Załącznik nr 1 do siwz – Wzór Formularza OfertyPobieranie 1.37 Mb.
Strona1/13
Data10.05.2016
Rozmiar1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13UWAGA: Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez osoby upoważnione do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawy (wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP/27A/D/PN/2011
ZAMAWIAJĄCY:

INŻYNIER KONTRAKTU:


Wrocławskie Centrum Badań EIT+Spółka z o.o.

Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum:
Grontmij Polska Spółka z o.o.,


ul. Stabłowicka 147/149

ul. Ziębicka 35, Poznań

54-066 Wrocław, Polska

Partner Konsorcjum:
Grontmij Nederland B.V.,
De Bilt, De Holle Bilt 22, Nederland

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Nr telefonu
Nr faksu
Adres mailowy


    1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

  1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

  3. wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia, w tym:

 • cenę Sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym

 • transport wraz z ubezpieczeniem loco do wskazanego miejsca dostawy

 • montaż, instalację, uruchomienie Sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym

 • bezpłatny instruktaż, gwarancję oraz usługę serwisu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy,

 • prawo Wykonawcy do korzystania z Oprogramowania Systemowego – licencji autorskich praw majątkowych do Oprogramowania/korzystania z Oprogramowania-licencji,

 • opłaty celne

 • koszty opakowania,

 • wniesienia, rozładowania

 • koszty przeszkolenia personelu Użytkownika

 • koszty ubezpieczenia do momentu odbioru

 • koszty dopuszczenia do obrotu na terytorium RP

 • koszty usługi agencji celnej,

 • koszty przechowywania sprzętu do momentu odbioru

bez podatku od towarów i usług wynosi:
Cena netto: ................................................................................................PLN

(słownie: ................................................................................................. PLN)

należny podatek od towarów i usług stawka {….} %: ................................... PLN

(słownie: ................................................................................................. PLN)RAZEM:

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ......................................... PLN(słownie: ................................................................................................. PLN)

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

Cena podana w punkcie 4.3) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej polegającej na poprawieniu błędów rachunkowych stanie się Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w Umowie/Kontrakcie.
W tym zestawienie cen dla poszczególnych urządzeń i sprzętu:

Lp.

Nazwa Urządzenia

Ilość

Cena netto

Cena bruttoDygestorium szczelinowe

1

Laser argonowy z liniami UV

1

Cyfrowa płyta grzejna typu „hot plate”

1

Wielofunkcyjny programowalny moduł DAQ

1

Układ do punktowych pomiarów piko-nano sekundowych czasów życia

1

Mikroskop Fluorescencyjny

1

DMD ze źródłem światła UV ~370-390nm

1

Oscyloskop cyfrowy

1

Podwójny regulowany zasilacz laboratoryjny prądu stałego

1

Miniaturowy miernik mocy optycznej, Miernik mocy optycznej z wyświetlaczem

1

Stół optyczny typu honeycomb duży

1

Spektrograf z detektorem i oprzyrządowaniem

1

Lasery_diodowe_światłowody

1

Multimetr cyfrowy z podświetleniem wyświetlacza

2

Przystawka_karta oscyloskopowa (DSO) z AWG

1

Fotopowielacz 16 kanałowy

1

Elektryczne akcesoria dodatkowe

1

Optomechanika – 96 elementów

1

Drobny sprzęt laboratoryjny aparatura oraz naukowo-badawcza

1

Spektrofotometr miniaturowy z oprzyrządowaniem

1RAZEM

  1. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,

  2. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków;

  3. akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w załączniku nr 5 SIWZ,

  4. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ,

  5. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]1,

  6. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  7. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie …………………………….…..……
   w kwocie: ................................. .

  8. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu ………………………………………………………..

  9. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)od

do


  1. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:

l.p.

Nazwa części zamówienia


Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

5. Podpis(y):l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy

(ów)


Miejscowość

i data


1)
2)

Nr sprawy: ZP/27A/D/PN/2011
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o parametrach/ funkcjach posiadanych przez oferowaną aparaturę/urządzenia:

Miejsce dostawy- ul. Okólna


Lp.

Nazwa Urządzenia

Ilość

Kod CPV

Nr SWU

1.

Dygestorium szczelinowe

1

39180000-7

9A-EQ-04-0003


typ/model/rok produkcji/ producent /kraj producenta:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Niżej wymieniony wykonawca określony jako:

.....................................................................................................................................................(podać nazwę i dokładny adres wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI:
OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:
Posiadane parametry lub funkcje
długość blatu min 150 cm, max. 200 cm

Tak / Nie*szyba opuszczana z blokadą

Tak / Nie*instalacja wodna z dwoma ujęciami wody zimnej

Tak / Nie*kranik z instalacją gazową (azot)

Tak / Nie*oświetlenie komory

Tak / Nie*3 gniazdka elektryczne z uziemieniem 230 V

Tak / Nie*szafka pod blatem

Tak / Nie*standardowy czujnik przepływu powietrza

Tak / Nie*komora dygestorium wyklejana materiałem chemoodpornym

Tak / Nie*blat dygestorium wykonany z ceramiki litej, wielkoformatowej

Tak / Nie*

Uwaga: - W kolumnie „Posiadane parametry lub funkcje” – wykonawca winien skreślić TAK lub NIE. Nie skreślenie żadnego lub skreślenie obu tych słów traktowane będzie jako nie spełnienie danego parametru lub funkcji.

 • nie spełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.Miejsce dostawy- ul. Okólna

Lp.

Nazwa Urządzenia

Ilość

Kod CPV

Nr SWU

2.

Laser argonowy z liniami UV

1

38636100-3

9A-EQ-04-0009  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna