Załącznik nr 1 do siwz naPobieranie 21.52 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.52 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ na:

„Usługa modernizacji i przystosowania urządzenia AIX-200/4RF-S służącego do epitaksji materiałów III-N metodą MOVPE dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie”Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji i przystosowania do prowadzenia charakteryzacji, w trakcie procesu osadzania (in-situ), urządzenia AIX-200/4RF-S przeznaczonego do epitaksji materiałów III-N metodą MOVPE o parametrach zgodnych z określonymi w tabeli poniżej.

Lp.

Wymagane przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia.

Tak/nie
lub:


oferowane parametry

1. Podstawowe wymagania dotyczące usługi modernizacji urządzenia:

Model:....................................., Typ:........................................., Cena:..............................................
1) uaktualnienie programu CACE(V2.7) sterującego urządzeniem AIX-200/4RF-S Vol./SN#:200010 do najnowszej, w dniu dostarczenia, wersji wraz z jego wszystkimi komponentami służącymi do:
a) sterowania (AIXcontrol)
b) analizy (AIXana)
c) edycji (AIXedit)
d) monitoringu zdarzeń bez naruszania integralności całego systemu (AIXlog), w szczególności systemu bezpieczeństwa urządzenia AIX-200/4RF-S, przy jednoczesnej wymianie niezbędnych komponentów systemu komputerowego urządzenia, a także wymaganych modernizacją elementów składowych urządzenia AIX-200/4RF-S
2) przystosowanie interfejsu graficznego do aktualnej konfiguracji linii gazowych urządzenia AIX-200/4RF-S3) integracja systemu do charakteryzacji in-situ ze zmodernizowanym urządzeniem AIX-200/4RF-S
2. Pozostałe wymagania:

Model:....................................., Typ:........................................., Cena:..............................................
Zakup obejmuje również dostarczenie:
1) nowego zestawu komputerowego (bez monitora), jako jednostki sterującej urządzeniem o parametrach oprogramowania i wyposażenia elementów składowych komputera wymaganych przez zaktualizowane oprogramowanie sterującego CACE firmy AIXTRON
2) wymaga od zestawu komputerowego konfiguracji oprogramowania i sprzętu umożliwiającej współprace w czasie rzeczywistym z systemem in-situ.
3) w jednostce sterującej (komputerze) wymagany jest co najmniej:
a) jeden wolny port USB przeznaczony do podłączenie zewnętrznego HDD.
W celu potwierdzenia, że oferowana usługa modernizacji i przystosowania urządzenia AIX-200/4RF-S jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest uzupełnić tabelę nr 1 wpisując „TAK” jako potwierdzenie spełnienia wymagań lub  • wpisując dane cyfrowe/symbole informujące o oferowanych parametrach.

Tak wypełniona tabela – po złożeniu na każdej ze stron podpisu przez osobę/osoby uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załączyć do oferty, jako jej integralną część. W przypadku niewypełnienia pól w tabeli Zamawiający uzna, że usługa modernizacji i przystosowania urządzenia AIX-200/4RF-S stanowiąca przedmiot oferty nie oferuje parametrów wymaganych przez Zamawiającego w zakresie dotyczącym niewypełnionych pól.

Na usługę modernizacji i przystosowania do prowadzenia charakteryzacji, w trakcie procesu osadzania (in-situ), w urządzenia AIX-200/4RF-S, Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż gwarancja producenta, jednak w każdym wypadku nie mniej niż 12 miesięcy.

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań i/lub warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty.........................................................

/miejscowość, data/..............................................................

/podpis osoby upoważnionej i pieczęć Wykonawcy/


/

: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna