Załącznik do Uchwały Nr X/60/07Pobieranie 2.05 Mb.
Strona17/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Załącznik 2.

TABELA EWALUACYJNA

Metryka projektu:


Obszar strategiiCel strategicznyProgram operacyjnyZadanieKoordynatorTermin realizacji zadaniaKarta realizacji projektu


L.p.

Planowane działania

- Opis i planowany terminPodjęte działania

- Opis i termin podjętych działańEfekty

Przyczyny odchyleń

Propozycje działań

1
2
3
4
5
6
7
8
91 Stan na maj 2007 r.

2 Podrozdział przygotowany na podstawie Gminnego Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki, Podrozdział 1.6.1. oraz Strategii Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki do 2020 roku, Podrozdział 2.2.

3 Wikipedia, http://pl.wikipedia.org

4 Na podstawie „Przyroda województwa siedleckiego”, pod redakcją Henryka Kota, Siedlce 1995r.

5 Priorytet VI, Działanie 6.4. „Infrastruktura dla turystyki”.

6 Priorytet VI, Działanie 6.5. „Promocja turystyki”.

7 Priorytet VI, Działanie 6.6. „Informacja turystyczna”.

8 Priorytet VI, Działanie 6.7. „Infrastruktura rowerowa”.

9 Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki, podrozdział 2.6.

10 Strategia Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki do roku 2020, podrozdział 8.1.

11 Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki, podrozdział 2.6.

12 Ibidem, podrozdział 1.6.2.

13Źródło: http:// www.wios.warszawa.pl/

14 „Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w woj. mazowieckim.” Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2002.

15 „Informacja o stanie środowiska za 2006 rok. dla powiatu mińskiego”, s. 7

16 Ibidem, s. 8

17 Tamże, str. 13

18 Porównaj, rozdział II.2.3. „Obszary chronione”

19 W powiecie mińskim funkcjonuje 9 takich gospodarstw, lecz ani jedno z nich nie jest położone w gminie Mińsk Mazowiecki (wrzesień 2007)

20 Opracowanie własne na podstawie danych z Internetu: http://www.minskmazowiecki.pl

21 „Turystyczne szlaki rowerowe na terenie powiatu otwockiego oraz częściowo powiatów warszawskiego, mińskiego i garwolińskiego /projekt/” , PTTK Oddział im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, 2003 r.

22 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, lipiec 2007.

23 Wojewódzka Rada Narodowa w Warszawie utworzyła w powiecie mińskim gminę wiejską Mińsk Mazowiecki w 1973 roku.

24 Porównaj: tabela nr 3

25 Więcej informacji: „Opracowanie studialne wartości kulturowych Gminy Mińsk Mazowiecki”, Mińsk Mazowiecki-Siedlce, 1998 r. oraz na stronie internetowej http://www.minskmazowiecki.pl

26 Więcej informacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Odnowa i rozwój wsi”, oraz projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”


27 Wykaz planowanych inwestycji w zakresie modernizacji i uzupełnienia oświetlenie ulicznego wraz z proponowanym źródłem wsparcia finansowego zostały przedstawione w rozdziale IV „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych”, str. 97-108

28 Porównaj: http://www.minskmazowiecki.pl

29 Wrzesień 2007 r.

30 Porównaj: rozdział II.2.6. Zasoby wodne

31 Plan gospodarki odpadami dla gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2006-2009

32 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

33Źródło: Dane Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim, porównaj tabela 8.34 Źródło: dane Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007

35 Dane Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

36 Źródło: http://www.minskmazowiecki.pl

37 Porównaj, podrozdział II.9.5

38 Dane za lata 1995-2005 pochodzą z GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl, natomiast dane za rok 2006 pochodzą z Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

39 Dane GUS, 2005 r., Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl

41 Strategia Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki do 2020 roku.

42 Dane za lata 1996- 2005 pochodzą z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

43 Dane za lata 2006, 2007 pochodzą z danych Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

44 Por. tab. 21

45 GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl (lata 2003-2005) oraz dane Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki (rok 2006).


46 Na koniec 2006 roku

47 Patrz też rozdział II.9.7. Infrastruktura edukacyjna.

48 Dane dotyczące lat 2000-2005 pochodzą z GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl, dane dotyczące roku 2006 pochodzą z Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

49 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, wersja 2.2.a

50 Dane Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

51 Wszystkie dane dotyczące możliwości współfinansowania zadań ze środków strukturalnych UE, pochodzą z dokumentu „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dn. 18 września 2007.

52 Dane Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

53 Dane ze strony internetowej www.minskmazowiecki.pl

54 Informator z realizacji zadań Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki za 2006 r.

55 Podrozdział przygotowany na podstawie „Analizy zagrożenia przestępczością na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w 2006 roku”.

56 Na podstawie „Statystyki pożarowej i innych miejscowych zagrożeń na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”.

57 Na podstawie” Informatora z realizacji zadań Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki za 2006 r.”

58 Szczegółowy opis poddziałań znajduje się w dokumencie „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dn. 18 września 2007.

59 Należy zwrócić uwagę na ograniczenie: Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu.


60 Zapis ten dotyczy przede wszystkim krajowych planów rozwoju i programów operacyjnych, jest jednak również prawdziwy dla planów rozwoju lokalnego.

61 Zgodnie z projektem Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, s. 13

62 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia/Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, Analiza SWOT, s.8

63 Tamże, strony 40 oraz 45-75.

64 Projekt 2.2a Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

65 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, rozdział 4.4. Misja i cele rozwoju regionu, s. 36

66 Rozporządzenie Rady WE nr 1083, z dnia 11 lipca 2006, Tytuł IV, artykuł 48.

67 Cytat za publikacją The New Programming Period 2007-2013 Indicative Guidelines On Evaluation Methods: Monitoring And Evaluation Indicators Working Document No. 2 (przekł. autorów Planu Rozwoju Lokalnego) s.7.


68 W latach 2008-2009

69 W roku 2012

70 W roku 2013

71 W latach 2010 -2011.

72 Opis poszczególnych wariantów znajduje się w rozdziale IV „Realizacja zadań i projektów inwestycyjnych”, str. 86 - 88.

73 Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r., Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, Rozdział 2 ”Zakres działania i zadania gminy”.

74 Szerzej: podrozdział IX.2.

75 Więcej, patrz: rozdział IX.3.

76 Rozdziały VIII i IX zostały przygotowane na podstawie informacji z publikacji: T. Kierkowski (red.) Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.

77 Por. Tomasz Schimanek „Organizacje pozarządowe w Polsce”.

Pobieranie 2.05 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna