Załącznik nr 1 do siwz


Testy funkcjonalne (terenowe)Pobieranie 0.63 Mb.
Strona15/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Testy funkcjonalne (terenowe)


 1. Dla Części A i B przedmiotu Zamówienia, Zamawiający, przy wsparciu Wykonawców, przeprowadzi testy funkcjonalne.

 2. Dla Części C testy funkcjonalne są przewidziane po zintegrowaniu BSS3 z podsystemem NSS1 i/lub NSS2.

 3. Nie przewiduje się testów funkcjonalnych dla Części D i Części E.

 4. Zamawiający opracuje Program Testów wraz z Harmonogramem Testów oparty na poniższych wymaganiach i przekaże go do wiadomości Dostawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 5. Program testów funkcjonalnych zostanie opracowany na podstawie wymagań zawartych w:

 1. REFERENCE O-2647 1 UIC ERTMS/GSM-R Operators Group GSM-R Industry Group “GPH / OPH FUNCTIONAL TESTS & VALIDATION” January 2007

 2. SRS (System Requirements Specification) wersja 15 z 17 maja 2006r.

 3. FRS (Functional Requirements Specification) wersja 7 z 17 maja 2006r.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wszystkich testów wyszczególnionych w rozdziałach 4÷10 dokumentu wymienionego w pkt. 5 a) powyżej.

 2. Wszystkie testy wykonają samodzielnie wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego, zwani dalej Testującymi, przy osobistej asyście przedstawicieli Dostawcy zapewniających wsparcie techniczne, zwanych dalej Asystującymi. Testujący powinni być przed rozpoczęciem testów zapoznani z instrukcjami obsługi używanych urządzeń oraz procedurą testowania (patrz rozdział 18 „Wymagania dotyczące szkoleń”).

 3. Opis przeprowadzenia testu oraz jego wynik powinien być udokumentowany przez Testujących w protokóle testów, na formularzu sporządzonym według określonego przez Zamawiającego wzoru. Testujący umieszczą w protokóle testu także uwagi własne i Asystującego, które mogą mieć wpływ na ocenę testu.

 4. W przypadku negatywnego wyniku danego testu Testujący i Asystujący podejmują próbę weryfikacji poprawności środowiska testowego i jeżeli zostaną w tym zakresie zidentyfikowane i usunięte nieprawidłowości, test należy powtórzyć z zaznaczeniem tego faktu w polu uwagi protokołu testu.

 5. Wybrani przedstawiciele Zamawiającego dokonają oceny przeprowadzonych testów na podstawie analizy protokółu testów oraz ew. wyjaśnień Testujących i Asystujących. Wyniki oceny testów zostaną udostępnione Wykonawcom.
  1. Próby integracyjne


 1. Wykonawcy wszystkich Części podejmą wspólne próby funkcjonalno-technicznej integracji swojej Części z pozostałymi Częściami wg wymogów opisanych w tym rozdziale (Wykonawca odpowiedzialny za próby został w tekście wytłuszczony grubym drukiem).

 2. Wykonawca Części A podejmie próby z Wykonawcami Części B i C w celu doświadczalnego stwierdzenia możliwości funkcjonalnej integracji wg następujących wymagań:

  1. Próba integracji Części A z Częścią B (rys 11) powinna polegać na połączeniu pełnego systemu GSM-R z Części A (złożonego z NSS1 i BSS1) z pełnym systemem GSM-R z Części B (złożonego z NSS2 i BSS2) w celu sprawdzenia doświadczalnego poprawności realizacji podstawowych funkcjonalności GSM-R w sytuacji, gdy terminal ruchomy, którego karta SIM spersonalizowana jest w HLR NSS1 znajdzie się w obszarze obsługiwanym przez NSS2 oraz gdy będzie się przemieszczał pomiędzy obszarami obsługiwanymi przez NSS1 i NSS2

  2. próba integracji NSS1 Części A z podsystemem BSS2 Części B (rys.13.) powinna polegać na podłączeniu do podsystemu NSS1 (Część A) podsystemu BSS2 (Część B) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności sieci GSM-R, a zwłaszcza funkcji ASCII.

  3. próba integracji NSS1 Części A z BSS3 Częścią C (rys. 13) powinna polegać na podłączeniu do podsystemu NSS1 (Część A) podsystemu BSS3 (Część C) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności sieci GSM-R, a zwłaszcza funkcji ASCII.
 1. Wykonawca Części B podejmie próby z Wykonawcami Części A i C w celu doświadczalnego stwierdzenia możliwości funkcjonalnej integracji wg następujących wymagań:

  1. Próba integracji Części B z Częścią B (rys.12) powinna polegać na połączeniu pełnego systemu GSM-R z Części B (złożonego z NSS2 i BSS2) z pełnym systemem GSM-R z Części A (złożonego z NSS1 i BSS1) w celu sprawdzenia doświadczalnego poprawności realizacji podstawowych funkcjonalności GSM-R w sytuacji, gdy terminal ruchomy, którego karta SIM spersonalizowana jest w HLR NSS2 znajdzie się w obszarze obsługiwanym przez NSS1 oraz gdy będzie się przemieszczał pomiędzy obszarami obsługiwanymi przez NSS1 i NSS2,

  2. próba integracji Części B z podsystemem BSS1 Części A (rys. 14.) powinna polegać na podłączeniu do podsystemu NSS2 (Część B) podsystemu BSS1 (Część A) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności sieci GSM-R, a zwłaszcza funkcji ASCII,

  3. próba integracji Części B z Częścią C (rys. 14.) powinna polegać na podłączeniu do podsystemu NSS2 (Część B) podsystemu BSS3 (Część C) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności sieci GSM-R, a zwłaszcza funkcji ASCII.
 1. Wykonawca Części E podejmie próby z Wykonawcami Części A, B i C (rys.15) w celu doświadczalnego stwierdzenia możliwości funkcjonalnej integracji wg następujących wymagań:

  1. próba integracji Części E z podsystemem BSS1 Części A powinna polegać na podłączeniu systemu GPRS (Część E) do podsystemu BSS1 i NSS1 (Części A) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności GSM-R w zakresie GPRS.

  2. próba integracji Części E z podsystemem BSS2 Części B powinna polegać na podłączeniu systemu GPRS (Część E) do podsystemu BSS2 i NSS2 (Części B) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności GSM-R w zakresie GPRS.

  3. próba integracji Części E z podsystemem BSS3 Części C powinna polegać na podłączeniu systemu GPRS (Część E) do podsystemu BSS3 (Części C) oraz NSS1 (Część A) i NSS2 (Część B) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności GSM-R w zakresie GPRS.

Zamawiający przewiduje w ramach wyżej wymienionych prób integracyjnych wykonanie testów z terminalami poruszającymi się z szybkościami zbliżonymi do 300 km/h.


 1. Wykonawca Części D podejmie próby z Wykonawcami Części A, B, C oraz E (rys. 16) w celu doświadczalnego stwierdzenia możliwości funkcjonalnej integracji wg następujących wymagań:

  1. próba integracji części D z Częścią A powinna polegać na podłączeniu platformy IN oraz platformy OTA z systemem NSS1 Części A i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania funkcjonalności przenośności numeru (MNP) oraz zarządzania kartami SIM dla terminali zalogowanych w obszarze obsługiwanym przez urządzenia Części A

  2. próba integracji części D z Częścią B powinna polegać na podłączeniu platformy IN oraz platformy OTA z systemem NSS2 Części B i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania funkcjonalności przenośności numeru (MNP) oraz zarządzania kartami SIM dla terminali zalogowanych w obszarze obsługiwanym przez urządzenia Części B

  3. próba integracji części D z Częścią E powinna polegać na podłączeniu platformy IN z systemem GPRS Części E (połączonej z BSS1, BSS2 i BSS3 odpowiednio Części A, B i C) i sprawdzeniu doświadczalnym zgodności wymaganych protokołów sieciowych zapewniających współpracę pomiędzy platformą IN i platformą GPRS.

Celem testów będzie m.in. zweryfikowanie możliwości współdziałania MNP z usługami FA (Functional Addressing), LDA (Location Dependant Addressing) i VGC (Voice Group Calls), zaimplementowanymi w infrastrukturze realizowanej w ramach Części integrowanych z Częścią D, oraz wstępne określenie czy możliwe jest przeniesienie wyżej wymienionych usług na platformę IN realizowaną w Części D.


MSC1Rys. 11. Próba integracji systemu GSM-R Części A z systemem GSM-R Części B

MSC1


Rys. 12. Próba integracji systemu GSM-R Części B z systemem GSM-R Części A


Rys. 13. Próba integracji NSS1 Części A z BSS2 Części B oraz BSS3 Części CRys. 14. Próba integracji NSS2 Części B z BSS1 Części A oraz BSS3 Części C


Rys. 15. Próba integracji Części E z częściami A, B i C


Rys. 16. Próba integracji Części D z częściami A, B, C i E

 1. Po zakończeniu prób integracyjnych, Wykonawcy każdej Części przedmiotu Zamówienia (inicjatorzy prób) przedstawią Zamawiającemu pisemny protokół z prób integracyjnych z wynikami prób, zawierający:

  1. datę rozpoczęcia i zakończenia próby, opis warunków technicznych realizacji próby wraz ze schematem konfiguracji poszczególnych Części w trakcie próby (interfejsy, protokóły itd.),

  2. metodykę realizacji próby,

  3. wyniki przeprowadzonej próby,

  4. wnioski, w przypadku próby zakończonej wynikiem negatywnym, zawierające wytyczne w stosunku do Części przedmiotu Zamówienia biorących udział w próbie, w szczególności nie będących własnością inicjatora próby, których spełnienie zapewniłoby – wg inicjatora próby – pozytywny wynik próby.

 1. Po wykonaniu wszystkich prób integracyjnych, Zamawiający może zażądać przywrócenia Części przedmiotu Zamówienia do stanu technicznego sprzed terminu rozpoczęcia pierwszej próby integracyjnej.


 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna