Załącznik do Uchwały Nr X/60/07


IX. Sposoby monitorowania, oceny oraz komunikacji społecznejPobieranie 2.05 Mb.
Strona15/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

IX. Sposoby monitorowania, oceny oraz komunikacji społecznej


Monitorowanie jest systematycznym procesem zbierania i analizowania ilościowych
i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów w aspekcie finansowym
i rzeczowym, zmierzającym do zapewnienia zgodności realizacji projektów i Planu Rozwoju Lokalnego z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.

Systematyczny charakter monitorowania polega na tym, że przez cały okres realizacji Planu Rozwoju Lokalnego czy też wdrażanych w jego ramach projektów, w regularnych odstępach czasu (np. miesięcznych, kwartalnych lub rocznych), dokonuje się zbierania informacji na ich temat. Najpopularniejszą formą zbierania informacji jest raportowanie czyli przygotowywanie sprawozdań dotyczących projektu lub Planu. Dla skuteczności monitorowania nie wystarczy jedynie zbieranie informacji. Konieczna jest także analiza tych informacji, która - w razie niezgodności pomiędzy założonymi i faktycznymi postępami


w realizacji PRL lub poszczególnych projektów - pozwala na podjęcie w porę odpowiednich działań naprawczych przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie. Generalnym założeniem monitorowania jest bowiem zapewnienie zgodności realizacji projektów i Planu
z wcześniej założonymi celami, co jest zgodne z zasadą programowania polityki regionalnej Unii Europejskiej.
IX. 1. Zarządzanie i koordynacja

Funkcję instytucji zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił Zespół ds. Rozwoju, powołany przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki. Zakres zadań instytucji zarządzającej i koordynującej powinien obejmować przede wszystkim:

a) Zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego oraz ich przedstawianie Komitetowi Monitorującemu74,

Na etapie przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Instytucja Zarządzająca dysponuje zestawem danych statystycznych ilustrujących aktualną sytuację


w gminie, jak również wskaźnikami, które dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych powinny zostać osiągnięte po realizacji danej inwestycji. Aby możliwe było z jednej strony bieżące śledzenie i analizowanie sytuacji w otoczeniu programu, jak również monitorowanie zmian wskaźników osiągnięć celów programu, zadaniem Instytucji Zarządzającej i Koordynującej jest zapewnienie sobie dostępu do aktualnych danych.

b) Przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu rocznego raportu na temat wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego.

W raporcie przedstawia się najważniejsze informacje na temat stanu zaawansowania PRL (w tym zdiagnozowanie nieprawidłowości), zarówno
w aspekcie rzeczowym jak i finansowym a jego treść jest przedmiotem konsultacji z Komitetem Monitorującym.

c) Zagwarantowanie prawidłowości realizacji projektów, w szczególności poprzez zapewnienie realizacji projektów zgodnie z ustawodawstwem krajowym dotyczącym rachunkowości, pomocy publicznej i in.

d) Zapewnienie zgodności realizacji Planu z politykami Wspólnoty.

Badanie tej zgodności odbywa się de facto na poziomie poszczególnych inwestycji. Należy zapewnić zgodność inwestycji z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej tj. polityką ochrony środowiska, polityką równych szans, z zasadami Ustawy prawo zamówień publicznych.

e) Zapewnienie przygotowania i wdrożenia działań w zakresie informacji i promocji Planu Rozwoju Lokalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady WE nr 1159/2000. Według tego dokumentu Instytucja Zarządzająca, która koordynuje
i odpowiada za proces wdrażania danego Planu Rozwoju Lokalnego przeprowadza działania promocyjne podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych UE75.

IX. 2. Komitet Monitorujący

Drugim podmiotem zaangażowanym w monitorowanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest Komitet Monitorujący. Jego zadania można określić jako:

a) Badanie postępów w zakresie osiągnięcia celów Planu Rozwoju Lokalnego – na podstawie raportów przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą i Koordynującą czyli Zespół ds. Rozwoju. Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje na temat wdrażanych projektów i całego Planu Rozwoju Lokalnego w aspekcie finansowym i rzeczowym. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną problemy związane z wdrażaniem Planu, Komitet Monitorujący powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych.

b) Zatwierdzenie rocznych i końcowych raportów z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego – przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą.

Dla zapewnienia prawidłowości działania, w skład Komitetu powinni wejść przede wszystkim:

- Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,

- Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki,

- Koordynator realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mińsk Mazowiecki,

- Przedstawiciele Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz na pół roku. Istnieje możliwość częstszych spotkań po uprzednim zawiadomieniu członków Komitetu przez Sekretariat Komitetu.

Funkcję Sekretariatu Komitetu Monitorującego pełnić będzie sekretariat Gminy Mińsk Mazowiecki. Obowiązkiem Sekretariatu będzie zawiadamianie członków Komitetu
o terminach posiedzeń oraz przygotowywanie na w/w posiedzenia szczegółowych informacji na temat postępów w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w formie standardowego raportu monitorującego (Załącznik 1). Kolejnym obowiązkiem Sekretariatu będzie przygotowywanie protokołów z posiedzeń Komitetu Monitorującego, zawierających ustalenia w/w posiedzeń
i przesyłanie ich do członków Komitetu.

Na koniec każdego podokresu planowania (tzn. styczniu 2014 roku) Komitet Monitorujący sporządzi raport końcowy, obrazujący faktycznie zrealizowane zadania


w kontekście założeń Planu Rozwoju Lokalnego. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Planu, a jego rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny do wglądu w Sekretariacie Gminy Mińsk Mazowiecki.

W procesie monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego przewiduje się następujące fazy:a) Ocena wstępna.

Rozpoczęcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego (z dniem wejścia w życie uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, przyjmującej PRL) i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone zostanie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań). Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji poszczególnych zadań (termin rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji PRL i projektów.b) Monitoring sterujący.

Dotyczy całego okresu wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego czyli lat 2007-2015. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu.c) Kontrolę końcową - ewaluację efektów.

Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów wynikających z programów finansowanych przez Unię Europejską. Głównym zadaniem jest, zatem dążenie do stałego ulepszania skuteczności interwencji publicznej, rozumiane nie tylko jako pozytywne rezultaty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z programem, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.

Ocena końcowa powinna określić na ile zakładane w Planie Rozwoju Lokalnego cele zostały osiągnięte oraz ustalić przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości. Są one również kluczowe dla prawidłowego planowania kolejnych edycji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mińsk Mazowiecki.Pobieranie 2.05 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna