Załącznik nr 1 do siwzPobieranie 0.63 Mb.
Strona17/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

PRAWA AUTORSKIE


 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wyłączne majątkowe prawa autorskie do dokumentacji będącej przedmiotem Zamówienia.
  1. ZASADY ODBIORU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   1. Odbiory częściowe


    1. Dla każdej Części przedmiotu Zamówienia, prace danego Wykonawcy podzielono na dwa etapy:

Etap I po wykonaniu testów fabrycznych z wynikiem pozytywnym,

Etap II po wykonaniu testów funkcjonalnych z wynikiem pozytywnym oraz po dostarczeniu protokołu z prób integracyjnych wg zakresu Zamawiajacego. 1. Każdy etap podlegać będzie odbiorowi częściowemu. Po przekazaniu przez Wykonawcę danego etapu Zamówienia do odbioru częściowego, Zamawiający dokona komisyjnej oceny wykonania tego etapu. W przypadku stwierdzenia przez komisję oceniającą wad lub usterek, Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Z odbioru częściowego Strony, tj. Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, a ewentualne wady lub braki i czas ich usunięcia zostaną odnotowane w tym protokole.
 1. Odbiór końcowy


  1. Po przeprowadzeniu dwóch odbiorów częściowych, o których mowa powyżej i stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek Strony sporządzą protokół odbioru końcowego, którego dwustronne podpisanie jest podstawą do końcowego rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
   1. GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

  1. Okres gwarancji


   1. Na urządzenia każdej Część przedmiotu Zamówienia, Wykonawca powinien zaoferować okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
 1. Zakres gwarancji


  1. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wady fizyczne i merytoryczne infrastruktury Sieci GSM-R, które zostaną stwierdzone przez Zamawiającego, a które nie zostały wcześniej zauważone podczas komisyjnej oceny dokumentacji, bądź które ujawnią się wskutek innych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do ich nieodpłatnego usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 1. Asysta techniczna


  1. Do momentu podpisania protokółu końcowego i w okresie gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia nieodpłatnie asysty technicznej w zakresie konsultacji i programowej (software) modyfikacji oferowanych urządzeń - na wniosek Zamawiającego.

  2. Pożądane jest również, aby Wykonawca zaoferował gotowość do świadczenia takiej asysty przez okres minimum 12 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

  3. Przez pojęcie asysty technicznej, o której jest mowa w podpunkcie 1 i 2 punktu 17.3, Zamawiający rozumie wsparcie techniczne udzielane pracownikom Zamawiającego w czynnościach utrzymaniowo-eksploatacyjnych, świadczone bądź na drodze konsultacji telefonicznych bądź działań własnych, zarówno na miejscu instalacji sprzętu jak i zdalnie, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testów i prób integracyjnych określonych w OPZ. Poprzez modyfikację programową (software) Zamawiający rozumie konfigurację systemu oraz usuwanie usterek programowych poprzez implementowanie stosownych poprawek w oprogramowaniu. Modyfikacja programowa nie oznacza wprowadzania do systemu nowych, nie wymaganych w OPZ funkcjonalności.


 1. wymagania dotyczące szkoleń


 1. Wykonawca każdej Części przedmiotu Zamówienia jest zobowiązany przedstawić zintegrowany program szkoleniowy. Program ten powinien uwzględniać wiedzę z wszystkich faz instalacji Infrastruktury GSM-R i oprogramowania jak również z testów fabrycznych i prób integracyjnych..

 2. Szkolenia powinny być zorganizowanie dla Zamawiającego jako tzw. szkolenie związane z pracą TOJ (Training On the Job).

 3. W czasie szkolenia, personel Zamawiającego powinien otrzymać informacje o tym jak posługiwać się i wykorzystywać dokumentację utrzymaniową, powinien otrzymać instrukcje obsługi urządzeń oraz zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie utrzymania urządzeń danej Części w celu możliwie szybkiej identyfikacji błędów i napraw przestojów. 1. usługi serwisowe


     1. W ramach usług serwisowych, w czasie trwania projektu, Wykonawca każdej Części przedmiotu Zamówienia jest zobowiązany do wykonywania na obiektach prac utrzymaniowych prewencyjnych zgodnie z harmonogramami przewidzianymi w dokumentacji utrzymaniowej (przeglądy, konserwacje sprzętu) oraz do całodobowego utrzymywania w gotowości służb technicznych i wykonywania prac naprawczych wymagających obecności na obiekcie (np. wymiana modułów, implementacja korekcji oprogramowania).

     2. Dostawca zobowiązany jest do takiej alokacji personelu, aby przyjazd na obiekt w celu przeprowadzenia interwencji naprawczej nie był dłuższy niż 8h od momentu zgłoszenia problemu przez Zamawiającego na drodze faksowej.

     3. W ramach usług wsparcia technicznego Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania podczas instalacji, uruchomienia, testów funkcjonalnych oraz jego eksploatacji i utrzymania do czasu zakończenia projektu..

     4. Do czasu zakończenia projektu, Wykonawca każdej części Przedmiotu Zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia dostępności i gotowości swoich służb technicznych do prowadzenia wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji i utrzymania, udzielania porad i konsultacji dotyczących dostarczonego i zainstalowanego sprzętu i oprogramowania.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna