Załącznik nr 1 do siwzPobieranie 43.52 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.52 Kb.

wniosek 2014/EL/6883 znak sprawy: AEZ/S-116/2014

Załącznik nr 2.1 do SIWZ


FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-116/2014, na część zamówienia objętą Pakietem 1, tj. dostawę nw. analizatora płynów ustrojowych, wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, oferujemy nw. urządzenia spełniające następujące wymagania:Lp.

Opis parametrów


Parametry
WYMAGANE
przez Zamawiającego


Parametry OFEROWANE
przez Wykonawcę

Analizator płynów ustrojowych – 1 szt.

Producent (marka) ……………………………………………………………………… (Należy podać)

model: …………………………………………………………………………………… (Należy podać)fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r.

1.

Oznakowanie znakiem CE

wymagane

TAK / NIE

2.

Automatyczny analizator do monitorowania stężenia leków oraz oznaczania narkotyków

pracujący w systemie swobodnego dostępu, wykonujący badania pacjent po pacjencie (Random Access)

TAK / NIE

nastołowy (nie wolnostojący)

TAK / NIE

wyposażony w pakiet startowy zabezpieczający wykonanie 100 testów następujących oznaczeń: kannabinole, benzodiazepiny, kokaina, opiaty, trójcykliczne antydepresanty,  barbiturany, amfetamina, 6-acetylomorfina i metadon

TAK / NIE

3.

Metoda pomiaru

immunoenzymatycznaTAK / NIE

4.

Priorytetowe wykonywanie badań pilnych (opcja CITO)

wymagane

TAK / NIE

5.

Wydajność

powyżej 100 testów/godzinę

Należy podać

6.

Możliwość wyboru rodzaju kalkulacji krzywej kalibracyjnej

wymagana

TAK / NIE

7.

Możliwość oznaczania wszystkich parametrów zawartych w pakiecie startowym

wymagana

TAK / NIE

8.

Czas do otrzymania pierwszego wyniku

≤ 15 min.

Należy podać

9.

Pozycje odczynnikowe

minimum 20

Należy podać

10.

Chłodzenie odczynników w aparacie

wymagane

TAK / NIE

11.

Automatyczna detekcja objętości odczynnika

wymagane

TAK / NIE

12.

Ilość pozycji na próbki pacjentów

> 35

Należy podać

13.

Możliwość pracy

z probówek lub tzw. „sample cups”

TAK / NIE

14.

Możliwość doładowywania odczynników i probówek w czasie pracy analizatora

wymagana

TAK / NIE

15.

Zużycie wody

max. 3 l/h

Należy podać

16.

Wbudowany system kontroli jakości

reguły Westgarda, wykres Levey-Jennings’a.

TAK / NIE

17.

Dwukierunkowa komunikacja z komputerem

RS 232 C

TAK / NIE

18.

Wyposażenie

drukarka dedykowana do analizatora

TAK / NIE

Producent drukarki: .......

Model drukarki: .........

czytnik kodów paskowych dedykowany do analizatora

TAK / NIE

Producent czytnika: .......

Model czytnika: .........

19.

Odczynniki współpracujące z analizatorem

wykorzystujące tzw. Enzyme multiplied immunoassay technique (EMIT)

TAK/NIE

20.

Zasilanie

230V 50Hz

TAK/NIE

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 „Parametry oferowane przez Wykonawcę” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
....................................... ………………………………….…

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych
do wystąpienia w imieniu wykonawcy)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna