Załącznik nr 1 do siwz ogólny opis techniczny modernizowanych Pojazdów – część nr 1 przedmiotu zamówienia wzórPobieranie 426.64 Kb.
Strona1/5
Data28.04.2016
Rozmiar426.64 Kb.
  1   2   3   4   5

freeform 4freeform 5freeform 6freeform 7freeform 8freeform 9freeform 10freeform 11freeform 12freeform 13freeform 14freeform 15freeform 27freeform 28freeform 29freeform 30freeform 31freeform 32

Zfreeform 3nak postępowania: BFZ4-073-PU-14/2013 SPÓŁKA AKCYJNA
załącznik nr 7.1 do SIWZ
Ogólny opis techniczny modernizowanych Pojazdów

część nr 1 przedmiotu zamówienia - wzór

 1. Wymagania zasadniczeLp.

Nazwa

Wymaganie Zamawiającego

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametry

1.

Szerokość toru


1435 mm
2.

Skrajnia


GA wg EN 15273-2
3.


Ilość osi lokomotywy

4, w układzie Bo’Bo’
4.

Moc silnika lokomotywy

Od 550 do 600 kW

5.

Maksymalny nacisku osi na tor


≤ 18 t
6.

Maksymalne pochylenie

podłużne


45‰
7.

Maksymalna prędkość eksploatacyjna

90 km/hObsługa

jednoosobowa


 1. Zgodność konstrukcji lokomotyw z wymaganiami prawnymiPkt

Nazwa

Wymagania Zamawiającego

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametry

1

Zgodność konstrukcji lokomotyw z wymaganiami prawnymi


Zamawiający wymaga że konstrukcja i parametry lokomotyw muszą spełniać wymogi odpowiednich specyfikacji technicznych interoperacyjności (TSI), obowiązujących w dniu ogłoszenia przetargu oraz norm i przepisów wyszczególnionych w specyfikacjach TSI. 1. Postanowienia ogólne
Lp.

Nazwa

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryPrzygotowanie do modernizacji lokomotywy obejmuje:

 1. demontaż wszystkich maszyn, urządzeń, podzespołów, zespołów i elementów;

 2. oczyszczenie wszystkich zespołów i elementów podwozia z brudu, smaru , usunięcie starych powłok malarskich i korozji oraz wytworzenie profilu powierzchni właściwego do nakładanej powłoki;

 3. weryfikację elementów (sprawdzenie i pomiar) ostoi, belek skrętnych, ram wózków, usprężynowania, zestawów kołowych, maźnic i czopów, części mechanicznej hamulca, zbiorników powietrznych i paliwa, zgarniaczy oraz stopni i poręczy.


Podczas modernizacji uszkodzone elementy podzespołów wymienione pkt. 3.1 c ) należy naprawić lub wymienić na nowe, a w razie braków uzupełnić nowymi, o parametrach jakościowych tych samych lub wyższych spełniających kryteriów określonych w warunkach technicznych odbioru, dokumentacji techniczno - ruchowej, normach i standardach (EN, PN, ZN , UIC, TSI), DSU SM42-6D oraz instrukcjach i przepisach wewnętrznych Zamawiającego, o których mowa w załączniku nr 3 do SIWZ


Podczas modernizacji osie , obręcze i wieńce kół zestawu kołowego sprawdzić poprzez badania nieniszczące (w tym defektoskopowe) uszkodzone lub zużyte wymienić na nowe.


Podczas modernizacji łożyska osiowe wymienić na nowe oznaczone numerem identyfikacyjnym;


Podczas modernizacji wyważyć statycznie zestawy kołowe


Części wymienne zestawów kołowych jak oś, koła bose i obręcze muszą być zaopatrzone w znaki i cechy odbiorcze.


Podczas modernizacji wszystkie połączenia śrubowe należy wykonać przy użyciu nowych śrub, podkładek i nakrętek, a wszystkie zabezpieczenia przy użyciu nowych zawleczek lub specjalnych podkładek zabezpieczających. Zaleca się stosowanie dwuczęściowych podkładek zabezpieczających połączenia przed samoistnym odkręcaniem nakrętek połączeń śrubowych.


Podczas modernizacji wszystkie uszczelki, elementy gumowe i metalowo - gumowe wymienić na nowe.


Podczas modernizacji zbiorniki podlegające TDT należy wymienić na nowe.


Wszystkie niemetalowe materiały przewidziane do modernizacji lokomotywy (w szczególności w rodzaju izolacji kabli, mas izolacyjnych, okładzin przedziału maszynisty oraz elementów składowych fotela), użyte w wielkościach objętych obowiązującymi normami przeciwpożarowymi muszą spełniać wymogi stawiane przez te normy.


Wszystkie zespoły i podzespoły i ich elementy lokomotywy winny posiadać parametry i wymiary  konstrukcyjne, o ile treść niniejszego załącznika, umowy, DSU SM42-6D dla naprawy poziomu P5 nie stanowi inaczej. Wyciąg z DSU SM42-6D stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ


Podany w niniejszym punkcie zakres prac przy modernizacji nie jest zakresem zamkniętym . Wykonany zakres czynności przy modernizacji oprócz wyżej wymienionych prac, musi obejmować również czynności i prace wynikające z warunków konstrukcyjnych i technologicznych lokomotywy ujętych w DTR lokomotywy lub DTR jego podzespołu, DSU SM42-6D, przepisów obowiązujących u Zamawiającego oraz wynikające z istoty samej modernizacji.


W przypadku zgodnego stwierdzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego, że:

a) korozja i wytarcia ostoi pudła przekracza 0,2 grubości blachy ostoi zgodnie z DSU lokomotywy SM42 (sposób weryfikacji polega na wycięciu wycinka ostoi i sprawdzeniu grubości blachy) lub

b) korozja i wytarcia ramy wózka przekracza 0,2 grubości blachy podłużnic czołownic i poprzecznic wózka lub

c) Rama wózka posiada ślady wcześniejszych napraw pęknięć (łaty, spawanie pęknięć), lub

d) Wichrowatość ostoi przekracza 10 mm lub

lub


e) Stwierdzenia innych przyczyn, które uniemożliwiają uzyskanie zamierzonych parametrów konstrukcyjnych ostoi lub ram wózków modernizowanej lokomotywy (np. skutki wcześniejszych wypadków kolejowych, skutków nieprawidłowo wykonanych napraw, wielokrotnie naprawianych pęknięć lub odkształceń itp.)proces modernizacji zostaje wstrzymany, a ostoja lub rama wózka podlega wymianie na inny.

W takim przypadku Zamawiający poniesie koszty wykonanych pomiarów i badań na postawie uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów, z zastrzeżeniem że łaczna kwota nie będzie wyższa, niż 10 tys. zł na lokomotywę.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń ostojnicy wykluczających dalszą modernizację lokomotywy Strony uzgodnią dalszy tok postępowania. W tym przypadku Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć inną lokomotywę do modernizacji. Czas wykonania modernizacji w tym przypadku będzie liczony od daty dostarczenia przez Zamawiającego lokomotywy zamiennej. 1. Wymagany zakres modernizacji
Lp.

Nazwa

Opis zakresu, zalecenia ogólne

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametrySilnik spalinowy

Wymiana silnika spalinowego a8C22 na silnik czterosuwowy z zapłonem samoczynnym o emisji substancji szkodliwych zgodnym z obowiązującymi przepisami


Układ chłodzenia silnika


Zabudowa nowych układów chłodzenia silnika spalinowego typu cieczowego z obiegiem zamkniętym.


Podgrzewacz cieczy chłodzącej

Zabudowa podgrzewacza układu chłodzenia silnika spalinowego z funkcją ogrzewania kabiny maszynisty.


Prądnica główna

Zabudowa synchronicznej prądnicy głównej z prostownikiem AC-DC.Prądnica pomocnicza

Wymiana prądnicy pomocniczej LSPa-280 prądu stałego 110 VDC na nową synchroniczną prądnicę prądu przemiennego 3x400 VAC.


Elektryczne układy i obwody pomocnicze

Zastosowanie do zasilania do napędów urządzeń pomocniczych i ruchomych odbiorników prądu przemiennego.


Bateria akumulatorów

Zainstalować nowe baterie akumulatorów do jazdy lokomotywy z wykorzystaniem energii z akumulatorów z przeznaczeniem:

 1. na wjazd/wyjazd ze składem wagonów do/z hali

 2. na samodzielny wjazd/wyjazd do/z hali.


Hamulec pneumatyczny


Zabudowa nowego hamulca pneumatycznego


Hamulec postojowy

Zabudowa hamulca postojowego typu sprężynowego.


Hamulec awaryjny

Zabudowa hamulca awaryjnego z zaworem wylotowym o dużych wymiarach (otwór wylotowy o przekroju nie mniejszym niż DN 30 mm) umożliwiający połączenie przewodu hamulcowego bezpośrednio do atmosfery, rączka uruchamiająca na każdym pulpicie.


Sprężarka powietrza


Zamiana sprężarki głównej tłokowej na jedną lub dwie sprężarki śrubowe z napędem silnikiem elektrycznym 3x400VAC. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek tłokowej bezolejowej.


Instalacja pneumatyczna

Wymiana instalacji pneumatycznej zapewniającej


Ostoja

Dostosowanie ostoi zapewniające wykonalność przedmiotowej modernizacji w tym umożliwiające zabudowę zderzaków z elementem Crash.


Wózki jezdne, zestawy kołowe.

Zastosowanie wózków jezdnych typu 1LN i 1LNa na wszystkich zmodernizowanych lokomotywach.


Urządzenia cięgłowo - zderzne

Zabudowa urządzeń cięgłowych z kładem elastomerowym oraz zderzaków elastomerowych z elementem Cash.


Nadwozie

Całkowicie nowe nadwozie lokomotywy. Przedziały maszynowe o maksymalnie obniżonej wysokości zdecydowanie poprawiające widoczność z kabiny maszynisty.


Kabina maszynisty

Kompleksowa modernizacja kabiny w tym zabudowa dwóch pulpitów.


Okna i szyby


Zabudowa:

 1. okien czołowych i bocznych szybami wielowarstwowymi w wykonaniu “nietłukącym”; szyby czołowe należy wyposażyć w międzywarstwowe ogrzewanie elektryczne;

 2. wycieraczek i spryskiwaczy z napędem elektrycznym,

 3. regulowanych zasłon przeciwsłonecznych na oknach czołowych i bocznych.


Światła zewnętrzne

Zabudowa nowych małogabarytowch reflektorów głównych na ścianach czołowych lokomotywy.
Urządzenia przeciwporażeniowe

Zainstalować elektroniczny układ kontroli doziemienia obwodu głównego.


Urządzenia przeciwpożarowe

Zabudować stałe urządzenie gaśnicze (bezhalonowe).


Radiołączność i system lokalizacji lokomotywy.


Wymagana zabudowa radiotelefonu dwuzakresowego (łączności manewrowej i pociągowej) oraz instalację GPS.


Urządzenia samoczynnego hamowania pociągu (SHP) i czuwaka CA.

Zainstalować elektroniczne urządzenia bezpieczeństwa: samoczynnego hamowania pociągu (SHP) i czuwak aktywny (CA).


Układ pomiaru ilości i zużycia paliwa; zbiornik paliwa.

Zabudowa lub przebudowa do nowej konstelacji układów pomiaru ilości paliwa na lokomotywie i zużycia paliwa.


Prędkościomierz (rejestrator zdarzeń)

Instalacja prędkościomierza elektronicznego.


System monitoringu wizyjnego i audio rozmów.

Zabudować system monitoringu wizyjnego zapewniających obserwację szlaku i obrazów wyświetlanych na sygnalizatorach z funkcją audio rozmów (głosu) prowadzonych w kabinie maszynisty.


System sterowania i diagnostyki.

 1. Należy zainstalować mikroprocesorowy system sterowania i diagnostyki.

 2. Zainstalować sterowanie do jazdy lokomotywy z wykorzystaniem energii z akumulatorów


Moduł komunikacyjny

Lokomotywę należy wyposażyć w moduł komunikacyjny do realizacji połączeń wysokiej jakości w technologiach CDMA, GSM 2G, GSM 3G, Wi-Fi 2,4GHz, Wi-Fi 5,1GHz.

Wg.

wymagań pkt. 9.3.
Pobieranie 426.64 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna