Załącznik nr 1 do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżąPobieranie 0.6 Mb.
Strona3/8
Data27.04.2016
Rozmiar0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

W przypadku występowania niewymienionych w tabeli stanowisk pracy, na których pracownicy stale wykonują czynności powodujące występowanie zagrożeń uzasadniających przydzielenie środków ochrony indywidualnej, należy postąpić zgodnie z ust. 14 rozdziału IV Instrukcji.Załącznik nr 3

do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą

i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej

oraz środkami higieny osobistej

Rodzaje prac, przy których konieczne jest stosowanie

środków ochrony indywidualnej

Lp.

Rodzaj pracy


Rodzaje

środków ochrony indywidualnej

1.

2.


Prace w narażeniu na zanieczyszczenia ciała substancjami podatnymi na gnicie lub zainfekowanie albo odpadami, w tym
w laboratorium biologicznym
Wszelkie prace, podczas których występuje narażenie na kontakt z substancjami mogącymi zawierać zarazki, wirusy

1. Ubrania chroniące przed czynnikami biologicznymi:

 • jednorazowe (włókniny powleczone) lub,

 • wielokrotnego użytku (tkaniny powleczone ).

Trzy klasy odporności na przenikanie drobnoustrojów kl. 1 najniższa, kl. 2 średnia,
kl. 3 najwyższa.

 1. Obuwie chroniące przed czynnikami biologicznymi:

 • jednorazowe pokrowce ochronne,

 • wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych lub gumy nadające się do stosowania zabiegów dezynfekcyjnych.

 1. Rękawice chroniące przed czynnikami biologicznymi, np. rękawice medyczne
  (chirurgiczne lub do badań i zabiegów) spełniające wymagania normy PN-EN 374-1:1998.

 2. Nakrycie głowy chroniące przed czynnikami biologicznymi.

 3. Maseczki filtrujące chroniące przed czynnikami biologicznymi.

 4. Gogle ochronne zabezpieczające przed gazem
  i drobnymi cząsteczkami pyłu, wymagania - patrz pkt 4, 5, 6.

W przypadku poważnych zagrożeń - pełna izolacja pracownika - patrz pkt 4, 5, 6.

3.

Prace w kontakcie z brudną bielizną lub brudną odzieżą, szmatami i starymi niezdezynfekowanymi ubraniami, śmieciami

 1. Ubranie ochronne spełniające wymagania normy PN-EN 340:1996.

 2. Rękawice ochronne chroniące przed czynnikami biologicznymi minimum kl. 1.

 3. Maseczka filtrująca przeciwpyłowa chroniąca przed czynnikami biologicznymi.

4.

5.
6.Prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych.

PN-EN 467:1998 i PN-EN 467:1998/A 1:2001 Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej poszczególne części ciała

Prace w narażeniu na działanie płynów toksycznych oraz substancji żrących lub drażniących

Prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych
 1. Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi:

 • chroniąca przed opryskaniem cieczą – typ 6, spełniająca wymagania normy PN-P-4987:1998 oraz prEN 13034 (projekt),

 • chroniąca przed pyłami - typ 5, spełniająca wymagania normy PN-90/P-04966 oraz prEN ISO 13982 (projekt),

 • chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy - typ 4, spełniająca wymagania normy PN-EN 465,

 • chroniąca przed działaniem strumienia cieczy - typ 3, spełniająca wymagania norm PN-EN 466:1998 i PN-EN 466:1998/A 1:2001,

 • gazoszczelna - typ 1 i 2, wymagania dla typu 1 norma PN-EN 943-2:2002 (U) oraz prEN 943-1 (projekt).

 1. Obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi (podział na kategorie na podstawie normy PN-88/Z-08053 ):

 • chroniące przed wodą i wodnymi roztworami substancji obojętnych – wymagania PN-ISO 2023:2000, PN-ISO 4643:1994, PN-ISO 5423:1994,

 • chroniące przed kwasami i zasadami – wymagania PN-ISO 6110:1993,

 • chroniące przed olejami, smarami i tłuszczami – wymagania PN-ISO 6112:1993, PN-ISO 6910:1993,

 • chroniące przed rozpuszczalnikami organicznymi,

 • chroniące przed środkami ochrony roślin.

 1. Sprzęt ochrony oczu – wymagania ogólne PN-EN 166:2002 (U):

 • gogle ochronne:

 1. chroniące przed rozbryzgami cieczy,

 2. chroniące przed kroplami cieczy,

 3. chroniące przed cząsteczkami pyłu,

 4. chroniące przed gazem i drobnymi cząsteczkami pyłu,

 • przyłbice ochronne:

 1. chroniące przed rozbryzgami cieczy,

 2. chroniące przed uderzeniami ciał stałych,

 • osłony zintegrowane ze sprzętem ochrony dróg oddechowych

 • maski wymagania PN-EN 136:2001 oraz PN-EN 136:2001/Ap 1:2003.

Wymagania dotyczące odporności mechanicznej - patrz pkt 19, 20, 21.4. Rękawice chroniące przed czynnikami

chemicznymi spełniające wymagania normy

PN-EN 374-1:1998:


 1. chroniące przed pyłami;

 2. chroniące przed ciekłymi substancjami chem.:

 • kwasami i zasadami:

 1. rozcieńczone,

 2. średnio stężone,

 3. stężone,

dodatkowe wymagania PN-P-84688:1998,

 • chroniące przed rozpuszczalnikami organicznymi,

 • chroniące przed olejami, smarami, tłuszczami - dodatkowo PN-P-84690:1998,

 • chroniące przed wodą i wodnymi roztworami soli,

 • chroniące przed środkami czyszczącymi (detergentami ),

 • chroniące przed środkami ochrony roślin.

Sześć klas odporności na przebicie w wyniku działania substancji chemicznej:

1 kl. > 10 minut,

2 kl. > 30 minut,

3 kl. > 60 minut,

4 kl. > 120 minut,

5 kl. > 240 minut,

6 kl. > 480 minut.

5. Sprzęt ochrony układu oddechowego:

filtrujący, izolujący, ucieczkowy.

Wymagania dla sprzętu ochrony dróg oddechowych - patrz pkt 8.7.

Prace przy których może występować zapylenie (pyły nietoksyczne)

 1. Odzież chroniąca przed pyłami nietoksycznymi wykonana z materiału spełniającego wymagania normy PN-90/P-04996 oraz prEN ISO 13982 (projekt).

 2. Rękawice chroniące przed pyłami, wymagania - patrz pkt 4, 5, 6.

 3. Obuwie ochronne, wymagania - patrz pkt 4, 5, 6, 19, 20, 21.

 4. Gogle pyłoszczelne, wymagania - patrz pkt 4, 5, 6.

 5. Sprzęt ochrony układu oddechowego:

- sprzęt oczyszczający: filtrujący, pochłaniający,
filtrująco-pochłaniający,

- sprzęt izolujący: aparaty świeżego powietrza.

Wymagania – patrz pkt 8.


8.

Prace w warunkach ryzyka narażenia na nadmierne zanieczyszczenie powietrza czynnikami szkodliwymi lub
w warunkach niedoboru tlenu w powietrzu

Sprzęt ochrony układu oddechowego:

 1. ustniki, maski, półmaski, ćwierćmaski:

 1. ustniki, wymagania PN-EN 142:2002,

 2. maski, wymagania PN-EN 136:2000,

PN-EN 136:2001/Ap 1:2003

 1. półmaski i ćwierćmaski, wymagania PN-EN 140:2001, PN-EN 140:2001/Ap 1:2003.

 1. sprzęt oczyszczający:

 1. filtry, wymagania PN-EN 143:2002,

 2. pochłaniacze i filtropochłaniacze, wymagania PN-EN 141:2002 (U),

 3. półmaski pochłaniające lub filtropochłaniające z zaworami spełniające wymagania normy PN-EN 405:2002 (U),

 4. półmaski bez zaworu wdechowego z elementami oczyszczającymi do ochrony przed gazami lub gazami i cząstkami lub tylko cząstkami, spełniające wymagania normy PN-EN 1827:2002 (U),

 5. oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony
  w hełm lub kaptur, spełniający wymagania normy PN-EN 12941:2002,

 6. oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony
  w maski, półmaski lub ćwierćmaski, spełniający wymagania normy PN-EN 12942:2002.

 1. sprzęt izolujący:

 1. aparaty wężowe świeżego powietrza spełniające wymagania normy PN-EN 138:1997,

 2. aparaty wężowe tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur, spełniające wymagania norm PN-EN 270:2000, PN-EN 270:2000/A 1:2002,

 3. aparaty wężowe tłoczonego lub sprężonego powietrza wyposażone w kaptur do użycia podczas obróbki strumieniowo-ściernej spełniające wymagania norm PN-EN 271:1998, PN-EN 271:1998/A 1:2002,

 4. aparaty wężowe sprężonego powietrza spełniające wymagania norm PN-EN 139:1997, PN-EN 139:1997/A1:2002, PN-EN 139:1997/AC:2000, PN-EN 139:1997/Ap 1:2003, 1. aparaty wężowe sprężonego powietrza
  o lekkiej konstrukcji wyposażone w hełm lub kaptur, spełniające wymagania normy PN-EN 1835:2002 (U),

 2. aparaty wężowe sprężonego powietrza
  o lekkiej konstrukcji wyposażone w maskę, półmaskę lub ćwierćmaskę, spełniające wymagania normy PN-EN 12419:2002 (U),

 3. aparaty powietrzne butlowe spełniające
  wymagania normy PN-EN 137:2001,

 4. aparaty regeneracyjne ze sprężonym

tlenem lub mieszanką tlenu z azotem,

spełniające wymagania norm PN-EN

145:2000, PN-EN 145:2000/A 1:2002,

PN-EN 145:2000/Ap 1:2003, 1. sprzęt ucieczkowy:

 1. sprzęt oczyszczający ucieczkowy, spełniający wymagania normy PN-EN 404:1999,

 2. sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru, spełniający wymagania normy PN-EN 403:1996,

 3. ucieczkowe aparaty powietrzne ze sprężonym powietrzem z maską lub zespołem ustnika, spełniające wymagania normy PN-EN 402:1999,

 4. aparaty ucieczkowe ze sprężonym tlenem, spełniające wymagania normy PN-EN 400:1999,

 5. aparaty ucieczkowe z tlenem chemicznie (KO2) związanym, spełniające wymagania normy PN-EN 401:1998,

 6. aparaty ucieczkowe z tlenem chemicznie związanym (NaCl3), spełniające wymagania normy PN-EN 1061:2000,

 7. ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe
  z kapturem, spełniające wymagania norm PN-EN 1146:1999, PN-EN 1146:1999/A 3:2002 (U).

9.

Prace w kanałach ściekowych, wykopach, kryptach, studzienkach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach – w narażeniu na kontakt z wilgotnymi lub mokrymi ścianami

 1. Odzież wodochronna o podwyższonej

wodoszczelności i dobrym komforcie cieplnym, wymagania PN-90/P84675:

 • kurtki z kapturem lub bez kaptura i spodnie
  z podwyższonym przodem (ogrodniczki),

 • kombinezony z kapturem i bez kaptura,

 • buty tzw. rybackie i kurtka z kapturem lub bez kaptura,

 • spodnie połączone z butami i kurtka
  z kapturem lub bez kaptura.

 1. Obuwie chroniące przed wodą i wodnymi roztworami substancji obojętnych, wymagania - patrz pkt 4, 5, 6.

 2. Rękawice chroniące przed wodą i wodnymi roztworami soli, wymagania - patrz pkt 4, 5, 6.

 3. Gogle lub przyłbice chroniące przed rozpryskami cieczy, wymagania - patrz pkt 4, 5, 6.
  Ochrona mechaniczna, wymagania - patrz pkt 19, 20, 21.

 4. Sprzęt ochrony układu oddechowego:

- sprzęt ucieczkowy,

- sprzęt izolujący: 1. aparaty świeżego powietrza,

 2. aparaty powietrzne butlowe,

 3. aparaty powietrzne regeneracyjne.

Wymagania dla sprzętu ochrony układu

oddechowego - patrz pkt 8. 1. Uprząż - szelki bezpieczeństwa.

 2. Linki bezpieczeństwa.

 3. Zespoły kotwiczące umożliwiające szybkie wyciągnięcie pracownika na powierzchnię.

Wymagania dla uprzęży, linki i zespołu kotwiczącego - patrz pkt 16.

 1. Hełm ochronny - wymagania patrz pkt 18.

10.

Prace narażające na zamoczenia ciała lub przesiąknięcia odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas ciekłych olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, wilgotnych, oleistych lub tłustych

 1. Odzież wodochronna, wymagania PN-90/P-84675:

 1. fartuchy przednie,

 2. peleryny,

 3. płaszcze,

 4. kombinezony dwuczęściowe,

 5. kombinezony dwuczęściowe o podwyższonej wodoszczelności,

 6. kombinezony jednoczęściowe o podwyższonej wodoszczelności.

 1. Obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi:

 1. chroniące przed wodą i wodnymi roztworami substancji obojętnych,

 2. chroniące przed olejami, smarami i tłuszczami.

Wymagania - patrz pkt 4, 5, 6, 19, 20, 21.

3. Rękawice chroniące przed czynnikami

chemicznymi:


 1. chroniące przed olejami, smarami, tłuszczami,

 2. chroniące przed wodą i wodnymi roztworami soli,

 3. chroniące przed środkami czyszczącymi (detergentami ).

Wymagania - patrz pkt 4, 5, 6.

4. Sprzęt ochrony oczu: gogle ochronne, przyłbice


ochronne.

Wymagania - patrz pkt 4, 5, 6.

Odporność mechaniczna, wymagania - patrz pkt 19, 20, 21.

5. Sprzęt pomocniczy: 1. zarękawki wodochronne,

 2. getry wodochronne,

 3. buty rybackie itp.

11.

Prace na zewnątrz pomieszczeń – w narażeniu na deszcz lub chłód

 1. Odzież ciepłochronna:

 1. klasy I odporna na deszcz,

 2. klasy II wodoszczelna,

o dobrym lub średnim oporze przenikania pary wodnej, wymagania dla odzieży wodochronnej PN-90/P-84675.

 1. Rękawice robocze ciepłochronne, wymagania normy PN-EN 511:1998, odporne na deszcz lub wodoszczelne.

 2. Obuwie ciepłochronne, wodochronne wymagania ogólne - patrz pkt 4, 5, 6, 19, 20, 21:

 • obuwie gumowe przeciwdeszczowe, wymagania normy PN-82/C-94170,

Nakrycie głowy ciepło- i wodochronne.

12.

13.

14.


Przenoszenie ładunków
o wysokiej temperaturze lub przebywanie w ich pobliżu oraz prace w wysokiej temperaturze

Prace stwarzające ryzyko zapalenia odzieży od płomienia, gorących odprysków metali lub żeliwa (pochodzenia technologicznego)Odlewanie metali


 1. Odzież ochronna spełniająca wymagania normy PN-EN 531:1999:

 1. promieniowanie cieplne do 2,1 kW/m²
  i temperatura do 50°C - odzież bawełniana impregnowana przeciwzapalnie;

 2. promieniowanie od 2,1 do 21 kW/m² - tkaniny szklane sklejone z poliestrowa folią aluminiowaną: fartuchy przednie, osłony tułowia, ubrania, płaszcze, osłony głowy i karku;

 3. promieniowanie ponad 21 kW/m² - odzież
  z materiałów wielowarstwowych, zewnętrzna warstwa – tkanina sklejona z folią aluminiową, warstwa wewnętrzna – wełna lub bawełna impregnowane przeciwzapalnie.

 1. Rękawice ochronne spełniające wymagania normy PN-EN 407:1997 (grupy odporności):

 1. odporne na zapalenie,

 2. odporne na kontakt z gorącym przedmiotem,

 3. odporne na promieniowanie podczerwone,

 4. odporne na działanie ciepła konwekcyjnego (ciepło pochodzące od płomieni),

 5. odporne na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu,

 6. odporne na działanie dużej ilości płynnego metalu.

 1. Obuwie ochronne, wymagania ogólne - patrz pkt 4, 5, 6, 19, 20, 21:

 1. dla spawaczy,

 2. dla hutników.

 1. Ochrony oczu i twarzy, wymagania dotyczące odporności mechanicznej - patrz pkt 19, 20, 21:

 1. okulary chroniące oczy przed promieniowaniem,

 2. gogle chroniące oczy przed promieniowaniem oraz odpryskami metali,

 3. osłony twarzy chroniące przed promieniowaniem i odpryskami metali,

 4. siatkowe ochrony twarzy chroniące przed odpryskami metali,

 5. kaptury hutnicze.

 1. Ochrony głowy:

 1. czapki, kaptury wykonane z materiałów, takich jak ubrania ochronne,

b) hełmy ochronne, wymagania - patrz pkt 18.

 1. Sprzęt pomocniczy: nagolenniki, getry, nastopniki itp.

15.

Spawanie lub cięcie metali za pomocą łuku elektrycznego, palnika gazowego lub technik pokrewnych. Obróbka metali - elektrożłobienie, cięcie plazmowe, napawanie plazmowe itp.

 1. Odzież ochronna dla spawaczy spełniająca wymagania norm PN-EN 470-1, PN-EN 470-1/A 1:2002.

 2. Obuwie dla spawaczy.

 3. Rękawice dla spawaczy spełniające wymagania PN-EN 12477:2002 (U).

 4. Ochrona oczu i twarzy (norma PN-EN-175:1999):

 1. okulary spawalnicze tylko do lutowania twardego,

 2. gogle spawalnicze tylko do spawania gazowego
  i lutospawania,

 3. przyłbice spawalnicze do spawania gazowego,

 4. przyłbice spawalnicze do spawania łukiem elektrycznym, elektrożłobienia, cięcia tlenem lub strumieniem plazmy,

 5. tarcze spawalnicze do spawania łukiem elektrycznym, elektrożłobienia, cięcia tlenem lub strumieniem plazmy,

 6. kaptury spawalnicze do spawania łukiem elektrycznym.

Wymagania dotyczące odporności mechanicznej - patrz pkt 19, 20, 21.

 1. Filtry spawalnicze spełniające wymagania normy PN-EN 169:1996.

 1. elektrody otulone:

natężenie prądu[A] – stopień ochrony filtru

  1. 9

  1. 10

  1. 11

  1. 12

  1. 13

> 500 14;

b) MIG stopy lekkie:

natężenie prądu[A] – stopień ochrony filtru


  1. 10

  1. 11

  1. 12

  1. 13

  1. 14

> 500 15;

c) TIG wszystkie metale i stopy:

natężenie prądu[A] – stopień ochrony filtru


  1. 9

  1. 10

  1. 11

  1. 12

  1. 13

250-400 14.

16.

Prace na wysokości, na dachach, rusztowaniach, przy rozbiórkach obiektów budowlanych, prace montażowe i instalacyjne.

PN-EN 363:1997 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania.

PN-EN 365:1998 i PN-EN 365:1998/Ap 1:2003 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem
z wysokości - Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania oraz znakowania


 1. Uprząż:

 1. szelki bezpieczeństwa spełniające wymagania normy PN-EN 361:1997.

 1. Zespoły łącząco-amortyzujące spełniające wymagania normy PN-EN 362:1997:

 1. linka bezpieczeństwa, spełniająca wymagania normy PN-EN 354:1997,

 2. amortyzator włókienniczy z linką bezpieczeństwa, spełniający wymagania normy PN-EN 355:1997,

 3. urządzenia samohamowne,

 4. urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą,

 5. urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą,

 6. łączniki spełniające wymagania normy PN-EN 362:1997,

 7. systemy powstrzymywania spadania, spełniające wymagania normy PN-EN 363:1997.

 1. Urządzenia kotwiczące spełniające wymagania normy PN-EN 795:1999 i PN-EN 795:1999/A 1:2002 (U):

 1. punkty kotwiczenia,

 2. lina stalowa z zatrzaśnikiem,

 3. zaczep nożycowy,

 4. stalowa lina zaczepowa,

 5. „martwa masa”,

 6. trójnogi.

 1. Urządzenia do opuszczania spełniające wymagania normy PN-EN 341:1999.

 2. Hełm ochronny, wymagania - patrz pkt 18.

17.

Prace w narażeniu na ryzyko upadku z wysokości na skutek ześlizgnięcia, w tym prace na dachu

Jak w pkt 16 oraz dodatkowo:

 1. Obuwie ochronne dla dekarzy spełniające wymagania normy PN-O-91042:1996.

18.

Prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów, przenośników

 1. Hełm ochronny spełniający wymagania norm PN-EN 397:1997 i PN-EN 397:1997/A 1:2002 lub PN-EN 812:2002.

19.

20.
21.Prace z użyciem przedmiotów lub materiałów ostrych, tnących, kłujących lub szczególnie chropowatych,
z wyłączeniem prac przy obsłudze maszyn, przy których nie istnieje niebezpieczeństwo pochwycenia

Prace z użyciem pilarki łańcuchowej, w tym przecinanie i ścinanie drzew


Praca przy obróbce szkła płaskiego 1. Odzież ochronna:

 1. odzież chroniąca przed przekłuciem, przecięciem nożami ręcznymi, spełniająca wymagania normy PN-EN 412:1997 - fartuchy ochronne,

 2. odzież chroniąca przed przecięciem pilarką łańcuchową, spełniająca wymagania norm PN-EN 381-5:2000, PN-EN 381-9:2001,

 3. odzież chroniąca przed otarciem wykonana z materiałów o ścisłych splotach
  i odpowiedniej wytrzymałości.

 1. Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, wymagania ogólne PN-EN 388:2001:

 1. odporne na ścieranie,

 2. odporne na rozdzieranie,

 3. odporne na przecięcie, wymagania dodatkowe dla rękawic i ochron ramion chroniących przed przecięciem:

- rękawice i ochrony ramion wykonane
z plecionki pierścieni, wymagania norm
PN-EN 1082-1:1999,

- rękawice i ochrony ramion wykonane


z materiałów innych niż plecionka pierścieni, wymagania norm PN-EN 1082-2:2002 (U),

- rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową, wymagania norm PN-EN 381-7:2002 (U), 1. odporne na przekłucie.

 1. Obuwie - wymagania podstawowe norm PN-EN

344:1996, PN-EN 344:1996/A 1:2002, PN-EN 344-2:1999, PN-EN 344-2:1999/Ap 1:2003:

 1. obuwie bezpieczne spełniające

wymagania norm PN-EN 345:1996,

PN-EN 345:1996/A 1:2002, PN-EN 345-

2:1999, PN-EN 345-2:1999/Ap 1:2003,


 1. obuwie ochronne spełniające

wymagania norm PN-EN 346:1996, PN-

EN 346:1996/A 1:2002, PN-EN

346:1996/Ap 1:2001, PN-EN 346-2:1999,


 1. obuwie zawodowe spełniające wymagania norm PN-EN 347:1996, PN-EN 347:1996/A 1:2002, PN-EN 347:1996/Ap 1:2001, PN-EN 347-2:1999. 1. Obuwie bezpieczne przeznaczone do ww. prac:

 1. chroniące przed przekłuciem -

z wmontowaną stalową wkładką w spodzie

buta chroniącą przed przekłuciem z siłą

co najmniej 1100 N;


 1. chroniące przed przecięciem z powierzchnią ochronną o współczynniku I >= 2,5, wysokości minimalnej 30 mm ponad grań obuwia i ciągnącą się od podnoska do pięty oraz podnoskiem wytrzymałym na uderzenia
  z energią 200 J;

 2. chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową:

- klasa ochrony 1 - szybkość łańcucha

do badań 20 m/s,

- klasa ochrony 2 - szybkość łańcucha do badań 24 m/s,

- klasa ochrony 3 - szybkość łańcucha

do badań 28 m/s;


 1. chroniące przed spadającymi

przedmiotami z podnoskami i ochroną śródstopia:

 • chroniące przed uderzeniami
  z energią 200 J i naciskiem 15 kN,

 • chroniące przed uderzeniami
  z energią 100 J i naciskiem 10 kN.

 1. Ochrona oczu i twarzy przed czynnikami mechanicznymi, wymagania norm PN-EN 166:1998 (uderzenia kulką stalową o masie 0,86 g):

 1. uderzenia o podwyższonej energii - prędkość kulki 12 m/s:

- okulary,

 • gogle,

 • osłony twarzy (przyłbice);

 1. uderzenia o niskiej energii - prędkość kulki 45 m/s:

- okulary,

 • gogle,

 • osłony twarzy (przyłbice);

 1. uderzenia o średniej energii - prędkość kulki 120 m/s: gogle, osłony twarzy (przyłbice);

 2. uderzenia o wysokiej energii - prędkość kulki 190 m/s: osłony twarzy (przyłbice).

 1. Ochrona głowy - hełm ochronny, wymagania - patrz pkt 18.

 2. Ochronniki słuchu, wymagania - patrz pkt 32.

22.

Prace, przy których występuje narażenie na pochwycenie przez ruchome części maszyn lub urządzeń mechanicznych

 1. Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu

wplątania w części ruchome maszyn,

spełniająca wymagania normy PN-EN 510:1996: 1. bluza ze spodniami z podwyższonym

przodem (ogrodniczki),

 1. bluza z kombinezonem bez rękawów,

 2. kombinezon z rękawami.

 1. Rękawice ochronne:

 1. rękawice pięciopalcowe, dziane ze ściągaczem,

 2. rękawice o skróconych palcach,

 3. rękawice biologiczne:

 • hydrofobowe (nie chłoną wody),

 • hydrofilowe (chłoną wodę).

 1. Nakrycie głowy:

 • czapka,

 • beret,

 • hełm ochronny, itp.

23.

Oczyszczanie odlewów lub piaskowanie albo śrutowanie jakichkolwiek przedmiotów.

 1. Odzież ochronna dla piaskarzy, kombinezon lub spodnie i kurtka:

 • chroniąca przed pyłem,

 • chroniące przed ostrymi odpryskami o dużej energii,

 • zapewniająca dobry komfort cieplny.

 1. Rękawice ochronne odporne na ścieranie
  o podwyższonej odporności mechanicznej zabezpieczające przed ostrymi odpryskami
  o dużej energii.

 2. Obuwie bezpieczne chroniące przed przecięciem i uderzeniami ostrymi odpryskami o dużej energii (uderzenia z energią 200 J i nacisk 15 kN ).

Wymagania dotyczące odzieży, rękawic, obuwia - patrz pkt 19, 20, 21.

 1. Środki ochrony dróg oddechowych - aparaty wężowe tłoczonego lub sprężonego

powietrza wyposażone w kaptur do użycia

podczas obróbki strumieniowo-ściernej,

spełniające wymagania norm PN-EN

271:1998, PN-EN 271:1998/A 1:2002.

Dodatkowe wymagania dotyczące ochrony układu oddechowego - patrz pkt 8.


24.

Transport i magazynowanie ciężkich elementów

 1. Odzież ochronna zabezpieczająca przed

otarciem, wymagania - patrz pkt 19, 20, 21.

 1. Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, wymagania - patrz pkt 19, 20, 21.

 2. Obuwie ochronne lub bezpieczne, wymagania - patrz pkt 19, 20, 21.

25.

26.


27.

28.


Prace z laserami

Obserwowanie intensywnych punktów świetlnych

Prace wymagające użycia promieniowania nadfioletowego, prace spawalnicze

Prace wymagające zastosowania promieni podczerwonych lub wywołujące intensywne promieniowane cieplne 1. Sprzęt chroniący oczy i twarz wyposażony
  w odpowiednie filtry:

 • okulary,

 • gogle,

 • osłony twarzy.

Dobór w zależności od intensywności

promieniowania. 1. Filtry:

 1. Promieniowanie laserowe:

- do justowania laserów i układów

laserowych, wymagania normy PN-EN

208:2000,

- filtry i środki ochrony przed

promieniowaniem laserowym,

wymagania normy PN-EN 207:2001. 1. Obserwacja intensywnych punktów świetlnych:

- filtry chroniące przed olśnieniem

słonecznym, do zastosowań

przemysłowych, wymagania norm

PN-EN 172:2000, PN-EN 172:2000/A

1:2002, PN-EN 172:2000/A 2:2002 (U),

- okulary i filtry chroniące przed

olśnieniem słonecznym, do

zastosowań ogólnych, wymagania

norm PN-EN 1836:2001, PN-EN

1836:2001/A 1:2002 (U). 1. Promieniowanie nadfioletowe:

- filtry spawalnicze i filtry dla technik

pokrewnych, wymagania normy

PN-EN 169:1996,

- filtry spawalnicze o przełączalnym

współczynniku przepuszczania światła

oraz filtry o dwu współczynnikach

przepuszczania światła, wymagania normy PN-EN 379:1999,

- filtry chroniące przed nadfioletem,

wymagania normy PN-EN 170:1994.


 1. Promieniowanie podczerwone:

- filtry chroniące przed podczerwienią,

wymagania normy PN-EN 171:2002

(U).


 1. Pozostałe środki ochrony dobrać na

podstawie zasad określonych w innych

punktach - stosownie do występujących

zagrożeń.


29.

30.


Prace przy maszynach do obróbki skrawaniem materiału, podczas której powstają wióry odpryskowe

Szlifowane na sucho 1. Odzież ochronna chroniąca przed otarciem

oraz zabezpieczająca przed pochwyceniem

przez ruchome elementy maszyn,

wymagania - patrz pkt 19, 20, 21, 22.


 1. Rękawice ochronne o zwiększonej

odporności mechanicznej (na rozdarcia,

przecięcia i przekłucia) zabezpieczające

przed pochwyceniem przez elementy

ruchome maszyn, wymagania - patrz pkt 19, 20,


21, 22.


 1. Ochrony oczu i twarzy:

 • okulary ochronne,

 • gogle ochronne,

 • osłony twarzy (przyłbice).

Dobór i wymagania - patrz pkt 19, 20, 21.

 1. Ochrony dróg oddechowych - maseczki przeciwpyłowe filtrujące, wymagania i dobór - patrz pkt 8.

31.

Prace przy użyciu narzędzi pneumatycznych lub innych źródeł miejscowych wibracji


 1. Rękawice ochronne z amortyzatorami:

 • rękawice ochronne półpalcowe

kombinowane z amortyzatorem,

wymagania normy PN-78/P-84658, • rękawice ochronne kombinowane pięciopalcowe z amortyzatorem, wymagania normy PN-81/P-84667.11.

32.

Prace w narażeniu na nadmierny hałas.

PN-EN 458:1999 Ochronniki słuchu – Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej


i okresowej

 1. Środki ochrony słuchu:

 1. wkładki przeciwhałasowe, wymagania

normy PN-EN 352-2:1996,

 1. nauszniki przeciwhałasowe, wymagania normy PN-EN 352-1:1996,

 2. nauszniki przeciwhałasowe montowane do przemysłowego hełmu ochronnego, wymagania normy PN-EN 352-3:2000, PN-EN 352-3:2000/Ap 1:2003,

 3. nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu, wymagania normy PN-EN 352-4:2002 (U).
33.


Prace przy instalacjach elektrycznych znajdujących się pod napięciem


 1. Odzież ochronna:

 • ubiory przewodzące do prac pod napięciem przy urządzeniach o napięciu znamionowym do 800 kV prądu przemiennego, wymagania normy PN-EN 60895:2002 (U),

 • elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac przy instalacjach niskiego napięcia, wymagania normy PN-EN 50286:2002 (U).

 1. Obuwie ochronne:

 • obuwie elektroizolacyjne do prac przy

instalacjach niskiego napięcia, wymagania

normy PN-EN 50321:2002, • obuwie ochronne gumowe, kalosze i półbuty elektroizolacyjne, wymagania normy
  PN-77/C-94136.

 1. Rękawice ochronne:

 • rękawice pięcio- i trójpalcowe do celów

elektrycznych wzmocnione mechanicznie, wymagania normy PN-EN 50237:2002,

 • rękawice pięcio- i trójpalcowe z materiału izolacyjnego do pracy pod napięciem, wymagania normy PN-EN 60903+A11:1998,

 • rękawy z materiału izolacyjnego do prac pod napięciem, wymagania normy PN-EN 60984+A11:1998.

34.

Prace wykonywane w narażeniu na działanie promieniowania jonizującego

 1. Odzież ochronna:

 • odzież ochronna i przyrządy ochronne na gonady, chroniące przed diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim, wymagania normy PN-EN 61331-3:2002,

 • fartuchy ochronne, chroniące przed promieniowaniem X i gamma, wymagania normy PN-60/J-80005.

 1. Rękawice ochronne:

 • rękawice ochronne, chroniące przed promienio-waniem jonizującym i skażeniami promienio-twórczymi, wymagania normy PN-EN 421:2000,

 • rękawice ochronne, chroniące przed promieniowaniem X i gamma, wymagania normy PN-60/J-80004.

 1. Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe:

 • obuwie robocze dla pracowników

atomistyki, wymagania normy PN-92/O-91060,

 • obuwie ochronne dla pracowników atomistyki, wymagania norma PN-92/O-91061.


Załącznik nr 4

do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą

i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej

oraz środkami higieny osobistej
Pobieranie 0.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna