Załącznik nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 45.26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar45.26 Kb.


Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Znak sprawy: ZP. IIb - III- 241- 01/2016
PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Temat:

REMONT 7 SZT. OBSERWATORÓW – WIEŻYCZEK WARTOWNICZYCH ROZMIESZCZONYCH WOKÓŁ BYŁEGO HITLEROWSKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO NA MAJDANKU
Obiekt: Obserwatory – wieżyczki wartownicze o Nr VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVII zlokalizowane na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku

Adres: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin
Przedmiot zamówienia wg CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71351914-3 - Usługi archeologiczne

45000000-7 - Roboty budowlane


45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262210-6 - Fundamentowanie

45422000-1 - Roboty ciesielskie (podłogi, ściany, dach)

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne


Zamawiający: Państwowe Muzeum na Majdanku,

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin


Opracował: inż. Leszek Kocyba ……………………..………

mgr inż. Adam Włodek ……………………………….


Lublin, dn. 12.04.2016r.

Spis zawartości:

- cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

- część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego


Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego


 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego remontu obserwatorów zlokalizowanych wokół pól więźniarskich byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Do remontu zakwalifikowano trzy obserwatory typu narożnego o Nr XIII, XV i XVII oraz cztery obserwatory typu „bocianie gniazdo” o Nr VIII, IX, XI i XII będących obiektami drewnianymi zlokalizowanymi na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 67. Wszystkie w/w obiekty zostały po wyzwoleniu obozu w roku 1944 zniszczone, a następnie zrekonstruowane w drugiej połowie lat czterdziestych i w latach pięćdziesiątych. Przy ich rekonstrukcji wykorzystywano oryginalne elementy konstrukcyjne pochodzące z innych obiektów poobozowych. Ponowny ich remont prowadzono w latach 60-tych Od tego czasu na skutek destrukcyjnego działania czasu i czynników atmosferycznych, uległy one degradacji technicznej i wymagają kapitalnego remontu. Lokalizację obserwatorów – wież wartowniczych przeznaczonych do remontu przedstawia załącznik graficzny Nr 1.

  1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych:

Obserwatory Nr XIII, XV i XVII – wieże wartownicze typ „narożny” wykonano jako konstrukcje drewniane, na słupach konstrukcyjnych z okrąglaków o przekroju około 18–22 cm i osadzonych w prefabrykowanych stojakach -szczudłach żelbetowych. Całą konstrukcję usztywniono krzyżulcami o średnicy 15 cm i tężnikami poprzecznymi o tej samej średnicy, na których spoczywają legary podłogi parteru i pierwszego piętra. U góry wieża zwieńczona jest krawędziakami 10x10 cm, na których spoczywają legary drugiego piętra wieży. Konstrukcja II piętra wieży ryglowa z krawędziaków 8x10 cm i przykryta dachem kopertowym czterospadowym pokrytym papą na deskowaniu. Cała wieża obita została deskami sosnowymi obustronnie struganymi o grubości około 2,2 cm na zakład. Podłogi wieży z desek sosnowych gr. około 3,5 cm strugane obustronnie, schody drewniane drabiniaste, okna krosnowe szklone szkłem zwykłym gr. 3 mm. Drzwi drewniane spągowe. Obiekty wyposażone są w instalację odgromową i systemu sygnalizacji pożaru. Dodatkowo obserwatory nr XIII i XVII posiadają instalacje elektryczne służące do zasilania lamp oświetleniowych, natomiast obserwator nr XVII posiada również instalację telewizji dozorowej oraz złącze kablowe zabudowane wewnątrz obiektu. W załączniku Nr 1 przedstawiono lokalizację obserwatorów przeznaczonych do remontu, w załączniku Nr 2 rzut aktualnej inwentaryzacji, w załączniku Nr 3 przekrój pionowy aktualnej inwentaryzacji i w załączniku Nr 4 zdjęcie obserwatora z czasów funkcjonowania obozu.

Obserwatory Nr VIII, IX, XI i XII – wieże wartownicze typu „bocianie gniazdo” wykonano jako konstrukcje drewniane, na słupach konstrukcyjnych z okrąglaków o przekroju około 18–22 cm i osadzonych w prefabrykowanych stojakach -szczudłach żelbetowych. Całą konstrukcję usztywniono krzyżulcami o średnicy 15 cm i tężnikami poprzecznymi o tej samej średnicy, na których spoczywa podłoga spocznika oraz do których przybito do połowy obwodu wieży od strony obozu deski sosnowe ochronne strugane dwustronnie o grubości ok. 22 mm, na zakład. U góry wieża zwieńczona jest krawędziakami 8x10 cm, które stanowią jednocześnie legarki pod podłogę wieży właściwej budki wartowniczej. Ze spocznika do budki wartowniczej, prowadzą schody drabiniaste. Budka o wymiarach 2,8x2,8 m wykonana jako ryglówka z krawędziaków 8x10 cm, obita deskami sosnowymi obustronnie struganymi gr, ok. 2,2 cm. na zakład. Przykryta jest dachem kopertowym czterospadowym pokrytym papą na deskowaniu, okna krosnowe szklone szkłem zwykłym gr. 3 mm. Obiekty wyposażone są w instalację odgromową i systemu sygnalizacji pożaru. Dodatkowo obserwator nr VIII posiada instalację elektryczną służącą do zasilania lamp oświetleniowych i nagłośnienia oraz instalację telewizji dozorowej.

W załączniku Nr 5 przedstawiono rzut aktualnej inwentaryzacji obserwatora, w załączniku Nr 6 przekrój pionowy aktualnej inwentaryzacji oraz w załączniku Nr 7 zdjęcie obserwatora z czasów funkcjonowania obozu.


  1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

Teren byłego obozu hitlerowskiego na Majdanku zlokalizowany w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 67 wpisany jest do rejestru zabytków Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod Nr A/1029 z dnia 22 marca 1991 r. Administracją i utrzymaniem oraz ekspozycją znajdujących się tu obiektów zajmuje się Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie podległe bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obserwatory- wieże wartownicze objęte remontem są wpisane do księgi inwentarzowej „obiekty zabytkowe” pod numerami inwentarzowymi:

 • wieża wartownicza Nr VIII „typ bocianie gniazdo” – numer PMM-II-8-61

 • wieża wartownicza Nr IX „typ bocianie gniazdo” – numer PMM-II-8-62

 • wieża wartownicza Nr XI „typ bocianie gniazdo” – numer PMM-II-8-64

 • wieża wartownicza Nr XII „typ bocianie gniazdo” – numer PMM-II-8-65

 • wieża wartownicza Nr XIII „typ narożny” – numer PMM-II-8-66

 • wieża wartownicza Nr XV „typ narożny” – numer PMM-II-8-68

 • wieża wartownicza Nr XVII „typ narożny” – numer PMM-II-8-70

Przed przystąpieniem do remontu obserwatorów – wież wartowniczych należy wykonać dokumentację konserwatorską robót remontowych oraz biorąc pod uwagę wytyczne konserwatorskie opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 462 „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” - projekt budowlany i wykonawczy. Nadmienić należy, że obserwatory – wieże wartownicze w obecnym kształcie odbiegają nieco wyglądem od pierwowzoru w zakresie usytuowania otworów okiennych. Dlatego też przy opracowywaniu projektu należy korzystać z dokumentacji fotograficznej będącej w posiadaniu Muzeum, a wykonaną dokumentację konserwatorską oraz projekt budowlany i wykonawczy za pośrednictwem Działu Techniczno – Konserwatorskiego przedłożyć do akceptacji Dyrektorowi Muzeum. Zaakceptowaną dokumentację Wykonawca uzgodni z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyska pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru nad robotami ziemnymi związanymi z remontem. Koszt nadzoru archeologicznego i autorskiego pokrywa Wykonawca robót. Po uzyskaniu akceptacji projektu przez Dyrektora Muzeum Wykonawca wystąpi do Urzędu Miasta Lublin o wydanie pozwolenia na remont, przedkładając w załączeniu jedynie projekt budowlany i uzgodnienia. z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Ponadto w porozumieniu z firmami serwisującymi Wykonawca zobowiązany jest na czas remontu zdemontować na własny koszt i we własnym zakresie instalację systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz instalację dozoru telewizyjnego, a po zakończeniu remontu zainstalować je ponownie doprowadzając do stanu użytkowania sprzed remontu.


  1. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe;

Obserwatory – wieże wartownicze, bez względu na typ są obiektami drewnianymi. Pierwowzory zostały wybudowane i zlokalizowane przez hitlerowców po zewnętrznej stronie ogrodzenia części więźniarskiej byłego obozu koncentracyjnego. W chwili obecnej ich lokalizacja nie uległa zmianie i stanowią one element urządzenia ekspozycji na terenie Muzeum. Wszystkie wymienione powyżej obserwatory – wieże wartownicze nie są dostępne dla zwiedzających i mają za zadanie przedstawiać jedynie element zabudowy obozu z lat jego funkcjonowania. Po dokonaniu remontu i odrestaurowaniu obserwatorów – wież wartowniczych ich właściwości funkcjonalno-użytkowe pozostaną takie same jak dotychczas.

  1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

Obserwatory – wieże wartownicze po dokonaniu remontu nie zmienią swojego przeznaczenia i będą pełniły rolę eksponatów ukazujących zabudowę obozu z czasów jego funkcjonowania. W ramach remontu Zamawiający Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie zamierza wykonać zakres robót remontowych określonych w dokumentacji konserwatorskiej i projekcie budowlano – wykonawczym opracowanych przez Wykonawcę. Opracowana dokumentacja i przeprowadzone prace remontowe muszą uwzględniać ówczesną technologię wykonania i montażu tego typu obiektów, co bez wątpienia będzie miało wpływ na utrzymanie autentycznego wyglądu i pozwoli zachować historyczny charakter remontowanego obiektu. Z tych też względów na etapie projektowania oraz w razie konieczności podczas wykonawstwa pracownicy Muzeum będą udzielali informacji w zakresie doboru materiałów i technologii wykonania obiektów, jak również udostępnią dokumentację fotograficzną i inwentaryzacyjną będącą w posiadaniu Muzeum. Należy również pamiętać że Wykonawca musi uwzględnić w swoich kalkulacjach fakt, że wszelkie roboty ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym na koszt Wykonawcy.


   1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

Obserwatory- wieże wartownicze typu narożnego mają następujące parametry:

Powierzchnia zabudowy - 19,00 m²

Kubatura - 130 m³

Obserwatory- wieże wartownicze typu „bocianie gniazdo” mają następujące parametry:

Powierzchnia zabudowy - 15,20 m²

Kubatura - 118 m³

Funkcja i sposób użytkowania pozostają takie same – obiekty ekspozycyjne nie udostępnione zwiedzającym.


   1. wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe

Z uwagi na utrzymanie obserwatorów – wież wartowniczych po remoncie w niezmienionym kształcie, wszelkie wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe pozostają takie same.

   1. inne powierzchnie

Nie przewiduje się.

   1. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Nie przewiduje się

 1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy należy wygrodzić ze wszystkich stron estetycznym ogrodzeniem pełnym. Kolor ogrodzenia nie może być rażący i musi uwzględniać fakt jego lokalizacji w miejscu martyrologii. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice ostrzegawcze w języku polskim i angielskim. Granice ogrodzenia placu budowy należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Techniczno – Konserwatorskiego PMM.  1. Dokumentacja konserwatorska

Celem opracowania jest inwentaryzacja konserwatorska obserwatorów oraz sporządzenie programu prac konserwatorskich poszczególnych elementów konstrukcji i wyposażenia, niezbędnych do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego prac remontowych. Zakresem swoim opracowanie obejmuje:

 • inwentaryzację elementów pierwotnych i wtórnych,

 • określenie technologii wykonania obiektów,

 • ocenę stanu zachowania i ustalenie przyczyn zniszczeń,

 • opracowanie programów prac konserwatorskich dla poszczególnych elementów obiektów.

  1. Dokumentacja budowlana

Wykonawca remontu przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest opracować projekt budowlano – wykonawczy w oparciu o dokumentację konserwatorską, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 462 „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

Projekt budowlano-wykonawczy powinien uwzględniać następujące roboty:

- rozbiórki obiektów, w tym demontaż instalacji elektrycznych, piorunochronnych, SSP, telewizji dozorowej. Ponad to należy uwzględnić utylizację materiałów nienadających się do ponownego wbudowania (papa, gruz, odpady drewna, szkło, druty, linki, uchwyty do instalacji piorunochronnej itp. ). W przypadku elementów drewnianych decyzję o ich utylizacji podejmie pracownik Działu Muzealiów po określeniu wartości historycznej danego elementu;

- naprawę lub wymianę prefabrykowanych stojaków – szczudeł żelbetowych;

- montaż obiektów po uprzedniej segregacji elementów nadających się do ponownego wbudowania i uwzględnieniu wymiany, naprawy lub odbudowy elementów uszkodzonych i zdegradowanych pod względem technicznym;

- naprawa lub odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej;

- szklenie i okitowanie stolarki okiennej i „osłonowej”;

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną (papa podkładowa + papa nawierzchniowa);

- odgrzybienie i zakonserwowanie drewnianych elementów ścian, dachu, okien, podłogi i schodów oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych i osłonowych;

- impregnację elementów drewnianych środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczającymi przed owadami – szkodnikami technicznymi drewna;

- impregnacja środkami ogniochronnymi i koloryzującymi o barwie RAL 8017 zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu;

- wymianę instalacji elektrycznych i piorunochronnych;

- montaż zdemontowanych instalacji SSP i telewizji dozorowej pod nadzorem i w porozumieniu z serwisantami wymienionych instalacji.

Zakres oraz sposób wykonania ww. robót należy zrealizować zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentacji konserwatorskiej.


Ponad to Zamawiający wymaga od Wykonawcy remontu opracowania w 2 egzemplarzach:

- ekspertyzy technicznej stanu zachowania obiektu w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w rozszerzeniu doc;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w rozszerzeniu doc;

- przedmiar robót w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w rozszerzeniu kst i ath;

- kosztorys szczegółowy na roboty remontowe w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w rozszerzeniu kst i ath;

- dokumentację rozbiórkową z odpo­wiednio naniesionymi sygnaturami elementów obiektu służącymi do ponownego montażu w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w rozszerzeniu dwg;

- architektoniczną i konserwatorską powykonawczą inwentaryzację szczegółową z naniesionymi elementami wymienionymi, naprawionymi bądź odbudowanymi, w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w rozszerzeniu (tekst – doc, rysunki – dwg);

- dokumentację fotograficzną wykonaną techniką barwną (formatu 15 x 20 cm lub 13 x 18 cm) obejmującą wszystkie fazy rozbiórki i montażu obserwatorów – wieżyczek wartowniczych. Do dokumentacji fotograficznej należy też załączyć opis zauważonych śladów i znaków, które są trudne do zarejestrowania przy pomocy rysunku lub fotografii (np. nikłe, rozproszone ślady malatur), co stanowić będzie konieczny komentarz do rysunków i zdjęć fotograficznych. Dokumentację wykonać należy w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w rozszerzeniu (tekst – doc, zdjęcia tiff lub jpeg).
  1. Instalacje

Wszystkie obserwatory - wieże wartownicze wyposażone są w instalacje odgromowe oraz SSP. Ponadto obiekty objęte zamówieniem posiadają:

- obserwator nr VIII: instalację elektryczną służącą do zasilania lamp oświetleniowych i sprzętu nagłośniającego oraz instalację telewizji dozorowej;

- obserwator nr XIII: instalację elektryczną służącą do zasilania lamp oświetleniowych;

- obserwator nr XVII: złącze kablowe zabudowane wewnątrz obiektu, instalację elektryczną służącą do zasilania lamp oświetleniowych oraz instalację telewizji dozorowej.

Instalacje elektryczne zasilania lamp oraz nagłośnienia, jak również instalacje odgromowe w ramach remontu muszą być wymienione na nowe z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów w zakresie zgodnym z art. 62 punkt 2 Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). Po wymianie tych instalacji powinien być sporządzony protokół stanowiący załącznik do protokółu odbioru robót. Instalacje SSP oraz dozoru telewizyjnego Wykonawca robót, w porozumieniu z firmami serwisującymi, zdemontuje na własny koszt i we własnym zakresie, a po zakończeniu remontu zainstaluje je ponownie.


  1. Wykończenie

W ramach robót wykończeniowych należy przewidzieć impregnację wszystkich obserwatorów środkami grzybobójczymi i owadobójczymi jak również ogniochronnymi i koloryzującymi o barwie RAL 8017. Po zakończeniu prac remontowych do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu i zasianie trawy (w miejscach gdzie została zniszczona).

  1. Zagospodarowanie terenu

Z uwagi na lokalizację remontowanych obiektów zagospodarowanie terenu nie może ulec zmianie.

  1. Warunki BHP

Remontowane obserwatory – wieże wartownicze są obiektami drewnianymi zlokalizowanym na terenie ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku wśród innych obiektów drewnianych. Z tych też względów Wykonawca prowadzący prace remontowe musi zachować szczególną ostrożność zwłaszcza przy prowadzeniu robót związanych z użyciem otwartego ognia. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W czasie remontu obserwatorów- wież wartowniczych, które są elementami ekspozycji, Muzeum będzie funkcjonowało normalnie, dlatego też bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie terenu robót. Wszystkie te uwagi należy uwzględnić przy opracowywaniu przez Kierownika budowy planu BIOZ.

Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego


 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Uzgodniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego plan remontów na 2016 r. zatwierdzony przez Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku.
 1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

 1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
( Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r., Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2015 r., poz. 2164).


 1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

  1. kopia mapy zasadniczej jest w posiadaniu Zamawiającego i zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu Umowy;

  2. zalecenia Konserwatora Zabytków - pismo Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr IN.510.49.3.2012 z dnia 22.06.2012 r. informujące, że remont obiektu figurującego w inwentarzu muzealnym wymaga pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru nad robotami ziemnymi związanymi z remontem Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu Umowy;

  3. inwentaryzacja zieleni – nie wymagana;

  4. planowany remont nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397);

  5. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – nie dotyczy;

  6. inwentaryzacja i projekt budowlano - wykonawczy jest przedmiotem zamówienia;

  7. w celu opracowania projektu Muzeum udostępni Wykonawcy robót remontowych, posiadaną dokumentację fotograficzną i budowlaną.

Załączniki: 1. Lokalizacja obserwatorów – wież wartowniczych przeznaczonych do remontu.

 2. Rzut obserwatora typu narożnego.

 3. Przekrój obserwatora typu narożnego.

 4. Zdjęcie obserwatora typu narożnego z czasów funkcjonowania obozu.

 5. Rzut obserwatora typu „bocianie gniazdo”.

 6. Przekrój obserwatora typu „bocianie gniazdo”.

 7. Zdjęcie obserwatora typu „bocianie gniazdo” z czasów funkcjonowania obozu.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna