Załącznik do Zarządzenia nr 50/2012 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 r. Regulamin wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z językaPobieranie 70.87 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar70.87 Kb.

Regulamin wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Załącznik

do Zarządzenia nr 50/2012

Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty

z dnia 28 września 2012 r.


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
dla uczniów gimnazjów
w roku szkolnym 2012/2013


organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim


Rozdział 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
I. Organizacja i przebieg konkursów


 1. Celem konkursu jest:

 1. rozwijanie zainteresowań językiem rosyjskim, kulturą Rosji i narodów mieszkających na terenie Federacji Rosyjskiej;

 2. rozbudzanie pozytywnych postaw uczniów wobec Rosji i Rosjan;

 3. popularyzacja wiedzy o Rosji z zakresu geografii, polityki i historii;

 4. motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;

 5. rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych; np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się;

 6. umożliwienie uczniom realizacji ich celów i dążeń;

 7. rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

 8. promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół;

 9. integracja uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego interesujących się nauką języka rosyjskiego;

 10. motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.
 1. Konkurs, od etapu szkolnego do jego zakończenia, na terenie województwa organizuje Wojewódzka Komisja Konkursowa z Języka Rosyjskiego powołana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 2. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Języka Rosyjskiego nadzoruje przygotowanie i przeprowadzenie całego konkursu na terenie województwa kujawsko pomorskiego.

 3. Wojewódzki konkurs przedmiotowy jest trzystopniowy:
ETAP

TERMIN

GODZINA

MIEJSCE

etap I – szkolny

20.11.2012 r.

(wtorek)


14.00

szkoła uczestnika

etap II – rejonowy

13.12.2012 r.

(czwartek)13.00

III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku,

ul. Bechiego 1 (zał. nr 1)etap III – wojewódzki

18.03.2013 r. (poniedziałek)

13.00

Zespół Szkół nr 10 w Toruniu
X LO

pl. Św. Katarzyny 9

 1.  Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane w formie pisemnej, a na etapie wojewódzkim również w formie ustnej.

 2. Wojewódzka Komisja Konkursowa z Języka Rosyjskiego przygotowuje zadania wraz z ich punktacją na  etap  szkolny, rejonowy i wojewódzki.

 3. Konkurs przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady samodzielności. Część pisemną eliminacji przeprowadza się anonimowo, prace są kodowane.

 4. We wszystkich etapach konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, członkowie komisji konkursowej lub nauczyciele nadzorujący powołani przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz  obserwatorzy z ramienia Kuratora Oświaty. W składzie komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest  rodzicem uczestnika danego etapu konkursu.

 5. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.

 7. Organizacja konkursu przedmiotowego odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu PIKO (Panel Informacyjny Kuratorium Oświaty).

 8. Organizator zapewnia zgodną z obowiązującymi przepisami ochronę przetwarzanych danych

osobowych.

13. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.


Rozdział 2. ORGANIZACJA I ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
1.     Etap szkolny organizuje i przeprowadza na własny koszt szkolna komisja konkursowa

        20 listopada 2012 r., o godz. 14.00.

2.  Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami oraz

zezwolenia komisji konkursowej na rozpoczęcie pracy i na etapie szkolnym trwa 60 minut.

     Arkusz z zadaniami będzie zawierał: zadania testowe zamknięte, o różnym stopniu trudności,

sprawdzające znajomość leksyki i gramatyki oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem.3.     Do etapu rejonowego ostatecznej kwalifikacji dokonuje rejonowa komisja konkursowa.

 1. Zadania dyrektora szkoły:

 1. przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o organizacji regulaminie konkursu;

 2. powołanie (w formie pisemnej) szkolnej komisji konkursowej zgodnie z załącznikiem nr 4 Regulaminu ogólnego;

 3. zgłoszenie szkoły, za pomocą narzędzi udostępnionych w systemie PIKO, na wybrany przez uczniów konkurs przedmiotowy (przy czym, możliwość dokonania zgłoszenia szkoły
  w PIKO jest ograniczona wyłącznie do dyrektorów, którzy w systemie mają przypisane szkoły podstawowe).

 4. dokonanie rejestracji w systemie PIKO wszystkich uczestników konkursu z danej szkoły we wskazanym przez organizatora terminie, o którym informacja zostanie opublikowana
  w serwisie PIKO;

 5. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu adekwatnie do zgłoszonej liczby uczniów;

 6. przestrzeganie terminu i procedury przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu przedmiotowego;

 7. stworzenie uczniom odpowiednich warunków do spokojnej i samodzielnej pracy;

 8. pobranie w wyznaczonym terminie zadań konkursowych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w systemie PIKO;

 9. przekazanie przewodniczącemu szkolnej komisji, materiałów konkursowych do skopiowania, karty zadań dla każdego ucznia i przyjęcie ich do przechowania do czasu rozpoczęcia etapu szkolnego;

 10. udostępnienie skopiowanych kart zadań, o wyznaczonej godzinie, w dniu przeprowadzania konkursu przewodniczącemu szkolnej komisji konkursowej, który zobowiązany jest przeprowadzić szkolny etap konkursu w terminie (dzień i godzina) wskazanym w terminarzu;

 11. pobranie w wyznaczonym terminie klucza odpowiedzi udostępnionego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w systemie PIKO;

 12. dokonanie, w ciągu trzech dni od terminu przeprowadzenia etapu szkolnego, rejestracji wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów z wybranego konkursu, poprzez wpisanie w systemie PIKO całkowitej liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz dodatkowo przez określenie, czy uczeń stawił się na konkurs, czy nie i czy nie został zdyskwalifikowany (w dwóch ostatnich przypadkach, dyrektor jako liczbę uzyskanych punktów wpisuje 0);

 13. wydrukowanie z systemu PIKO wyników wszystkich uczniów, opieczętowanie pieczęcią szkoły oraz imienną, podpisanie oraz przekazanie w ciągu 3 dni ich przewodniczącemu właściwej komisji rejonowej wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu oraz oświadczeniami rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów (załącznik nr 2 do Regulaminu ogólnego);

 14. przechowanie pozostałych prac uczniów etapu szkolnego oraz oświadczeń rodziców
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników etapu szkolnego konkursu, do 31 sierpnia 2013 r.
 1. Zadania szkolnej komisji konkursowej:

 1. przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu;

 2. po zakończeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzenie protokołu z etapu szkolnego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013 (załącznik nr 5 do Regulaminu ogólnego) wraz z wykazem uczniów (załącznik nr 1 do protokołu z etapu szkolnego);

 3. przekazanie, w ciągu dwóch dni od terminu przeprowadzenia konkursu, przez przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej, dyrektorowi szkoły protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej wraz z wykazem uczniów i uzyskaną przez nich punktacją (załącznik 1 do protokołu z posiedzenia szkolnej komisji konkursowej), prac uczniów oraz oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu;

 4. po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom w obecności ich rodziców
  i nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu i zgłoszonych przez dyrektora szkoły
  w systemie PIKO
  w ustalonym miejscu i terminie podanym uczestnikom w dniu realizacji etapu szkolnego.
 1. Dokumentowanie pracy szkolnej komisji konkursowej:

    1. Na dokumentację szkolnego etapu konkursu składają się:

 1. powołanie szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 4 do Regulaminu ogólnego);

 2. protokół z etapu szkolnego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013 (załącznik nr 5 do Regulaminu ogólnego) wraz z wykazem uczniów, którzy przystąpili do etapu szkolnego;

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia, składane
  przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 2 do Regulaminu ogólnego); bez oświadczeń uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego;

 4. prace oraz oświadczenia uczestników, którzy nie zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego.

    1. Dokumentacja etapu szkolnego przechowywana jest w szkołach organizujących I etap konkursu
     do 31 sierpnia 2013 r.Rozdział 3. ORGANIZACJA I ZADANIA REJONOWEJ KOMISJI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Za wstępną kwalifikację do etapu rejonowego, a także jego organizację i przebieg etapu rejonowego konkursu odpowiadają przewodniczący komisji rejonowych powołani przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 2. Komisja rejonowa rozpatruje odwołania z etapu szkolnego.

 3. Ostatecznej weryfikacji prac uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu dokonuje komisja rejonowa,
  w terminie do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu.

 4. Po zweryfikowaniu przez komisję rejonową prac uczniów z etapu szkolnego oraz rozpatrzeniu odwołań, przewodniczący komisji rejonowej przekazuje przewodniczącemu wojewódzkiej komisji konkursowej, w wersji papierowej i elektronicznej, ostateczny wykaz uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego, wraz z uzyskaną przez nich punktacją.

 5. Etap rejonowy konkursu przeprowadzony zostanie 13 grudnia 2012 r., o godz. 13.00.

 6. Po zapoznaniu się z listą zakwalifikowanych do tego etapu uczniów przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Języka Rosyjskiego określi ewentualną zmianę obwodu rejonowych komisji konkursowych (do tego czasu istnieje tylko jedna komisja rejonowa w miejscu wskazanym
  w załączniku do niniejszego regulaminu)

 7. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami oraz zezwolenia komisji konkursowej na rozpoczęcie pracy i na etapie rejonowym trwa 90 minut.

8.   Arkusz z zadaniami zawierał będzie: zadania testowe gramatyczno-leksykalne o różnym stopniu trudności - zamknięte i otwarte, a także zadania sprawdzające czytanie za zrozumieniem, redagowanie prostego tekstu pisanego typu: e-mail, wiadomość, pocztówka oraz wiedzę o Rosji.

9.   Zadania przewodniczącego komisji rejonowej:

 1. powołanie zespołu rozpatrującego odwołania po etapie szkolnym;

 2. odebranie od przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej arkuszy testu
  z zadaniami etapu rejonowego;

 3. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników;

 4. po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów i zgłoszonych przez dyrektora szkoły w systemie PIKO w ustalonym miejscu i terminie (podanym uczestnikom w dniu etapu rejonowego);

 5. przekazanie, w ciągu dwóch dni, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, przewodniczącemu wojewódzkiej komisji konkursowej protokołu, w wersji papierowej i elektronicznej, z posiedzenia rejonowej komisji konkursowej (załącznik nr 6 do Regulaminu ogólnego) wraz z wykazem uczniów i uzyskaną przez nich punktacją (załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia rejonowej komisji konkursowej), prac uczniów oraz oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu wojewódzkiego konkursu;

 6. przyjmowanie pisemnych odwołań dotyczących sprawdzania i oceniania prac przez rejonową komisję konkursową i przekazanie ich do przewodniczącego komisji wojewódzkiej;

 7. zabezpieczenie i przechowywanie pozostałych prac uczniów, z etapu rejonowego konkursu, do 31 sierpnia 2013 r.
 1. Dokumentowanie pracy rejonowej komisji konkursowej:

 1. Na dokumentację etapu rejonowego składają się:

 1. powołanie komisji rejonowych – zarządzenie Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty;

 2. protokół z etapu rejonowego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013 (załącznik nr 6 do Regulaminu ogólnego) wraz z wykazem uczniów, którzy przystąpili do etapu rejonowego;

 3. prace oraz oświadczenia rodziców( prawnych opiekunów) uczestników konkursu etapu rejonowego, którzy nie zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego.

 1. Przewodniczący etapu rejonowego zabezpiecza i przechowuje pozostałe prace uczniów

z etapu rejonowego do 31 sierpnia 2013 r.
Rozdział 4. ZADANIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO


 1. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego konkursu odpowiada przewodniczący

komisji wojewódzkiej.

 1. Przewodniczący komisji wojewódzkiej przyjmuje w formie pisemnej odwołania wniesione przez rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli przygotowujących ucznia do konkursu.

 2. Komisja wojewódzka:

 1. dokonuje kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego;

 2. dokonuje kwalifikacji do etapu wojewódzkiego;

 3. przeprowadza eliminacje wojewódzkie;

 4. wyłania laureatów konkursu.

 1.  Po zweryfikowaniu przez komisję wojewódzką prac uczniów z etapu rejonowego oraz rozpatrzeniu  odwołań, przewodniczący komisji wojewódzkiej przedstawia, w wersji papierowej
  i elektronicznej,  ostateczny wykaz uczniów wraz z uzyskaną punktacją, Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

 2.  Przewodniczący komisji wojewódzkiej wprowadza do systemu PIKO przekazane przez komisje rejonowe i zweryfikowane przez komisję wojewódzką zmiany w punktacji i wyniki odwołań.

 3. Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 18 marca 2013 r., o godz. 13.00.

 4. Etap wojewódzki obejmuje:

 1. cześć I – test pisemny w czasie 90 minut; test będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte
  o różnym stopniu trudności;

 2. część II – wypowiedź ustana w czasie max. 10 minut dla jednego uczestnika.

 1.  Finalistami konkursu zostają uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych
   do uzyskania na etapie wojewódzkim.

 2. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 75% punktów możliwych
    do uzyskania na etapie wojewódzkim.

 3. Finaliści i laureaci konkursu otrzymują zaświadczenia podpisane przez Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty.

 1. Uprawnienia laureatów i finalistów określają załączniki nr 13 i 15 do Regulaminu ogólnego

Zarządzenia nr 50/2012 Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 r. 1. Do zadań wojewódzkiej komisji konkursowej należy:

 1. w terminie do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzeniu konkursu, przeprowadzenie ostatecznej weryfikacji prac uczniów, którzy w etapie rejonowym uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu wojewódzkiego;

 2. przygotowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu;

 3. sprawdzenie prac uczestników etapu wojewódzkiego konkursu oraz sporządzenie protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego wraz z listą uczestników biorących udział w etapie wojewódzkim;

 4. po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów w ustalonym miejscu i terminie (podanym uczestnikom w dniu etapu wojewódzkiego);

 5. przedłożenie Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty do akceptacji listy laureatów (załącznik nr 8 do Regulaminu ogólnego), finalistów (załącznik nr 9 do Regulaminu ogólnego) i uczestników etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego;
 1. Dokumentowanie pracy wojewódzkiej komisji konkursowej:

 1. Na dokumentację etapu wojewódzkiego składa się:

 1. powołanie komisji wojewódzkiej – zarządzenie kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;

 2. protokół z etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2012/2013(załącznik nr 7) wraz z wykazem uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego;

 3. lista laureatów konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013
  (załącznik nr 8);

 4. lista finalistów konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013
  (załącznik nr 9);

 5. Prace i oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

 1.  Komisje wojewódzkie składają Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania z przebiegu (załącznik nr 10 do Regulaminu ogólnego) i realizacji (załącznik nr 11 do Regulaminu ogólnego) konkursu niezwłocznie po jego zakończeniu.

 2. Dokumentacja z przebiegu prac rejonowych i wojewódzkich komisji konkursowych składana jest w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w Wydziale Strategii i Rozwoju.


Rozdział 5. ZAKRES WYMAGANEJ OD UCZESTNIKÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM I WOJEWÓDZKIM

 1. Zadania konkursowe na każdym etapie będą obejmowały wyłącznie wiadomości i umiejętności wymienione w Podstawie programowej z języka obcego nowożytnego dla gimnazjów - III etap edukacyjny poziom III.1.

 2. Zadania konkursowe na każdym etapie konkursu są jednakowe dla wszystkich uczestników.

 3. Nad stroną merytoryczną konkursu na każdym etapie czuwa Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Języka Rosyjskiego.

 4. Zadania konkursowe na każdym etapie będą oceniane kryterialnie przez członków właściwej komisji konkursowej.

 5. Zadania na etapie wojewódzkim


Część pisemna sprawdza sprawność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego i pisania:

Uczestnik konkursu: 1. rozwiązuje zadania dotyczące wysłuchanego tekstu;

 2. wykazuje się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych (list prywatny) lub tworzenia tekstu w oparciu o historyjkę obrazkową lub zestaw słów;

 3. rozwiązuje zadania wymagające stosowania odpowiednich struktur leksykalno- gramatycznych w podanym kontekście;

 4. wykazuje się wiedzą o historii i kulturze Rosji.


Część ustna sprawdza przede wszystkim sprawność mówienia (poprawność komunikacyjną, wymowę, płynność wypowiedzi, zakres struktur leksykalno-gramatycznych).

Uczestnik konkursu: 1. wykazuje się umiejętnością uzyskiwania i udzielania informacji w sytuacjach codziennych  (jednozdaniowa wypowiedź typu: podziękuj mamie za prezent, który otrzymałeś z okazji imienin lub  zapytaj gdzie znajduje się dworzec autobusowy);

 2. wypowiada się na wylosowany temat (wypowiedź ciągła 3-4 minuty);

 3. odpowiada na 2 pytania komisji dotyczące wylosowanego i zaprezentowanego tematu.Tematy do części ustnej Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego:

 1. Я и моя семья.

 2. Мои планы на будущее.

 3. Москва – столица России.

 4. Спорт.

 5. Моё хобби.

 6. Мой день.

 7. Мой любимый праздник.

 8. Санкт-Петербург.

 9. Моя школа, мой класс.

 10. Мои друзья.

 11. Проблемы современной молодёжи.

 12. Компьютер и Интернет в нашей жизни.

 13. Город, местность, где я живу.

 14. Интересные места в Польше.

 15. Моё любимое время года.

 16. Охрана окружающей среды.

 17. Моя любимая книга или фильм.Rozdział 6. WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELI NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM I WOJEWÓDZKIM 1. Podręczniki serii «Времена». Elizaweta Chamrajewa, Elza Iwanowa, Renata Broniarz, WSiP, numery ewidencyjne w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego: 2/1/ 2009; 2/2/2009; 2/3/2009; 2/4/2009.

 2. Podręczniki serii «Эхо». Język rosyjski. Podręczniki z ćwiczeniami dla gimnazjalistów. Kurs dla początkujących. Beata Gawęcka- Ajchel , WSiP, nr ewidencyjne w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego: 97/1/2009; 97/2/2010; 97/3/2011.

 3. Podręczniki serii» Прогулка», J. Chmielewska, K. Grabarczyk, M. Szacherska, Wydawnictwo Juka-91, numery ewidencyjne w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego: 83/1/2009; 83/2/2010; 83/3/2011.

 4. «Грамматика без проблем». Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Dorot Dziewanowska, WSiP, wyd. 1/2005.

 5. „Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej”, Dorota Dziewanowska, WSiP, wyd. 1/1999.

 6. Gimnazjalne ABC. Egzamin z języka rosyjskiego. Wydawnictwo WSiP.

 7. Testy do liceum, Joanna Gregorczyk, Wydawnictwo Juka-91, wyd. 1/2002.

 8. »Вот грамматика!» Repetytorium gramatyczne z j. rosyjskiego, Dorota Chuchmacz i Helena Ossowska, Wydawnictwo Szkolne PWN, wyd. 1/2010.

 9. Akcent w języku rosyjskim. Ćwiczenia praktyczne, Dorota Dziewanowska, Wydawnictwo Naukowe PWN.

 10. Seria Русский язык Repetytorium tematyczno-leksykalne, Sz. Ślusarski i I. Tierieszczenko, Wydawnictwo WARGOS.

 11. Rosyjski. Konwersacje bez tajemnic, Elena Kurant, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

 12. Rosja. Przewodnik. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Paskal.

 13. Rosja, Cuda świata, Praca zbiorowa. Wydawnictwo Rzeczpospolita S.A.

 14. »Влюбиться в Россию», Andrzej Telepnev i Marcin Ziomek, Wydawnictwo Szkolne PWN, wyd. 2011


Postanowienia końcowe
Poza postanowieniami końcowymi wymienionymi w Regulaminie ogólnym obowiązują dodatkowo:


 1. W żadnym etapie konkursu uczniowie nie mogą korzystać ze słowników jedno
  i dwujęzycznych.


 2. Oceniane są tylko prace – rozwiązania zawarte w czystopisach.

 3. W czasie trwania konkursu opiekunowie uczniów/rodzice zobowiązani są do przebywania na terenie placówki, w której odbywa się konkurs.

 4. Sprawy dotyczące składu rejonowej i wojewódzkiej komisji konkursowej rozstrzyga dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 5. Koszty przejazdu uczestników i ich opiekunów na poszczególne etapy konkursu pokrywają szkoły.Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu udziela:
Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej z Języka Rosyjskiego:

Bogna Łoś - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

tel. 52 34 97 630
Wiceprzewodnicząca Komisji Wojewódzkiej z Języka Rosyjskiego:

Joanna Solska

Wszystkie załączniki do regulaminu do pobrania na stronie www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Zatwierdzam

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty


Anna Łukaszewska

Załącznik

do Regulaminu

wojewódzkiego konkursu

przedmiotowego z języka rosyjskiego

dla szkół podstawowych/gimnazjówObszary działania rejonowych komisji konkursu języka rosyjskiego


Nazwa komisji

i zasięg terytorialny

Siedziba komisji rejonowej (miejsce przeprowadzenia

etapu rejonowego)

Nazwisko i imię przewodniczącego

Komisja rejonowa nr 1

III LO im. M. Konopnickiej
we Włocławku,

ul. Bechiego 1Elizawieta Nieznańska
Pobieranie 70.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna