Załącznik nr 1 do siwz


WYMAGANIA SZCZEGÓLNE WOBEC WYKONAWCÓWPobieranie 0.63 Mb.
Strona16/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

WYMAGANIA SZCZEGÓLNE WOBEC WYKONAWCÓW

  1. Wymagania dla wszystkich Części


 1. Wszelkie projekty oraz prace instalacyjne muszą być wykonywane zgodnie z polskim prawem, w zgodzie z Polskimi Normami oraz niniejszymi wymaganiami. Prace instalacyjne muszą być prowadzone przez uprawnioną kadrę z zachowaniem bezpieczeństwa. Wykonawca gwarantuje należytą jakość wykonanych prac.

 2. Przy posadowieniu urządzeń w miejscu wytypowanym przez Zamawiającego, całość instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. Należy spisać notatkę z Głównym Energetykiem obiektu, w której będą określone: punkt poboru mocy, lokalizacja licznika, i sposób wykonania: instalacji zasilającej, instalacji odgromowej, uziemienia technologicznego oraz zasad rozliczania za zużytą energię. Przed wykonaniem instalacji projekt musi być zaakceptowany przez Głównego Energetyka obiektu oraz Zamawiającego. Wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne powinny być opisane. W pomieszczeniu należy umieścić schemat ideowy instalacji elektrycznej.

 3. Składana przez Wykonawcę oferta musi zawierać zwięzły opis techniczny oferowanej Części przedmiotu zamówienia stanowiący potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego oraz zawierający parametry techniczne każdego urządzenia wchodzącego w skład Części ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji wszystkich interfejsów i protokółów, umożliwiających współpracę urządzeń z innymi sieciami telekomunikacyjnymi oraz opis propozycji architektury dostarczonej infrastruktury, która minimalizuje ryzyko awarii dzięki zastosowaniu już sprawdzonych konfiguracji.

 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, na cały cykl życia zabudowanych urządzeń, wyłącznych majątkowych praw autorskich na wykorzystanie przekazanych projektów i dokumentacji w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, utrzymania, przebudowy i likwidacji.
 1. Wymagania dla Części A, B i C


 1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać opis produktu dotyczący stacji bazowych przeznaczonych do zastosowania w Sieci GSM-R. Przekazane informacje powinny zawierać, jako minimum:

  1. realizowane funkcje,

  2. specyfikacje interfejsów,

  3. pojemność i możliwe konfiguracje (sektory/komórki, liczba nadajników (TRX)),

  4. cechy fizyczne (wielkość, waga, moc, zajmowana powierzchnia wraz z modułem sprzęgającym (combiner) lub duplekserem, itd.),

  5. wersja przeznaczona do zainstalowania na zewnątrz i wewnątrz
  1. wykorzystywane pasma częstotliwości,

  2. funkcjonalność w zakresie przekierowania (re-routing) w konfiguracji z protekcją pętli,

  3. gwarantowana czułość stacji bazowej BTS na złączu w.cz. stacji bazowej (BTS RF Connector) oraz straty na zintegrowanym duplekserze lub module sprzęgającym (combiner),

  4. moc wyjściowa,

  5. dane na temat niezawodności (MTBF).

 1. Wykonawca powinien podać szczegółowe parametry techniczne (parametry pracy, bezpieczeństwo, etc.) kabli i innych urządzeń zewnętrznych stacji bazowej BTS (zwieracze, kable dosyłowe, system sprzęgający, dzielniki,...) używanych do budowy sieci.

 2. Wykonawca powinien określić, jakie inne interfejsy teletransmisyjne są dostępne w BSC i BTS oraz podać szczegółowy opis techniczny każdego typu urządzenia, w szczególności w zakresie HDSL, połączeń światłowodowych oraz połączeń zrealizowanych przy pomocy radiolinii..

 3. Dla interfejsów podstawowych konieczne jest zapewnienie protekcji, dzięki czemu uszkodzenie jednego interfejsu nie powinno mieć wpływu na obsługę ruchu lub przebieg sygnalizacji. Wykonawca powinien opisać skutek protekcji dla konfiguracji sprzętowych oraz podać urządzenia i interfejsy, które mogą zostać zabezpieczone.

 4. Wykonawca powinien szczegółowo opisać zasady protekcji wszystkich typów interfejsów.

 5. Wykonawca powinien podać, jakie protokoły przełączania ruchu zapewniające automatycznie protekcję, są obsługiwane przez infrastrukturę GSM-R, oraz określi ich interoperacyjność ze sprzętem teletransmisyjnym.

 6. Wykonawca powinien podać realizowane funkcje w zakresie nadzoru nad eksploatacją i zarządzania (Operations&Management) dla wszystkich interfejsów.

 7. Wykonawca powinien podać opis produktu dla sterownika stacji bazowych i transkodera TRAU przeznaczonego do zastosowania w sieci GSM-R. Przekazane informacje powinny zawierać, jako minimum:

 1. realizowane funkcje (mechanizmy używane do przekazywania połączeń, itd),

 2. specyfikacje interfejsów (w szczególności interfejs w kierunku PCU),

 3. pojemność (maksymalna liczba modułów radiowych TRX obsługiwanych przez jeden sterownik BSC, maksymalna liczba komórek obsługiwanych przez jeden sterownik, maksymalna liczba stacji bazowych BTS obsługiwanych przez jeden sterownik BSC, maksymalna liczba łączy 2 Mbit/s (A/Abis), maksymalna liczba pod-zwielokrotnionych łączy 2 Mbit/s (A/Abis), maksymalna liczba łączy sygnalizacyjnych styku CCS#7, maksymalna liczba łączy LAPD styku Abis),

 4. cechy fizyczne (wielkość, waga, moc, itd),

 5. informacje na temat niezawodności (MTBF).

  1. Wykonawca powinien przekazać szczegółowy opis mechanizmu wyłączania przez system BSS poszczególnych nadajników TRX w celu zmniejszenia poboru mocy w przypadku, gdy stacja bazowa BTS pracuje na rezerwowym zasilaniu akumulatorowym.

  2. Wykonawca pozyska z PKP S.A. Oddział Geodezji w Warszawie lub z jednostki terenowej Oddziału, niezbędne mu kopie map przeznaczonych do projektowania, we własnym zakresie i na własny koszt. Pozyskane mapy muszą posiadać klauzule o ich przeznaczeniu do celów projektowych.

  3. Wymagane badania gruntowe-wodne na potrzeby posadowienia obiektów, Wykonawca wykona we własnym zakresie na własny koszt.

  4. Pomiary uciążliwości prac instalacyjno-montażowych wymagane prawem, Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

  5. Wykonawcy we własnym zakresie i na własny koszt zapewnią dostęp do wszystkich mediów niezbędnych do wykonania prac instalacyjno-montażowych oraz na potrzeby socjalne wykonania tych prac.


 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna