Załącznik Nr 1 do siwz program funkcjonalno – użytkowyPobieranie 396.79 Kb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar396.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Program funkcjonalno – użytkowyNazwa zamówienia: Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”


Lokalizacja obiektów: Gmina Iłża


Zamawiający:

Gmina Iłża

27-100 Iłża

Rynek 11
Opracował: Arkadiusz Dołba

30 stycznia 2012
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację projektu.


Spis treści


1

Załącznik Nr 1 do SIWZ 1

Program funkcjonalno – użytkowy 1

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 3

2 Kody CPV 3

3 Harmonogram realizacji projektu 3

4 Ogólne wymagania dotyczące robót 3

5 Materiały 4

6 Sprzęt 4

7 Ochrona przeciwpożarowa 4

8 Dokumenty budowy - Dziennik Budowy 4

9 Wymagania szczegółowe dla przedmiotu zamówienia 5

9.1 Budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej 5

9.2 Dostawa i instalacja urządzeń w gospodarstwach domowych beneficjentów ostatecznych projektu 31

9.3 Szkolenia dla beneficjentów ostatecznych 38

9.4 Usługa dostępu do Internetu dla infrastruktury sieci bezprzewodowej 39

1Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Celem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża” jest zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu gminy Iłża zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach niniejszego zamówienia zadaniem Wykonawcy jest: 1. Budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej, w tym:

  1. wykonanie dokumentacji technicznej,

  2. budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej (w tym 2 stacji bazowych wraz z masztami oraz wyposażeniem serwerowni, min. 35 bezprzewodowych stacji nadawczych),

  3. usługi serwisowe dla zbudowanej infrastruktury.

 2. Dostawa urządzeń dla beneficjentów ostatecznych projektu z uruchomieniem dostępu do Internetu, w tym:

  1. dostawa zestawów komputerowych,

  2. dostawa i instalacja urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej,

  3. usługi wparcia technicznego i serwisu urządzeń użytkowanych przez beneficjentów ostatecznych projektu.

 3. Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu, w tym:

  1. z zakresu obsługi powierzonych urządzeń, konfiguracji sieci i podstaw komunikacji elektronicznej,

  2. z zakresu obsługi komputera, podstaw Internetu i poczty elektronicznej.

 4. Dostarczenie zbiorczego łącza Internetowego zasilającego infrastrukturę.2Kody CPV

45312330-9

Montaż anten radiowych

45312300-0

Instalowanie anten

72400000-4

Usługi internetowe

30213000-5

Komputery osobiste

72720000-3

Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

72611000-6

Usługi w zakresie wsparcia technicznego

80500000-9

Usługi szkoleniowe

80533100-0

Usługi szkolenia komputerowego3Harmonogram realizacji projektu

 1. Wykonanie dokumentacji technicznej – 30 dni od dnia podpisania umowy.

 2. Budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej – do 30.09.2012,

 3. Dostawa urządzeń dla beneficjentów ostatecznych projektu z uruchomieniem dostępu do Internetu – do 30.09.2012,

 4. Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu – do 30.09.2012,

 5. Świadczenie usług serwisowych dla zbudowanej infrastruktury – do 30.06.2015,

 6. Dostarczanie zbiorczego łącza Internetowego zasilającego infrastrukturę - – do 30.06.2015.4Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności:
 1. Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 nr 185 poz. 1092),

 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2004 nr 202 poz. 2072),

 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953),

 4. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650),

 5. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 nr 121 poz.1138),

 6. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r.nr 121 poz.1137),

 7. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).


  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna