Załącznik do Uchwały Nr X/60/07Pobieranie 2.05 Mb.
Strona3/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Walory przyrody występujące w Gminie Mińsk Mazowiecki powinny podlegać nie tylko ochronie, ale także promocji w celu ich wykorzystania w turystyce czy edukacji. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego przewiduje właśnie takie dwukierunkowe działania, zgodne z postulowanym wyżej ujęciem. W latach 2007 - 2013 na wsparcie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (RPO), mogą liczyć z jednej strony projekty dotyczące inwestycji służących zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska (sieci wodno-kanalizacyjne, tworzenie systemów recyclingu odpadów, usuwanie azbestu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Priorytet IV), a z drugiej strony projekty służące „Wykorzystaniu walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” (Priorytet VI). W ramach tego priorytetu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m. in. na następujące inwestycje:


- budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów i miejsc przeznaczonych na działalność sportową i rekreacyjną, w tym bazy okołoturystycznej,

- tworzenie i rozwój parków tematycznych,

- realizacja nowych produktów turystycznych5.

Działaniom tym towarzyszyć mogą także projekty informacyjno – promocyjne, np. przygotowanie programów rozwoju, promocji markowych produktów turystycznych regionu6 oraz tworzenie ośrodków informacji turystycznej (w tym przygotowanie materiałów


i publikacji), tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych, trasy i szlaki turystyczne7 (w tym rowerowe)8.


II. 2.4. Gleby


Jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego wpływającym na rozwój obszarów wiejskich, na których prowadzona jest działalność rolnicza, są gleby. Ich jakość, w sposób oczywisty, decydująco wpływa na: strukturę upraw, wysokość plonów, opłacalność produkcji rolnej, a w dalszej perspektywie na szanse rozwoju tego sektora gospodarki w gminie.

Na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki występują przede wszystkim słabe gleby IV i V klasy (odpowiednio 44,1% i 22,1% użytków rolnych). Są też jednak obszary, gdzie znajdują się gleby o wyższej - III klasie (20,2%)9. Największe kompleksy gleb dobrych (kompleks pszenny - dobry i kompleks żytni – bardzo dobry) występują głównie na północnym obszarze gminy (Brzóze, Arynów, Stojadła, Stara Niedziałka oraz Janów)10.

Najczęstszą formą degradacji gleb jest zakwaszenie, co zmniejsza ich przydatność dla rolnictwa. Czynnikiem wpływającym na zanieczyszczenie gleb na terenie gminy jest stosowanie nawozów sztucznych, środków ochrony roślin oraz innych substancji wykorzystywanych w działalności człowieka. Konieczne jest zatem podjęcie działań zapobiegających degradacji rolniczej poprzez m. in. wapnowanie zakwaszonej gleby, przestrzeganie dawek stosowanych nawozów i środków ochrony roślin11.


II. 2.5. Warunki klimatyczne


W klimatyczno - rolniczym podziale Gmina Mińsk Mazowiecki znajduje się w obszarze o przeważającym wpływie klimatu kontynentalnego, charakteryzującego się:

- większymi (od średnich w Polsce) amplitudami temperatury powietrza (średnia roczna temperatura wynosi +70C, długość okresu wegetacyjnego wynosi około 210 - 220 dni),

- dość późną i stosunkowo krótką wiosną, długim latem (około 98 dni), długą
i chłodną zimą z trwałą pokrywą śnieżną (długość zimy – około 97 dni, czas zalegania pokrywy śnieżnej - około 40 - 45 dni),

- większymi opadami atmosferycznymi, które średniorocznie wahają się


w granicach 560-620 mm.

Dłuższa - niż średnio w kraju - zima, opóźniona, chłodna i krótka wiosna


z przymrozkami to cechy agroklimatu, które uznaje się za niekorzystne dla rolnictwa, które utrudniają, ale nie wykluczają efektywnej produkcji rolnej.

Lokalne odkształcenia warunków klimatycznych, od tendencji opisanych powyżej, występują w dolinach Mieni i Srebrnej oraz w większych obniżeniach terenu. Panuje tam tendencja do zwiększonych: wilgotności powietrza oraz częstości mgieł12.
II. 2.6. Zasoby wodne


II. 2.6.1. Wody powierzchniowe

Największe rzeki na terenie gminy to Mienia i Srebrna, a obszar gminy należy do zlewni rzeki Świder, która stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły. Inne cieki stanowią przeważnie dopływy wyżej wymienionych rzek i mają charakter lokalny. Na terenie gminy występują także sztuczne zbiorniki wodne budowane na potrzeby własne gospodarstw lub funkcjonujące jako stawy rybne.

W 2006 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie pobrał próbki wody z rzeki Mieni w Gminie Cegłów i w Gminie Dębe Wielkie. Badania te wykazały, iż wody rzeki nie odpowiadają normom ze względu na zanieczyszczenia bakteriologicznie
i fizyko-chemicznie. Głównymi czynnikami decydującymi o przyznaniu tym wodom IV i V klasy czystości rzek są przekroczone zawartości m. in. azotu ogólnego, amoniaku, fosforu ogólnego oraz przekroczony wskaźnik miano coli typu fekalnego13.

Do głównych źródeł zanieczyszczenia rzek na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki należą emisje z zakładów przemysłowych, obiektów komunalnych oraz spływy powierzchniowe.

Istotny problem w wielu miejscowościach gminy stanowi gospodarka wodno – ściekowa. Oznacza to, że podczas budowy sieci wodociągowej nie rozwiązywany jest problem odprowadzania ścieków bytowo – komunalnych. Ścieki na tych terenach często gromadzone są w nieszczelnych zbiornikach bezodpływowych, powodując zanieczyszczenia wód podziemnych i gleb. Zdarzają się również przypadki, gdy nieczystości doprowadzane są do rowów przydrożnych oraz cieków wodnych.

Poważne zagrożenie stanowi odprowadzanie do wód, w sposób niezorganizowany


i trudny do określenia pomiarowego, zanieczyszczeń z terenów rolniczych. Bezpośrednim ich źródłem są mineralne i organiczne nawozy oraz środki ochrony roślin. W ten sposób do wód dostają się związki biogenne oraz wypłukiwane frakcje gleb, które powodują przeżyźnienie wód, co z kolei prowadzi do rozwoju organizmów, które podczas rozkładu obniżają parametry biochemiczne wód14.

Według badań prowadzonych przez WIOŚ rzeki przepływające przez gminę znajdują się w IV (wody niezadowalającej jakości) i V (wody złej jakości) klasie czystości. Wynika to m. in. z faktu, iż ze względu na braki w sieci kanalizacyjnej dochodzi do niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, a w konsekwencji również do podziemnych.

II. 2.6.2. Wody podziemne

Wody podziemne w Gminie Mińsk Mazowiecki są w mniejszym stopniu zdegradowane niż wody powierzchniowe, opisane powyżej. Na podstawie wyników badań Państwowego Instytutu Geologicznego z 2006 r. (dla otworu obserwacyjnego zlokalizowanego na terenie powiatu mińskiego w miejscowości Poręby Leśne w Gm. Stanisławów) zakwalifikowano wody gruntowe do IV klasy – wody niezadowalającej jakości. Przekroczenia normy występują w zakresie żelaza, glinu oraz odczynu.

Podobnie przedstawia się ocena pod kątem dotrzymania norm dla wód przeznaczonych do picia i na potrzeby gospodarcze15.

II. 2.7. Powietrze

Gmina Mińsk Mazowiecki, podobnie jak cały powiat miński, znajdowała się w 2006 roku w klasie A (pod względem kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin) czystości powietrza, co oznacza, że nie został przekroczony poziom dopuszczalny poszczególnych substancji w powietrzu. Na podstawie badań, wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, nie stwierdzono przekroczeń w żadnym z badanych wskaźników zanieczyszczeń. Średnioroczne wartości stężeń dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego kształtowały się poniżej wartości dopuszczalnych, określonych dla 2006 roku. W stosunku do roku 2005 stwierdzono niższe stężenia obu ww. wskaźników16.

Źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy to głównie zanieczyszczenia


z procesów spalania paliw, tzw. zanieczyszczenia energetyczne, jak również transport samochodowy. Ponadto zakłady przemysłowe emitują do atmosfery zanieczyszczenia technologiczne i energetyczne. Uciążliwa jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń z palenisk domowych oraz małych zakładów wyposażonych w piece węglowe.
II. 2.8. Hałas

W 2006 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary hałasu komunikacyjnego przy trasie nr 2 na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. W wyniku pomiarów stwierdzono bardzo wysokie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu zarówno dla pory dziennej (pomiar – ok. 72 dB, dopuszczalne – 60 dB) jak i nocnej (pomiar – ok. 71 dB, dopuszczalne – 50 dB)17. Mimo braku wyników badań dotyczących hałasu komunikacyjnego przy trasie nr 2 na terenie gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki, należy uznać, iż osiąga on uciążliwość porównywalną do osiąganej w mieście. Pojazdy poruszające się po tej drodze, w tym generujące największy hałas - samochody ciężarowe, nie kończą trasy w mieście, ale kierują się najczęściej do granicy państwa, w Terespolu, przejeżdżając przez teren Gminy Mińsk Mazowiecki. Hałas drogowy występujący na terenie gminy, wzdłuż omawianej trasy należy uznać za ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny tych obszarów do uciążliwego dla mieszkańców. Co gorsza, dodatkową uciążliwość stanowi ciągłość występowania hałasu zarówno w ciągu dnia jak i w nocy.

Innym obiektem wywołującym uciążliwości akustyczne jest zlokalizowane na terenie gminy (wieś Janów) lotnisko wojskowe. Jego uciążliwość ma obecnie charakter nieregularny, uzależniony od częstotliwości lotów. W związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w celu zmiany części wojskowego lotniska w Janowie na lotnisko cywilne, należy się spodziewać zwiększenia niedogodności związanych z hałasem, tak w trakcie prac inwestycyjnych jak i w związku z funkcjonowaniem lotniska.Pobieranie 2.05 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna