Załącznik do Uchwały Nr X/60/07Pobieranie 2.05 Mb.
Strona4/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

II. 3. Turystyka


Gmina Mińsk Mazowiecki posiada walory rekreacyjno - wypoczynkowe (cenne przyrodniczo obszary leśne, doliny rzek, bogatą faunę i florę - szczególnie w rezerwacie przyrody „Bagno Pogorzel”18). Te zalety obszaru gminy w połączeniu z jej dobrą dostępnością komunikacyjną (droga krajowa nr 2, linia kolejowa) i niewielką odległością od metropolii warszawskiej, pozwalają upatrywać szans rozwoju turystyki weekendowej, której oferta skierowana będzie do mieszkańców Warszawy. Biorąc pod uwagę zasoby gminy, na tym obszarze uprawiać można turystykę pieszą, rowerową, edukacyjną oraz sporty wodne. Uzupełnieniem oferty mogą być usługi gospodarstw agroturystycznych19 oraz ośrodków jeździeckich.

II. 3.1. Infrastruktura turystyczna


Do dyspozycji turystów, ceniących aktywny wypoczynek jest zalew „Marianka" na rzece Mienia, w którego pobliżu zlokalizowane są tereny rekreacyjne wraz z bazą noclegową i gastronomiczną oraz wypożyczalnie sprzętu sportowego. Kompleks ten - zgodnie
z zamierzeniami właścicieli - ulec ma niebawem dalszej rozbudowie i modernizacji, połączonej z lepszym dostosowaniem warunków wypoczynku dla potrzeb turystów.

Innym ośrodkiem sportowym jest kompleks w Grębiszewie, gdzie turyści mogą skorzystać z kortów tenisowych, boisk do siatkówki a także z kręgielni.

Miłośnicy koni mogą skorzystać z lekcji jazdy konnej w miejscowości Karolina, gdzie swoją siedzibę ma Jeździecki Klub Sportowy "Karolina". W okresie zimowym odbywają się tu cotygodniowe kuligi, organizowane przez właściciela stajni, zakończone tradycyjnym pieczeniem kiełbaski i żołnierską grochówką.

Obszary Gminy Mińsk Mazowiecki są doskonałym terenem do uprawiania turystyki rowerowej, zdobywającej coraz większą popularność tak w kraju jak i w całej Europie. Wykorzystanie tego trendu oraz zalet gminy w tym zakresie wymaga jednak wytyczenia szlaków rowerowych których obecnie w gminie brakuje.

W związku z przygotowywanym projektem „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”, mającym na celu wytyczenie i budowę w województwie szlaków rowerowych o randze międzynarodowej (włączonych w sieci EuroVelo i Greenways), Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podejmie decyzję o przystąpieniu do tego projektu20.

W najbliższym czasie, przez teren gminy przebiegać będzie szlak rowerowy R-4, nazywany także „Szlakiem Pięciu Dworów”. Szlakowi temu należy przypisać znaczenie ponadregionalne, ze względu na jego długość (83,7 km), wyjątkowe walory przyrodnicze (szczególnie w okresie wiosny i jesieni) oraz krajoznawcze. Trasa prowadzić będzie przez pięć rezerwatów przyrody: „Celestynowski Grąd”, „Bocianowskie Bagno”, „Świder”, „Wólczańska Góra” i „Żurawinowe Bagno”. Ponadto, atrakcją szlaku będą malownicze doliny rzek: Świdra, Mieni, Srebrnej, Sienniczanki i Antoninki, przy których zlokalizowane są punkty widokowe. Na projektowanym szlaku znajdują się także inne atrakcje turystyczne:

- najstarsza sosna na Mazowszu (nad rzeką Srebrną, w Gminie Mińsk Mazowiecki),

- ośrodek „Marianka” (nad rzeką Mienią, w Gminie Mińsk Mazowiecki),

- zespoły stawów rybnych - ornitologiczny punkt widokowy (Nowodwór, Lasomin),

- dwory i zespoły pałacowe (Kołbiel, Rudno, Grzebowilk, Mińsk Mazowiecki, Dłużew.),

- barokowe i neogotyckie kościoły (Mińsk Mazowiecki, Siennica, Kołbiel),

- zabytki budownictwa ludowego, będące pozostałością po Kołbielskiej Kulturze Ludowej (Kołbiel)21.

Bardzo ważnym elementem infrastruktury turystycznej jest baza noclegowa
i gastronomiczna. W gminie działają punkty małej gastronomii, jak również bary: Kasyno Wojskowe Nr 74 przy Jednostce Wojskowej w Barczącej, "Osinek" i "Pod Jesionem"
w Nowych Osinach, "Przy kominku" w Targówce, "Pokusa" w Budach Barcząckich, "Pod Sosnami" i „Słoneczko” w Hucie Mińskiej, „Promyk” w Maliszewie, „Tirest” w Grębiszewie, „Bar piwny” w Brzózem, klub „Reaktor” w Budach Janowskich, „Karczma Mazowiecka” w Janowie oraz przy stacjach paliwowych w Stojadłach i Maliszewie.

Miejsca noclegowe na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oferują:

- Hotel i restauracja "Tirest" - w Grębiszewie (miejsc noclegowych: 130),

- Pensjonat "Marianka" w Hucie Mińskiej (miejsc noclegowych: 40),

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mińsk Mazowiecki z/s w Królewcu (miejsc noclegowych: 90),

- domki sezonowe w Hucie Mińskiej.

Turyści przebywający na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki mogą również korzystać
z noclegów w Mieście Mińsk Mazowiecki, lub w jednym z 9 gospodarstw agroturystycznych na terenie powiatu (w Gminach: Dobre, Siennica, Stanisławów) - w Gminie Mińsk Mazowiecki nie istnieje bowiem obecnie żadne gospodarstwo agroturystyczne. Należy się jednak spodziewać, iż wzrastające zainteresowanie dywersyfikacją źródeł dochodów na obszarach wiejskich oraz możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE (PROW) sprawią, iż w niedługim czasie w gminie powstaną gospodarstwa agroturystyczne.

Rola agroturystyki w aktywizacji społeczno   gospodarczej wsi na Mazowszu


i w całym kraju ma coraz większe znaczenie, zwłaszcza w regionach turystycznie atrakcyjnych pod względem walorów przyrodniczych, krajobrazowych, środowiskowych i zabytków, a więc takich jakimi dysponuje Gmina Mińsk Mazowiecki.

Korzyści z rozwoju przyszłych gospodarstw agroturystycznych będą sięgać daleko poza osiąganie dodatkowego dochodu przez mieszkańców wsi. Właściciele gospodarstw rolnych, aby uzyskać jak największe obroty w agroturystyce będą musieli dbać o otoczenie, inwestować w ochronę przyrody (oznakowania drzewostanu, wyznaczanie ścieżek rowerowych, ścieżek do wędrówek pieszych, estetyczne pojemniki na odpadki itp.), a gmina promować zabytkowe budynki i miejsca historyczne. Dzięki takim działaniom kultywowane będą tradycje i zwyczaje regionu. Rozwój agroturystyki pozwoli na zachowanie zwyczajów, techniki, sztuki i rękodzieła, co w tożsamości każdego regionu, nie tylko Mazowsza jest niezwykle ważne.

Jednym z głównych celów zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jest wspieranie dywersyfikacji źródeł dochodów osób utrzymujących się dotąd z rolnictwa. Ma to swoje odzwierciedlenie w działaniach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Składając wnioski o dofinansowanie w ramach tych dwóch działań, można uzyskać wsparcie na rozwinięcie dodatkowej działalności (np. agroturystycznej) czy utworzenie i prowadzenie nowego przedsiębiorstwa22.


II. 3.2. Historia i dziedzictwo kulturowe


Atrakcyjność turystyczną Gminy Mińsk Mazowiecki wzbogaca jej dziedzictwo kulturowe, które jest dodatkowym walorem dla turystów i może urozmaicić ofertę gminy (tematyczne szlaki rowerowe czy piesze, wycieczki edukacyjne i in.).

Mińsk Mazowiecki, miasto sąsiadujące z terenem gminy wiejskiej23 Mińsk Mazowiecki, wokół którego kształtowało się osadnictwo, jest jednym z najstarszych miast na wschodnim Mazowszu. Nazwa miasta oraz gminy pochodzi od rzeki Mieni. Od, co najmniej, XIV wieku znajdowała się tu osada targowa o nazwie Mieńsk, Mensko lub Mińsk i wreszcie Mińsk Mazowiecki, która w 1421 roku stała się miastem na prawie chełmińskim.


W źródłach historycznych wsie gminy wymieniane są dopiero od XV wieku.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka obiektów zabytkowych, figurujących


w Katalogu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów zainteresowania konserwatorskiego oraz postulowanych do wpisu do rejestru zabytków. W tabeli poniżej wymienione zostały wszystkie zabytki zlokalizowane na terenie gminy, pod tabelą zaś szerzej opisano najatrakcyjniejsze z nich.

Tabela 3. Obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Lp.

Miejscowość

ObiektArynów

 • dom nr 12 drewn. l. 20 – XX w.

 • dom nr 27 drewn. l. 30 – XX w.Brzóze

  • dom nr 4 i nr 6 (na ul. Słonecznej) pocz. XX w.

  • dom nr 4 (na ul. Strażackiej) mur. lata 20 – te XX w.

  • dom nr 15 (na ul. Strażackiej)

  • drewn. pocz. XX w.

  • dom nr 27 (na ul. Strażackiej) mur. 1903 r.Budy Barcząckie

  • dom nr 42 drewn. 2 poł XIX w.Chmielew

  • dom nr 20 drewn. pocz XX w.

  • dom nr 41 drewn. 1921 r.

  • dom nr 52 drewn. lata 20 – te XX w.Dłużka

  • dom nr 15 drewn. pocz. XX w.

  • dom nr 18 drewn. pocz. XX w.

  • dom nr 20 drewn. lata 20 – te XX w.

  • dom nr 23 drewn. lata 20 – te XX w

  • dom nr 24 drewn. ok.1880r.

  • dom nr 28 drewn. lata 20 – te XX w

  • dom nr 39 drewn. pocz. XX w

  • dom nr 45 drewn. lata 20 – te XX wGamratka

  • dom nr 14 drewn. 1935r.Grabina

  • dom nr 15 drewn. pocz. XX wGrębiszew

  • dom nr 14 drewn. 1938r.

  • dom nr 17 drewn. lata 20 – te XX w

  • dom nr 23 drewn. lata 20 – te XX wGliniak

  • dom nr 26 drewn. pocz. XX w

  • dom nr 45 drewn. pocz. XX w

  • dom nr 49 drewn. lata 30 – te XX wHuta Mińska

  • dom przy ul. Długiej 7 drewn. lata 30 – te XX wIgnaców

  • Kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego

  • dawny Dom Dziecka ob. Zakład Wychowawczy mur. 1904 r.

  • drewniana Karczma (obecnie dom nr 2) mur. K. XIX w.

  • dróżniczówka nr 4 mur. pocz. XX w

  • dom nr 9 mur. k.XIX w.Józefów

  • dom nr 22 drewn. lata 30 – te XX wKarolina

  • dom nr 3 drewn. lata 30 – te XX w

  • dom nr 8 drewn. pocz. XX w

  • dom nr 13 drewn. pocz. XX w

  • dom nr 31 drewn. pocz. XX w

  • dom nr 92 drewn. k. XIX w

  • dom nr 99 drewn. pocz, XX wKrólewiec

  • dom nr 66 mur. lata 30 – te XX wMaliszew

  • dom nr 27 drewn. lata 30 – te XX wMarianka

  • dwór, ob. Hotel MOSiR, mur, 2 poł. XIX w

  • dom nr 31 drewn. ok. 1938r.

  • dom nr 35 drewn. 1929 r.

  • dom nr 37 drewn. lata 30 – te XX wStara Niedziałka

  • zespół dworski:

  • dwór, ob. Szkoła, mur., 2 poł. XIX w

  • oficyna, mur., XIX/XX w

  • stajnia cugowa, ob. budynek mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w

  • park dworski, 2 poł. XIX w

  • dom nr 107 drewn. lata 30 – te XX wNiedziałka Druga

  • dom nr 20 drewn. lata 30 – te XX w

  • dom nr 29 drewn. lata 20 – te XX wOsiny

  • Zagroda nr 6:

  • dom, drewn., lata 20 – te XX w

  • stodoła, drewn., lata 30 – te XX w

  • dom nr 46 drewn. lata 30 – te XX w

  • dom nr 50 drewn. lata 30 – te XX w

  • dom nr 58 drewn. lata 20 – te XX wWólka Mińska

  • dom nr 3 drewn. Ok. 1910 r.

  • dom nr 18 drewn. ok. 1910Janów

  • Zespół pałacowy

  • pałac, mur., 1914r.,

  • park pałacowy, 2 poł. XIX w

  • zespół folwarczny przypałacowy:

  • czworak, mur., pocz. XX w

  • obora, mur., pocz. XX w

  • chlew, mur., pocz. XX w

  • stodoła, mur., pocz. XX w

  • spichlerz, mur., pocz. XX w

  • gorzelnia, mur., pocz. XX w

  • hyfofornia, mur., pocz. XX w

  • dom przy ul. Słonecznej 13 pocz. XX w

  • dom przy ul. Górna 10, drewn., pocz. XX w

  • dom przy ul. Górna 12, drewn., pocz. XX w

  • dom przy ul. Górna 13, drewn., pocz. XX wZakole Wiktorowo

  • zagroda młynarska:

  • młyn, mur., 1935r.

  • dom nr 19 drewn. lata 30 – te XX wStare Zakole

  • dworek nr 31 glina/drewn. 2 poł. XIX w

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ignacowie.


Źródło: http://minskmazowiecki.plObiekt ten został zbudowany w latach 1898 - 1902 według projektu znanego architekta warszawskiego Stanisława Adamczewskiego. Kościół położony jest około 800 m na południe od szosy Mińsk Mazowiecki - Siedlce. Zbudowany został z cegły palonej na zaprawie wapiennej, jest tynkowany obustronnie. Stolarka drzwiowa drewniana, okna osadzone w metalowych ramach podzielone na małe pola. Więźba dachowa drewniana.


Pałac w Janowie

Z przekazów archiwalnych wynika, że na terenie obecnej Gminy Mińsk Mazowiecki zlokalizowanych było kilkanaście zespołów rezydencjonalnych i folwarcznych, z których do dzisiejszych czasów zachowały się obiekty w Janowie oraz w Starej Niedziałce. Cenniejszy


z nich, zespół zlokalizowany w Janowie, obejmuje pałac, park oraz zespół folwarczny
z gorzelnią.

Źródło: http://minskmazowiecki.plZespół założony został w II połowie XIX wieku, a pałac wybudowano
w latach 1910 - 1914. Majątek wielokrotnie w swojej historii zmieniał właścicieli. W czasie wojny znajdowało się w nim oficerskie kasyno niemieckie. Ocalały od zniszczenia, po wojnie wykorzystywany był do organizacji kursów związanych z rolnictwem. Obecnie obiekt użytkowany jest przez Zespół Szkół Agrotechnicznych.

Pałac, wpisany do rejestru zabytków, zbudowany jest z cegły na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowany. Wewnątrz pałacu posadzka, podłogi deskowe, parkiety, boazerie. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna wieloskrzydłowe, wielopolowe. Więźba dachowa drewniana. Dach kryty blachą. Balustrady żeliwne, trzony kominowe z cegły.

Dodatkową atrakcją jest wpisany do rejestru zabytków, założony w II poł. XIX wieku - park, otaczający pałac. Najstarszym fragmentem parku jest aleja wjazdowa wysadzana dwustronnie, rzędowo - lipami.

Obok zespołu pałacowego istnieje zespół folwarczny. Spośród obiektów gospodarczych w tym zespole wyróżnia się murowany spichlerz i działająca do dziś gorzelnia.
Dwór – Pałac w Starej Niedziałce

Dwór, wpisany do rejestru zabytków, położony w środku parku dworskiego jest okolony ze wszystkich stron drzewami oraz od strony południowej i zachodniej – stawami, dodającymi budowli uroku. Dwór jest obiektem murowanym, zbudowanym w drugiej połowie XIX wieku. Pałac w Starej Niedziałce zbudowano na podstawie prostokąta, z dachem dwuspadowym. Pierwotny jego wygląd został nieco zmieniony, a wnętrze dostosowane dla potrzeb Szkoły Podstawowej, która mieściła się tam w latach 1955 - 2001. Obecnie, pałac jest prywatną własnością, został wyremontowany pod nadzorem Konserwatora Zabytków.


Pałac w Mariance

Źródło: http://minskmazowiecki.plDo zespołów rezydencjonalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki zalicza się także, znajdujący się w Hucie Mińskiej pałac, zwany ośrodkiem wypoczynkowym "Marianka". Pałacyk "Marianka" zbudowany został w drugiej połowie XIX wieku z przeznaczeniem na budynek mieszkalny.
Rozbudowa budynku nadała mu formę pałacyku. Obiekt nie jest zabytkiem.

Budynek „Marianki” po remoncie (koniecznym ze względu na zniszczenia w wyniku pożaru) do użytku oddany został w 1986 roku i od tego roku funkcjonował w nim hotel z 26 miejscami noclegowymi. Obiekt ten zyskał funkcje sportowo-rekreacyjne po urządzeniu przy nim zalewu służącego do kąpieli i umożliwiającego uprawianie sportów wodnych (do 1999 roku). Od grudnia 2000 roku obiekt jest własnością prywatną przeznaczoną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Cmentarze

Cmentarz komunalny w Ignacowie położony jest na płaskim terenie pośród łąk i pól uprawnych. Podstawowym elementem kompozycyjnym cmentarza jest aleja główna biegnąca od bramy wjazdowej w kierunku południowym. Od tej alei odchodzą pod kątem prostym alejki boczne, dzieląc teren cmentarza na kwatery.

Do rzadko spotykanych cmentarzy ewangelickich w tej części Mazowsza należy nekropolia w Królewcu. Cmentarz założony został na planie prostokąta, bez ogrodzenia. Zachowało się kilka nagrobków wykonanych z piaskowca, granitu, betonu, metalu. Spośród nich wyróżnia się nagrobek z różowego piaskowca w postaci krzyża na cokole.
Zabytkowe domy

Zainteresowanie konserwatorskie na terenie gminy obejmuje również budynki mieszkalne24. Spośród nich ciekawą architektonicznie, wielokondygnacyjną bryłą wyróżnia się dawny Dom Dziecka, obecnie Zakład Wychowawczy w Ignacowie.

Najstarsze obiekty wzniesione są z drewna i stanowiły w przeszłości zdecydowaną większość w zabudowie tego terenu. Przeważająca większość budynków, pozostających
w zainteresowaniu konserwatorskim datowana jest na lata 20-te i 30-te XX wieku25.

Wiele z tych domów znajduje się w złym stanie technicznym a ich generalny remont jest często niemożliwy ze względów technicznych i nieopłacalny pod względem ekonomicznym.


Reasumując, Gmina Mińsk Mazowiecki posiada walory dziedzictwa przyrodniczego
i turystycznego, lecz nie są one obecnie w pełni wykorzystywane dla celów turystycznych. Przez obszar gminy nie przebiega obecnie żaden szlak turystyczny, brak również oznakowania omówionych powyżej atrakcji oraz prowadzących do nich dróg dojazdowych.

Wykorzystanie wyżej opisanych zasobów poprzez ich odpowiednią promocję i uzupełnienie infrastruktury może doprowadzić do rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnych gminy tak dla jej mieszkańców jak i osób przyjezdnych. Inwestycje w omawianym zakresie, planowane przez podmioty z terenu gminy (Urząd Gminy, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe) mogą być wspierane przede wszystkim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: 1. pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

 2. służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej,

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci,

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów26.
Pobieranie 2.05 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna