Załącznik do Uchwały Nr X/60/07Pobieranie 2.05 Mb.
Strona9/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

II. 9.6. Bezrobocie


W Gminie Mińsk Mazowiecki, podobnie jak w województwie mazowieckim i całym kraju, zmniejsza się zjawisko bezrobocia. Spadek liczby bezrobotnych wynika głównie
z dużej skali wyjazdów do pracy za granicę oraz częściowo z większej liczby miejsc pracy
w Mieście Mińsk Mazowiecki. Głównym czynnikiem decydującym o bezrobociu
w Gminie Mińsk Mazowiecki są niedopasowania kompetencyjne osób bezrobotnych, do zapotrzebowania ze strony pracodawców i niskie kwalifikacje.

Pośrednictwem pracy dla terenu gminy, zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy


w Mińsku Mazowieckim, który min. gromadzi wszelkie dane dotyczące stanu i struktury bezrobocia (tabele nr 23 i 24).

Na dzień 30 czerwca 2007 w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 573 mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki, wśród których kobiety stanowiły 50,61%.Tabela 23. Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 2004 – 2007

Rok


Ogółem

Kobiety

31.12.2004

827

414

31.12.2005

826

428

31.12.2006

705

371

30.06.2007

573

290

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Tabela 24. Struktura bezrobotnych wg wieku w Gminie Mińsk Mazowiecki w poszczególnych latach.

Rok/Grupa wiekowa

18-24

25-34

35-44

45-54

55-60

Pow. 60

31.12.2004

227

212

170

177

31

10

31.12.2005

193

214

174

195

40

10

31.12.2006

154

171

131

189

45

15

30.06.2007

114

131

112

153

49

14

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Na podstawie danych zawartych w powyższych tabelach, można zaobserwować zarówno spadek liczby bezrobotnych w Gminie Mińsk Mazowiecki jak i inne zmiany na lokalnym rynku pracy. W roku 2004 i 2005 głównym problemem był wysoki udział osób młodych, bez doświadczenia zawodowego, w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Obecnie, w roku 2007 najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest bezrobocie w kategorii wiekowej 45-54 lata. Osoby w tym wieku, mimo dużego doświadczenia przegrywają w konkurencji na rynku pracy ze względu na dezaktualizację zawodu, brak znajomości obsługi urządzeń komputerowych i języków obcych. W związku z tym szczególnie istotne jest umożliwienie tym osobom podnoszenia kwalifikacji, kształcenia ustawicznego w celu dostosowania umiejętności do zmieniających się warunków rynku pracy. Tak określony cel jest w pełni zgodny z celami przywoływanej już Strategii Lizbońskiej i powinien znaleźć odzwierciedlenie w planach instytucji publicznych.Tabela 25. Struktura bezrobotnych wg. wykształcenia w Gminie Mińsk Mazowiecki w latach 2004 - 2007

Rok/ Poziom wykształcenia

Wyższe

Policealne

średnie i zawodowe

Ogólnokształcące

Zasadnicze

Zawodowe

Podstawowe

31.12.2004r

23

169

65

286

284

31.12.2005r

29

169

62

272

294

31.12.2006r

18

141

69

233

244

30.06.2007r

12

111

49

194

207

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Tabela nr 25, ukazująca strukturę bezrobocia mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w odniesieniu do ich wykształcenia potwierdza wnioski, sformułowane powyżej. To właśnie niski poziom wykształcenia jest głównym powodem braku możliwości znalezienia pracy przez mieszkańców gminy. Aż 70% osób bezrobotnych to osoby legitymujące się wykształceniem zawodowym lub podstawowym.

Bezrobocie generuje bardzo poważne problemy nie tylko gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Okres bezrobocia członka rodziny, jest dla wielu gospodarstw domowych bardzo trudny. Pojawiające się problemy finansowe rodzą konieczność szukania doraźnych metod poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny. Brak zatrudnienia negatywnie wpływa nie tylko na ekonomiczną kondycję rodzin, ale także na pozamaterialne kwestie życia rodzinnego. Przymusowe pozostawanie bez pracy oraz niemożność znalezienia ponownego zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiają człowieka poczucia własnej wartości.

Negatywnym skutkiem bezrobocia są także problemy dzieci osób bezrobotnych, na które również należy zwrócić szczególną uwagę. Odczuwanie przez dzieci własnej sytuacji jako gorszej często prowadzi do stopniowej izolacji środowiskowej, co jest dotkliwym ograniczeniem naturalnych potrzeb związanych z rozwojem intelektualnym i społecznym. Zawęża się krąg wspólnych zainteresowań rówieśniczych, dzieci przestają być zapraszane do wspólnej nauki i zabawy. Zdarza się także, że jednocześnie z odrzuceniem przez rówieśników, z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, dzieci popadają w sytuacje konfliktowe w szkole z wychowawcami i nauczycielami. Taka sytuacja ma wpływ na postawy dzieci, na ich zachowanie oraz postawy i decyzje podejmowane w dorosłym życiu.

W związku z powyższym, należy zauważyć, iż brak działań na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców może doprowadzić do powstania problemów społeczno-gospodarczych w gminie i jej marginalizacji.
II. 9.7. Infrastruktura edukacyjna

Na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki funkcjonują trzy sześcioklasowe szkoły podstawowe (w Brzózem, w Janowie i w Mariance), oraz cztery zespoły szkół złożone ze szkoły podstawowej i gimnazjum (w Hucie Mińskiej, w Starej Niedziałce, w Zamieniu


i w Stojadłach) oraz jedno przedszkole zlokalizowane w Nowych Osinach.

Do w/w placówek uczęszcza 1654 dzieci (1417 uczniów i 237 wychowanków – stan na 10.09.2007r.).Tabela 26. Wykaz uczniów i nauczycieli w szkołach w Gminie Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2007/2008 – stan na 10.09.2007

Szkoły i przedszkole

Ilość

uczniów i wychowanków

Ilość nauczycieli w osobach

Ilość nauczycieli w etatach

Ilość sal lekcyjnych

Pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

Liczba stanowisk w pracowni komputerowej

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzózem

127

13

11,11

7

tak

10


Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie

221

19

17,22

7

tak

7


Szkoła Pods. im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie

213

22

17,87

11

tak

10


Szkoła Podst. im. Gen. Józefa Hallera w Mariance

95

14

11,02

7

tak

10


Zespół Szkół

w Starej Niedziałce


476

45

40,60

18

tak

20


Zespół Szkół w Stojadłach

228

33

20,06

10

tak

10


Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu

254

24

17,63

10

tak

20


Przedszkole w Nowych Osinach

40

8

5,24

2

-

-


Razem:

1654

178

140,75

72

-

87

Źródło: Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
Przedstawione w powyższej tabeli placówki, obsługiwane są przez powołany w 2000 roku50 Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół. Wyjątek stanowi Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach będące zakładem budżetowym.

Teren całej gminy podzielony jest na obwody szkolne, co wiąże się z koniecznością organizacji dowozu uczniów do poszczególnych szkół. Obecnie gmina nie posiada własnych gimbusów, natomiast ich funkcje pełnią wynajęte autobusy PKS. Koszty związane


z zakupem biletów miesięcznych w całości pokrywane są z budżetu gminy.

Dodatkowymi placówkami oświatowymi na terenie gminy są: Zespół Szkół Agroturystycznych w Janowie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie wraz z internatem, prowadzonym przez siostry zakonne.Tabela 27. Wykaz uczniów i nauczycieli w szkołach w Gminie Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2005/2006 – stan na 30.06.2006

Szkoły i przedszkole

Ilość

uczniów i wychow

Ilość nauczycieli w osobach

Ilość nauczycieli w etatach

Ilość sal lekcyjnych

Pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

Liczba stanowisk w pracowni komputerowej

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzózem

137

15

11,91

7

tak

10


Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie

230

36

20,67

7

tak

7


Szkoła Pods. im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie

220

22

17,33

11

tak

10


Szkoła Podst. im. Gen. Józefa Hallera w Mariance

107

14

11,23

7

tak

10


Szkoła Podst. im. M. Kownackiej

w Starej Niedziałce


262

24

20,04

9

nie ma

nie ma


Szkoła Podst. im. Rotmistrza Henryka Zandbanga w Stojadłach

146

18

13,56

6

nie ma

10


Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu

248

32

20,42

7

tak

10


Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

257

28

26,16

9

tak

10


Przedszkole w Nowych Osinach

40

9

6,26

2

-

-


Razem:

1647

198

147,58

65

-

67

Źródło: Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
Tabela 28. Wykaz uczniów i nauczycieli w szkołach w Gminie Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2006/2007- stan na 30.06.2007

Szkoły i przedszkole

Ilość

uczniów i wychow

Ilość nauczycieli w osobach

Ilość nauczycieli w etatach

Ilość sal lekcyjnych

Pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

Liczba stanowisk w pracowni komputerowej

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzózem

118

16

11,09

7

tak

10


Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie

217

35

19,21

7

tak

10


Szkoła Podst. im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie

207

24

16,91

11

tak

11


Szkoła Podst. im. Gen. Józefa Hallera w Mariance

99

15

10,39

7

tak

10


Szkoła Podst. im. Marii Kownackiej w Starej Niedziałce

259

26

20,84

9

tak

10


Zespół Szkół w Stojadłach

198

36

14,93

10

nie ma

10

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu

251

23

18,34

10

tak

20


Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

230

23

22,17

9

tak

10


Przedszkole w Nowych Osinach

40

8

5,23

2

-

-


Razem:

1619

183

139,11

72

-

91

Źródło: Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
Powyższe dane w zakresie liczby uczniów potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące niskiego przyrostu naturalnego oraz zmniejszania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Należy przypomnieć, iż jest to tendencja której przyczyn należy upatrywać w zmianach społecznych na poziomie całego kraju.

Analiza danych przedstawionych w tabelach nr 26, 27, 28 oraz informacji z lat wcześniejszych, wskazuje na rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Mińsk Mazowiecki.


W latach 2005-2006 zwiększono liczbę sal lekcyjnych o 7 pomieszczeń. Dodatkowe sale lekcyjne uzyskano dzięki inwestycjom: w szkole Stojadłach (w 2006 roku oddano tam do użytku nowy budynek szkolny), w szkołach w Mariance i w Zamieniu, które rozbudowano
i wyposażono w nowe sale sportowe.

Obecnie wszystkie szkoły posiadają pracownie komputerowe z dostępem do Internetu (w roku 2005 – problem ten dotyczył 2 szkół). Odpowiednie wyposażenie szkół, przede wszystkim szkół wiejskich, jest jednym z najważniejszych zadań służących celowi wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Dbałość o wysoki standard oferty edukacyjnej w zakresie wyposażenia placówek, wysokiego poziomu merytorycznego nauczycieli, możliwości uczęszczania przez dzieci na zajęcia pozalekcyjne, dostępu do nowoczesnych źródeł dystrybucji informacji - odnosi się do postulatów Strategii Lizbońskiej, zakładającej wzrost jakości zasobów ludzkich w Europie.

W związku z powyższym, w celu dalszej poprawy jakości infrastruktury edukacyjnej
w Gminie Mińsk Mazowiecki, konieczne są działania służące modernizacji placówek, w tym w szczególności: Szkoły Podstawowej w Brzózem (wraz z pełnowymiarową halą sportową), Zespołu Szkół w Stojadłach (sala gimnastyczna) Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej (termomodernizacja), przedszkola w Nowych Osinach.

Uzupełnienie tych działań powinny stanowić projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w szczególności działania, których współfinansowanie przewiduje się w poddziałaniach:a) Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Poddziałanie umożliwia m.in. tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich), wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu.b) Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego poddziałania wspierane będą programy rozwojowe szkół


i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia,
w szczególności obejmujące:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

- doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT (technologie informacyjno - komunikacyjne), języków obcych, przedsię-biorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,


  • rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem
   i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów
   o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego
   i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,

  • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawę jakości nauczania.

Działania wspierające mogą być podejmowane w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, którego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. W działaniu przewidziano wsparcie na rzecz tworzenia i podejmowania aktywności przez lokalne inicjatywy i pakty na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców wsi w obszarze edukacji.

Jak wspomniano powyżej, wysoka jakość oferty edukacyjnej to także wysoki poziom merytoryczny nauczycieli. W latach 2007-2013 będą oni mogli skorzystać ze studiów, szkoleń i innych systemów dokształcania, współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Działania III. „Wysoka jakość systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki51.

II. 9.8. Sport

W Unii Europejskiej, od kilkunastu lat zwraca się uwagę na społeczną funkcję sportu, który stanowi ważny czynnik wzmacniania tożsamości i zbliżenia między ludźmi. Państwa Unii Europejskiej podkreśliły rangę sportu dla rozwoju społecznego w traktacie Amsterdamskim w Deklaracji Sportu, która wzywa instytucje UE do współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi oraz do wspierania sportu amatorskiego. Fundusze strukturalne, dostępne dla Polski - w ramach programów operacyjnych - współfinansują inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej, wpierającej jednocześnie rozwój turystyki w regionach.

W Gminie Mińsk Mazowiecki, sportowy aspekt życia społecznego jest bardzo istotną sferą aktywności. Najchętniej uprawianą dyscypliną sportową w gminie jest piłka nożna (Gminny Klub Sportowy „TYGRYS” Huta Mińska gra w Lidze Okręgowej), chociaż w Nowych Osinach, Stojadłach i Królewcu popularna jest również sekcja tenisa stołowego,
a w Brzózem i Stojadłach – piłka siatkowa. Na terenie gminy działa aktualnie aż 11 klubów sportowych. Są to:

- Parafialny uczniowski Klub Sportowy „MEWA” Stojadła,

- Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Stojadła,

- Klub Sportowy „STOJADŁA TEAM” Stojadła,

- Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Zamienie,

- Parafialny Klub Sportowy „GABRIEL” Zamienie,

- Gminny Klub Sportowy „DIAGRAM”,

- Ludowy Zespól Sportowy „HERKULES” Osiny,

- Ludowy Zespół Sportowy ‘KRÓLEWIEC”,

- Gminny Klub Sportowy „TYGRYS” Huta Mińska,

- Strażacki Klub Sportowy „NIEDZIAŁKA”,

- Klub Sportowy „BURZA” Brzóze

oraz siatkarska Reprezentacja Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

Wśród klubów należy wyróżnić Parafialny Klub Sportowy „Gabriel”, który wnosi olbrzymi wkład w rozwój sportu masowego poprzez coroczny udział w międzynarodowej parafiadzie dzieci, w której zajmuje czołowe lokaty. Sukcesy młodzieży odbijają się szerokim echem nie tylko w gminie ale także w całym województwie. Klub nie poprzestaje na działalności sportowej, lecz organizuje także letni wypoczynek dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, współpracując w tym zakresie z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dużym osiągnięciem Parafialnego Klubu Sportowego „Gabriel” jest udział w V Wojewódzkiej Lidze Tenisa Stołowego. Sukcesy odnoszą także drużyny piłki siatkowej, które regularnie biorą udział w rozgrywkach zapisanych w kalendarzu imprez powiatowych.

Chlubą mińskiej gminy jest także Gminny Klub Sportowy „Diagram” opierający swoją działalność na grze w warcaby 100 - polowe. Zawodnicy klubu zdobywają w tej dziedzinie najwyższe krajowe laury, tak w kategoriach indywidualnych, jak i drużynowych. W 2006 roku zdobyli oni trzy medale brązowe (2 w kategorii juniorów młodszych w Indywidualnych Mistrzostwach Polski i 1 w tej samej kategorii w Drużynowych Mistrzostwach Polski)
w warcabach 100-polowych. W tymże roku klub był także organizatorem dwóch dużych turniejów tj. Mistrzostw Powiatu Mińskiego oraz Otwartych Mistrzostw Mińska Mazowieckiego. Młodzi wychowankowie klubu bardzo często zostają zakwalifikowani do reprezentowania kraju na międzynarodowych mistrzostwach w w/w dyscyplinie. Klub prowadzi cykliczne zajęcia dla wszystkich chętnych do amatorskiej gry w warcaby.

W ostatnich latach coraz więcej zwolenników zyskują sporty konne. Od 2001 roku Jeździecki Klub Sportowy „KAROLINA” organizuje corocznie zawody jeździeckie w skokach


i ujeżdżaniu klasy L, P i N, gromadząc na swoich imprezach liczną rzeszę mieszkańców gminy.

Zainteresowaniem mieszkańców cieszy się także turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, organizowany dla drużyn, które nie są zrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej. Za zajęcie miejsc od I do III drużyny otrzymują puchary i dyplomy. Najskuteczniejszy zawodnik, najlepszy bramkarz oraz najlepszy zawodnik otrzymuje puchar


i dyplom.

Wiele dyscyplin sportowych prowadzi również Strażacki Klub Sportowy „Niedziałka”, w tym przede wszystkim ćwiczenia na siłowni, zagospodarowując wolny czas wielu młodym mieszkańcom gminy.

Poza wymienionymi powyżej klubami sportowymi, przy każdej szkole funkcjonuje uczniowski klub sportowy. Dzieci i młodzież mogą tu uprawiać sport, w tym m.in. doskonalić takie dyscypliny jak: tenis stołowy, aerobik, mini - piłka nożna, unihockej, ringo, dwa ognie, elementy tańca współczesnego, szachy, warcaby.

Kluby sportowe działające przy szkołach gminnych systematycznie pogłębiają zainteresowania sportowe i udoskonalają sprawność psychomotoryczną dzieci i młodzieży, oferując pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w oparciu o bazę sportową szkoły. Oprócz treningów i częstych imprez sportowych organizowane są także obozy zimowe, obozy wakacyjne, letnie biwaki z wykorzystaniem dni weekendowych oraz wyjazdy na basen. Zajęcia sportowo – rekreacyjne angażują młodzież i dzieci do aktywności ruchowej


i uczestnictwa w imprezach sportowych. Tworzą one szansę do poznania i wyeksponowania indywidualnych możliwości, preferencji i zainteresowań uczniów. Ponadto, gry zespołowe uczą poznawania i przestrzegania zasad „fair - play”, współpracy i współdziałania w grupie
a przez to kształtują pozytywne cechy charakteru i osobowości oraz przeciwdziałają zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.

Warte podkreślenia jest także zaangażowanie w działalność klubów rodziców, którzy pełnią w nim wiele funkcji: kierownicze (prezesa i skarbnika), służb medycznych (lekarz, pielęgniarka), organizacyjne (kierowca).

W celu popularyzacji sportu wśród dzieci i konsolidacji środowiska gminnych szkół, corocznie organizowane są Igrzyska Szkół Gminnych, w ramach których dzieci i młodzież szkół gminnych oraz przedszkoli w czasie dwudniowej rywalizacji sportowej biorą udział
w sześciu dyscyplinach drużynowych:

- piłka nożna,

- badmington,

- ringo,


- tenis stołowy,

- unihoc,

- dwa ognie.

Rywalizacja obejmuje również konkurencje indywidualne, spartakiadę najmłodszych, występy muzyczne i taneczne oraz przedstawienia przedszkolnych teatrzyków. Na zawodach każdego dnia spotyka się około 350 małych sportowców, którzy za swoje osiągnięcia są nagradzani medalami, a szkoły - pucharami.

Utrzymanie tak znacznego zainteresowania aktywnością sportową wymaga nakładów inwestycyjnych na rozwój i poprawę infrastruktury sportowej w gminie. Dotyczy to
w szczególności infrastruktury towarzyszącej oświacie np. konieczna jest budowa hali sportowej przy szkołach w Stojadłach i Brzózem oraz budowa mini - centrów kultury, sportu
i rekreacji w miejscowościach: Huta Mińska, Barcząca, Osiny, Królewiec. Inwestycje dotyczące budowy hali sportowych mogą być współfinansowane, jak wspomniano powyżej, infrastruktura towarzysząca oświacie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, natomiast przedsięwzięcia dotyczące mini-centrów powinny zostać zgłaszane do objęcia współfinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich52.


II. 9.9. Kultura


Kultura Gminy Mińsk Mazowiecki w zakresie tradycji, obyczajów i kuchni przynależy do kultury mazowieckiej. W Gminie Mińsk Mazowiecki, folklorystyczne tradycje regionu kultywuje działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Zamieniu zespół artystyczny, uświetniający różnego rodzaju imprezy także w innych gminach i miastach Mazowsza. Sztandarową imprezą kulturalną w gminie jest Festyn Lotniczy odbywający się corocznie w Janowie z okazji święta stacjonującej tu 23 Bazy Lotniczej. Jest to najstarsza jednostka polskiego lotnictwa wojskowego, sformowana 20 lipca 1943 r. w Grigoriewskoje, będąca prawowitym spadkobiercą tradycji eskadr i dywizjonów wywodzących się z 1-go Pułku Lotniczego. To właśnie w Janowie po raz pierwszy w Polsce oglądać można było rosyjskie MIGi-21, a od roku 1989 także MIGi-29.

Baza Lotnicza w Mińsku Mazowieckim jest obecnie najlepiej wyposażoną jednostką lotnictwa wojskowego w Polsce. Organizowany tu Festyn Lotniczy cieszy się więc niezmiernie dużym powodzeniem. Główną atrakcją Festynu - szczególnie dla dzieci - jest możliwość bezpośredniego zapoznania się z najnowocześniejszą w Polsce lotniczą technologią. Kiermasze i wystawy oraz imprezy towarzyszące (loty turystyczne nad gminą


i miastem, skoki spadochronowe, pokazy modelarskie) ściągają do Janowa całe rodziny, nie tylko z terenu gminy ale także z sąsiednich powiatów53.

W sferze kultury działa także Gminna Biblioteka Publiczna, której księgozbiór obejmuje 17329 woluminów. W ewidencji biblioteki w 2006 roku znajdowało się ponad 1000 czytelników (wzrost o 55 osób w porównaniu do roku poprzedniego). Biblioteka organizuje mini-wystawy np. poświęcone Janowi Pawłowi II czy książkom Jana Brzechwy, wydaje gazetki okolicznościowe oraz organizuje konkursy recytatorskie. W 2006 roku odbyły się także spotkania autorskie z Krzysztofem Dworczakiem oraz wieczór poezji z okazji 60 rocznicy śmierci Jana Lechonia54.

Na terenie gminy nie funkcjonuje ośrodek kultury. Funkcję kulturalną pełnią, w ograniczonym zakresie, remizy strażackie. W każdej odbywają się lub odbywały się w przeszłości dyskoteki, dożynki i spotkania społeczności wiejskiej. W zakresie usług kulturalnych mieszkańcy korzystają z oferty Miasta Mińsk Mazowiecki.

II. 9.10. Bezpieczeństwo publiczne

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należy do zadań własnych gminy wynikających
z ustawy z 8 marca 1990 roku. Na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w/w zadania realizowane są poprzez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim oraz placówki Ochotniczej Straży Pożarnej.

II. 9.10.1. Policja

Obszar Gminy Mińsk Mazowiecki podzielony jest na 2 rejony służbowe, których granicę wyznacza, przebiegająca przez gminę, droga krajowa nr 2.

W roku 2006 na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki odnotowano 126 zdarzeń


o charakterze kryminalnym (o 33 przestępstwa mniej niż w 2005 roku). Wzrosła skuteczność ścigania w kategorii przestępczości ogólnej, w 2005 r. wynosiła 64,8%, natomiast w 2006 r. – 70, 3%.

Tabela 29. Rodzaje przestępstw popełnionych w Gminie Mińsk Mazowiecki w latach 2005 - 2006

Rodzaj przestępstwa

2005

2006

Dynamika

2005

2006

Kradzież z włamaniem

44

33

57%

75%

Kradzieże

62

58

70%

93%

Uszkodzenie mienia

19

18

146%

94%

Rozboje

11

4

183%

36%

Pobicie

14

7

280%

50%

Kradzież pojazdu

9

6

36%

66%

Nietrzeźwi kierujący

70

90

95%

128%

Wypadki drogowe

43

55

97%

127%

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Analizując powyższe dane (tabela 29) należy stwierdzić, że na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2006 wystąpiło największe zagrożenie przestępstwami takimi jak: kradzieże, kradzieże z włamaniem i nietrzeźwi kierujący. Obiektami, do których włamywano się najczęściej są: domki letniskowe, garaże, samochody, budynki gospodarcze.
Jednocześnie, należy zauważyć iż w 2006 r., w odniesieniu do lat poprzednich, zanotowano spadek działalności przestępców w każdej dziedzinie kryminalnej: zmalała liczba włamań, kradzieży, rozbojów, pobić i kradzieży samochodów. W każdej z tych kategorii nastąpiło zmniejszenie od kilku do kilkunastu przypadków przestępstw. Jest to wynikiem wzmożonych działań prewencyjnych i operacyjnych, prowadzonych głównie przez funkcjonariuszy dzielnicowych. Poza dzielnicowymi, na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, systematycznie służbę pełnili policjanci z Oddziału Prewencji Policji KSP w Warszawie, znacznie wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz zachowania porządku publicznego, czynnie przyczyniając się do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.

Wykrywalność przestępstw jaką odnotowano w Gminie Mińsk Mazowiecki była porównywalna do ogólnej wykrywalności w powiecie mińskim i wynosiła w roku 2006 – 70,3% stwierdzonych przestępstw. Zestawiając tę liczbę ze wskaźnikiem wykrywalności w gminach podwarszawskich, sytuacja w Gminie Mińsk Mazowiecki przedstawia się zdecydowanie najlepiej. Z tego też powodu, Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, która osiągnęła bardzo wysokie wyniki wśród innych jednostek organizacyjnych Garnizonu Stołecznego, zajęła w 2005 roku I miejsce (a w 2006 roku – II miejsce) w rankingu Komend Powiatowych Policji.

W ostatnich latach dzielnicowi wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach z sołtysami wsi z podległego im rejonu. Omawiali problemy związane z bezpieczeństwem i konkretnymi zagrożeniami występującymi na danym terenie, starając się jednocześnie udzielić pomocy
w ich rozwiązywaniu.

Prowadząc działalność profilaktyczną specjaliści z Sekcji ds. Nieletnich i Patologii, dzielnicowi, policjanci Sekcji Ruchu Drogowego uczestniczyli także w spotkaniach


z młodzieżą uczącą się w szkołach Gminy Mińsk Mazowiecki, jak również z pedagogami
i rodzicami. W trakcie tych spotkań i imprez w szkołach omawiano zjawiska przestępczości, demoralizacji, patologii społecznych oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poruszano przede wszystkim problematykę :

- odpowiedzialności karnej za popełnione czyny,

- bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły,

- sposoby ustrzeżenia się przestępstwa i postępowania po jego zaistnieniu,

- zjawisk alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu.

Policjanci z Sekcji ds. Nieletnich i Patologii realizowali i prowadzili, w roku 2006, szereg programów prewencyjnych wśród środowisk szkolnych, na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Są to przede wszystkim programy: „Ferie zimowe ”, „Dzień wagarowicza”, „Bezpieczne wakacje”, „Obcy niebezpieczny”, „Czy pies musi gryźć?”, „Poznajmy się bliżej”, Program „POPO”, Program „Miś Ratownik” oraz szereg innych programów, mających istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podczas tych spotkań przeprowadzane są dyskusje z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i kuratorami sądowymi. W ramach tej akcji młodzież może wypełnić ankiety dotyczące poczucia ich bezpieczeństwa w szkole, których rezultatem są dyżury nauczycieli w miejscach wskazanych przez uczniów jako szczególnie niebezpieczne.

W roku 2006 na drogach, położonych w granicach administracyjnych Gminy Mińsk Mazowiecki (droga nr 2, droga nr 50, drogi wojewódzkie – droga 802, drogi powiatowe, drogi gminne) wydarzyło się 55 wypadków drogowych, w wyniku których 5 osób poniosło śmierć, 77 osób zostało rannych oraz spowodowano 374 kolizje drogowe.

Tabela 30. Zdarzenia drogowe w Gminie Mińsk Mazowiecki w latach 2005 - 2006


Rok

Wypadki

Śmiertelne

Ranni


Kolizje

2005r.

38

9

48

202

2006r.

55

5

77

374

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2006 roku, mimo wzrostu liczby wypadków, zmalała liczba osób zabitych (tabela 30). Warunki wpływające na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki zbliżone są do stanu w roku 2005, cały czas jednak prowadzone są działania, które przyczyniają się do poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym, a tym samym minimalizują częstotliwość występowania zagrożeń drogowych. Takimi działaniami są przede wszystkim akcje prowadzone przez służby ruchu drogowego w tym: Akcja „Pomiar”, „Bez tolerancji”, działania pn. „Niebezpieczne przewozy”. Doraźnie działania ukierunkowane są także na wykroczenia popełniane przez pieszych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci
w drodze do szkoły, zatrudniono - w ramach prac interwencyjnych-osoby, zapewniające uczniom bezpieczeństwo przy przejściach przez ulice prowadzące do placówek szkolnych.

W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, wielokrotnie korzystała z grupy wsparcia z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Urząd Gminy, w 2006 roku, dofinansował zakup radiowozu dla Sekcji Ruchu Drogowego KPP. Dla dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa w gminie niezbędne stają się inwestycje w nowoczesne urządzenia techniczne monitorujące najbardziej niebezpieczne obszary gminy. Dzięki raportom policjantów, miejsca te zdiagnozowano i traktowane są one priorytetowo w pracy jednostek policyjnych, jednakże ich prawidłowe zabezpieczenie wymagałoby całodobowego monitoringu55.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycje w systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej. Inwestycje te powinny jednak dotyczyć dróg o dużym natężeniu ruchu – w przypadku Gminy Mińsk Mazowiecki – drogi krajowej nr 2.

II. 9.10.2. Straż pożarna

W Gminie Mińsk Mazowiecki bezpieczeństwo zapewnia także Ochotnicza Straż Pożarna z remizami strażackimi w Brzózem (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego), Dłużce, Janowie, Królewcu, Starej Niedziałce, Stojadłach i w Zamieniu.

W roku 2006 straż pożarna interweniowała na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 167 razy, z czego 87 razy przy pożarach (63 razy na terenie gminy) a 80 razy przy miejscowych zagrożeniach. Straż wyjeżdżała ośmiokrotnie do alarmów fałszywych. Dane obrazujące zagrożenia pożarowe w Gminie Mińsk Mazowiecki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 31. Interwencje Straży Pożarnej w Gminie Mińsk Mazowiecki w latach 2003 - 2006


Gmina

Mińsk Mazowiecki

Pożary

Miejscowe zagrożenia

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

67

44

98

87

60

60

84

80

Powiat


692

Powiat

614

Źródło: Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim

o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, styczeń 2007.
Główne miejsca powstawania pożarów to uprawy, nieużytki i budynki rolnicze oraz lasy. Tylko 9 z 87 pożarów dotyczyło obiektów mieszkalnych. Miejscowe zagrożenia powstają zaś najczęściej na terenach leśnych oraz są związane ze środkami transportu (zabezpieczenie pojazdów po kolizjach).

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów w Gminie Mińsk Mazowiecki są nieostrożność dorosłych oraz podpalenia (ponad 50% przypadków)56. Straż Pożarna prowadzi prelekcje w szkołach, mając na uwadze konieczność zapobiegania ewentualnym podpaleniom spowodowanym przez młodzież oraz uświadamianie dzieci o zasadach bezpieczeństwa w postępowaniu z ogniem czy elektrycznością. Tym celom służą także organizowane corocznie „Dni Ochrony Przeciwpożarowej”, podczas których młodzież bierze udział w zwiedzaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej (OSP, PSP). W trakcie tych spotkań młodzież zostaje zapoznana z zasadami zapobiegania pożarom, postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Prezentowany jest także sprzęt


i wyposażenie straży pożarnych. Ponadto, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej corocznie organizuje „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, w którym biorą udział dzieci ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

W szkołach i innych placówkach publicznych systematycznie, pod nadzorem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, prowadzone są ćwiczenia ewakuacyjne. Mają one na celu m.in. sprawdzenie systemu powiadamiania uczniów o niebezpieczeństwie, sprawdzenia dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mińsk Mazowiecki (290 członków) stanowi 5 samochodów pożarniczych średnich, o pojemności zbiorników 2500 litrów oraz 3 samochody lekkie. Konieczna jest wymiana samochodów w OSP Królewiec
i OSP Zamienie. Ponadto, planowany jest zakup drugiego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Stojadła. Jest to warunek jaki jednostka ta musi spełnić, aby została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego. Wyposażenie jednostek stanowi także pozostały sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie, jakim dysponuje każda OSP.

II. 9.11. Opieka zdrowotna


Zadania związane z ochroną zdrowia realizowane są w Gminie Mińsk Mazowiecki poprzez współpracę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej. Mieszkańcy gminy leczeni są także przez lekarzy zatrudnionych w przychodniach w Mieście Mińsk Mazowiecki.

Gmina Mińsk Mazowiecki, 3 stycznia 2007 r., podpisała z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie umowę w sprawie wspólnego wykonywania zadań z zakresu ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii tj.

- Udzielanie informacji i konsultacji w zakresie:


 1. edukacji na temat uzależnień i negatywnych zjawisk z nim związanych,

 2. możliwości uzyskania pomocy w placówkach, instytucjach, stowarzyszeniach, ruchach samopomocowych adekwatnie do zgłoszonego problemu,

 3. wstępnego motywowania do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania zgłoszonego problemu,

 4. udzielania porad dotyczących pomocy psychologicznej i prawnej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień.

- Prowadzenie zajęć warsztatowych dla funkcjonariuszy Policji, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i rodziców na temat przemocy oraz umiejętności wychowawczych.

- Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży na temat umiejętności społecznych.

II. 9.12. Pomoc społeczna


Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, będący samodzielną jednostką budżetową Gminy Mińsk Mazowiecki. Ośrodek realizuje zadania własne, w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Gminy oraz zadania zlecone, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę. Ośrodek dokonuje także wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. oraz realizuje założenia ustawy o zaliczce alimentacyjnej.

GOPS w Mińsku Mazowieckim swoim zasięgiem obejmuje około 12300 mieszkańców. Teren gminy, w celu usprawnienia pracy Ośrodka, podzielony został na trzy rejony opiekuńcze. Rejon działania pracownika socjalnego obejmuje około 4100 osób. Należy zauważyć, iż liczba podopiecznych przypadająca na jednego pracownika jest za duża, by mógł on skutecznie realizować swoje obowiązki. Zgodnie z przepisami art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, jeden pracownik powinien zajmować się 2000 mieszkańców. Ze względów ekonomicznych ośrodek nie ma możliwości spełniania tego przepisu ustawy57.Z danych dotyczących pomocy społecznej (tabela 32) wynika, że dominującymi problemami społecznymi występującymi w Gminie Mińsk Mazowiecki, w latach 2004 - 2006 są w kolejności częstotliwości występowania: bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, długotrwała choroba i niepełnosprawność.

Tabela 32. Powody przyznawania świadczeń socjalnych w latach 2004 - 2006.

Problemy

2004 r.

2005 r.

2006 r.

Liczba rodzin

Ubóstwo

34

43

61

Bezdomność

2

4

3

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

40

37

38

Bezrobocie

210

236

244

niepełnosprawność

65

66

74

długotrwała choroba

76

78

84

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

104

91

104

alkoholizmu lub narkomanii

9

9

17

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

5

3

7

zdarzenie losowe

4

2

2

RAZEM:

365

371

373

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Zdecydowanie najczęstszym spośród wymienionych problemów społecznych, pozostaje bezrobocie, które ponadto dotyka coraz większą liczbę rodzin. Należy także zauważyć, iż ogólna liczba rodzin objętych pomocą społeczną, nieznacznie – lecz systematycznie wzrasta każdego roku. Wzrasta liczba rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i alkoholizmu, która w ciągu ostatnich dwóch lat uległa podwojeniu. Głównymi przyczynami ubóstwa w Gminie Mińsk Mazowiecki są: długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia, typ rodziny (wielodzietność) i niskie dochody gospodarstw domowych.

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły być wspomagane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przede wszystkim w Priorytecie VII „Promocja integracji społecznej”. Pomocy społecznej dotyczą następujące działania i poddziałania:a) Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Działanie umożliwia realizację projektów systemowych dotyczących kształcenia umiejętności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. Ponadto, w związku ze zwiększeniem liczby zadań


z zakresu pomocy społecznej realizowane będą kompleksowe szkolenia i inne formy aktualizowania wiedzy przeznaczone dla pracowników pomocy społecznej58.

b) Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Największe możliwości wsparcia działań społecznych istnieją w Poddziałaniu 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach którego realizować można projekty konkursowe w zakresie:

- wsparcia (prawnego, szkoleniowego i finansowego) dla tworzenia
i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej,

- kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem,

- staży i zatrudnienia subsydiowanego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej,

- poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, zawodowego i innego, prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia,

- rozwoju nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy),

- rozwoju usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery


w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy,

- rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

- wsparcia tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie,

- wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,

- prowadzenia, publikowania i upowszechniania badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).

c) Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Istotnym elementem wsparcia polityki społecznej mogą być także działania podejmowane i współfinansowane w priorytetu 7.2.2. przewidującego wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi:

- usługi prawne, finansowe, marketingowe,

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności


w sektorze ekonomii społecznej,

- rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,

- promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie kwestii społecznych w polityce tak europejskiej jak i krajowej, zasadne jest rozwijanie tej sfery aktywności samorządowej, uzupełnianie inwestycji infrastrukturalnych działaniami społecznymi oraz czynne wspieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi gminy.II. 10. Identyfikacja problemów w sferze społecznej


 1. Konieczność podjęcia działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie urządzeń infrastruktury technicznej zwiększającej się liczbie mieszkańców.

 2. Niekorzystne tendencje w strukturze wiekowej mieszkańców gminy.

 3. Niski poziom wykształcenia mieszkańców gminy.

 4. Wysoki udział osób młodych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w gminie.

 5. Zbyt skromna oferta zajęć pozalekcyjnych w stosunku do potrzeb i potencjału dzieci i młodzieży.

 6. Konieczność modernizacji placówek oświatowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (hala sportowa).

 7. Niewystarczający standard istniejących obiektów rekreacyjno-sportowych.

 8. Skromna oferta kulturalna.

 9. Brak urządzeń technicznych służących poprawie bezpieczeństwa, w tym szczególnie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 2.

 10. Przestarzałe wyposażenie części jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

 11. Wzrost liczby rodzin – klientów pomocy społecznej.

 12. Wzrost liczby osób dotkniętych problemem ubóstwa.

 13. Brak aktywności lokalnej na rzecz rozwoju obszaru gminy.


Pobieranie 2.05 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna