Załącznik do zarządzenia nr 22/12Pobieranie 27.17 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar27.17 Kb.
Załącznik

do zarządzenia nr 22/12

Rektora AWF w Poznaniu

z dnia 26.03.2012r.

Umowa o warunkach odpłatności za naukę w szkole wyższej

Studia stacjonarne
Umowa zawarta w dniu .....................................................................w Poznaniu pomiędzy:

-Panią/Panem .............................................................................................................................................................

legitymującym się .......................................................................................................................................................

podającym do korespondencji adres ..........................................................................................................................

nr albumu ....................................................................................................................................................................

zwaną/zwanym dalej Studentem”, aAkademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, reprezentowaną przez jej przedstawiciela, upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora (okazane przy podpisaniu)

…………………………………………………………. – prodziekana ds. ……………………………………zwaną dalej „Uczelnią”.

§ 1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków studiów oraz warunków odpłatności za usługi edukacyjne na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

§ 2
Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 ustawy oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń, a w tym:

 1. warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażaniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku ………………………………… oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów);

 2. wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne.


§ 3

  1. Uczelnia oświadcza, że:

 1. warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 ustawy, a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim/semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta (za pośrednictwem strony internetowej www.awf.poznan.pl oraz specjalnej tablicy ogłoszeniowej) przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego/semestru;

 2. podjęte przez Studenta studia trwają ….. semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego…………………, do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca okresu wskazanego w § 2 pkt 1);

 3. stosowane będą zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych zgodnie z ramowym programem studiów oraz Regulaminem Studiów;

  1. z uzyskaniem określonego w pkt 2 tytułu zawodowego wiążą się uprawnienia zgodnie z ramowym programem studiów (dostępnym na stronie www.awf.poznan.pl)

  2. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.poznan.pl

  3. Student zobowiązuje się do uiszczania opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w niniejszej umowie i na zasadach w niej określonych. Opłaty winny być wnoszone poprzez indywidualny numer konta studenta.

§ 4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta na analogicznych, wynikających z niniejszej umowy warunkach.

§ 5
1. Wysokość opłaty za powtarzanie warunkowo przedmiotu zgodnie z Zarządzeniem nr 34/11 z dnia 13 lipca 2011 r. Rektora AWF w Poznaniu w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012 ( z póżń. zm.) – umieszczonym na stronie internetowej www.awf.poznan.pl

wynosi – 500 zł

2. W przypadku kiedy liczba zebranych punktów ECTS w semestrze nie pozwala na kontynuację studiów w kolejnym semestrze – student może powtórzyć semestr wnosząc następujące opłaty semestralne:

1) na kierunku wychowanie fizyczne – 1900 zł

2) na kierunku fizjoterapia – 2500 zł

3) na kierunku sport – 2000 zł

4) na kierunku turystyka i rekreacja

a) dla studiów pierwszego stopnia – 1900 zł

b) dla studentów drugiego stopnia – 2000 zł


 1. Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego po terminie wyznaczonym przez dziekana z własnej winy wnoszą opłatę w wysokości 800 zł.

 2. Studenci kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalność trenerska, ubiegający się o drugą i następne specjalizacje trenerskie, zobowiązani będą do wniesienia opłaty w wysokości - 750 zł.

W przypadku skomasowania zajęć w jednym semestrze, opłata za specjalizację stanowi wielokrotność liczby semestrów wynikających z ramowych programów studiów.

 1. Osoba powtarzająca semestr w przypadku wznowienia studiów wnosi opłatę w wysokościach podanych w § 5 ust. 2 pkt. 1-4.

 2. Zasady wnoszenia opłat oraz ewentualnych zwrotów zawarte są w Zarządzeniu Rektora cytowanym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

 3. Opłaty za powtarzanie przedmiotu, roku, semestru, wznowienie studiów (reaktywację w prawach studenta) winny zostać wniesione w terminie 7 dni od otrzymania zgody na powtarzanie lub reaktywację.

 4. Student zobowiązuje się ponosić również indywidualne koszty kształcenia związane z korzystaniem z biblioteki, zakupem wymaganych pomocy naukowych, uczestnictwem w ćwiczeniach terenowych i turystyce kwalifikowanej (koszty wizyt w muzeach i paszportu Wielkopolanina), koszty związane z wyżywieniem na obligatoryjnych obozach letnich i zimowych.


§ 6
Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim na warunkach odpłatności dewizowej zobowiązani są wnosić opłaty podane w § 9 Zarządzenia Rektora cytowanym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.


§ 7
Opłaty za wydanie dokumentów przez Uczelnię umieszczone są w § 10 Zarządzenia Rektora cytowanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i winny zostać wniesione w następujących terminach :

- za legitymację studencką - do 15 września br.

- za indeks - do 31 października br.

- za dyplom ukończenia studiów - do ostatniego dnia kwietnia br.


§ 8
Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.

§ 9
Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta.
§ 10
Wysokość opłat, o których mowa w § 5 umowy może ulec podwyższeniu w przypadku, gdy skumulowany wzrost cen i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS przekroczy 10% lub wzrośnie wskaźnik kosztów kształcenia w Uczelni, spowodowany wzrostem obciążeń wynikających ze zmiany przepisów.
§ 11


 1. Każda ze stron może pisemnie rozwiązać umowę:

1) Uczelnia, w przypadku:

   1. prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów,

   2. utraty uprawnień do prowadzenia kierunku/makrokierunku/studiów międzykierunkowych na określonym poziomie studiów przez Uczelnię,

   3. niewywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z umowy;

2) Student, w przypadku:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów,

  2. niewywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z umowy,

  3. utraty uprawnień do prowadzenia kierunku/makrokierunku/studiów międzykierunkowych na określonym poziomie studiów przez Uczelnię.

 1. W przypadku rozwiązania umowy, Uczelnia zwraca Studentowi niewykorzystaną część opłaty za studia, z tym że w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Studenta, Uczelnia może obciążyć studenta karą umowną w wysokości 1/3 niewykorzystanej części opłaty.


§ 12


 1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy.

STUDENT PRODZIEKAN ds. ………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna