Załącznik nr 1 do siwz ogólny opis techniczny modernizowanych Pojazdów – część nr 1 przedmiotu zamówienia wzórPobieranie 426.64 Kb.
Strona4/5
Data28.04.2016
Rozmiar426.64 Kb.
1   2   3   4   5

Obsługa
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryZewnętrzne czyszczenie lokomotyw

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.2.


Specjalne wymagania dotyczące postoju lokomotyw

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.6.

Wymagana możliwość ładowania akumulatorów oraz zasilania urządzeń pomocniczych podczas postoju pojazdów z sieci 3x400 V, w tym urządzeń do mechanicznego czyszczenia pomieszczeń pojazdów.
Urządzenia do tankowania paliwa

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.7 i UIC 627-2:1980.


  1. Wymagania dotyczące przepisów, standardów i norm.Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametry

5.10

Wymagania dotyczące przepisów, standardów i norm

Zamawiający wymaga że Wykonawca dostosuje rozwiązania przyjęte w modernizacji: do przepisów, norm oraz kart UIC obowiązujących w momencie zaprojektowania pierwszej lokomotywy, w tym przepisów TSI, w szczególności CR TSI LOC&PAS.


  1. Dokumentacja wymagana do celów eksploatacji i utrzymania
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryDokumentacja ogólna


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.2 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212 poz. 1771 z póź. zm.)


Dokumentacja dotycząca utrzymania

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.3 2 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212 poz. 1771 z póź. zm.)


Akta uzasadnienia projektu utrzymania

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.3.1.


Opis utrzymania


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.3.1


Dokumentacja eksploatacyjna

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.4.


Schemat podnoszenia i instrukcje

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.5.


Opisy dotyczące działań ratowniczych

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.6.

 1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Pkt.

Nazwa

Wymagania


Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametrySystemy sterowania ETCS/ERTMS.

Lokomotywy należy przystosować do montażu urządzeń pokładowych ERTMS poziom 2. Dostawca przygotuje miejsce na montaż urządzeń oraz opis zaproponowanego rozwiązania.


Pokładowe urządzenia kontroli jazdy

Pojazdy powinny być wyposażone w pokładowe komponenty polskich systemów łączności radiowej i bezpiecznej Kontroli jazdy, opisane w załączniku B do TSI odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, przyjętej decyzją komisji nr 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. L 284 z 16.10.2006), tzn.:

- Samoczynne Hamowanie Pociągu system SHP (opisany w części 2, 10. system)

- System radiowy PKP (opisany w części 1,19. system)

Wymagania są zawarte w dokumentach:

- Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu § 21 ust. 4.

- Opracowanie Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z 1995 r. pt. „Wymagania techniczne na elektromagnes torowy SHP, z późniejszymi zmianami”

- Opracowanie Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z 1995 r. pt. „Ustalenie wartości współczynnika sprzężenia elektromagnesów SHP i sposób jego pomiaru”,

oraz regulacje wewnętrzne zarządców infrastruktury wydane na tej podstawie.
Współpraca z radio-stop, SHP, CA

Lokomotywa musi posiadać 2 kanały wylotowe hamowania awaryjnego od urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągu tj. jeden dla SHP, CA, drugi dla RS (obligatoryjne wg wymagań krajowych)


Czuwak aktywny

Wg karty UIC 641 i PN-K-88177:1998.


 1. Wymagania funkcjonalno-użytkowe
Pkt.

Nazwa

Wymagania


Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryWymagania ogólne

układ przedziałów maszynowych i szaf elektrycznych oraz rozmieszczenie i sposób zabudowy zespołów napędowych i urządzeń elektrycznych powinien zapewnić dogodny dostęp do ich elementów podlegających obsłudze i utrzymaniu oraz możliwość szybkiego demontażu kompletnych zespołów; w obwodach sterujących i niskoprądowych do podłączeń demontowanych podzespołów należy stosować złącza wielostykowe; przewody elektryczne powinny być prowadzone w rurach instalacyjnych i kanałach kablowych; wyposażenie elektryczne i elektroniczne powinno spełniać wymagania norm: PN-EN 60077, PN-EN 50155.


Silnik spalinowyMoc znamionowa silnika spalinowego powinna zawierać się w przedziale od 550 do 600 kW.

Silnik powinien spełniać wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń wg etapu IIIB (Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszącycego się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach z późn. zmianami).

Jednostkowe zużycie paliwa przy mocy znamionowej - nie więcej niż  225 g/kWh.

Zużycie oleju na mocy znamionowej - nie więcej niż 0,2% zużycia paliwa.


Rozruch silnika spalinowego

Rozrusznik 24 VDC. Zamawiający wymaga zabudowy skrzynki z zaciskami do rozruchu silnika z zewnętrznego źródła.


Układ chłodzenia silnika


Zabudowa nowych układów chłodzenia silnika spalinowego typu cieczowego z obiegiem zamkniętym Główne zespoły to: nowe bloki chłodzące ze zbiornikiem wyrównawczym.

Wentylator z napędem o płynnej regulacji obrotów:Zalecany napęd silnikiem AC 3x400 V


Podgrzewacz cieczy chłodzącej.; wencji właczonych silników spalinowych


 1. Zabudowa podgrzewacza układu chłodzenia silnika spalinowego z funkcją ogrzewania kabiny maszynisty -

 2. Podgrzewacz powinien zapewnić możliwość podgrzania silnika od temperatury otoczenia -35ºC do +5ºC do temperatury określonej w DTR silnika w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.

 3. Urządzenie elektryczne do podtrzymania technologicznej temperatury silnika w trakcie postoju zasilane zewnętrznie 3x400V


Prądnica główna

synchroniczna prądu przemiennego, bezszczotkowa, uniwersalna: moc odpowiednia do mocy silnika spalinowego przeznaczonej na cele trakcyjne (praca S1) i potrzeb zasilania składów pasażerskich; klasa izolacji minimum H; o możliwie największej wartości prądu maksymalnego w stosunku do prądu ciągłego; o możliwie największej wartości napięcia roboczego w stosunku do napięcia nominalnego.


Prostownik główny

o parametrach dostosowanych do prądnicy głównej silników trakcyjnych, odporny na krótkotrwałe zwarcia i przepięcia w obwodzie głównym.
Silniki trakcyjne


prądu stałego, szeregowe (konieczne jest wzajemne dopasowanie parametrów silników trakcyjnych do parametrów zasilania nowym agregatem prądotwórczym w sposób zapewniający uzyskanie co najmniej dotychczasowej niezawodności silników oraz konieczne jest wprowadzenie zabezpieczeń ograniczających skutki elektrycznych uszkodzeń w obwodzie głównym - silników lub innych elementów obwodu wysokoprądowego).

Przezwojenie silnika (dotyczy wirnika i stojana) : wymagana izolacja w klasie H – wymaganie obligatoryjne.


Regulator agregatu prądotwórczego

elektroniczny - mikroprocesorowy, realizujący następujące funkcje: samoczynne utrzymywanie statycznych i dynamicznych charakterystyk agregatu prądotwórczego -; zabezpieczenie agregatu prądotwórczego przed skutkami błędów obsługi, nieprawidłową pracą zespołów agregatu prądotwórczego oraz jego urządzeń i układów pomocniczych; dozorowanie i diagnozowanie pracy układu napędowego; zapewniający optymalne zużycie paliwa i minimalną emisję zanieczyszczeń w spalinach; zapewniający ograniczenie prądu zwarcia w obwodzie głównym.


Prądnica pomocnicza

Zastosować dwie prądnice synchroniczne prądu przemiennego (bezszczotkowa, uniwersalna) - 3x400 VAC,

Moc odpowiednia do potrzeb na cele nietrakcyjne (praca S1); klasa izolacji minimum H;Układy i obwody pomocnicze.

Zastosowanie poniższych rozwiązań w zakresie:

 1. napięcia zasilania:

 • 3x400 V– do napędów pomocniczych,

 • 230 V – do urządzeń pomocniczych,

 • 24 VDC – z przetwornicy statycznej do zasilania styczników o napędzie elektromagnetycznym, urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągu i łączności, oświetlenia, wycieraczek i spryskiwaczy elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych;

 • baterii akumulatorów: ładowanej z przetwornicy statycznej

 1. ochrony przeciwprzepięciowej w obwodach NN: wszystkie cewki styczników i przekaźników muszą być wyposażone w indywidualne elementy tłumiące przepięcia powstające przy wyłączaniu napięcia zasilającego

Rozwiązanie konstrukcyjne minimalizujące moc pobieraną przez napędy pomocni cze; silniki napędów pomocniczych asynchroniczne zasilane z pomocniczej prądnicy synchronicznej; system sterowania i dozorowania pracy układów podgrzewania silnika spalinowego przed uruchomieniem oraz utrzymywania minimalnej tempera tury.


Oświetlenie awaryjne


Oświetlenie awaryjne winno być zasilane z baterii akumulatorów.


Bateria akumulatorów

 1. Zainstalować baterie akumulatorów o pojemności: wersjach:

 1. min. 190 Ah do pracy hybrydowej lokomotywy na wjazd/wyjazd ze składem wagonów do/z hali

 2. min. 140 Ah do pracy hybrydowej lokomotywy z przeznaczeniem na samodzielny wjazd/wyjazd do/z hali.

 1. Wymiary i projekt skrzyni akumulatorowej ma być dostosowany do zabudowy baterii akumulatorowych dla obydwóch wersji.

 2. Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych wg oferty Wykonawcy.

 3. Zabudowa akumulatorów zasadowych - akumulatory zasadowe o budowie włóknistej lub w technologii spiekanej, wymagana pojemność baterii będzie musiała wynikać z obliczonego bilansu mocy + 20%, żywotności min 15 lat, mały spadek pojemności przy niskich temperaturach, powinien zapewniać bezawaryjną pracę w temperaturze – 35°C ÷ +50 °C.

 4. Monitorowanie i diagnostyka napięcia i prądu ładowania oraz temperatury (centralnego ogniwa).


Układ paliwowy
Układ zasilania w paliwo.


zgodny z wymogami karty UIC 627-2Zbiornik paliwa.


Przebudowa zbiornika w następującym zakresie; kompensacji rozszerzalności objętości paliwa ze względu na wzrost temperatur z zaworem odpowietrzającym zabezpieczającym przed wyciekiem w razie wykolejenia, zabudowania zewnętrznych wskaźników poziomu paliwa.


Pojemność zbiornika na paliwo nominalna

Nie mniej niż. 2400 litrówUkład pomiaru ilości i zużycia paliwa i zbiornik paliwa.


Przebudowa lub zabudowa nowego układów pomiaru ilości paliwa na lokomotywie i zużycia paliwa.

Komunikacja układu z innymi systemami po magistrali CAN, dane wyświetlane na DMI pojazdu.

System zintegrowany z obecnie stosowanym systemem monitorowania zużycia paliwa u Zamawiającego (dokumentacja dostępna u Zamawiającego) lub równoważny.Sprężarka

Wydajność minimalna 3,4 m3/min

Ciśnienie zasilania (robocze) 0,85-0,95 MPa

Napęd silnikiem AC 3x400 VInstalacja pneumatyczna

Ciśnienie zasilania (robocze) – do 1 MPa

Przewód zasilający obligatoryjny o przekroju DN min. 30 mm z wyjściem na 1¼” czołownicy dwa wyprowadzenia, kurki końcowe z aretacją wg UIC 541-1.Lokomotywa musi posiadać 2 kanały wylotowe hamowania awaryjnego od urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągu tj. jeden dla SHP, czuwak aktywny, drugi dla radioskop.


Wycieki płynów eksploatacyjnych

Wycieki płynów eksploatacyjnych (oleje, płyn chłodzący silnika, kondensat z odwadniaczy) na tor są niedopuszczalne. Wymagana zabudowa wanny zabezpieczającej przed wyciekami wraz z instalacją zbierającą.


Zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonawca musi zagwarantować 180 miesięczny okres trwałości i odporności powłoki na perforację.


Powłoki malarskie

wykonane z farb chemoutwardzalna wraz z warstwę antygraffiti z 72 miesięczną gwarancją na powłokę lakierowaną wolnej od wad lakierniczych (typu odbarwienie, łuszczenie, utrata połysku, itp.),


Kolorystyka zewnętrzna i wewnętrzna

Kolorystyka pojazdu winna być zgodna z wzorem i barwami określonymi w SIWZ
Czyszczenie zewnętrzne


Odporność powłoki lakierowej na działanie roztworów środków myjących:

 • NaOH - stężenie 2%,

 • H2SO4 - stężenie 3%,

 • C H3COOH - stężenie 5%,

 • środek myjący o ph < 9.

 • koncentracji woda środek czyszczący 1:1;

 • ciśnienia ≤ 10 bar,

 • temperatura 0-25 °C


 1. Pobieranie 426.64 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna