Załącznik do zarządzenia nr 77Pobieranie 134.88 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar134.88 Kb.

Załącznik do zarządzenia nr 77


Rektora UŚ z dnia 16 września 2011 r.

R E G U L A M I N

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Uniwersytetu ŚląskiegoROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


 1. Użyte w regulaminie oraz w załącznikach do regulaminu określenia oznaczają:

 1. Uczelnia – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

 2. stypendium specjalne – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

 3. stypendium rektora – stypendium rektora dla najlepszych studentów,

 4. dodatek mieszkaniowy – zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,

 5. Rektor – Prorektor właściwy do spraw pomocy materialnej,

 6. WKS – Wydziałowa Komisja Stypendialna,

 7. UKS – Uczelniana Komisja Stypendialna,

 8. WRSS – Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego,

 9. URSS – Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego,

 10. UKO – Uczelniana Komisja Odwoławcza,

 11. DS – Dom Studenta,

 12. regulamin studiów – Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim,

 13. okres obliczeniowy – okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego początek danego roku akademickiego,

 14. kwatera – obiekt inny niż dom studencki,

 15. ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 16. RP – Rzeczpospolita Polska,

 17. opiekun faktyczny – osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
  z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

 18. instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

 19. gospodarstwo rolne – obszar gruntów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej,

 20. SWFiS – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

 21. KU AZS – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,

 22. MISH – Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne,

 23. MISM-P – Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze.
 1. W ramach pomocy materialnej student Uczelni, może ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. stypendium socjalne,

 2. stypendium specjalne,

 3. stypendium rektora,

 4. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

 6. zapomogę.

 1. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 może otrzymać także student Uczelni odbywający część studiów na innych uczelniach w kraju i zagranicą, o ile spełnia warunki niezbędne do ich otrzymania określone w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 20.
 1. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 są przyznawane na wniosek studenta. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
 1. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 6 oraz wzory dokumentów o wysokości dochodów do celów stypendialnych stanowią załączniki nr 1 - 4 oraz 1A, 1B, 1C, 1D do regulaminu.

§ 2 1. Decyzje w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-2 i 6 podejmuje dziekan.
 1. Dziekan podejmując decyzję może zasięgnąć opinii WRSS albo organów przez nią wskazanych.
 1. Od decyzji podjętej przez dziekana studentowi przysługuje prawo odwołania do Rektora
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem dziekana.
 1. Umotywowane odwołanie, o którym mowa w ust. 3 student składa w dziekanacie wydziału.
 1. Na pisemny wniosek WRSS złożony do dziekana w terminie do 15 września dziekan przekazuje uprawnienia, o których mowa w ust. 1 WKS. Wzór wniosku w sprawie powołania WKS stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
 1. Dziekan powołuje WKS w terminie do 5 października spośród studentów wskazanych we wniosku WRSS oraz pracowników wydziału, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. Komisję powołuje się na okres roku akademickiego.
 1. O powołaniu WKS dziekan niezwłocznie zawiadamia Rektora, przewodniczącego URSS oraz kierownika Działu Studenckich Spraw Socjalnych.
 1. Reprezentanci jednostki zamiejscowej Uczelni w Rybniku wchodzą w skład odpowiedniej WKS na Wydziale Nauk Społecznych lub Wydziale Filologicznym. Na Wydziale Filologicznym możliwe jest utworzenie dwóch odrębnych komisji, działających w Katowicach i Sosnowcu jeżeli zarząd WRSS wystąpił z wnioskiem o ich powołanie.
 1. WKS działa w składzie co najmniej pięcioosobowym, wybierając spośród swoich członków przewodniczącego, którym jest pracownik, zastępcę przewodniczącego oraz protokolanta. WKS ma obowiązek protokołowania obrad oraz opracowania regulaminu porządkowego.
 1. Regulamin porządkowy, o którym mowa w ust. 9 powinien zawierać w szczególności: terminarz i miejsce spotkań WKS, sposób powiadamiania w przypadku spotkań poza terminarzem, sposób wzajemnego przekazywania dokumentacji pomiędzy dziekanatem
  a WKS.
 1. Decyzje wydane przez WKS podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 1. Od decyzji podjętej przez WKS studentowi przysługuje prawo odwołania do UKO
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem WKS.
 1. Umotywowane odwołanie, o którym mowa w ust. 12 student składa w dziekanacie wydziału.
 1. W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek WRSS może odwołać WKS lub jej członka.
 1. Nadzór nad działalnością WKS sprawuje dziekan, który może uchylić decyzje niezgodne
  z przepisami prawa.
 1. W przypadku powołania na co najmniej jednym wydziale WKS, URSS zwraca się do
  Rektora z wnioskiem o powołanie UKO.
 1. UKO powołuje Rektor spośród studentów delegowanych przez URSS oraz pracowników Uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.
 1. W uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek URSS może odwołać UKO lub jej członka.
 1. Nadzór nad działalnością UKO sprawuje Rektor, który może uchylić decyzje niezgodne
  z przepisami prawa.

§ 3 1. Decyzje w zakresie przyznawania stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 podejmuje Rektor.
 1. Rektor podejmując decyzję może zasięgnąć opinii URSS albo organów przez nią wskazanych.
 1. Od decyzji Rektora studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 1. Umotywowany wniosek, o którym mowa w ust. 3 student składa w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych.
 1. Na pisemny wniosek URSS złożony do Rektora w terminie do 15 września Rektor przekazuje uprawnienia, o których mowa w ust. 1 UKS. Wzór wniosku w sprawie powołania UKS stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.
 1. Rektor powołuje UKS w terminie do 5 października spośród studentów wskazanych we wniosku URSS oraz pracowników Uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. Komisję powołuje się na okres roku akademickiego.
 1. UKS działa w składzie co najmniej pięcioosobowym, wybierając spośród swoich członków przewodniczącego, którym jest pracownik, zastępcę przewodniczącego oraz protokolanta. UKS ma obowiązek protokołowania obrad oraz opracowania regulaminu porządkowego.
 1. Regulamin porządkowy, o którym mowa w ust. 7 powinien zawierać w szczególności: terminarz i miejsce obrad, sposób powiadamiania w przypadku spotkań poza terminarzem, sposób wzajemnego przekazywania dokumentacji pomiędzy dziekanatami a UKS.
 1. Decyzje wydane przez UKS podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 1. W uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek URSS może odwołać UKS lub jej członka.
 1. Nadzór nad działalnością UKS sprawuje Rektor, który może uchylić decyzje niezgodne
  z przepisami prawa.
 1. Od decyzji UKS studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 1. Umotywowany wniosek, o którym mowa w ust. 12 student składa w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych.

§ 4 1. Rektor w porozumieniu z zarządem URSS lub organem przez niego wskazanym w każdym semestrze ustala:

 1. wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego,

 2. wysokość stypendium socjalnego,

 3. wysokość dodatku mieszkaniowego,

 4. wysokość stypendium specjalnego,

 5. wysokość zapomogi przyznawanej przez organ pierwszej instancji oraz kwotę zapomogi, do jakiej świadczenie może podwyższyć organ drugiej instancji,

 6. podział środków z funduszu pomocy materialnej na poszczególne świadczenia, przy czym środki przeznaczone na stypendia rektora nie mogą przekroczyć 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.
 1. Nadzór nad zachowaniem proporcji, o której mowa w ust. 1 pkt 6 sprawuje Dział Studenckich Spraw Socjalnych poprzez analizę wypłaconych świadczeń pomocy materialnej co najmniej dwa razy w roku po zakończeniu każdego z semestrów.
 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie proporcji, o której mowa w ust. 1 pkt 6 kierownik Działu Studenckich Spraw Socjalnych informuje Rektora, w celu podjęcia decyzji co do środków naprawczych.
 1. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, Rektor podaje do powszechnej wiadomości.
 1. Jeżeli środki finansowe będące w dyspozycji Uczelni nie wystarczą na pokrycie wszystkich przyznanych świadczeń, Rektor po zasięgnięciu opinii zarządu URSS, może postanowić o obniżeniu lub zaniechaniu ich wypłaty.

§ 5 1. Stypendia: socjalne, specjalne oraz rektora student może otrzymywać przez okres do
  10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy.
 1. O wypłacie stypendium za dziesiąty miesiąc, jego wysokości oraz terminie wypłaty decyduje Rektor w oparciu o możliwości finansowe funduszu pomocy materialnej.
 1. Stypendia wypłacane są co miesiąc z tym, że stypendia o których mowa w ust. 1 za październik wypłacane są w listopadzie razem ze stypendium za listopad, a za marzec w kwietniu razem ze stypendium za kwiecień, z wyjątkiem świadczeń przyznanych na rok akademicki, które mogą być wypłacone w marcu o ile nie nastąpią zmiany, o których mowa w ust. 5.
 1. Wypłata stypendiów odbywa się w terminach zgodnych z harmonogramem ustalanym przez kierownika Działu Studenckich Spraw Socjalnych, w porozumieniu z kierownikiem Działu Finansowego na konta osobiste studentów. Student jest obowiązany przedłożyć
  w dziekanacie dokument, potwierdzający posiadanie konta bankowego i jego numer.
 1. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1. Stypendia specjalne i rektora przyznawane są na okres, o którym mowa w ust. 1, przy czym wysokości wszystkich świadczeń w semestrze letnim mogą ulec zmianie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1-5 i § 4 ust. 5.
 1. Łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnego i rektora nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 1. W przypadku przekroczenia wysokości stypendiów, o których mowa w ust. 6 w pierwszej kolejności obniżeniu o kwotę przekroczenia ulega stypendium rektora.
 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że semestr letni rozpoczyna się 1 marca.

§ 6 1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.
 1. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
 1. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 1. Student, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów, zachowuje uprawnienie do stypendium rektora odpowiednio do końca roku, w którym nastąpiło ukończenie studiów, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr. Stypendium wypłaca się w miesiącu ukończenia studiów lub w miesiącu następnym, łącznie za okres jaki pozostał do planowego ukończenia studiów.
 1. Student, o którym mowa w ust. 4 traci prawo do stypendiów: socjalnego, specjalnego i dodatku mieszkaniowego, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył studia. Kwota dodatku mieszkaniowego naliczana jest do dnia, w którym nastąpiło złożenie egzaminu dyplomowego.
 1. Studentowi, który w ciągu jednego roku akademickiego zaliczył więcej niż jeden rok studiów nie przysługują stypendia w zwielokrotnionej wysokości.
 1. Student traci prawo do stypendiów: socjalnego, specjalnego i dodatku mieszkaniowego, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z § 30 ust. 3 regulaminu studiów obowiązany jest złożyć pracę dyplomową. 1. Studentowi, który został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego, zawiesza się prawo do otrzymywania stypendiów, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie, do czasu uprawomocnienia się decyzji. W razie uchylenia decyzji o skreśleniu z listy studentów wznawia się wypłatę stypendiów począwszy od miesiąca, w którym prawo zostało zawieszone.
 1. W przypadku studenta, który nie zaliczył semestru, zawiesza się prawo do otrzymywania stypendiów do czasu wydania przez dziekana decyzji o dalszym statusie studenta. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w § 25 ust. 1 lit a i b regulaminu studiów wznawia się wypłatę stypendiów począwszy od miesiąca, w którym prawo zostało zawieszone.
 1. Stypendia: socjalne, specjalne i dodatek mieszkaniowy nie przysługują studentowi, który w danym roku akademickim przebywa na dziekańskim urlopie rocznym lub urlopie semestralnym (wynikającym z powtarzania semestru), o których mowa w § 28 ust. 4 i § 28 ust. 6 zdanie pierwsze regulaminu studiów.
 1. W przypadku studenta, który nie zaliczył semestru, a któremu dziekan przyznał urlop roczny ze skutkiem wstecznym na podstawie § 28 ust. 6 zdanie drugie regulaminu studiów zobowiązany jest do zwrotu stypendiów, które pobrał przed podjęciem decyzji o przyznaniu tego urlopu.

§ 7


 1. Student, któremu przyznano stypendium socjalne oraz dodatek mieszkaniowy jest zobowiązany do powiadomienia organu przyznającego świadczenie o wszelkich zmianach jego sytuacji rodzinnej i materialnej, mogących mieć wpływ na przyznanie i wysokość świadczeń.
 1. Student na podstawie pisemnego wniosku może zrezygnować z całości lub części przyznanych mu świadczeń. Może także zwrócić Uczelni już pobrane świadczenia, w szczególności gdy umożliwia mu to uzyskanie świadczeń z innych źródeł.
 1. Prawo do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej ulega zawieszeniu w razie wymierzenia studentowi prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej kary przewidzianej w art. 212 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 1. Student, który uzyskał świadczenie pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych zostaje pozbawiony nienależnego świadczenia, a pobrane nienależnie kwoty podlegają zwrotowi w całości.ROZDZIAŁ II STYPENDIUM SOCJALNE
§ 8


 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy od kwoty ustalonej przez Rektora w trybie § 4 ust. 1 pkt 1.
 1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,

 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 3, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

 1. dochodów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo,

 2. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

 3. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

 1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

 2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

 3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 2. świadczeń o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 1. Do dochodu, o którym mowa w ust. 4 nie wlicza się ponadto:

 1. świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 2. dodatków do lokali mieszkalnych,

 3. nieotrzymanych alimentów przysługujących członkowi rodziny na podstawie wyroku lub ugody sądowej, udokumentowanych postanowieniem komorniczym o całkowitej nieskuteczności egzekucji lub zawierającym informacje o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w okresie obliczeniowym,

 4. świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 1. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.
 1. W uzasadnionych przypadkach organ przyznający stypendium socjalne może zażądać od studenta doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.
 1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w danym roku akademickim podaje wysokość dochodu za okres obliczeniowy.

§ 9


 1. Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu studenta określony jest w załączniku nr 8 do regulaminu.
 1. Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny studenta określone są w załączniku nr 9 do regulaminu.
 1. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w załączniku, o którym mowa w ust. 1, podmiot ustalający dochód rodziny studenta i realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

§ 10 1. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, przy czym stypendium przyznane na semestr zimowy przyznaje się również na semestr letni bez konieczności składania odrębnego wniosku, jeżeli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentacją należy złożyć w dziekanacie do 10 dnia danego miesiąca, począwszy od października do czerwca danego roku akademickiego. Złożenie wniosku po 10 dniu danego miesiąca powoduje przyznanie stypendium od miesiąca następnego.
 1. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony student zostaje ustnie lub pisemnie wezwany do dokonania niezbędnych poprawek lub uzupełnień wniosku w terminie siedmiu dni. Nieusunięcie wskazanych braków wniosku skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.
 1. W przypadku, gdy wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze letnim ulegnie zmianie, student otrzymuje w semestrze letnim stypendium w odpowiednio zmienionej wysokości lub traci prawo do jego uzyskania.

§ 11 1. Zamiejscowy student studiów stacjonarnych, spełniający kryteria, o których mowa w § 8 ust. 2 może otrzymać dodatek mieszkaniowy.
 1. Student, o którym mowa w ust. 1 może otrzymać dodatek mieszkaniowy również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w DS Uczelni lub na kwaterze.
 1. Za studenta zamiejscowego uważa się studenta:

 1. którego miejsce pobytu stałego znajduje się w miejscowości niebędącej siedzibą właściwego dla niego wydziału Uczelni i jeżeli planowy dojazd publicznymi środkami lokomocji do siedziby wydziału zajmuje co najmniej godzinę,

 2. będącego sierotą zupełnym lub wychowankiem domu dziecka,

 3. niemającego miejsca stałego zameldowania, którego organ przyznający świadczenie pomocy materialnej uznał za zamiejscowego.
 1. Otrzymanie dodatku mieszkaniowego za miesiąc, w którym następuje zakwaterowanie wymaga złożenia w dziekanacie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7 albo 8 w terminie do 7 dni od daty zakwaterowania, jednak nie później niż do końca miesiąca. Niedotrzymanie tego warunku powoduje przyznanie dodatku mieszkaniowego od miesiąca następnego.
 1. Kwatera musi mieścić się w miejscowości, z której planowy dojazd publicznymi środkami lokomocji do siedziby wydziału nie przekracza godziny.
 1. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek studenta na okres nie dłuższy niż od
  1 października do 30 czerwca.
 1. Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy załączyć zaświadczenie
  o zamieszkiwaniu wydane przez kierownika DS Uczelni lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na kwaterze.
 1. W przypadku zamieszkania w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, student może przedłożyć zaświadczenie o zamieszkiwaniu wydane przez kierownika obiektu.
 1. W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy dla niepracującego małżonka lub dziecka studenta, do wniosku należy załączyć odpowiednio: zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu małżonka jako osoby pozostającej bez pracy, akt urodzenia dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka przez studenta.
 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego ustalana jest w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3, przy czym wysokość dodatku z tytułu zamieszkiwania w DS Uczelni jest wyższa od kwoty dodatku z tytułu zamieszkiwania na kwaterze.
 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego dla niepracującego małżonka lub dziecka wynosi 50% dodatku przysługującego studentowi.
 1. W przypadku studentów będących sierotami zupełnymi lub wychowankami domów dziecka, dodatek mieszkaniowy dla nich może zostać podwyższony o 50%.
 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego w miesiącu, w którym następuje zakwaterowanie lub wykwaterowanie z DS Uczelni lub kwatery, uzależniona jest od daty zakwaterowania lub wykwaterowania, potwierdzonej zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 7 albo 8.
 1. Jeżeli student kwaterujący się w DS Uczelni lub na kwaterze w październiku wniósł za październik opłatę w pełnej wysokości, dodatek mieszkaniowy za ten miesiąc przyznaje się również w pełnej wysokości.
 1. Wypłata dodatku mieszkaniowego za dany miesiąc następuje w miesiącu następnym.
 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ustaje w przypadku wykwaterowania się studenta lub odpowiednio małżonka albo dziecka z DS Uczelni lub kwatery.
 1. O wykwaterowaniu z DS Uczelni kierownik DS powiadamia dziekanat na piśmie
  w terminie 7 dni od dnia wykwaterowania.
 1. Dziekanat ma obowiązek powiadomić na piśmie DS-y Uczelni o przyznaniu dodatków mieszkaniowych dla studentów w nich zamieszkujących.
 1. Student, któremu został przyznany dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania na kwaterze jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia dziekanatu o każdej zmianie adresu pobytu czasowego oraz o wymeldowaniu się jego, małżonka lub dziecka.
 1. Zamiejscowy student studiów stacjonarnych, odbywający część studiów w innej uczelni
  w kraju lub zagranicą, o którym mowa w § 1 ust. 3, może otrzymać dodatek mieszkaniowy w wysokości ustalonej dla zamieszkiwania w DS Uczelni, w okresie tych studiów, jeżeli udokumentuje zamieszkanie w domu studenckim lub na kwaterze, w okresie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą.


ROZDZIAŁ III STYPENDIUM SPECJALNE
§ 12


 1. Stypendium specjalne może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:

 1. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którym zaliczono studenta do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, lub

 2. orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy, lub

 3. orzeczeniem ZUS o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.
 1. Wysokość stypendium specjalnego ustalana jest w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i jest uzależniona od rodzaju orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa
  w ust.1
 1. Najwyższą kwotę stypendium mogą otrzymać osoby wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, I grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy
  i samodzielnej egzystencji.
 1. Odpowiednio niższą kwotę stypendium mogą otrzymać osoby wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności, II grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy.
 1. Najniższą kwotę stypendium mogą otrzymać osoby wobec których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, III grupę inwalidzką lub częściową niezdolność do pracy.
 1. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeżeli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu), jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 1. Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony w dziekanacie wydziału wraz z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w ust. 1 w terminie do 10 dnia miesiąca. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, stypendium przyznaje się od następnego miesiąca.
 1. W przypadku posiadania przez studenta orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego na stałe, które zostało załączone do pierwszego składanego wniosku o stypendium specjalne, nie wymaga się załączania go podczas ubiegania się o to stypendium w kolejnych latach.
 1. Stypendium specjalne przyznawane jest na okres, o którym mowa w § 5 ust. 1 z tym, że jeżeli zmienią się ustalenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 5, jego wysokość w semestrze letnim może ulec zmianie.
 1. W przypadku, gdy decyzje o niepełnosprawności wydane zostały na czas określony, stypendium wstrzymuje się od miesiąca następnego. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia wypłata zostaje wznowiona wraz z nadpłatą od miesiąca wstrzymania stypendium.


ROZDZIAŁ IV ZAPOMOGA
§ 13


 1. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim studentowi, który z przyczyn losowych, znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 1. Zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadkach: choroby lub nieszczęśliwego wypadku studenta, śmierci, choroby lub nieszczęśliwego wypadku członka najbliższej rodziny, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 i 3, innego zdarzenia losowego, które stało się przyczyną czasowego pogorszenia sytuacji materialnej studenta.
 1. Studentka przebywająca na urlopie z powodów zdrowotnych w związku z urodzeniem dziecka, może otrzymać zapomogę.
 1. Wniosek o zapomogę składa się w dziekanacie wraz z odpowiednią dokumentacją, którą mogą stanowić w szczególności: akt zgonu, wypis ze szpitala, stosowne zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku, imienne faktury potwierdzające wydatki związane ze zdarzeniem losowym, zaświadczenia wydane przez uprawnione instytucje potwierdzające fakt zdarzenia losowego.
 1. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tytułu tego samego zdarzenia losowego.
 1. Na wniosek organu pierwszej instancji przyznającego świadczenia pomocy materialnej, organ drugiej instancji może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć zapomogę do wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5.
 1. Wniosek o zapomogę składa się nie później niż 6 miesięcy od zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 i 3.ROZDZIAŁ V POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW
§ 14


 1. Oprócz obywateli polskich, o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

 1. posiadają zezwolenie na osiedlenie się w RP,

 2. posiadają status uchodźcy nadany w RP,

 3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium RP,

 4. są pracownikami migrującymi lub osobami pracującymi na własny rachunek, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającymi prawo pobytu, w przypadku, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), albo członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,

 5. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP,

 6. otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością,
  o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
  o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),

 7. otrzymali ochronę uzupełniającą na terytorium RP,

 8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,

 9. posiadają ważną Kartę Polaka.
  1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, o których mowa w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomóg.
  1. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2 mogą ubiegać się o stypendium rektora, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

ROZDZIAŁ VI STYPENDIUM REKTORA
§ 15
A. ZASADY OGÓLNE


 1. Stypendium rektora może otrzymywać student, który:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oraz

 2. zaliczył rok studiów oraz złożył w dziekanacie indeks i kartę indywidualnych osiągnięć studenta do 25 września lub 15 marca w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym.
 1. Student może się ubiegać o stypendium tylko na jednym, wybranym kierunku i na jednej uczelni, na podstawie złożonego wniosku.
 1. Osiągnięcia wykazane we wniosku są poddawane ocenie merytorycznej przez:

 1. w kategorii osiągnięć naukowych i artystycznych – dziekanów wydziałów, w porozumieniu z WRSS,

 2. w kategorii wysokich wyników sportowych – kierownika SWFiS lub jego zastępcę.
 1. O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 1. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał osiągnięcia określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 1. Przy ubieganiu się o stypendium rektora każde z uzyskanych osiągnięć wymienione w ust. 1 oceniane jest odrębnie według następującego zakresu punktacji:
kategoria

Rodzaj osiągnięcia

Liczba punktów

A.

wysoka średnia ocen

0-10

B.

osiągnięcia naukowe

0-10

C.

osiągnięcia sportowe

0-10

D.

osiągnięcia artystyczne

0-10
 1. O przyznaniu stypendium rektora decyduje miejsce studenta na liście rankingowej.
 1. Liczba punktów, która decyduje o miejscu studenta na liście rankingowej stanowi sumę punktów ze wszystkich uzyskanych osiągnięć, zgodnie z punktacją określoną w ust. 6.
 1. Szczegółowe zasady, kryteria oceny merytorycznej oraz sposób dokumentowania osiągnięć we wniosku o stypendium rektora zawiera załącznik nr 10 do regulaminu.
 1. Potwierdzenie wszystkich rodzajów osiągnięć powinno być poparte oryginałami lub uwierzytelnionymi kopiami właściwych dokumentów.

§ 16 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora składa się w dziekanacie wydziału wraz z odpowiednią dokumentacją na temat każdego z uzyskanych osiągnięć, o których mowa w § 15 ust. 1 w terminie do 15 października lub do 5 marca w przypadku gdy studia drugiego stopnia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego. 1. Wniosek stypendialny składa się z czterech części:

 1. część A – zawiera dane osobowe, dane o statusie studenta, wysokości średniej ocen uzyskanej za poprzedni rok studiów oraz adnotacje dziekanatu,

 2. część B – zawiera opis, wykaz i ocenę osiągnięć naukowych studenta, określonych szczegółowo w § 19,

 3. część C – zawiera opis, wykaz i ocenę wysokich wyników sportowych studenta, określonych szczegółowo w § 20,

 4. część D – zawiera opis, wykaz i ocenę osiągnięć artystycznych studenta, określonych szczegółowo w § 21.
 1. Każdy student ubiegający się o stypendium rektora składa obowiązkowo wniosek w części A oraz odpowiednio do uzyskanych osiągnięć pozostałe części wniosku B, C lub D.
 1. Student, który ukończył studia pierwszego stopnia poza Uczelnią, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o stypendium rektora zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni, w której odbył studia, zawierające dane na temat:

 1. daty ukończenia studiów,

 2. średniej ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez wliczania do średniej oceny z egzaminu dyplomowego.
 1. Student posiadający osiągnięcia sportowe, przed złożeniem wniosku w dziekanacie, przedkłada go wcześniej do oceny kierownikowi SWFiS.
 1. Wnioski o przyznanie stypendium rektora, które wpłynęły po terminie określonym w ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 17 1. Na podstawie wszystkich złożonych wniosków stypendialnych, ocenionych zgodnie z § 15 ust. 3, dziekanat tworzy listy rankingowe.
 1. Listy rankingowe tworzone są odrębnie dla każdego kierunku studiów, łącznie dla wszystkich lat, form studiów oraz poziomów kształcenia.
 1. Listy rankingowe z poszczególnych kierunków wydziału powinny zostać przekazane Rektorowi za pośrednictwem Działu Studenckich Spraw Socjalnych w terminie do 31 października lub do 20 marca w przypadku gdy studia drugiego stopnia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.
 1. W każdym roku akademickim w oparciu o możliwości finansowe Uczelni Rektor ustala procent studentów uprawnionych do stypendium rektora (nie więcej niż 10% danego kierunku) oraz kwotę stypendium.
 1. W przypadku studentów, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów w co najmniej dwóch rodzajach osiągnięć, o których mowa w § 15 ust. 6, Rektor może podwyższyć kwotę stypendium.
 1. Student, który uzyskał stypendium rektora na podstawie osiągnięć z roku akademickiego poprzedzającego urlop, otrzymuje to stypendium w trakcie trwania urlopu.

§ 18 1. Średnią ocen do stypendium rektora stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen
  z egzaminów i zaliczeń, o których mowa w § 19 ust. 2 regulaminu studiów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w poprzednim roku studiów. Oceny z wychowania fizycznego nie wchodzą do średniej.
 1. Średnia ocen obliczana jest odrębnie dla każdej formy studiów, poziomu kształcenia każdego roku i kierunku studiów.
 1. Średnia ocen może być obliczana odrębnie dla specjalności/programu w ramach kierunku, o czym decyduje dziekan.
 1. Przez wysoką średnią ocen w skali ocen od 2 do 5 rozumie się średnią ocen nie niższą niż 4,00 obliczaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania. Średnia ocen poniżej 4,00 nie podlega punktacji.
 1. Wartość punktowa za uzyskaną średnią ocen równa się jej wysokości pomnożonej przez 2. Oznacza to, że najwyższa liczba punktów np. za średnią ocen (5,00 x 2) wynosi 10,00 punktów. Wartość punktową zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
 1. Średnią ocen studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia uzyskaną w innej uczelni, w skali ocen, w której najwyższą oceną jest 6,00 lub 5,50, przelicza się następująco:

 1. w przypadku skali ocen 6,00 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,2,

 2. w przypadku skali ocen 5,50 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,1.
 1. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 4, średnią ocen uzyskaną w poprzednim roku studiów przez studentów Uczelni potwierdza właściwy dziekanat.

§ 19
B. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
 1. Do katalogu osiągnięć naukowych, opracowanych w porozumieniu z URSS, które kwalifikują studenta do ubiegania się o stypendium rektora, zalicza się następujące osiągnięcia nieobjęte programem studiów:

 1. wydane publikacje naukowe, do których zalicza się: monografie, książki, artykuły naukowe w czasopismach recenzowanych i nierecenzowanych, specjalistycznych, uczelnianych, zeszytach naukowych, publikacje referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym, publikacje w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, czasopisma naukowego, wydawnictwa fachowego/ specjalistycznego),

 2. czynny udział w konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, uczelnianym, wraz z referatem, komunikatem,

 3. udział w pracach naukowo – badawczych,

 4. studia według indywidualnych planów i programów tzw. ITS odbywane na zasadach określonych w § 10 regulaminu studiów,

 5. praktyki, staże lub ukończone kursy o charakterze naukowym,

 6. inne osiągnięcia naukowe specyficzne dla danego wydziału/kierunku.
 1. Inne osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1 pkt 6, które będą brane pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium rektora określa dziekan w porozumieniu z WRSS i ogłasza studentom wydziału do 3 października danego roku akademickiego.
 1. W zakres innych osiągnięć naukowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 mogą wchodzić osiągnięcia o charakterze naukowym o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, międzyuczelnianym, np. olimpiady/konkursy matematyczne, informatyczne, prawnicze, studia w Akademii „Artes Liberales”, „Collegium Invisibile”, itp. 1. Każde z osiągnięć naukowych, o których mowa w ust. 1 podlega odrębnej ocenie i punktacji. Łączna liczba punktów za osiągnięcia naukowe w poszczególnych kategoriach nie może przekroczyć 10 punktów.
 1. Członkostwo oraz pełnienie funkcji kierowniczych w studenckich kołach naukowych, publikacje o charakterze nienaukowym, artykuły lub publikacje, które nie posiadają pozytywnej recenzji oraz decyzji redaktora/wydawcy o zatwierdzeniu ich do druku, indywidualna organizacja studiów (IOS), studia według indywidualnych programów w ramach MISH i MISM-P, staże, kursy i praktyki o charakterze nienaukowym nie stanowią osiągnięć naukowych i nie powinny być wykazywane we wniosku stypendialnym.

§ 20
C. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE


 1. O stypendium rektora może ubiegać się student, który uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 1. Przez wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rozumie się osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim w następujących kategoriach:

 1. uczestnictwo w Olimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie lub zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych,

 2. uzyskanie miejsca medalowego, miejsc 4-8 oraz uczestnictwo w Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski lub zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych,

 3. uzyskanie miejsca medalowego w Mistrzostwach Śląska Szkół Wyższych lub zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych,

 4. uczestnictwo w rozgrywkach I, II i III ligi państwowej,

 5. uzyskanie miejsca medalowego w Mistrzostwach Uczelni oraz imprezach organizowanych przez KU AZS oraz SWFiS Uczelni,

 6. uzyskanie miejsca medalowego w ogólnopolskich imprezach masowych np. Bieg Piastów, Regaty o Błękitną Wstęgę Mamr, itp.
 1. Przy ocenie osiągnięć sportowych studenta bierze się pod uwagę najwyższy uzyskany wynik sportowy.
 1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za wysokie wyniki sportowe wynosi 10.
 1. Studenci, którzy uczestniczyli w rozgrywkach I, II i III ligi państwowej i jednocześnie reprezentowali Uczelnię w Akademickich Mistrzostwach Polski mogą uzyskać dodatkowo 2 punkty.
 1. Nie zalicza się do osiągnięć sportowych, uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora członkowstwa w sekcji sportowej Uczelni, uczestnictwa w organizacji imprez sportowych.

§ 21
D. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
 1. O stypendium rektora może ubiegać się student posiadający osiągnięcia artystyczne
  w następujących dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyczne, audiowizualne, literatura, film, teatr, fotografia, taniec.
 1. Osiągnięcia artystyczne w dziedzinach wymienionych w ust. 1 odnoszą się do zdobywców czołowych miejsc i nagród, laureatów konkursów, festiwali, przeglądów, wystaw artystycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

 2. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za osiągnięcia artystyczne wynosi 10.
 1. W przypadku wielu osiągnięć artystycznych uzyskanych w danym roku akademickim na podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które będzie podlegało punktacji.ROZDZIAŁ VII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU
§ 22


 1. Załącznik nr 1 – Wniosek studenta o przyznanie stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego,

 • Załącznik 1A – Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych w roku obliczeniowym poprzedzającym początek danego roku akademickiego,

 • Załącznik 1B – Oświadczenie do celów stypendialnych o wysokości dochodu osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanego w roku obliczeniowym poprzedzającym początek danego roku akademickiego,

 • Załącznik 1C – Oświadczenie do celów stypendialnych o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, uzyskanego w roku obliczeniowym poprzedzającym początek danego roku akademickiego,

 • Załącznik 1D – Zaświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód uzyskany (dotyczy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych),

 1. Załącznik nr 2 – Wniosek studenta o przyznanie stypendium specjalnego,

 2. Załącznik nr 3 – Wniosek studenta o przyznanie zapomogi,

 3. Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów,

 4. Załącznik nr 5 – Wniosek WRSS o powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej,

 5. Załącznik nr 6 – Wniosek URSS o powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej,

 6. Załącznik nr 7 – Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów,

 7. Załącznik nr 8 – Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu studenta,

 8. Załącznik nr 9 – Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny studenta,

 9. Załącznik nr 10 – Szczegółowe zasady, kryteria oceny merytorycznej oraz sposób dokumentowania osiągnięć we wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna