Załącznik do Uchwały Nr X/60/07



Pobieranie 2.05 Mb.
Strona6/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

II. 7. Gospodarka




II. 7.1. Charakterystyka działalności gospodarczej


Analiza struktury działalności gospodarczej w gminie, pod względem: zmiany liczby podmiotów gospodarczych w ostatnich latach, wiodących branż działalności gospodarczej oraz określenie potencjału gospodarczego wskazują obecną i prognozują przyszłą kondycję gospodarczą w gminie.

Ważnym czynnikiem wpływającym na gospodarkę każdej jednostki administracyjnej jest jej położenie geostrategiczne oraz połączenia komunikacyjne i stan infrastruktury drogowej. Dobre wyposażenie obszaru w sieć transportową pozwala bowiem przedsiębiorstwom zlokalizowanym w danym rejonie na obniżenie kosztów dostarczania surowców i dystrybucji towarów do/z firmy (poprzez tańszy i szybszy transport, lepszą organizację systemów logistycznych itp.). Wpływa to na wyższe zyski, większą konkurencyjność produkowanych dóbr, a co za tym idzie możliwy dalszy rozwój przedsiębiorstw.

Najbardziej istotną szansą rozwojową Gminy Mińsk Mazowiecki jest korzystne położenie geograficzne (niedaleko Warszawy) i komunikacyjne (wzdłuż drogi krajowej Nr 2). Istotnym elementem geostrategicznym, który może znacząco wpłynąć na gospodarkę gminy jest planowana budowa lotniska cywilnego w Janowie, na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Cały region charakteryzuje się znaczną atrakcyjnością inwestycyjną, osadniczą


i turystyczną, a także dobrym stanem środowiska. Swoją szansę gmina znajduje także
w rozwoju współpracy międzynarodowej i międzygminnej oraz w możliwościach tranzytowych wschód – zachód. Szansą dla rozwoju gminy są również trendy migracyjne ludności miejskiej na obszary wiejskie37.

Tabela 13. Dane dotyczące ilości oraz struktury podmiotów w Gminie Mińsk Mazowiecki




Jednostka miary

2006

JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE WG SEKTORÓW

Ogółem

Ogółem

jed.gosp.

745

Sektor publiczny

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

29

Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem

jed.gosp.

25

Przedsiębiorstwa państwowe

jed.gosp.

0

Spółki handlowe

jed.gosp.

1

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze

jed.gosp.

2

Sektor prywatny

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

716

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

620

Spółki handlowe

jed.gosp.

27

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

5

Spółdzielnie

jed.gosp.

1

Fundacje

jed.gosp.

1

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

15

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl
Wg danych Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, w dniu 31 grudnia 2006r. w gminie zarejestrowanych było 731 podmiotów gospodarki narodowej. Dane GUS wskazują wyższą liczbę podmiotów (745), co wynika prawdopodobnie z faktu, iż dane Urzędu uwzględniają liczbę przedsiębiorstw likwidowanych pod koniec roku statystycznego. Oba źródła wskazują jednak, iż zdecydowaną większość podmiotów stanowią jednostki prywatne (około 96%), stanowiące zakłady osób fizycznych.

Taki stan rzeczy odzwierciedla ogólne tendencje panujące w gospodarce, gdzie najbardziej konkurencyjnymi i wytwarzającymi największą część Produktu Krajowego Brutto podmiotami są właśnie najmniejsze przedsiębiorstwa, które jednocześnie potrafią elastycznie reagować na zmiany zachodzące na rynku. Należy zwrócić także uwagę, że te przedsiębiorstwa są też podatne na zewnętrzną koniunkturę gospodarczą i ich rozwój jest uzależniony od pomocy instytucji okołobiznesowych. Małe przedsiębiorstwa to często te podmioty, które wprowadzają innowację produktową lub procesową.



Tabela 14. Branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2006

Sekcja

Nazwa sekcji

Ilość podmiotów
A

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

25

B

Rybactwo

0

C

Górnictwo

1

D

Przetwórstwo przemysłowe

103

E

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1

F

Budownictwo

147

G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

238

H

Hotele i restauracje

10

I

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

65

J

Pośrednictwo finansowe

13

K

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

52

L

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

8

M

Edukacja

33

N

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

9

O

Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

40

P

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

0

Q

Organizacje i zespoły eksterytorialne

0

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl

Biorąc pod uwagę branże (tabela 14), w których funkcjonują przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy, zauważyć można zdecydowaną przewagę sektora handlu


i napraw (około 32% - wykres nr 1). Kolejnymi, najbardziej aktywnymi sektorami
w gospodarce gminy Mińsk Mazowiecki są budownictwo oraz działalność produkcyjna (przemysłowa). Świadczy to o dużych możliwościach rozwojowych gminy, gdyż obok zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców poprzez działalność handlowo-usługową, wciąż bardzo perspektywiczne są tradycyjne sektory działalności prowadzonej w gminie.

Wykres 1. Branże w których funkcjonują przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2006



Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl

Analiza liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 1995 – 2006, dokonana na podstawie tabeli nr 15, daje odpowiedz na pytanie jak rozwija się gospodarka i czy powstają nowe firmy.




Tabela 15. Ilość podmiotów gospodarczych w Gminie Mińsk Mazowiecki



Rok

Wartość

Jednostka miary

1995

338

jed. gosp.

1996

476

jed. gosp.

1997

533

jed. gosp.

1998

569

jed. gosp.

1999

594

jed. gosp.

2000

641

jed. gosp.

2001

734

jed. gosp.

2002

710

jed. gosp.

2003

748

jed. gosp.

2004

720

jed. gosp.

2005

722

jed. gosp.

2006

731

jed. gosp.


Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl,

Dane Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki38
W ciągu 11 lat, w Gminie Mińsk Mazowiecki nastąpił gwałtowny wzrost ilości podmiotów gospodarczych – ich liczba zwiększyła się o 393 podmioty. Była to w latach 90 - tych tendencja obserwowana w całym kraju. Liberalizacja gospodarki, wzrost dochodów ludności, dobra koniunktura na rynku doprowadziły do rozwoju drobnej działalności gospodarczej. Wyhamowanie gwałtownej tendencji wzrostowej nastąpiło w roku 2001, wzrost liczby podmiotów nie jest już tak dynamiczny, przyjmuje jednak wartości dodatnie.

Tabela 16. Główne instytucje na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2007.

Instytucje zlokalizowane w Gminie Mińsk Mazowiecki


Placówki Oświatowe

10 szkół: 3 Szkoły Podstawowe – Brzóze, Janów, Marianka,

4 Zespoły Szkół – Huta Mińska, Stojadła, Stara Niedziałka, Zamienie,

Przedszkole w Nowych Osinach, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie, Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie wraz z internatem prowadzonym przez siostry zakonne


Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Stojadłach

Ochotnicza Straż Pożarna

Brzóze, Dłużka, Janów, Królewiec, Stara Niedziałka, Stojadła, Zamienie

Jednostki Wojskowe

Jednostka wojskowa w Barczącej

Lotnisko Wojskowe w Janowie



Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Tabela nr 16 przedstawia instytucje publiczne zlokalizowane na terenie gminy, w większości których zatrudnieni są mieszkańcy okolicznych wsi. Znaczna liczba osób pracuje w sektorze prywatnym, lub trudni się rolnictwem. Duża część ludności znajduje zatrudnienie poza gminą.

II. 7.2. Rolnictwo


Gmina Mińsk Mazowiecki jest specyficzną gminą wiejską, ponieważ okala duże miasto – Mińsk Mazowiecki. Jednakże, nadal znaczną rolę w gospodarce gminy odgrywa rolnictwo. Przykładowo, w miejscowości Borek Miński, utrzymujący się z rolnictwa stanowią ponad 50%. Znaczny procent – 30 – 40% - ludności utrzymuje się z rolnictwa w Grębiszewie, Królewcu, Starej Niedziałce, Klukach, Wólce Iłówieckiej, Tartaku, Grabinie, Dłużce, Chmielewie, Dziękowiźnie, Ignacowie, Józefowie, Niedziałce Drugiej, Nowych Osinach, Prusach.

Użytki rolne zajmują ogółem 7 248 ha, czyli aż 64,52% powierzchni Gminy Mińsk Mazowiecki, w tym: grunty orne – 5335 ha, sady 343 ha, łąki 569 ha, pastwiska 1001 ha39.


W gminie dominują indywidualne (bardzo rozdrobnione – niski areał) gospodarstwa rolne - 2212 (90%) gospodarstw posiada powierzchnię do 5 ha (tabela 17).

Tabela 17. Wielkość gospodarstw rolnych w Gminie Mińsk Mazowiecki w roku 2006

Lp.

Powierzchnia gruntów w ha

Liczba gospodarstw

1.

1,01-4,99

2212

2.

5,00-9,99

188

3.

10,00-14,99

28

4.

15,00-49,99

11

5.

Powyżej 50,00

0

SUMA

-

2439

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Najpopularniejszą produkcją na terenie gminy jest produkcja roślinna, aczkolwiek nie można mówić o specjalizacji w rolnictwie w tym zakresie. W produkcji roślinnej popularna jest uprawa kukurydzy, zbóż i ziemniaków, poza tym uprawia się także warzywa gruntowe. Pod zasiewami znajduje się około 4400 ha. Wśród zbóż zaledwie 28% stanowią zboża intensywne (pszenica, jęczmień, pszenżyto).

W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła (również brak specjalizacji). Pogłowie zwierząt wynosiło w 2002r.40: 4574 szt. trzody chlewnej i 1531 szt. bydła. Obsada w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wynosiła: bydło – 19,74 szt. trzoda chlewna – 58,98 szt. 41.



W ostatnich latach na terenie gminy wyodrębniła się grupa ok. 30 gospodarstw wysokotowarowych - wśród których dominują gospodarstwa zajmujące się chowem bydła mlecznego. Nie stworzyły one jednak dotychczas grupy producenckiej, natomiast przygotowują się do indywidualnego aplikowania o środki strukturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównie te gospodarstwa będą aplikowały o środki unijne.
II.8. Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej

  1. Brak rozbudowanej, kompleksowej informacji o funduszach Unii Europejskiej.

  2. Brak specjalizacji w rolnictwie, co w połączeniu z niskim areałem gospodarstw może świadczyć o niskiej dochodowości rolnictwa w gminie.

  3. Brak alternatyw w aktywizacji zawodowej ludności wiejskiej poza rolnictwem, szczególnie dla osób powyżej 50 – tego roku życia.


Pobieranie 2.05 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna