Załącznik do Uchwały Nr X/60/07


II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem PlanuPobieranie 2.05 Mb.
Strona2/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu.
II. 1. Położenie i powierzchnia gminy


Gmina Mińsk Mazowiecki usytuowana jest we wschodniej części województwa mazowieckiego (zachodnia część byłego województwa siedleckiego), w powiecie mińskim. Od zachodu graniczy ona z Gminą Dębe Wielkie oraz Gminą Wiązowna, od wschodu –
z Gminą Cegłów, od południa z Gminami: Kołbiel i Siennica, od północy z Gminami: Stanisławów i Jakubów. Przez jej teren przebiega droga krajowa nr 2 prowadząca ruch międzynarodowy na linii wschód – zachód, która zapewnia dostępność komunikacyjną gminy.

Tabela 1. Ogólna charakterystyka Gminy Mińsk Mazowiecki

Ogólna charakterystyka Gminy Mińsk Mazowiecki

Typ gminy

Gmina wiejska

Powierzchnia (ha)

11233,18

Ludność

12799 os.

Ilość sołectw

40

Ilość miejscowości

43

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki zajmuje powierzchnię 11233,18 ha, na której zamieszkuje 12799 mieszkańców1. Gmina składa się z 43 wsi zorganizowanych w 40 sołectwach (tabela nr 2), które okalają Miasto Mińsk Mazowiecki.Tabela 2. Wykaz sołectw Gminy Mińsk Mazowiecki

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwa miejscowości wchodzących w skład sołectwa

Liczba mieszkańców

Powierzchnia w haAnielew

Anielew

99

141.028Arynów

Arynów

229

167.2118Barcząca

Barcząca

358

385.2293Borek Miński

Borek Miński

40

72.446Brzóze

Brzóze

723

605.4801Budy Barcząckie

Budy Barcząckie

416

191.22Budy Janowskie

Budy Janowskie

193

116.7795Chmielew

Chmielew

198

328.4635Cielechowizna

Cielechowizna

113

111.9668

Prusy

20

64.4733Chochół

Chochół

165

87.5278

Tartak

39

70.8321Dłużka

Dłużka

237

302.7818Dziękowizna

Dziękowizna

136

111.1884Gamratka

Gamratka

97

161.0282Gliniak

Gliniak

320

424.9418Grabina

Grabina

146

214.6986Grębiszew

Grębiszew

200

316.7388Huta Mińska

Huta Mińska

583

92.8555Iłowiec

Iłówiec

60

91.5487Józefów

Józefów

126

338.3927Karolina

Karolina

955

386.3279Kolonia KarolinaKluki

Kluki

62

168.4717Królewiec

Królewiec

477

384.3499Maliszew

Maliszew

369

305.6822Marianka

Marianka

446

259.0737Mikanów

Mikanów

158

506.596Niedziałka Druga

Niedziałka Druga

186

215.7249Osiny Nowe

Osiny Nowe

539

351.4869Osiny Wieś

Osiny

105

101.0038

Kol. Janów

119

201.2712Podrudzie

Podrudzie

364

319.1955Stara Niedziałka

Stara Niedziałka

980

775.6577Stare Zakole

Stare Zakole

131

151.1037Stojadła

Stojadła

986

602.4549Targówka

Targówka

596

220.0116Walerianów

Janów

539

803.2865

Ignaców

26

64.0553Wólka Iłówiecka

Wólka Iłówiecka

94

201.7926Wólka Mińska

Wólka Mińska

195

91.0048Zakole Wiktorowo

Zakole Wiktorowo

180

103.6107Zamienie

Zamienie

628

449.1472Żuków

Żuków

166

175.0401

OGÓŁEM


12799

11233,1815

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

II. 2. Środowisko naturalne i jego zanieczyszczenia

II. 2.1. Rzeźba terenu

Pod względem fizyczno – geologicznym Gmina Mińsk Mazowiecki leży na granicy trzech makroregionów: Równiny Garwolińskiej, Równiny Wołomińskiej i Wysoczyzny Kałuszyńskiej.

Rzeźba terenu Gminy Mińsk Mazowiecki jest stosunkowo mało zróżnicowana


i charakteryzuje się generalnym nachyleniem ze wschodu na zachód: od ponad 180 m
w rejonie Janowa, do około 130 m w dolinie Mieni, w rejonie wsi Gamratka. Doliny w gminie są słabo wcięte i biegną w kierunku wschód – zachód. Poza doliną Mieni są one mało wyraźne – ich głębokość wynosi około 5 – 10 m.

Urozmaiceniem rzeźby terenu są nieliczne wydmy w południowej części gminy, stanowiące przedłużenie ciągu położonego głównie w Gminie Siennica. Wykształcone


w wyraźnej formie parabolicznej, tworzą wał o długości ponad 5 km o wysokościach względnych przekraczających 20 m. Na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki znajduje się około kilometrowy, zachodni fragment wału2.
II. 2.2. Lasy i pomniki przyrody

Lasy w Gminie Mińsk Mazowiecki zajmują 2566,4 ha, co stanowi 22,7% powierzchni gminy (wskaźnik lesistości wg. GUS za rok 2006). Warto zauważyć, iż 1604 ha lasów to tereny prywatne, a tylko 958,4 ha to grunty leśne publiczne. Kompleksy leśne występują głównie w południowej części gminy, w części północnej są to niewielkie obszary. O ile drzewostan na terenie gminy jest gatunkowo zróżnicowany, o tyle w kompleksach leśnych dominują sosny, w tym często ponad 50-letnie. W Gminie Mińsk Mazowiecki występują pomniki przyrody, wśród których przeważają dęby szypułkowe oraz lipy. Do najcenniejszych obiektów o takim charakterze należą:  • dąb szypułkowy we wsi Dłużka (na południe od drogi Dłużka – Brzóze),

  • 5 lip ozdobnych, wiąz, jawor, klon pospolity, dąb szypułkowy we wsi Janów (przy Zespole Szkół Agrotechnicznych),

  • dąb szypułkowy we wsi Huta Mińska,

  • dąb szypułkowy w Ignacowie przy szkole,

  • lipa drobnolistna i szerokolistna we wsi Stara Niedziałka (na południowy wschód od dworu),

  • 2 dęby szypułkowe we wsi Zakole – Wiktorowo,

  • sosna zwyczajna (oddział 145a Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki, las Stankowizna, za rz. Srebrną).


II. 2.3. Obszary chronione


Obszar chronionego krajobrazu w Gminie Mińsk Mazowiecki został określony Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 24 lipca 2002r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu. "Miński" Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje powierzchnię 29315,9 ha i znajduje się na terenie gmin: Mrozy, Mińsk Mazowiecki, Kałuszyn, Kotuń, Cegłów, Jakubów, Siennica, Dębe Wielkie. Rozporządzenie zawiera ograniczenia w zakresie budownictwa, działalności gospodarczej, rolniczej i myślistwa.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje południową część Gminy Mińsk Mazowiecki tj. wszystkie miejscowości położone na południe od drogi krajowej nr 2.Rezerwat „Bagno Pogorzel”

W południowej części gminy, stanowiącej fragment Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, znajduje się torfowiskowy rezerwat przyrody „Bagno Pogorzel”. Rezerwat ten został powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych


i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995r. (MP nr 2 poz. 19)3.

Głównym walorem przyrodniczym w/w rezerwatu jest śródleśne bagno z kilkoma lustrami wody, położone na wschód od wsi Grabina. Powierzchnia rezerwatu wynosi 48,6 ha, z czego torfowisko zajmuje około 24 ha. Na pozostałej części występują zbiorowiska leśne.

Północną część bagna zajmuje rozległe pło (kożuch roślin) utworzone przez torfowiec, gdzie obficie występują przygiełka biała, rosiczka okrągłolistna, a miejscami luźne kępy modrzewnicy.

Miejsca bardziej podtopione porasta ubogie gatunkowo zbiorowisko roślin - stanowiące lokalne torfowisko przejściowe, występuje tu również ograniczony do niewielkiej powierzchni zespół turzycy nitkowatej.

Obrzeża zbiornika porasta zbiorowisko z dominacją wełnianki, gdzie miejscami występują gatunki szuwarowe takie jak trzciny i pałki. Na otwartym lustrze wody występuje rzadki i chroniony gatunek – grzybienie północne.

Poza zasięgiem zbiorowisk szuwarowych występuje: bór bagienny, następnie bór mieszany wysoki oraz zróżnicowane drzewostany liściaste. Od strony zachodniej niewielką powierzchnię zajmują olsy.

Z chronionych gatunków roślin na terenie rezerwatu występują: w/w grzybienie północne, rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, bagno zwyczajne, konwalia majowa, porzeczka czarna i kruszyna. Z gatunków rzadziej spotykanych można wymienić: narecznicę szerokolistną, żurawinę błotną, modrzewnice zwyczajną, wełniankę wąskolistną, przygiełkę białą.

Na terenie rezerwatu stwierdzono 18 gatunków ptaków wodnych i błotnych.


Występują tu między innymi: kaczka krzyżówka, głowienka i czernica, wodnik, perkozek, kurka wodna, błotniak stawowy, bekas kszyk, remiz, trzciniak i trzcinniczek.
W rezerwacie spotykane są również kolonie lęgowe rybitwy czarnej i mewy śmieszki. Zaobserwować można kilka gatunków ptaków drapieżnych. Łącznie w granicach rezerwatu stwierdzono 53 gatunki ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych4.


Pobieranie 2.05 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna