Załącznik do Uchwały Nr X/60/07Pobieranie 2.05 Mb.
Strona7/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

II. 9. Sfera społeczna
II. 9.1. Liczba ludności


W maju 2007 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki zameldowanych było 12 799 osób. Poniżej przedstawiono tabelę, ukazującą jak kształtowała się liczba ludności w gminie, w ostatnich 12 latach.

Tabela 18. Liczba ludności w Gminie Mińsk Mazowiecki w latach 1996 – 2007 (wg zameldowania).

rok

ogółem

mężczyźni

kobiety

1996

11 979

5 949

6 030

1997

11 988

5 958

6 030

1998

12 043

5 982

6 061

1999

12 363

6 204

6 159

2000

12 344

6 198

6 146

2001

12 384

6 193

6 191

2002

12 479

6 234

6 245

2003

12 517

6 251

6 266

2004

12 628

6 307

6 321

2005

12 76042

6 355

6 405

2006

12 705

6 279

6 426

2007

12 79943

6 314

6 485

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl,

Dane Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Z analizy danych przedstawionych powyżej wynika, iż od 1996 roku, liczba mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki systematycznie wzrastała, aby w 2007 roku osiągnąć wartość 12 799 osób. W analizowanych latach liczba ludności gminy wzrosła łącznie o 820 osób, tj. o 6,4%. Wzrost ten nie jest spowodowany przyrostem naturalnym44 lecz dodatnim saldem migracji, które w ostatnich latach przyjęło szczególnie wysokie wartości: w roku 2003 – 122 osoby, 2004 – 106 osób, 2005 – 118, 2006 – 10845.


II. 9.2. Struktura wieku ludności


W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które są istotne z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej:

  • ludność w wieku przedprodukcyjnym tj. w wieku od 0 do 17 lat,

  • ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety od 18 do 59 lat, a mężczyźni od 18 do 64 lat,

  • ludność w wieku poprodukcyjnym, w tym: kobiety od 60 lat i więcej, a mężczyźni od 65 lat i więcej.

Zmiany liczby ludności w poszczególnych kategoriach, w Gminie Mińsk Mazowiecki przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Gminie Mińsk Mazowiecki w latach 2000 – 2006 (wg stanu zamieszkiwania a nie zameldowania).

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

w wieku przedprodukcyjnym

Ogółem

3 487

3 385

3 269

3 174

3 100

3 025

2 960

Mężczyźni

1 858

1 795

1 755

1 684

1 633

1 576

1 534

Kobiety

1 629

1 590

1 514

1 490

1 467

1 449

1 426

w wieku produkcyjnym

Ogółem

7 180

7 335

7 470

7 646

7 843

7 998

8 172

Mężczyźni

3 840

3 910

3 951

4 037

4 162

4 232

4 334

Kobiety

3 340

3 425

3 519

3 609

3 681

3 766

3 838

w wieku poprodukcyjnym

Ogółem

1 776

1 764

1 781

1 797

1 837

1 833

1 825

Mężczyźni

590

592

611

611

616

610

601

Kobiety

1 186

1 172

1 170

1 186

1 221

1 223

1 224

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl
Od roku 2000 do roku 2006 liczba ludności w wieku:

- przedprodukcyjnym - zmniejszyła się o 527 osób,

- produkcyjnym - wzrosła o 992 osoby,

- poprodukcyjnym - wzrosła się o 49 osób.

Analiza struktury wiekowej ludności gminy, wykazuje, iż obecnie wśród mieszkańców, dominują osoby w wieku produkcyjnym, które stanowią 63,1% ogółu osób zameldowanych
w gminie46. Grupa osób w wieku przedprodukcyjnym stanowi 22,80% ogółu, a w wieku poprodukcyjnym -14,10%. Wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym ma niewątpliwie związek z ogólnym wzrostem liczby osób meldujących się na pobyt stały w gminie. Wynika to z faktu, iż miejsce zamieszkania zmieniają najczęściej osoby w wieku produkcyjnym, które są aktywne zawodowo i gotowe na migrację w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Wzrastająca liczba ludności, będąca zasadniczo tendencją korzystną dla gminy, wskazującą na jej niewątpliwy potencjał, niesie ze sobą także wyzwania związane z koniecznością zapewnienia zwiększającej się społeczności mieszkańców odpowiedniej infrastruktury technicznej i standardu życia.

Zmianę struktury wieku mieszkańców gminy, ilustruje również różnica wartości wskaźnika obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym populacją osób
w wieku nieprodukcyjnym. Kryterium to ukazuje jak kształtuje się liczba osób niepracujących (dzieci, osoby pobierające renty i emerytury, niepełnosprawni) do liczby mieszkańców aktywnych zawodowo (a więc płacących obciążenia z tytułu ZUS lub KRUS). Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, w Gminie Mińsk Mazowiecki z roku na rok sukcesywnie maleje i na koniec 2006 roku wyniosła 58,6.

W stosunku do roku 2000 wskaźnik spadł więc o 14,7 osób, co ukazuje tendencję korzystną, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę także ujemny przyrost naturalny w Gminie Mińsk Mazowiecki. W dłuższej perspektywie czasowej, przy spadku dynamiki migracji osób młodych do Gminy Mińsk Mazowiecki może dojść do znacznego wzrostu populacji


w kategorii osób w wieku poprodukcyjnym. Ta tendencja jest jednak związana
z zarysowującym się problemem o skali ogólnopolskiej, a nawet ogólnoeuropejskiej – starzenia się społeczeństw.

W całym kraju liczba osób w wieku poprodukcyjnym, w porównaniu z początkiem lat 90-tych, wzrosła prawie o milion, w województwie mazowieckim już odnotowuje się postępujące starzenie populacji. Ta tendencja będzie powodowała silną presję na system emerytalny (zapewnienie emerytur dla coraz liczniejszej populacji osób, które zakończyły aktywność zawodową) oraz na system opieki zdrowotnej (zapewnienie specjalistycznej opieki ludziom w podeszłym wieku przez geriatrów, gerontologów oraz rozwój usług opiekuńczych). Jest to także jedna z kwestii, którą obejmują regulacje Strategii Lizbońskiej, dokumentu do którego odwołują się wszystkie programy operacyjne w systemie wdrażania funduszy strukturalnych.


II. 9.3. Struktura ludności wg poziomu wykształceniaInnym ważnym zagadnieniem, którego dotyczą zapisy Strategii Lizbońskiej jest wykształcenie mieszkańców Europy. Struktura ludności wg poziomu wykształcenia ma bowiem szczególne znaczenie dla sytuacji demograficznej i gospodarczej na każdym szczeblu administracji - poziom i rodzaj wykształcenia ludności zamieszkującej dany teren, ma wpływ na wysokość i strukturę bezrobocia, jakość życia, a często także na wskaźnik migracji (mobilności) i aktywności gospodarczej. Z tego też powodu, w Strategii Lizbońskiej, jednym z głównych obszarów zainteresowania są działania na rzecz podniesienia poziomu edukacji i umiejętności.

Tabela 20. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki, w roku 2002 (wg stanu zamieszkiwania w dniach spisu powszechnego)

WYKSZTAŁCENIE LUDNOŚCI

Poziom wykształcenia

Liczba osób

Wyższe

465

Policealne

258

Średnie razem

2 328

Średnie ogólnokształcące

589

Średnie zawodowe

1 739

Zasadnicze zawodowe

3 049

Podstawowe ukończone

3 654

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

493

Mężczyźni

Wyższe

174

Policealne

51

Średnie razem

992

Średnie ogólnokształcące

162

Średnie zawodowe

830

Zasadnicze zawodowe

1 879

Podstawowe ukończone

1 826

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

210

Kobiety

Wyższe

291

Policealne

207

Średnie razem

1 336

Średnie ogólnokształcące

427

Średnie zawodowe

909

Zasadnicze zawodowe

1 170

Podstawowe ukończone

1 828

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

283

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002r., http://www.stat.gov.pl
Na podstawie danych zebranych w powyższej tabeli, należy stwierdzić, że w Gminie Mińsk Mazowiecki w 2002 roku największą część ludności stanowiły osoby posiadające wykształcenie podstawowe - stanowili oni ok. 35,66% ogółu badanych osób. Wykształcenie zawodowe zasadnicze posiadało ok. 29,76% mieszkańców, średnie (ogólnokształcące
i zawodowe) - ok. 22,72%, natomiast wykształcenie wyższe - zaledwie 4,54% mieszkańców. Dane te wskazują, iż poziom wykształcenia mieszkańców gminy jest niższy od średniej wojewódzkiej (wykształcenie wyższe -14% mieszkańców.) Należy jednak zauważyć, iż województwo mazowieckie, tak wysoki wskaźnik wykształcenia mieszkańców zawdzięcza Warszawie, w której co 5 mieszkaniec posiada wykształcenie wyższe. Jeżeli odnieść dane dotyczące Gminy Mińsk Mazowiecki do średniej krajowej, dysproporcja nie jest już tak duża - wykształcenie wyższe posiada tylko 5% mieszkańców kraju. W krajach Unii Europejskiej (wskaźnik obliczany dla 25 państw - przed rozszerzeniem UE o Bułgarię i Rumunię) wyższym wykształceniem legitymuje się co piąty Europejczyk.

Niemniej jednak, należy prowadzić działania służące realizacji Strategii Lizbońskiej,


a tym samym wspieraniu edukacji i zdobywaniu dodatkowych umiejętności przez mieszkańców. Aby gospodarka oparta na wiedzy mogła się skutecznie rozwijać priorytetami muszą być edukacja, prace badawczo – rozwojowe oraz sprawna dystrybucja wiedzy i informacji (społeczeństwo informacyjne)47.Pobieranie 2.05 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna