Załącznik nr 1 do siwzPobieranie 0.63 Mb.
Strona13/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Wymiarowanie


 1. Docelowa sieć GSM-R będzie liczyła ok. 56 000 użytkowników, z czego można założyć (dokładne szacunki przyniesie Studium Wykonalności), że w tym będzie ok. 8000 radiotelefonów pociągowych (Radia Kabinowe), 40 000 radiotelefonów OPH, 4000 radiotelefonów dla dyżurnych ruchu (po 2000 terminali dyspozytorskich stacjonarnych i 2000 dyspozytorskich terminali radiowych), 400 stacjonarnych terminali dla dyspozytorów ruchu i ok. 3500 radiotelefonów GPH.

 2. Docelowa sieć GSM-R będzie pokrywała ok. 15000 km linii kolejowych i ok. 4000 stacji i posterunków odgałęźnych. Około 5000 km linii będzie wyposażona w łącza GSM-R pod poziom 2 systemu ETCS.

 3. Zamawiający szacuje, że w przyszłej Sieci GSM-R zaimplementowane będzie ok. 2000 stacji bazowych BTS, ok. 50 sterowników stacji bazowych BSC, ok. 50 sieci dyspozytorskich FDN (Fixed Dispatcher Network).

 4. Dla zwymiarowania przyszłej, docelowej sieci GSM-R, oprócz powyższych danych należy przyjąć dodatkowe dane:

 1. maksymalną stopę blokowania połączenia dla podsystemu NSS – 0,1% w GNR,

 2. szczytowe obciążenie łącza sygnalizacyjnego sygnalizacyjnego sieci sygnalizacyjnej (SS7) – 0,4 Erlanga w GNR,

 3. maksymalną stopę blokowania połączenia dla podsystemu BSS (TCH) – 2,0% w GNR,

 4. średnią liczbę połączeń grupowych (VGCS/VBS) – 5 komórek na GCA (Group Call Area).

  1. Nakładkowa sieć inteligentna powinna być zwymiarowana na bazie poniższych założeń:

 1. łączność pociągowa (maszyniści i personel pociągu) – 50% wywołań w GNR aktywujących IN/SCP,

 2. personel stacyjny, lokomotywownie, personel techniczny - 50% wywołań w GNR aktywujących IN/SCP,

 3. administracja - 0% wywołań w GNR aktywujących IN/SCP. 1. Środowisko


  1. W zakresie ochrony ludzi i środowiska przed polami elektromagnetycznymi, należy w projekcie uwzględnić wymogi Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

  2. Urządzenia i systemy nadawcze (w szczególności anteny) powinny być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby podczas ich pracy uniemożliwić ludziom (zarówno pracownikom kolei związanych z eksploatacją sprzętu jak również osobom postronnym) przebywanie w obszarach, gdzie natężenie pola jest wyższe od wartości dopuszczalnych – 7V/m – wartość składowej elektrycznej pola i 0,1 W/m2 – gęstość pola elektromagnetycznego.
 1. WYMAGANIA NIEZAWODNOŚCIOWE

   1. Wszystkie Części Zamówienia


 1. Wartości wskaźnika MTBF powinny być podane przez Wykonawcę dla każdego z dostarczonych urządzeń.

 2. Dla zapewnienia nieprzerwanej pracy, w sieci GSM-R/Pilotaż powinny być zaimplementowane mechanizmy nadmiarowości urządzeń w taki sposób, aby awaria dowolnego pojedynczego urządzenia była niezauważalna dla użytkowników sieci.

 3. W sieci GSM-R/Pilotaż powinny być zastosowane środki (np. mechanizmy interfejsu backupowego) umożliwiające przejęcie funkcji urządzenia, który uległ awarii, przez inne urządzenia.

 4. Oprogramowanie urządzeń w sieci GSM-R/Pilotaż powinno mieć modularną i przejrzystą strukturę oraz charakteryzować się:

 1. łatwą rozbudową i możliwością modyfikacji oprogramowania w przypadkach wprowadzania nowych usług bądź zmiany konfiguracji wyposażenia,

 2. zabezpieczeniem systemowym eliminującym możliwości rozprzestrzeniania się zakłóceń w działaniu programu, które mogłyby doprowadzić do całkowitego zatrzymania pracy urządzenia oraz generującym dane niezbędne do szybkiego wyeliminowania błędów,

 3. zapobieganiem rozprzestrzenianiu się błędów na programy i dane,

 4. możliwością instalowania nowych wersji oprogramowania (pakietów programowych) w warunkach normalnej pracy urządzenia oraz bez żadnego wpływu na zestawione połączenia.


 1. Części A, B i C


 1. W sieci GSM-R/Pilotaż powinna być zastosowana sygnalizacja alarmowa dotycząca uszkodzeń sieci i jej elementów.

 2. Po awarii układu zasilania i ponownym włączeniu napięcia zasilającego, każde urządzenie sieci GSM-R/Pilotaż powinno uruchomić procedurę przywrócenia konfiguracji sprzed awarii i ponownego uruchomienia transmisji we wszystkich kanałach.

 3. Wkładanie płyt (modułów) w niewłaściwe miejsce nie powinno powodować ich uszkodzenia a także wpływać na uszkodzenie sieci GSM-R/Pilotaż.

 4. Wcześniej skonfigurowane urządzenie sieci GSM-R/Pilotaż powinno pamiętać tę konfigurację i przyjmować ją po włączeniu zasilania.

 5. Wyjmowanie i wkładanie wymiennych zespołów (pakietów) powinno być możliwe bez wyłączenia zasilania.

 6. Element sieci GSM-R/Pilotaż musi zgłaszać każdą zmianę stanu, która wynika z działania manualnego (np. dodanie lub usunięcie pakietu).

 7. Element sieci GSM-R/Pilotaż powinien posiadać funkcję zakazu i zezwolenia na generację autonomicznych komunikatów, sterowaną z systemu operacyjnego lub interfejsu lokalnego.

 8. Element sieci GSM-R/Pilotaż powinien mieć zdolność wprowadzenia danych instalacyjnych (podczas instalacji) lub jakichkolwiek określanych zewnętrznie parametrów lub cech przez interfejs lokalny lub system operacyjny.

 9. Element sieci GSM-R/Pilotaż powinien identyfikować, przyjmować, przetwarzać, przechowywać i generować informacje dotyczące procesu instalowania.

 10. Urządzenia sieci GSM-R/Pilotaż powinny spełniać następujące wymagania:

 1. wymienne panele elementu sieciowego powinny być wyposażone w optyczny wskaźnik (LED) alarmów;

 2. element sieci GSM-R/Pilotaż” powinien posiadać panel użytkownika wyposażony w optyczny wskaźnik (LED) alarmów oraz gniazdo umożliwiające dołączenie lokalnego urządzenia kontrolnego.

 1. Element sieci GSM-R/Pilotaż powinien dostarczać dane dotyczące swojej bieżącej konfiguracji na żądanie systemu operacyjnego lub interfejsu lokalnego. Zmiany w bieżącej konfiguracji powinny być automatycznie wykrywane i zgłaszane do systemu operacyjnego.

 2. Zgłaszanie alarmów dotyczących jakości usług powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami ITU M-3100, X.733.

 3. Alarmy występujące w elemencie sieci GSM-R/Pilotaż powinny mieć postać alarmów akustycznego i optycznego. Po wystąpieniu alarmu, sygnał alarmowy powinien być przesłany do systemu operacyjnego a element sieciowy powinien umożliwić przełączenie się na sprzęt rezerwowy.

 4. Element sieci GSM-R/Pilotaż powinien mieć następujące funkcje:

 1. samoczynnego raportowania alarmów;

 2. raportowania alarmów na żądanie;

 3. uaktywniania i zawieszania samoczynnego raportowania alarmów.

 1. Dane historyczne dotyczące alarmów powinny być przechowywane w rejestrach elementu sieciowego. Każdy rejestr powinien zawierać wszystkie parametry komunikatu alarmowego.

 2. Element sieci GSM-R/Pilotaż na żądanie systemu operacyjnego lub z interfejsu lokalnego powinien dostarczać bieżące wartości poziomów progowych (służących do określania warunków alarmowych), wyniki pomiarów jakości i status alarmu.

 3. Awarie sprzętu powinny być klasyfikowane jako pilne, niepilne i informacyjne.

 4. Element sieci GSM-R/Pilotaż powinien identyfikować swoje uszkodzenia z dokładnością do wymiennego składnika (pakietu) i wskazaniem rodzaju uszkodzenia (oprogramowanie lub sprzęt).

 5. Element sieci GSM-R/Pilotaż powinien być w stanie zgłaszać określone zdarzenia i warunki wykrywane w sprzęcie, nadchodzących sygnałach i pewne zdarzenia zewnętrzne (względem sprzętu).

 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna