Załącznik nr 1 do siwz


Testy funkcjonalne (terenowe)Pobieranie 0.63 Mb.
Strona15/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Testy funkcjonalne (terenowe)


 1. Dla Części A i B przedmiotu Zamówienia, Zamawiający, przy wsparciu Wykonawców, przeprowadzi testy funkcjonalne.

 2. Dla Części C testy funkcjonalne są przewidziane po zintegrowaniu BSS3 z podsystemem NSS1 i/lub NSS2.

 3. Nie przewiduje się testów funkcjonalnych dla Części D i Części E.

 4. Zamawiający opracuje Program Testów wraz z Harmonogramem Testów oparty na poniższych wymaganiach i przekaże go do wiadomości Dostawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 5. Program testów funkcjonalnych zostanie opracowany na podstawie wymagań zawartych w:

 1. REFERENCE O-2647 1 UIC ERTMS/GSM-R Operators Group GSM-R Industry Group “GPH / OPH FUNCTIONAL TESTS & VALIDATION” January 2007

 2. SRS (System Requirements Specification) wersja 15 z 17 maja 2006r.

 3. FRS (Functional Requirements Specification) wersja 7 z 17 maja 2006r.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wszystkich testów wyszczególnionych w rozdziałach 4÷10 dokumentu wymienionego w pkt. 5 a) powyżej.

 2. Wszystkie testy wykonają samodzielnie wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego, zwani dalej Testującymi, przy osobistej asyście przedstawicieli Dostawcy zapewniających wsparcie techniczne, zwanych dalej Asystującymi. Testujący powinni być przed rozpoczęciem testów zapoznani z instrukcjami obsługi używanych urządzeń oraz procedurą testowania (patrz rozdział 18 „Wymagania dotyczące szkoleń”).

 3. Opis przeprowadzenia testu oraz jego wynik powinien być udokumentowany przez Testujących w protokóle testów, na formularzu sporządzonym według określonego przez Zamawiającego wzoru. Testujący umieszczą w protokóle testu także uwagi własne i Asystującego, które mogą mieć wpływ na ocenę testu.

 4. W przypadku negatywnego wyniku danego testu Testujący i Asystujący podejmują próbę weryfikacji poprawności środowiska testowego i jeżeli zostaną w tym zakresie zidentyfikowane i usunięte nieprawidłowości, test należy powtórzyć z zaznaczeniem tego faktu w polu uwagi protokołu testu.

 5. Wybrani przedstawiciele Zamawiającego dokonają oceny przeprowadzonych testów na podstawie analizy protokółu testów oraz ew. wyjaśnień Testujących i Asystujących. Wyniki oceny testów zostaną udostępnione Wykonawcom.
  1. Próby integracyjne


 1. Wykonawcy wszystkich Części podejmą wspólne próby funkcjonalno-technicznej integracji swojej Części z pozostałymi Częściami wg wymogów opisanych w tym rozdziale (Wykonawca odpowiedzialny za próby został w tekście wytłuszczony grubym drukiem).

 2. Wykonawca Części A podejmie próby z Wykonawcami Części B i C w celu doświadczalnego stwierdzenia możliwości funkcjonalnej integracji wg następujących wymagań:

  1. Próba integracji Części A z Częścią B (rys 11) powinna polegać na połączeniu pełnego systemu GSM-R z Części A (złożonego z NSS1 i BSS1) z pełnym systemem GSM-R z Części B (złożonego z NSS2 i BSS2) w celu sprawdzenia doświadczalnego poprawności realizacji podstawowych funkcjonalności GSM-R w sytuacji, gdy terminal ruchomy, którego karta SIM spersonalizowana jest w HLR NSS1 znajdzie się w obszarze obsługiwanym przez NSS2 oraz gdy będzie się przemieszczał pomiędzy obszarami obsługiwanymi przez NSS1 i NSS2

  2. próba integracji NSS1 Części A z podsystemem BSS2 Części B (rys.13.) powinna polegać na podłączeniu do podsystemu NSS1 (Część A) podsystemu BSS2 (Część B) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności sieci GSM-R, a zwłaszcza funkcji ASCII.

  3. próba integracji NSS1 Części A z BSS3 Częścią C (rys. 13) powinna polegać na podłączeniu do podsystemu NSS1 (Część A) podsystemu BSS3 (Część C) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności sieci GSM-R, a zwłaszcza funkcji ASCII.
 1. Wykonawca Części B podejmie próby z Wykonawcami Części A i C w celu doświadczalnego stwierdzenia możliwości funkcjonalnej integracji wg następujących wymagań:

  1. Próba integracji Części B z Częścią B (rys.12) powinna polegać na połączeniu pełnego systemu GSM-R z Części B (złożonego z NSS2 i BSS2) z pełnym systemem GSM-R z Części A (złożonego z NSS1 i BSS1) w celu sprawdzenia doświadczalnego poprawności realizacji podstawowych funkcjonalności GSM-R w sytuacji, gdy terminal ruchomy, którego karta SIM spersonalizowana jest w HLR NSS2 znajdzie się w obszarze obsługiwanym przez NSS1 oraz gdy będzie się przemieszczał pomiędzy obszarami obsługiwanymi przez NSS1 i NSS2,

  2. próba integracji Części B z podsystemem BSS1 Części A (rys. 14.) powinna polegać na podłączeniu do podsystemu NSS2 (Część B) podsystemu BSS1 (Część A) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności sieci GSM-R, a zwłaszcza funkcji ASCII,

  3. próba integracji Części B z Częścią C (rys. 14.) powinna polegać na podłączeniu do podsystemu NSS2 (Część B) podsystemu BSS3 (Część C) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności sieci GSM-R, a zwłaszcza funkcji ASCII.
 1. Wykonawca Części E podejmie próby z Wykonawcami Części A, B i C (rys.15) w celu doświadczalnego stwierdzenia możliwości funkcjonalnej integracji wg następujących wymagań:

  1. próba integracji Części E z podsystemem BSS1 Części A powinna polegać na podłączeniu systemu GPRS (Część E) do podsystemu BSS1 i NSS1 (Części A) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności GSM-R w zakresie GPRS.

  2. próba integracji Części E z podsystemem BSS2 Części B powinna polegać na podłączeniu systemu GPRS (Część E) do podsystemu BSS2 i NSS2 (Części B) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności GSM-R w zakresie GPRS.

  3. próba integracji Części E z podsystemem BSS3 Części C powinna polegać na podłączeniu systemu GPRS (Część E) do podsystemu BSS3 (Części C) oraz NSS1 (Część A) i NSS2 (Część B) i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania podstawowych funkcjonalności GSM-R w zakresie GPRS.

Zamawiający przewiduje w ramach wyżej wymienionych prób integracyjnych wykonanie testów z terminalami poruszającymi się z szybkościami zbliżonymi do 300 km/h.


 1. Wykonawca Części D podejmie próby z Wykonawcami Części A, B, C oraz E (rys. 16) w celu doświadczalnego stwierdzenia możliwości funkcjonalnej integracji wg następujących wymagań:

  1. próba integracji części D z Częścią A powinna polegać na podłączeniu platformy IN oraz platformy OTA z systemem NSS1 Części A i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania funkcjonalności przenośności numeru (MNP) oraz zarządzania kartami SIM dla terminali zalogowanych w obszarze obsługiwanym przez urządzenia Części A

  2. próba integracji części D z Częścią B powinna polegać na podłączeniu platformy IN oraz platformy OTA z systemem NSS2 Części B i sprawdzeniu doświadczalnym skuteczności realizowania funkcjonalności przenośności numeru (MNP) oraz zarządzania kartami SIM dla terminali zalogowanych w obszarze obsługiwanym przez urządzenia Części B

  3. próba integracji części D z Częścią E powinna polegać na podłączeniu platformy IN z systemem GPRS Części E (połączonej z BSS1, BSS2 i BSS3 odpowiednio Części A, B i C) i sprawdzeniu doświadczalnym zgodności wymaganych protokołów sieciowych zapewniających współpracę pomiędzy platformą IN i platformą GPRS.

Celem testów będzie m.in. zweryfikowanie możliwości współdziałania MNP z usługami FA (Functional Addressing), LDA (Location Dependant Addressing) i VGC (Voice Group Calls), zaimplementowanymi w infrastrukturze realizowanej w ramach Części integrowanych z Częścią D, oraz wstępne określenie czy możliwe jest przeniesienie wyżej wymienionych usług na platformę IN realizowaną w Części D.


MSC1Rys. 11. Próba integracji systemu GSM-R Części A z systemem GSM-R Części B

MSC1


Rys. 12. Próba integracji systemu GSM-R Części B z systemem GSM-R Części A


Rys. 13. Próba integracji NSS1 Części A z BSS2 Części B oraz BSS3 Części CRys. 14. Próba integracji NSS2 Części B z BSS1 Części A oraz BSS3 Części C


Rys. 15. Próba integracji Części E z częściami A, B i C


Rys. 16. Próba integracji Części D z częściami A, B, C i E

 1. Po zakończeniu prób integracyjnych, Wykonawcy każdej Części przedmiotu Zamówienia (inicjatorzy prób) przedstawią Zamawiającemu pisemny protokół z prób integracyjnych z wynikami prób, zawierający:

  1. datę rozpoczęcia i zakończenia próby, opis warunków technicznych realizacji próby wraz ze schematem konfiguracji poszczególnych Części w trakcie próby (interfejsy, protokóły itd.),

  2. metodykę realizacji próby,

  3. wyniki przeprowadzonej próby,

  4. wnioski, w przypadku próby zakończonej wynikiem negatywnym, zawierające wytyczne w stosunku do Części przedmiotu Zamówienia biorących udział w próbie, w szczególności nie będących własnością inicjatora próby, których spełnienie zapewniłoby – wg inicjatora próby – pozytywny wynik próby.

 1. Po wykonaniu wszystkich prób integracyjnych, Zamawiający może zażądać przywrócenia Części przedmiotu Zamówienia do stanu technicznego sprzed terminu rozpoczęcia pierwszej próby integracyjnej.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna