Załącznik nr 1 do siwz


Wymagania na zarządzanie kartami SIM (platforma OTA)Pobieranie 0.63 Mb.
Strona10/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Wymagania na zarządzanie kartami SIM (platforma OTA)


 1. Platforma OTA powinna umożliwić Zamawiającemu zdalne administrowanie kartami SIM i pozwalać na zmianę zawartości kart nowych oraz będących w eksploatacji.

 2. Platforma OTA powinna umożliwiać odczytanie i wyświetlenie na ekranie zawartości dowolnej karty SIM używanej w systemie GSM-R poprzez mechanizm OTA.

 3. Wszystkie komunikaty i raporty platformy OTA powinny być bezpiecznie transportowane przez system GSM-R z wykorzystaniem standardu opisanego w normie GSM 03.48 oraz TS23.048 v. 4.4.0. Dostarczona platforma powinna być zgodna z następującymi standardami GSM:

 • 3GPP TS 51.014 v. 4.5.0

 • 3GPP TS 51.011 v. 4.14.0

 • 3GPP TS 23.040 v. 5.8.1

  1. Platforma OTA musi być otwarta na obsługę kart SIM, przeznaczonych do pracy z mechanizmem OTA pochodzących od różnych producentów.

  2. Platforma powinna również umożliwiać zapis i odczyt kart SIM za pomocą dostarczonych z platformą urządzeń czytająco-zapisujących wykorzystywanych m.in. do pre-personalizowania kart SIM. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 1 szt. urządzenia zapisującą-odczytującego.

  3. Platforma powinna umożliwiać dołączenie do systemu stacjonarnych czytników kart SIM zainstalowanych np. w punkcie obsługi klienta w celu szybkiej identyfikacji klienta i zgłaszanych przez niego problemów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 2 szt. czytników kart SIM w konfiguracji umożliwiającej ich wykorzystanie w symulowanym punkcie obsługi Klienta przez połączenie zdalne z wykorzystaniem sieci intranet TK.

  4. Oferowana platforma OTA powinna zapewniać pełne wsparcie dla GSM-R m.in. w zakresie funkcji ASCI oraz adresowania funkcyjnego specyficznego, w tym:

 1. możliwość kreowania profili z ustawieniami odpowiednimi dla usług VGCB, VBS oraz eMLPP;

 2. zarządzanie specyficznymi dla GSM-R wywołaniami grupowymi, rozgłoszeniowymi oraz alarmowymi;

 3. wykorzystywanie numeracji funkcyjnej w tworzeniu profili.

 1. Oferowana platforma OTA powinna umożliwiać następujące funkcje:.

  1. zdalne zarządzanie plikami (RFM – Remote File Management);

  2. zdalne zarządzanie dynamiczne apletami (RAM – Remote Applet Management);

  3. automatyczne wykrywanie i konfiguracja terminala (ADD – Automated Device Detection)

  4. konfiguracja automatyczna terminali;

  5. zarządzanie preferencjami wyboru sieci;

  6. zarządzanie użytkownikiem, w tym wsparcie selekcji pojedynczych kart SIM lub grup kart SIM w oparciu o:

 • profil logiczny i techniczny

 • pierwszy numer funkcyjny i

 • ICCID lub

 • IMSI lub

 • MSISDN;

  1. wykorzystanie różnych kanałów dostępu;

  2. zarządzanie treścią;

  3. bilingowanie.

 1. Platforma OTA powinna umożliwiać tworzenie i przedstawianie na ekranie i wydrukach informacji pozwalających na jednoznaczne określenie wykorzystania funkcji i usług w funkcji czasu przez danego użytkownika z uwzględnieniem aktualnych taryf odpłatności.

 2. Platforma OTA powinna zapewniać wdrożenie opcji bilingowych w następującym zakresie:

 1. biling powinien umożliwiać tworzenie zestawień dla użytkownika, terminala, specyfikowanych treści, innych propozycji dostawcy (należy podać w opisie technicznym w ofercie);

 2. dostosowany do wymagań Zamawiającego format CDR (wymagana spójność z używanymi przez Zamawiającego systemami bilingowymi i fakturowania opartymi na rozwiązaniu Alcare);

 3. przesyłania informacji taryfowych do SMSC posiadanych przez Zamawiającego;

 4. bezpośrednia integracja z bilingiem usług przedpłacanych (pre-paid).

  1. W zakresie dostarczanego sprzętu Dostawca określi w ofercie architekturę sprzętową oferowanego systemu, typ procesora, system operacyjny, wielkość pamięci oraz skalowalność oferowanych urządzeń. Dostawca powinien określić w ofercie maksymalną ilość wiadomości na sekundę obsługiwanych przez oferowany sprzęt i oprogramowanie. Dostarczany sprzęt powinien być zabudowany w rack-u 19”. Dostawca powinien określić, które z modułów układowych dostarczanych dla systemu mogą być odłączane od systemu bez potrzeby jego zatrzymywania (hot swap).

  2. Interfejsy i protokóły oferowanej platformy OTA powinny zapewnić współpracę z pozostałymi elementami systemu GSM-R w zakresie umożliwiającym pełną realizację oferowanej funkcjonalności platformy, w tym wykonanie testów funkcjonalnych i prób integracyjnych.

  3. W zakresie dostarczanego oprogramowania Dostawca powinien w ofercie określić listę dostarczanego oprogramowania niezbędnego dla realizacji oferowanej platformy, określić możliwości pracy z innymi systemami operacyjnymi, bazami danych, a także listę oprogramowania dodatkowego z kosztami zakupu i implementacji, które umożliwi realizację dodatkowych funkcji z wykorzystaniem platformy OTA poza wymienionymi w OPZ. Dostarczone oprogramowanie powinno zapewniać łatwe wsparcie dla użytkownika w postaci wbudowanych mechanizmów pomocy (help). Wskazane jest by dostarczone oprogramowanie komunikowało się z użytkownikiem w języku polskim. W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się język angielski z zastrzeżeniem konieczności przeprowadzenia wstępnego przeszkolenia dla obsługujących w języku polskim.

  4. W zakresie aplikacji wspomagających Dostawca przedstawi w ofercie listę aplikacji – narzędzi deweloperskich dostępnych dla platformy, zwłaszcza w zakresie narzędzi testujących, interfejsów programowania (Java, C++ itd) oraz narzędzi dostosowujących do klienta (development kit for customization).

  5. W zakresie tworzenia Menu oferowana platforma powinna zapewniać podstawowe narzędzia programowe niezbędne do projektowania Menu zarówno w zakresie podstawowych usług sieciowych, jak i usług oferowanych przez dostawców treści. Musi być dostępne wykorzystanie języka polskiego w Menu. Interfejs tego oprogramowania powinien być przyjazny i skonstruowany na bazie technologii „przeciągnij i upuść”. Narzędzie powinno umożliwiać kontrolę i poprawianie błędów (debugging) oraz testowanie rozwiązań w środowisku symulatora telefonów GSM-R, przed umieszczeniem przesłaniem nowego Menu do terminala.

  6. Dostawca powinien określić możliwości skalowalności oferowanej platformy OTA w zależności od przyjętego modelu biznesowego, czy skalowalności infrastruktury sieci. Dla łatwości rozbudowy systemu wskazana jest konstrukcja modularna oraz otwartość systemu na współpracę z innymi systemami. Oferowana platforma powinna możliwość skalowania w czasie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego w szczególności w zależności od ilości abonentów, pojemności portów I/O, wielkości pamięci itd. Dostawca powinien opisać w ofercie możliwe kroki w rozbudowie oferowanej platformy OTA z podaniem aktualnych kosztów takiej rozbudowy dla każdego kroku oddzielnie.

  7. Oferowana platforma OTA powinna zapewniać pełną redundancję i wysoką dostępność krytycznych elementów. Dostawca powinien opisać szczegółowo w ofercie typy i poziomy stosowanej redundancji w zakresie urządzeń, oprogramowania, baz danych oraz dodatkowego wyposażenia zapewniające nieprzerwaną pracę platformy OTA. Dostawca powinien wyspecyfikować maksymalną możliwą niedostępność systemu szacowaną na podstawie zastosowanych komponentów oraz układów redundancji (na rok). Powinien również określić czas niedostępności platformy ze względu na konieczność przeprowadzania konserwacji, jeżeli taka występuje.

  8. Platforma OTA powinna zapewniać bezpieczeństwo w zakresie transmisji i przechowywania danych w szczególności dla „wrażliwych” danych użytkownika. System powinien być zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem. Dostawca powinien w ofercie przedstawić w tym zakresie opis oferowanego rozwiązania.

  9. Wszystkie akcje podejmowane w systemie powinny być identyfikowane i zapisywane ze znacznikami czasu w plikach log-ów systemu na twardym dysku lub/i płycie zapisywalnej CD/DVD. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich operacji związanych ze zmianą zawartości kart SIM. W plikach logów systemu powinny być zapisywane m.in. dane związane z logowaniem użytkownika, terminala. dostępu przez stronę internetową oraz wszelkie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Zapisywane pliki log-ów oraz danych billingowych powinny być raz na miesiąc archiwizowane na zewnątrz systemu.

  10. Platforma OTA powinna posiadać bazy danych zapewniające jednoznaczną identyfikację osób i urządzeń oraz ich uprawnień w zakresie niezbędnym dla bezpiecznej pracy platformy.

  11. Dostawca musi dostarczyć opis API akceptowanego przez dostarczoną platformę w zakresie interfejsu współpracy z zewnętrznymi aplikacjami tworzonymi w językach Java, C++ itp.

  12. Platforma OTA powinna posiadać mechanizm do automatycznego odzyskiwania utraconych wiadomości. Dostawca powinien opisać jak w oferowanym systemie zapewniono odzyskiwanie utraconych wiadomości.

  13. Oferowana platforma OTA powinna mieć architekturę otwartą umożliwiającą jej łatwe unowocześnianie i rozbudowę o nowe możliwości i usługi zgodnie z aktualnymi tendencjami na rynku np. nowe usługi bankowe i płatnościowe, integrację z urządzeniami RFID itd.

  14. Wykonawca zapewni w ramach dostawy szkolenie podstawowe pracowników Zamawiającego z obsługi oferowanej platformy zarządzania kartami SIM.

 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna