25
20

28

14
Wprowadzenie ulg podatkowych dla inwestujących w przetwórstwo rolno-spożywcze

700

700
100

100

100

100

100

100

100Przekształcenie gruntów rolniczych na rekreacyjne


100

100


50

50
Dostosowanie doradztwa rolniczego do standardów europejskich

Środki ODR, ARiMR i inne zewnętrzne


Uruchomienie punktów sprzedaży płodów rolnych

Środki przedsiębiorców i inne zewnętrzne


Tworzenie grup producenckich

Środki przedsiębiorców i UE (PROW)


Meliorowanie gruntów w gminie

Środki Powiatu i inne zewnętrzne


Opracowanie i wdrożenie gminnego programu promocji gospodarstw ekologicznych

W ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych

Powołanie na szczeblu powiatu Lokalnej Organizacji Turystycznej

W ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych

Opracowanie imprezy promocyjnej o zasięgu ponadregional-nym

W ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych

Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad zalewem „Marianka”

Środki przedsiębiorców i inne zewnętrzne

Opracowanie gminnego programu aktywizacji agroturystycznej

W ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych
Cel strategiczny III – Równoważenie rozwoju gminy przy zachowaniu norm ekorozwoju dla podniesienia poziomu życia mieszkańców

Nazwa zadania

Koszt realizacji w latach

2007-2015

2007-2015

Budżet Gminy

2007-2015

Finansowanie innych źródeł

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9. Budowa mini centrów kultury, sportu i rekreacji (w Hucie Mińskiej68, Osinach69, Królewcu70, Barczącej71)

300

75

225
50

50

50

50

50

50Opracowanie lokalnej AGENDY 21

50

5020

30Wdrożenie gminnego systemu zbiórki i selekcji odpadów

330

330
30

50

50

50

50

50

50Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych, pieszych i konnych na terenie gminy

150

15075

75Wymiana indywidualnych systemów ogrzewania na ekologiczne

Środki indywidualnych mieszkańców i inne zewnętrzne


Utworzenie stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza

Środki WIOŚ, FOŚiGW i inne zewnętrzneBudowa ekranów dźwiękochłonnych przy drodze krajowej nr 2

Środki GDDKiA i inne zewnętrzne


Zwiększenie ilości etatów policji

Środki policji


Prywatyzacja gminnej służby zdrowia

Środki przedsiębiorców i inne zewnętrzne


Rewaloryzacja zabytków dworków i parków

Środki inwestorów prywatnych i inne zewnętrzne


Wdrażanie programu wymiany ogrzewania tradycyjnego na ekologiczne

Środki osób indywidualnych, FOŚiGW, MSG i inne zewnętrzne
Cel strategiczny IV – Rozwój przedsiębiorczości z sektorem usług dla kreowania miejsc pracy i wpływów budżetowych gminy


Nazwa zadania

Koszt realizacji w latach

2007-2015

2007-2015

Budżet Gminy

2007-2015

Finansowanie innych źródeł

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Przeprowadzenie analizy wpływu budowy autostrady i obwodnicy miasta na rozwój przedsiębiorczości

20

10

10

5

10

5Wprowadzenie systemu ulg dla firm nowych i będących w kryzysie

900

900
100

100

100

100

100

100

100

100

100

Wykorzystanie lotniska wojskowego na potrzeby lotnictwa cywilnego

55 250

250

55 250

50

150

20 000

20 000

15 050

Powołanie samorządu gospodarczego firm z terenu gminy i Powiatu Mińskiego

Środki przedsiębior-ców i inne zewnętrzne


Opracowanie i wdrożenie programu promocji inwestycyjnej gminy

W ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych

Powołanie Społecznej Rady Rozwoju Gminy przy Wójcie Gminy

W ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

W związku z inwestycjami w infrastrukturę technicznąCel strategiczny V – Rozwój infrastruktury technicznej dla zwiększenia konkurencyjności gminy


Nazwa zadania

Koszt realizacji w latach

2007-2015

2007-2015

Budżet Gminy

2007-2015

Finansowanie z innych źródeł

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w aglomeracji mińskiej


Wariant I

9300

5300

4000
4000

5300Wariant II

85620

12843

72777

1920

13100

37100

33500
Wariant III72

28300

4245

24055
12000

1630011. Budowa drogi w miejscowości Arynów

190

28,5

161,5

40


15012. Budowa drogi w miejscowości Janów

196

29,4

166,6
66
130
13. Budowa drogi w miejscowościach Osiny i Niedziałka (połączenie drogi krajowej z powiatową)

495

74,25

420,75

100

200

19514. Budowa drogi w miejscowości Zamienie

495

74,25

420,75170

325
15. Budowa drogi w miejscowości Wólka Iłowiecka

110

16,5

93,5
110


16. Budowa drogi w miejscowościach Zakole i Marianka (połączenie drogi powiatowej z wojewódzką)

330

49,5

280,5

110
22017. Budowa drogi w miejscowości Karolina, ul. Wąska

190

28,5

161,5


65
125


18. Budowa drogi w miejscowości Stojadła ul. Szkolna

94

14,1

79,9

94

19. Budowa drogi w miejscowościach Osiny i Targówka

(połączenie drogi krajowej z powiatową)495

74,25

420,75170

325
20. Budowa drogi w miejscowości Niedziałka II

480

72

408
160

32021. Budowa drogi w miejscowości Targówka, ul. Lipowa

276

41,4

234,6


27622. Budowa drogi w miejscowości Stojadła, ul. Kolejowa (połączenie drogi krajowej z miejską)

280

42

238


80
200


23. Budowa chodnika w Starej Niedziałce

500

125

375

100

100

100

100

100

24. Budowa chodnika w miejscowościach Targówka i Budy Barcząckie

360

90

270
180

18025. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Maliszewie, ul. Górna

50

12,5

37,5

7
4326. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Niedziałce II

35

8,75

26,2515

20
27. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Królewcu

30

7,5

22,5


30
28. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Hucie Mińskiej, ul. Mińska

106

26,5

79,5

8

50

8

40
29. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Mariance

60

15

45
8

22

30
30. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolonii Janów, ul. Wojska Polskiego

45

11,25

33,75
540

31. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Osinach - Targówce, ul. Dębowa i Leśna

40

10

30

7

33


32. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Ignacowie

30

7,5

22,5

5

25


33. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Zamieniu (do szkoły)

45

11,25

33,75

10

35


34. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Zamieniu (ul. Osiedlowa)

30

7,5

22,5

5

25


35. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabinie

25

6,25

18,75


5

20

36. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolonii Janów, ul. Leśna

100

25

75


100
37. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolonii Janów, ul. Słoneczna

100

25

75


100
38. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Podrudziu, ul. Akacjowa

50

12,5

37,5
7

4339. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Targówce, ul. Kolejowa

110

27,5

82,5
110


40. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Zamieniu, ul. Brzozowa

30

7,5

22,5

5
2541. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Borku Mińskim

35

8,75

26,25
5

3042. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolina, ul. Wąska

60

15

45
10

5043. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Osinach, ul. Jaśminowa

38

9,5

28,58
30

44. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Brzózem, ul.Kościelna

60

15

4510

20

30

Opracowanie nowego gminnego planu zagospodaro-

wania przestrzennego500

500
50

100

100

100

150

Budowa sieci gazu ziemnego na terenie gminy

Środki mieszkańców, MZG, WFOŚiGW, Gminy


Melioracja gruntów rolnych

Środki Powiatu i inne zewnętrzne


Budowa obwodnicy miasta i modernizacja drogi krajowej

Nr 2 i 50Budżet Państwa i środki GDDKiA


Budowa autostrady wschód-zachód

Budżet

Państwa i środki GDKKiA


Cel strategiczny VI – Wykorzystanie zewnętrznych szans rozwojowych gminy i podniesienie poziomu współpracy regionalnej


Nazwa zadania

Koszt realizacji w latach

2007-2015

2007-2015

Budżet Gminy

2007-2015

Finansowanie innych źródeł

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Ustawienie plansz promujących gminę przy drodze krajowej Nr 2

30

30


10

10

10
Certyfikacja ISO w Urzędzie Gminy

10

105

5Utworzenie wspólnie z miastem służb ratownictwa drogowego

200

100
40

20

20

20

20

20

20

20

20

Udostępnienie lotniska dla ruchu cywilnego

Budżet państwa/

Inwestorzy prywatni
Wdrożenie programu „Dialog” na terenie gminy

W latach 2007-2015 ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych

Zawarcie umowy o współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki

Bez kosztów.

Powołanie zespołu ds. absorbcji środków

Finansowych UEW ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy

Powołanie Związku Gmin Powiatu Mińskiego

W latach 2007-2015 w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych

Nawiązanie instytucjonalnej współpracy z gminą zagraniczną

W latach 2007-2015 w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy lub Gminy i innych środków zewnętrznych

VIII. System wdrażania

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem ponadkadencyjnym, który określa cele


i plany działań na kilka następnych lat oraz wymaga ciągłej pracy nad monitorowaniem postępu w osiąganiu założonych celów. Zasadne jest także aktualizowanie Planu Rozwoju Lokalnego zgodnie ze zmieniającymi się problemami i oczekiwaniami lokalnej społeczności, ze zmianami regulacji prawnych oraz tendencji społeczno-gospodarczych. Sam proces wdrażania zadań, określonych w dokumencie jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, poprzez poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji oraz poprzez tworzenie konsensusu społecznego dla realizacji projektów.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż przedkładany Plan Rozwoju Lokalnego jest „własnością" społeczności lokalnej - dla niej przede wszystkim był on bowiem opracowywany. Właściwy proces wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego wymaga m.in. z tego powodu włączenia się w jego realizację innych osób i instytucji (poza Urzędem Gminy). Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności w działaniach prorozwojowych będzie czynnikiem wspierającym procesy implementacyjne oraz osiągnięcie konsensusu co do hierarchii i harmonogramu realizacji zadań.Realizacja Planu Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu czyli możliwości finansowe gminy należy zauważyć, iż na realizację przyjętych celów Gmina Mińsk Mazowiecki zabezpieczy 15% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.

Instytucją Wdrażającą Plan Rozwoju Lokalnego oraz Wnioskodawcą dla większości projektów zgłaszanych do dofinansowania będzie Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki. Instytucja ta jest bowiem naturalnym podmiotem działającym na rzecz rozwoju lokalnego, na którym ciążą obowiązki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r73. Ponadto, Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim posiada odpowiedni potencjał kadrowy


i finansowy dla pełnienia tej funkcji.

Obowiązki Instytucji Wdrażającej, w odniesieniu do Planu Rozwoju Lokalnego, to przede wszystkim:

- monitorowanie dostępnych źródeł finansowania, krajowych i strukturalnych dla zadań określonych w Planie Rozwoju Lokalnego,

- opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne wraz


z niezbędnymi załącznikami,

- bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie w zakresie przygotowania przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania,

- bezpośrednie wykonywanie obowiązków wynikających z konieczności informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

W przypadku Planu Rozwoju Lokalnego kluczową postacią w procesie jego realizacji i monitoringu jest Wójt Gminy. Kierując bieżącą działalnością Urzędu Gminy, ma on jednocześnie wpływ zarówno na sam proces opracowywania Planu, jego wdrażania, jak również oceny jego realizacji. Do najważniejszych zadań Wójta w zakresie wdrażania i monitoringu należy bezpośredni nadzór nad instytucjami zarządzającą i wdrażającą Plan Rozwoju Lokalnego. Zasadne jest także wyznaczenie przez Wójta koordynatora realizacji PRL.

Koordynator, jako osoba zaangażowana bezpośrednio w realizację zadań wyznaczonych w Planie Rozwoju Lokalnego i dobrze zorientowana w istniejących realiach gminnych - powinien odgrywać ważną rolę w procesach wdrożeniowych Planu.

Główne zadania koordynatora polegałyby na:

- bieżącej analizie stanu realizacji Planu i koordynacji działań poszczególnych instytucji;

- obserwacji uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć na realizację strategii;

- prowadzeniu bazy informacji;

- wypracowaniu kryteriów oceny stanu realizacji Planu;

- aktywnym poszukiwaniu źródeł finansowania.

Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego na każdym etapie podlega weryfikacji


i aktualizacji. Opierać powinno się na odpowiednim rozdziale zadań realizacyjnych w ramach poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. Pozwala to na koncentrowanie się na konkretnym przedsięwzięciu, a tym samym zwiększa jego efektywność.


Pobieranie 2.05 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna