Załącznik do Uchwały Nr X/60/07


IX. 3. Ocena i komunikacja społecznaPobieranie 2.05 Mb.
Strona16/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

IX. 3. Ocena i komunikacja społeczna


Podstawowym warunkiem wiarygodności i skuteczności ewaluacji jest jej niezależność. Z warunku tego wynika konieczność utworzenia niezależnej organizacyjnie od zespołów zaangażowanych w proces wdrażania i monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego komórki ewaluacyjnej w strukturze Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, w skład której wchodziłby jeden lub więcej pracowników zajmujących się ewaluacją ex-post. Celem tej ewaluacji jest określenie faktycznych efektów zrealizowanych projektów w ramach Planu.

Pracownik komórki ewaluacyjnej do 31 stycznia każdego roku przygotowuje raport ewaluacyjny (wg formatu zamieszczonego w Załączniku 2) dotyczący roku poprzedniego.


W raporcie tym znajdują się w szczególności informacje o:

 • skuteczności - kryterium to pozwala określić czy cele danego projektu (jak
  i całego Planu) określone na etapie programowania zostały osiągnięte,

 • efektywności - kryterium to porównuje zasoby finansowe zaangażowane przy realizacji projektu i Planu z rzeczywistymi osiągnięciami projektu i Planu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania,

 • użyteczności - kryterium to pozwala ocenić faktyczne efekty projektu i Planu na poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania w nawiązaniu do wcześniej zdefiniowanych w Planie Rozwoju Lokalnego potrzeb i problemów.

Władze samorządowe Gminy Mińsk Mazowiecki w trakcie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego muszą znaleźć skuteczną metodę przekazywania informacji do otoczenia. Powinny także zwrócić baczną uwagę na sprawny system przyjmowania informacji
z otoczenia, od partnerów społecznych.

Możemy wyróżnić dwa główne typy otoczenia społecznego, z którym władze gminy muszą się komunikować. Po pierwsze jest to otoczenie wewnętrzne, obejmujące pracowników urzędu, którzy uczestniczą bezpośrednio w administrowaniu gminą, ich wiedzę, motywację, umiejętności praktyczne, kompetencje interpersonalne, lecz także zasoby organizacji.

Otoczenie zewnętrzne dzielimy na bliższe i dalsze. Pierwsze - obejmuje przede wszystkim ogół mieszkańców gminy, w którym jednak można wyróżnić szereg grup nieformalnych, organizacji, stowarzyszeń i instytucji czy przedsiębiorstw. Drugie, czyli, otoczenie zewnętrzne dalsze jest to faktyczne otoczenie gminy jako wspólnoty terytorialnej – sąsiednie gminy, struktury powiatowe, wojewódzkie i ogólnopaństwowe.

Obszary działań w zakresie komunikacji dwustronnej i współpracy władz Gminy Mińsk Mazowiecki ze społecznością lokalną to:

- informacja o postępach wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego – każdy, zainteresowany mieszkaniec gminy będzie miał możliwość uzyskania informacji
o aktualnym stanie prac wdrożeniowych Planu Rozwoju Lokalnego w siedzibie sekretariatu Urzędu Gminy, wraz z wglądem w dokumentację (raporty monitoringowe, raporty ewaluacyjne),

- możliwość udziału mieszkańców w posiedzeniach Komitetu Monitorującego (po wcześniejszym zgłoszeniu swojej obecności),

- podjęcie współpracy z mediami lokalnymi - podawanie informacji o wdrażanych projektach w mediach lokalnych przynajmniej raz w roku,

- informacje z prac Komitetu Monitorującego zamieszczane na stronie www. minskmazowiecki.pl.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, instytucja zarządzająca i koordynująca (Zespół ds. Rozwoju) zapewnia realizację koniecznych działań informacyjnych i promocyjnych
w zakresie pomocy z funduszy strukturalnych. Ma to na celu przede wszystkim informowanie:

- potencjalnych i faktycznych odbiorców pomocy o możliwościach wsparcia inwestycji ze środków strukturalnych Unii Europejskiej,

- opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy unijnej dla poszczególnych projektów oraz o rezultatach tych działań.

Działania promocyjne będą zgodne z wymogami Rozporządzenia 1159/2000/WE z 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia celem przewidzianych w nim działań jest zapoznanie beneficjentów projektów (mieszkańców obszaru) i szerszej opinii publicznej
z możliwościami jakie stwarzają środki Unii Europejskiej oraz zapewnienie przejrzystości absorpcji funduszy strukturalnych.

Zapewnienie informacji zwrotnej od mieszkańców jest jednym z elementów umożliwiających efektywne wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego oraz ocenę podjętych działań promocyjnych. Systematyczne zbieranie danych i ich gromadzenie jest z kolei czynnikiem ułatwiającym dalsze prace w tym zakresie. Celem oceny podjętych działań marketingowych jest odpowiedź na pytania: Czy wszyscy mieszkańcy regionu mają wystarczającą wiedzę o działaniach realizowanych przez Urząd Gminy? W przypadku problemów z promocją działania te powinny być korygowane w miarę zapisów projektu.

W prasie lokalnej i regionalnej oraz w Internecie (http://minskmazowiecki.pl) podawane będą systematycznie informacje na temat zaangażowania finansowego UE
w realizację projektów oraz stanie zaawansowania realizacji zadań i ich efektów w ramach Planu. Bardziej szczegółowo, kwestie związane ze środkami informacyjnymi i promocyjnymi stosowanymi przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1159/200076.

X. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi – partnerstwo publiczno-społeczne.
X. 1. Uwarunkowania współpracy

Fundamentem wyznaczającym podstawy współpracy państwa, w tym samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych jest zasada subsydiarności, zapisana


w preambule Konstytucji RP. Zakłada ona, że państwo bierze na siebie tylko te zadania, których nie są w stanie rozwiązać obywatele i ich wspólnoty. Praktyczną konsekwencją przyjęcia tej zasady jest decentralizacja państwa i przekazywanie władzy lokalnej wspólnotom samorządowym. Obok tego procesu powinien się dokonywać proces przekazywania części kompetencji państwa obywatelom dobrowolnie zrzeszającym się dla rozwiązywania zadań społecznych. Przemawiają za tym nie tylko względy ideowe, ale
i praktyczne. Nie chodzi tylko o to, że obywatele mają prawo sami definiować swoje problemy i liczyć na pomoc państwa w ich rozwiązywaniu, ale także o to, iż w wielu dziedzinach organizacje te szybciej i taniej potrafią rozwiązać problemy niż administracja rządowa i samorządowa.

Partnerstwo publiczno-społeczne jest więc kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia nadaje stwierdzenie: tak mało państwa, jak to jest możliwe, tak dużo państwa, jak to jest konieczne. W tym kontekście, niezbędne jest nadanie odpowiedniego znaczenia inicjatywom obywatelskim, z udziałem sektora organizacji pozarządowych, poprzez tworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, dialogu obywatelskiego, postaw obywatelskich kształtujących różnorodne formy partycypacji społecznej, a tym samym przyczynienie się do dynamicznego rozwoju koncepcji uspołecznionej formuły usług społecznych.

Przyszłością jest model, w którym sektor społeczny wspiera, a nie wypiera państwo
w realizacji zadań socjalnych. Model, w którym sektor społeczny tworzy zorganizowany
i oddolny nacisk na władze publiczne poszerzając tym samym uczestnictwo obywateli i ich organizacji w systemie demokratycznym.

Podstawowym faktem, który winni uświadamiać sobie wszyscy samorządowcy


i pozarządowcy jest to, że podmiotem ich działania są ludzie. Zarówno samorząd lokalny, jak i organizacje pozarządowe, choć w oparciu o różne podstawy (samorząd z mocy prawa, organizacje dobrowolnie) są reprezentantami społeczności. Obie te instytucje, znów w różny sposób i na różnych zasadach, dążą do wspólnego celu. Jest nim zaspokajanie potrzeb społecznych, służenie ludziom, którzy wybrali swoich przedstawicieli do tych instytucji.

Zrozumienie tego, skądinąd oczywistego faktu, nie jest wcale powszechne, a jest to przecież fundament współdziałania, w ramach wspólnej misji, jaką jest dobro społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe z reguły są znaczniej bliżej ludzi, wyrastają w odpowiedzi na ich konkretne potrzeby. Administracja natomiast często (na całym świecie zresztą) zapomina o swojej misji, o tym, komu służy. Świadomość misji, nadanie podmiotowości ludziom uruchamia proces uwłaszczenia obywateli, przywrócenia im podmiotowości poprzez tworzenie możliwości wpływania na własne sprawy. Jednym z nurtów takiego procesu uwłaszczenia obywateli jest budowanie współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi, które pełnią funkcję uspołeczniania życia zbiorowego.

Organizacje, o czym była już mowa, powstają tam, gdzie pojawiają się niezaspokojone potrzeby. Najczęściej są odpowiedzią na problemy dnia codziennego, gdyż te właśnie są najbardziej istotne. Część organizacji w sposób świadomy pozostaje na tym poziomie działania. To jest ich misja, tak określiły swoją rolę i miejsce: pomagać wtedy, gdy pojawia się problem. Najczęściej zresztą uzupełniają w ten sposób działania samorządu
i państwa. Jednak inne organizacje starają się poszukiwać przyczyn problemów, a nie tylko łagodzić ich skutki. To jest skuteczna metoda rozwiązywania problemów, ale trudna, bo wymagająca umiejętności i wytrwałości w docieraniu do rzeczywistych źródeł problemów, spojrzenia ponad codziennością. Wiele organizacji, które w tym właśnie upatrują swoją rolę, stara się docierać do źródeł problemów i rozwiązywać je, i to zarówno w skali lokalnej, jak
i ogólnopolskiej.

Nie jest to również łatwe dla samorządowców, którzy bardzo często przygniecieni są problemami dnia codziennego: dziurawymi jezdniami czy brakiem pieniędzy na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Ale także wśród nich istnieje wiele przykładów starań o patrzenie na problemy w dłuższym horyzoncie czasowym i określanie celów, które odnoszą się do źródeł problemów, a nie tylko do ich skutków - w myśl twierdzenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Przykładem takiego podejścia jest m. in. niniejszy Plany Rozwoju Lokalnego.

Świadomość tego, że w działaniu najważniejsze są rezultaty wiąże się ściśle ze świadomością misji, celów. Myślenie w kontekście efektów podejmowanych działań wymaga planowania i to w dłuższym horyzoncie czasowym. Finansować należy bowiem nie działania, ale ich wyniki. Dobrze znane są sytuacje, w których można je osiągnąć bardzo prostymi, tanimi sposobami. Nie da się ich jednak zawsze zastosować, często trzeba wybrać sposób droższy i niekoniecznie gwarantujący osiągnięcie zakładanych rezultatów, tylko dlatego, że tak mówią przepisy. To bardzo często problem administracji, którego rozwiązaniem mogą być organizacje pozarządowe, elastyczne i - między innymi dzięki temu - skuteczne
w działaniu.

Władza samorządowa z mocy prawa jest gospodarzem w swojej gminie. Dobry gospodarz to nie zawsze ten, który sam wszystko potrafi zrobić najlepiej, ale przede wszystkim ten, który potrafi dobrze kierować innymi. Władze samorządowe powinny przede wszystkim tworzyć warunki do współpracy, z wszystkimi tymi, którzy działają dla dobra społeczności lokalnej, w tym z organizacjami pozarządowymi. Ten postulat staje się istotniejszy w świetle szerszych możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje, które realizowane będą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Istotne jest tez zsynchronizowanie działań na rzecz rozwoju danej miejscowości oraz zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania m. in. w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Ponadto, władze lokalne, w ramach bycia gospodarzem w swojej gminie, zobowiązane są do świadczenia określonego zakresu usług o określonych standardach.
W przeciwieństwie do nich organizacje tworzone są dobrowolnie, same określają to co robią.

W określeniu ról pomaga zidentyfikowanie i przekonanie się nawzajem o swoich atutach. Samorząd, na przykład ma możliwość kreowania warunków i regulacji dotyczących różnych sfer życia publicznego, posiada zasoby i środki do prowadzenia działań na rzecz mieszkańców, ma dostęp do różnych źródeł informacji. Organizacje natomiast są elastyczne, nie są bowiem skrępowane tyloma przepisami co samorząd, mogą być zatem znacznie bardziej innowacyjne, mają lepsze rozpoznanie potrzeb społecznych, mogą efektywniej świadczyć usługi dla mieszkańców. Dobre poznanie siebie nawzajem, określenie własnych atutów i słabości pozwala precyzyjnie wskazać określić role obu partnerów. Różnice


w możliwościach ich działania i w tym czym dysponują stanowią siłę współpracy, w której obaj partnerzy mogą uzupełniać się, pomnażając efekty współdziałania.
X. 2. Organizacje pozarządowe jako partner samorządu terytorialnego

Organizacje są reprezentantem społeczności lokalnej, wyrazicielem potrzeb, dążeń


i oczekiwań tej społeczności (lub jej grup). To powoduje, że dla samorządu organizacje stanowią znakomity “pas transmisyjny”, którym przepływają informacje zarówno od ludzi do samorządu, jak i od samorządu do społeczeństwa. Organizacje jako reprezentant społeczności powinny mieć zatem możliwość wypowiadania się w sprawach ważnych dla społeczności i współuczestniczyć w podejmowaniu istotnych dla mieszkańców decyzji.

Główne formy współpracy to: stała współpraca informacyjna, konsultacje, współudział w podejmowaniu decyzji przez władze samorządowe. Organizacje świadczą również, o czym była już mowa, pomoc bezpośrednią na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej. Dysponują w tym zakresie potencjałem, wiedzą i doświadczeniami. Mogą być zatem znakomitym wykonawcą zadań publicznych, których zakres i sposób realizacji określa samorząd.

Organizacje obok wykonywania zlecanych przez samorząd zadań publicznych, proponują zupełnie niekonwencjonalne, nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów. -pełnią funkcję innowacyjną i w tym zakresie samorząd również powinien z nimi współpracować wspierając realizację takich właśnie innowacyjnych działań.

Programy współpracy najczęściej przewidują następujące formy współdziałania pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi: • konsultowanie decyzji podejmowanych przez władze samorządowe
  z organizacjami pozarządowymi, najlepiej w ustalonym wspólnie trybie i formie,

 • zaproszenie organizacji pozarządowych do współtworzenia strategii rozwoju lokalnego, do szczególnego znaczenia nabiera w tworzeniu regionalnych planów rozwoju nowych województw samorządowych

 • określenie zasad i procedur ubiegania się przez organizacje pozarządowe
  o dotacje z budżetu samorządowego na realizację innowacyjnych projektów służących mieszkańcom danej społeczności lokalnej,

 • uwzględnianie organizacji pozarządowych w przetargach na wykonywanie zadań publicznych,

 • stanowienie prawa lokalnego (uchwały Rad Samorządów), które w sposób kompleksowy określają cele, zasady, mechanizmy i formy współpracy samorządu
  i organizacji pozarządowych.

 • różne formy wspierania działań organizacji, na przykład: (możliwość korzystania
  z infrastruktury posiadanej przez samorząd; organizacje bezpłatne lub na zasadach preferencyjnych mogą korzystać z lokali, sal na szkolenia i konferencje, środków transportu, możliwość korzystania z informacji posiadanych przez samorząd, możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów samorządowych, możliwość korzystania z kanałów promocyjnych gminy, możliwość korzystania z kontaktów zagranicznych gminy, możliwość udzielania przez gminę rekomendacji dla organizacji pozarządowych, możliwość korzystania ze szkoleń i to zarówno w zakresie merytorycznych zagadnień, jak i w zakresie rozwoju organizacyjnego, jak też dotyczących funkcjonowania władz samorządowych, urzędu gminy, etc77).


Załącznik 1.

Raport monitoringowy z realizacji projektu


1. Tytuł projektu

........................................................................................................................................

2.Kolejny numer raportu monitoringowego i okres objęty raportem

........................................................................................................................................

3. Dane teleadresowe osoby przygotowującej

................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Opis działań zrealizowanych w okresie objętym raportem monitoringowym

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. Harmonogram realizacji projektua) planowany

Etapy realizacji projektu

Rok 200...

Rok 200...

Rok 200...

Rok 200...
I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

b) rzeczywistyEtapy realizacji projektu

Rok 200...

Rok 200...

Rok 200...

Rok 200...
I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

6. Działania jakie zostaną zrealizowane w najbliższym czasie

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Informacje o problemach związanych z realizacją projektu

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


 • Finansowa realizacja projektu
Etapy realizacji projektu

Źródło 1

Źródło 2

Źródło 3

Razem

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki


RAZEMPobieranie 2.05 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna