Załącznik nr 1 do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta TczewaPobieranie 0.52 Mb.
Strona1/7
Data08.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa

Spis treści


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2

2.1 Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2

2.2 Wyposażenie nieruchomości i utrzymanie urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7

2.3 Wyposażenie nieruchomości i utrzymanie pojemników do zbierania odpadów zmieszanych 10

3. Sposób świadczenia usług 11

3.1 Częstotliwość odbierania odpadów 11

3.2 Harmonogram 12

3.3 Standard sanitarny i ochrony środowiska 14

3.4 Monitoring i Komunikacja 14

3.5 Sprawozdawczość 15

3.6 Reklamacje 17

4 Warunki formalne, jakie ma spełniać wykonawca 17

5 Warunki techniczne, jakie ma spełniać wykonawca 18

5.1 Środki transportu i urządzenia do zbierania odpadów komunalnych 18

6 Liczba mieszkańców w mieście Tczew 21


Spis tabel

Tabela 1 Rodzaje odpadów przewidziane do odbierania w ramach usługi 3

Tabela 2 Prognozowana liczba mieszkańców oraz ilości odpadów wytwarzanych w skali danego roku 4

Tabela 3 Wymagania dla urządzeń do selektywnego zbierania odpadów dostarczanych przez Wykonawcę. 8

Tabela 4 Wymagania dla pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych dostarczanych przez Wykonawcę. 10

Tabela 5 Przykład harmonogramu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych 12

Tabela 6 Wymagania jakie powinny spełniać pojazdy do zbierania odpadów 19Tabela 7 Liczba mieszkańców zameldowanych i szacunek liczby mieszkańców faktycznie przebywających na terenie miasta (wytwórców odpadów) – stan na czerwiec 2014 r. 21

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w graniach administracyjnych miasta Tczewa.

 2. Wyposażenie oraz utrzymanie urządzeń (pojemników i worków) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, popioły z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także przeterminowane leki z aptek pochodzące od mieszkańców.

 3. Wyposażenie oraz utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 4. Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów, najpóźniej na 5 dni przed terminem wskazanym w umowie jako dzień rozpoczęcia świadczenia usługi.

 5. Wykonawca po zakończeniu umowy nie zabierze pojemników do zbierania odpadów zmieszanych nie wcześniej niż zostaną ustawione nowe pojemniki przez nowego wykonawcę i nie później niż 2 dni po zakończeniu umowy i wystawieniu pojemników przez nowego wykonawcę.

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo- mieszkalne w części mieszkalnej.

Zamawiający zaleca taką organizację usług wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, by nie zachodziła dezorganizacja systemu poprzez wymianę pojemników. W szczególności, wykonawca może porozumieć się z dotychczasowym wykonawcą w zakresie zachowania (pozostawienia) istniejących pojemników (za wyjątkiem uszkodzonych lub zużytych). Forma porozumienia pozostaje w gestii Wykonawcy. Zamawiający nie ma preferencji odnośnie wymiany pojemników do zbierania odpadów selektywnie zebranych.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w następujących frakcjach:

 1. papier;

 2. szkło;

 3. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

 4. odpady zielone w sezonie wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 30 listopada);

 5. popioły w sezonie zimowym grzewczym od 1 października do 30 kwietnia, a w zabudowie stosującej do ogrzewania wody paliwa stałe - cały rok;

 6. odpady wielkogabarytowe w czasie ” wystawek”;

 7. przeterminowane leki z aptek pochodzące od mieszkańców (wraz z dostarczeniem pojemników).

 1. Odpady przewidziane do odbioru, zgodnie z katalogiem odpadów to w szczególności:

Tabela 1 Rodzaje odpadów przewidziane do odbierania w ramach usługi

20 01 01

Papier i tektura

Frakcja papier

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

20 01 02

Szkło

Frakcja szkło

15 01 07

Opakowania ze szkła

20 01 39

Tworzywa sztuczne

Frakcja tworzywa sztuczne, metale i wielomateriałowe

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

20 01 40

Metale

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

Odpady wielkogabarytowe

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Frakcja odpady zielone

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

Popioły

20 01 31*, 20 01 32

Leki

Leki

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zmieszane odpady komunalne 1. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Szacuje się, że na terenie miasta Tczewa przebywa ok. 55 000 osób.

 2. Zamawiający udostępni wykonawcy dane dotyczące nieruchomości i liczby mieszkańców w nich zamieszkałych. Zamawiający w cyklu tygodniowym będzie przekazywał drogą elektroniczną (e-mail) zmiany w bazie nieruchomości i zmiany liczby mieszkańców (zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty).

 3. W przypadku zamieszkania mieszkańców w nowych nieruchomościach, Wykonawca odbierze odpady komunalne z „nowych nieruchomości” począwszy od pierwszego tygodnia od umieszczenia ich w bazie danych Gminy.

 4. Wykonawca na wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie właściciela, administratora oraz zarządcy budynku odbierze odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy raz w tygodniu w każdy poniedziałek.

 5. Prognozowane ilości wytwarzanych, poszczególnych frakcji odpadów, przedstawiono w tabeli nr 2 poniżej.

Tabela 2 Prognozowana liczba mieszkańców oraz ilości odpadów wytwarzanych w skali danego roku

Rodzaje wytwórców odpadów

2014 (dane wejściowe - prognoza)

2015

2016

2017

2018

liczba mieszkańców

55000

55000

55000

55000

55000

zabudowa mieszkaniowa typ I

6 310

6 410

6 510

6 610

6 720

zabudowa mieszkaniowa typ II

4 873

4 950

5 030

5 110

5 190

zabudowa mieszkaniowa typ III

4 780

4 860

4 940

5 020

5 100

w tym odpady selektywnie zbierane:

 

 

 

 

 

papier

500

510

520

530

540

szkło

600

610

620

630

640

tworzywa sztuczne

700

710

720

730

740

metale

0

opakowania wielomateriałowe

0

odpady wielkogabarytowe

100

110

120

130

140

odpady zielone810

890

980

1 080

popioły

500

530

560

590

620

odpady komunalne zmieszane

12 600

11 900

12 000

12 100

12 200

PSZOK (poza przetargiem)

1 000

1 020

1 040

1 060

1 080

Razem odpady komunalne

16 000

16 200

16 470

16 750

17 040 1. Zamawiający wymaga, takiej organizacji usług odbierania odpadów, która pozwoli mu w sposób jednoznaczny ustalić ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 2. W związku z wymaganiami w punkcie powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do takiego opracowania harmonogramu odbierania odpadów, by odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, były odbierane w inne dni tygodnia niż odpady komunalne zmieszane z pozostałych nieruchomości (niezamieszkałych). Uregulowanie to dotyczy także odpadów selektywnie zbieranych.

 3. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 rano, zakazuje się zbierania odpadów w godzinach nocnych po 22.00.

 4. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy raz w tygodniu, w każdy poniedziałek na wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie właściciela, administratora oraz zarządcy budynku. Zakazuje się zbierania odpadów w godzinach nocnych po 22.00.

 5. Odpady wielkogabarytowe w zabudowie jednorodzinnej będą wystawiane przez mieszkańców w systemie „do krawężnika”.

 6. Odpady wielkogabarytowe w zabudowie wielorodzinnej będą wystawiane przez mieszkańców przy pergoli śmietnikowej.

 7. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi rozdziału 3.2.

 8. Wykonawca, najpóźniej na 14 dni przed datą świadczenia usługi odbierania odpadów, przekaże Gminie oraz ZUOS w Tczewie – wykaz pojazdów świadczących usługi oraz numery rejestracyjne tych pojazdów w poszczególnych dniach i poszczególnych dzielnicach/ulicach. W przypadku awarii pojazdu i konieczności użytkowania pojazdu zastępczego wykonawca, w tym samym dniu, przekaże informację o numerach rejestracyjnych pojazdów zastępczych.

 9. Wykonawca tak opracuje „trasówki” by odpady były zbierane tylko na terenie gminy i tylko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nie dopuszcza się zbierania (dopełnianie pojazdu odpadami) z terenu innej gminy lub z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Pojazdy po zapełnieniu, bez dodatkowego postoju, będą dostarczały odpady do zakładu przetwarzania odpadów ZUOS w Tczewie.

 10. Wykonawca winien odnotowywać i przypisywać do danej śmieciarki informacje, o tym skąd zostały odebrane odpady, jakie ilości, w podziale na odpowiednie źródła pochodzenia (dzielnice). Wykonawca udostępni te dane Gminie, na jej wniosek.

 11. Odpady należy odbierać w terminach określonych w harmonogramie, niezależnie od utrudnień wynikających z warunków drogowych (remonty, przebudowy, itp.) lub atmosferycznych (deszcze, zawieje i zamiecie śnieżne, itp.).

 12. Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem, gdzie dla odpadów zmieszanych należy stosować samochody z zabudową kompaktującą (śmieciarki), a dla odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową kompaktującą lub skrzyniową zależnie od rodzaju urządzeń do zbierania odpadów, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 5.1.

 13. Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Każdą frakcję opisaną w pkt 1 należy odbierać oddzielnie.

 14. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru, w każdej ilości.

 15. Wykonawca będzie monitorował rodzaj odbieranych odpadów z nieruchomości zgodnie z uregulowaniami rozdz. 3.4.

 16. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne selektywnie zebrane umieszczone w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, tj. w workach lub pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru, niezależnie czy są one umieszczone w workach oznakowanych, przekazanych przez wykonawcę, czy też workach nieoznakowanych.

 17. W przypadku, gdy odpady komunalne zmieszane są gromadzone niezgodnie z regulaminem (np. poza pojemnikami, w pojemnikach niezgodnych z regulaminem) Wykonawca odbierze te odpady oraz powiadomi Gminę o działaniu właściciela nieruchomości niezgodnie z regulaminem.

 18. Wykonawca, zgodnie z dyspozycją art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązany do powiadomienia Gminy o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, tj. umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach (workach) do selektywnego zbierania lub umieszczania odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale), odpadów zielonych (w sezonie wegetacyjnym), popiołów, odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach na odpady zmieszane.

 19. Wykonawca odbierze odpady selektywnie zebrane umieszczone w worku/pojemniku, jako zmieszane tylko w przypadku, gdy ilość odpadów zmieszanych w worku/pojemniku będzie większa niż ilość odpadów selektywnie zebranych, nie zwalnia to jednak z obowiązku poinformowania Gminy o działaniu właściciela nieruchomości niezgodnie z regulaminem, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 3.4.

 20. Wykonawca będzie monitorował rodzaj odbieranych odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości, zgodnie z uregulowaniami rozdz. 3.4.

 21. Wykonawca każdorazowo udokumentuje fotograficznie zakres i sposób naruszenia regulaminu.

 22. Wykonawca będzie pisemnie informował Gminę o przypadkach naruszenia regulaminu przez właścicieli nieruchomości, zamieszczając tę informację w miesięcznym sprawozdaniu z wykonania usług.

 23. Wykonawca wskaże w obszarach zabudowy rozproszonej (wybudowania) miejsca gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i poinformuje o tym Gminę oraz mieszkańców w sposób opisany w rozdziale 3.2.

 24. Odpady komunalne (zmieszane i selektywnie zebrane) należy zbierać i transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, wylanie oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego.

 25. Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru z należytą starannością.  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna