Załącznik nr 1 do siwzPobieranie 0.63 Mb.
Strona6/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Wymagania na system BSS1


 1. System BSS1 powinien obejmować wydzielony fizycznie i funkcjonalnie sterownik stacji bazowych BSC1 (lokalizacja Poznań) i trzy stacje bazowe BTS2, BTS3 i BTS4 zlokalizowane odpowiednio w Nasielsku, Jackowie i Świerczach
  (linia E-65).

 2. Dla potrzeb GPRS w systemie stacji bazowych BSS (Base Station System) należy zainstalować moduł Packet Control Unit (PCU). Moduł ten powinien umożliwiać transmisje pakietowe w sieci radiowej GPRS, bez konieczności modernizacji interfejsu radiowego. Dane pakietowe powinny być przesyłane z modułu PCU do węzła SGSN. Zadaniem PCU powinno być zarządzanie współdzielonymi przez wielu użytkowników zasobami radiowymi oraz umożliwienie przyporządkowania wielu szczelin czasowych pojedynczemu użytkownikowi.

 3. Należy określić sprzęt i oprogramowanie BTS i BSC do obsługi GPRS co najmniej Code Scheme-3 i Code Scheme-4. Wymagana jest obsługa kodowania dynamicznego w transmisji sygnału przez interfejs radiowy.
  1. Sterownik stacji bazowych BSC1


 1. Dla potrzeb transmisji GPRS należy podać konfigurację podstawowego Package Control Unit (PCU), jego pojemność i możliwość rozbudowy. Należy podać pobór mocy elektrycznej PCU dla dostępnych konfiguracji PCU. Należy opisać strategię nadmiarowości PCU oraz system zabezpieczeń wewnętrznych.

 2. Należy podać listę wszystkich parametrów i funkcji GPRS związanych z BSS, wraz z krótkim opisem. Należy opisać obsługę QoS dla GPRS.

 3. Sterownik stacji bazowych BSC1 (wraz z modułem transkodera TRAU) powinien realizować następujące funkcje:

 1. konfigurować i zarządzać rozmównymi i sygnalizacyjnymi kanałami radiowymi podległych mu stacji bazowych,

 2. sterować skakaniem po częstotliwościach,

 3. zarządzać procedurą szyfrowania transmisji radiowej,

 4. realizować przywoływanie stacji ruchomych,

 5. sterować mocą podległych mu stacji bazowych i stacji ruchomych,

 6. sterować przełączaniem kanałów,

 7. kontrolować stopy błędów i poziom mocy sygnału odbieranego przez stacje bazowe i stacje ruchome w zajętych kanałach radiowych,

 8. realizować komutację łączy w celu koncentracji ruchu w łączach do centrali MSC/GSM-R D900,

 9. utrzymywać i nadzorować połączenia między sterownikiem i stacjami bazowymi.

 1. Sterownik stacji bazowych BSC1 powinien umożliwiać realizację podłączenia stacji bazowych w sposób:

 1. indywidualny (pojedyncza stacja bazowa),

 2. szeregowy (kilka stacji bazowych),

 3. szeregowy z pętlą (ring stacji bazowych)

zgodnie z opisem interfejsu A-bis standardu GSM.

  1. Opis sterownika BSC powinien zawierać:

 1. wymiary stojaka BSC,

 2. maksymalna liczba TRX-ów/BSC,

 3. maksymalna liczba komórek/BSC,

 4. maksymalna liczba BTS-ów/BSC,

 5. maksymalna liczba połączeń 2Mbit/s (A/Abis).
  1. Stacje bazowe BTS2, BTS3, BTS4


 1. Parametry elektryczne stacji bazowych GSM-R powinny obejmować:

 1. niepożądaną emisję poza pasmem GSM-R: mniejsza od -36dBm dla częstotliwości 9kHz÷1GHz, mniejsza od -30dBm dla częstotliwości 1GHz÷12,75GHz dla trybu nadawczego mniejsza od -57dBm dla częstotliwości 9kHz÷1GHz oraz mniejsza od -47dBm dla częstotliwości 1GHz÷12,75GHz dla trybu odbiorczego,

 2. stabilność częstotliwości: co najmniej 5*10-8,

 3. zakres dynamiki: 92dB, zdolność odbioru sygnałów w zakresie: -10÷ -104dBm,

 1. Odstęp dupleksowy między częstotliwością roboczą nadajnika (Tx) i odbiornika Rx) powinien wynosić 45 MHz a szerokość kanału radiowego 200 kHz.

 2. Robocze radiowe kanały stacji bazowych Sieci GSM-R powinny mieć jedną z 19 wartości przedstawionych w tab. 8.

Tab. 8. Wartość częsttotliwości kanałów radiowych w paśmie GSM-R

Lp.

Tx (MHz)

Rx (MHz)

Numer kanału w paśmie GSM-R

1

876.2000

921.2000

955

2

876.4000

921.4000

956

3

876.6000

921.6000

957

4

876.8000

921.8000

958

5

877.0000

922.0000

959

6

877.2000

922.2000

960

7

877.4000

922.4000

961

8

877.6000

922.6000

962

9

877.8000

922.8000

963

10

878.0000

923.0000

964

11

878.2000

923.2000

965

12

878.4000

923.4000

966

13

878.6000

923.6000

967

14

878.8000

923.8000

968

15

879.0000

924.0000

969

16

879.2000

924.2000

970

17

879.4000

924.4000

971

18

879.6000

924.6000

972

19

879.8000

924.8000

973
 1. Główne funkcje realizowane przez każdą z trzech stacji bazowych BTS powinny być następujące:

 1. wykrywanie zgłoszeń (żądania przydzielenia wydzielonego kanału sygnalizacyjnego) stacji ruchomych,

 2. funkcje związane z przetwarzaniem sygnału w kierunku nadawczym i odbiorczym: kodowanie i dekodowanie mowy, kodowanie i dekodowanie kanałowe, przeplot i rozplot, modulacja i demodulacja; oraz w kierunku nadawczym: konwersja sygnału do częstotliwości radiowej, wzmacnianie i łączenie (combining) sygnałów radiowych dochodzących do anteny; w kierunku odbiorczym natomiast: filtracja sygnałów, rozdział i konwersja do pasma podstawowego,

 3. szyfrowanie i rozszyfrowanie sygnałów przesyłanych w kanale radiowym,

 4. przekazywanie wyników pomiarów własnych oraz wyników otrzymanych od stacji ruchomych do sterownika BSC1,

 5. realizacja skakania po częstotliwościach,

 6. zapewnienie synchronizacji pomiędzy stacją ruchomą a stacją bazową,

 7. każda stacja bazowa musi być wyposażona w 2 interfejsy E1 oraz umożliwić włączenie jej do BSC zarówno w konfiguracji „gwiazdy” jak i w konfiguracji „pierścienia”, szeregowo z innymi BTS.

 1. Stacja bazowa BTS powinna stanowić obiekt (site) posadowiony na terenie kolejowym (lub w razie konieczności na terenie innego właściciela), wyposażony w urządzenia nadawczo – odbiorcze GSM-R zainstalowane w pomieszczeniu (Indoor Unit) oraz system anten nadawczo – odbiorczych zainstalowanych na masztach/wieżach, jak również urządzenia linii radiowej. Wyjątkowo - BTS10 – Warszawa Dworzec Centralny będzie zbudowana wewnątrz budynku dworca (hala kasowa, hala peronowa, oba tunele).

 2. Stacje powinny być wyposażone w skuteczny system monitoringu obejmujący zarówno wnętrze kontenera (czujniki dymu i temperatury, wilgotności i pojawienia się wody, czujniki ruchu, alarm otwartych drzwi), jak i otoczenie stacji, przy pomocy kamer. Sygnały z systemu monitoringu powinny być transmitowane do Centrum Nadzoru Sieci.

 3. Powinna istnieć możliwość rozbudowy pod względem pojemności i przepustowości zainstalowanych stacji bazowych.

 4. Powinna istnieć możliwość konfiguracji pracy pojedynczego sektora radiowego tylko w dolnym lub tylko w górnym zakresie kanału dupleksowego.

 5. Stacja bazowa powinna mieć możliwość wykorzystania dolnej połowy kanału dupleksowego do pracy w jednym sektorze, a górnej połowy do pracy w innym sektorze.

 6. Stacje bazowe powinny współpracować z antenami o różnej charakterystyce promieniowania o polaryzacji V i H lub dualnej.

 7. Należy określić maksymalną liczbę szczelin czasowych, które można jednocześnie przypisać do GPRS, w ramach jednego TRX. Łącze radiowe powinno obsługiwać dynamiczne przypisanie szczelin czasowych do GPRS.

 8. Urządzenia nadawczo-odbiorcze typu Indoor powinny być umieszczone w kontenerze telekomunikacyjnym. Dla stacji BTS2 Nasielsk będą wykorzystane pomieszczenia w budynku. Urządzenia te powinny być zamknięte w obudowach ekranujących, uszczelnionych pod względem elektromagnetycznym.

 9. Odpady powstałe w fazie budowy i eksploatacji stacji bazowej muszą być bezwzględnie zagospodarowywane lub unieszkodliwiane zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001. (Dz. U. nr 62.poz.628 wraz z późniejszymi zmianami).

 10. Budowana stacja bazowa powinna być obiektem bezobsługowym, nie może być zaopatrywana w wodę i nie może być źródłem powstawania ścieków.

 11. Stacja nie może być źródłem zanieczyszczeń powietrza.

 12. W czasie prowadzenia prac montażowych nie należy powodować nadmiernej uciążliwości w zakresie hałasu oraz powodować zanieczyszczenia środowiska.

 13. Eksploatacja instalacji stacji bazowej BTS nie może powodować przekraczania dopuszczalnych parametrów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, emisji odpadów oraz powodować zanieczyszczenia środowiska

 14. Projekty instalacyjne dla BTS należy wykonać w 5 egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy oraz 1 dla właściciela lub administratora obiektu, w którym planowana jest budowa stacji bazowej. Wszystkie dokumenty powinny być formatu A4 lub być złożone do tego formatu.

 15. Każdy projekt powinien być zaopatrzony w stronę tytułową, na której powinien znajdować się tytuł opracowania, nazwa lub kod obiektu, jakiego dotyczy, spis egzemplarzy projektu, tabelka zawierająca dane o projektantach oraz osobie zatwierdzającej. Projekt musi zawierać spis treści, spis rysunków, adres obiektu oraz spis składników węzła. Opis techniczny powinien obejmować rodzaj konstrukcji podantenowej, sposób jej montażu, instalacji anten i szafy Rack 19”, modułów IDU/ODU oraz pokazywać przebieg tras kablowych. Projekt powinien również zawierać warunki montażu oraz warunki BHP.

 16. Projekt musi być uzgodniony ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz zaakceptowany przez właściciela lub administratora obiektu.

 17. Dokumentacja powykonawcza powinna być opracowywana i kompletowana po zakończeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych. Projekt powykonawczy powinien zawierać rysunki i opisy ukazujące stan rzeczywisty po wybudowaniu węzła z uwzględnieniem wszelkich zmian względem projektu instalacyjnego, jakie wprowadzono w trakcie prac montażowych.

 18. Powierzchnia obiektu powinna mieć kształt maksymalnie zbliżony do kwadratu o boku nie większym od 15m (powierzchnia obiektu nie powinna przekraczać 225m2). Obiekt powinien być ogrodzony ocynkowaną siatką o wysokości co najmniej 1,5m. Wejście na teren węzła powinna umożliwiać furtka o szerokości 1,0 ÷1,2m z zamkiem na klucz.

 19. W przypadku mocowania jakichkolwiek elementów do izolowanych powierzchni należy zadbać o właściwe uszczelnienie. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tynków (spowodowanych np. wierceniem otworów w ścianach) Wykonawca jest zobowiązany je naprawić.

 20. W przypadku posadowienia jakichkolwiek elementów Stacji Bazowej na istniejących obiektach budowlanych Projektant jest zobowiązany sprawdzić czy elementy budynków lub budowli przeniosą obciążenia wywołane przez posadowione na nich elementów Stacji Bazowej.

 21. Całość instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. Należy spisać notatkę z Głównym Energetykiem obiektu, w której będą określone: punkt poboru mocy, lokalizacja licznika, i sposób wykonania: instalacji zasilającej, instalacji odgromowej, uziemienia technologicznego oraz zasad rozliczania za zużytą energię. Przed wykonaniem instalacji projekt musi być zaakceptowany przez Głównego Energetyka obiektu oraz Zamawiającego. Wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne dla sieci GSM-R powinny być opisane. W pomieszczeniu stacji bazowej należy umieścić schemat ideowy instalacji elektrycznej.

 22. Wykonawca uwzględni w projekcie kompletny zestaw konfiguracji antenowych niezbędnych do zapewnienia całościowego pokrycia radiowego przynależnego mu odcinka testowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami (złączami RF, kablami RF itp.).

 23. Na masztach/wieżach, prócz dwóch anten sektorowych dla Sieci GSM-R, powinna być możliwość instalacji zespołów antenowych dla dwóch radiolinii punkt-punkt.

 24. Opis każdej stacji bazowej powinien zawierać:

 1. wymiary stojaka BTS,

 2. maksymalna liczba TRX-ów/stojak, TRX-ów/komórkę, TRX-ów/antenę,

 3. kable, łącze, sprzęgacz itp. straty w dB,

 4. maksymalna liczba komórek/stojak,

 5. metoda backup-u BTS.

 1. Dla stacji BTS3 (Jackowo) przewidziano podłączenie do sieci teletransmisyjnej Zamawiającego za pomocą radiolinii pomiędzy stacjami bazowymi BTS2 (Nasielsk) a BTS3 (Jackowo). W lokalizacji Nasielsk Wykonawca zamontuje antenę i urządzenia radioliniowe w budynku administracyjnym przy stacji PKP Nasielsk..

 2. Dla stacji BTS4 (Świercze) przewidziano podłączenie do sieci teletransmisyjnej Zamawiającego za pomocą radiolinii pomiędzy stacjami bazowymi BTS3 (Jackowo) a BTS4 (Świercze). Urządzenia radioliniowe należy zamontować w przewidzianych dla BTS3 i BTS4 kontenerach telekomunikacyjnych i masztach radiowych dla tych lokalizacji.

 3. Dla stacji BTS5 (Gąsocin) przewidziano podłączenie do sieci teletransmisyjnej Zamawiającego za pomocą radiolinii pomiędzy stacjami bazowymi BTS4 (Świercze) a BTS5 (Gąsocin). Urządzenia radioliniowe należy zamontować w przewidzianych dla BTS4 i BTS5 kontenerach telekomunikacyjnych i masztach radiowych dla tych lokalizacji.

 4. Przewidywane radiolinie muszą zapewnić retransmisję sygnałów E1 ze stacji bazowych: Studzianki, Jackowo, Świercze i Gąsocin do systemu teletransmisji TK w Nasielsku a ze stacji bazowych: Bieńki, Gołotczyzna, Gąsocin i Czeruchy do systemu teletransmisji TK w Ciechanowie.
 1. Maszty antenowe, anteny


 1. W lokalizacjach (BTS2 ÷ BTS4) należy zastosować ok. 22-metrowe n.p.g. maszty/wieże.

 2. Projekt masztów/wież powinien być zgodny z normą wiatrową PN-77/B-02011 z przyjętym parciem wiatru 25 daN/m² (I strefa wiatrowa) oraz kategorią terenu A.

 3. W przypadku oceny przez Wykonawcę konieczności zastosowania masztów/wież w innej strefie wiatrowej niż podano powyżej, należy zastosować parcie wiatru wynikające dla odpowiedniej lokalizacji inwestycji, zgodnie z normą PN-77/B-02011.

 4. Maszty/wieże powinny być wyposażone w:

 1. iglicę odgromową,

 2. platformę konserwacyjną o szerokości ok. 70 cm od masztu, usytuowaną w górnej części masztu, umożliwiającą montaż i konserwację anten,

 3. główną drabinę dostępową do platformy konserwacyjnej wraz z systemem zabezpieczającym, realizowanym poprzez linki asekuracyjne, przed upadkiem z wysokości. Uwaga: Nie dopuszcza się stosowania szynodrabin oraz szczebli włazowych,

 4. wyjście na platformę konserwacyjną bezpośrednio z drabiny głównej,

 5. dodatkową drabinę nad platformą konserwacyjną, umożliwiającą dostęp do anten, zlokalizowaną po drugiej stronie drabiny głównej,

 6. pomosty spoczynkowe usytuowane ok. w połowie masztu oraz przy wyjściu na platformę konserwacyjną,

 7. drzwiczki rewizyjne nad platformą konserwacyjną,

 8. 2 uchwyty do zamontowania dwóch sektorowych anten GSM-R i 2 uchwyty do zamontowania dwóch anten radioliniowych,

 9. drzwi konserwacyjne u dołu masztu,

 10. osłonę anty-dostępową do drabiny głównej oraz osłonę anty-wspinaczkową

 1. Anteny GSM-R powinny być zamontowane na wysokości 20m.

 2. Maksymalne parametry anten:

   1. anteny sektorowej GSM-R: waga: 25kg, wymiary (L-W-H): 1300x600x150mm,

   2. anteny radioliniowe: waga: 60 kg, wymiary 1200x1200x750mm.

 1. Wszystkie maszty/wieże i inne elementy wsporcze zespołów antenowych muszą mieć bezwzględnie możliwość uziemienia w celu zapewniania ochrony odgromowej. W trakcie instalacji w/w elementy powinny być połączone z siecią ochrony odgromowej.

 2. Przy konstrukcji stalowej masztu/wieży wymaga się, aby wszystkie elementy stalowe konstrukcji podantenowych oraz drabinek kablowych w celu zabezpieczenia przed korozją były ocynkowane ogniowo. W przypadkach, gdy wystąpi jakiekolwiek uszkodzenie powłoki cynkowej, miejsca uszkodzeń należy pomalować farbą cynkową w sposób zapewniający właściwą ochronę przed korozją. Należy unikać bezpośredniego stykania się elementów wykonanych z różnych metali (np. nie ocynkowane śruby stalowe z elementami ocynkowanymi), aby zapobiec tworzeniu się ognisk korozji. Wszystkie ostre krawędzie muszą być gratowane i zabezpieczone przed korozją.   1. Kontener telekomunikacyjny


    1. Dla każdej stacji bazowej (BTS2, BTS3 i BTS4) kontener telekomunikacyjny powinien mieć maksymalne wymiary szer. zewn. 2560 mm, wys. wewn. 2750 mm, dł. zewn. 2560 mm.

    2. Kontener powinien być posadowiony na blokach fundamentowych prefabrykowanych.

    3. Kontener powinien posiadać kompletną dokumentację techniczną.

    4. Kontener powinien być wyposażony w kompletną instalację elektryczną wraz z tablicą przyłączeniową, szynę wyrównania potencjału oraz zintegrowaną instalację wentylacyjną i grzewczą zapewniającą stabilne warunki termiczne.

    5. Kontener powinien mieć drzwi antywłamaniowe z zamkiem antypanic.

    6. Kontener powinien być wyposażony w przepust dla kabli antenowych, przepusty dla kabla energetycznego i teletechnicznego.

    7. Tablica przyłączeniowa w kontenerze powinna zawierać zabezpieczenie przepięciowe, pola przyłączeniowe dla zasilania świateł przeszkodowych i odbiorów technologicznych.

    8. Wytrzymałość podłogi 2000 kg/m2.

    9. Dach powinien być zabezpieczony przed upadkiem lodu oraz powinien posiadać powłokę odbijającą światło.

    10. Kontener technologiczny nie może być źródłem uciążliwości akustycznej, hałasu o mierzalnych wartościach, a także emisji pola elektromagnetycznego.

Na etapie prac uzgodnieniowo - projektowych może wyniknąć konieczność zmian w stosunku do parametrów elementów systemu zawartych w niniejszym opracowaniu. Zmiany te mogą być uwzględnione po zaakceptowaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego.


   1. Podsystem teletransmisyjny (backhaul)


 1. W projekcie technicznym powinny zostać określone:

  1. lokalizacje urządzeń teletransmisyjnych zapewniających dołączenie wszystkich elementów budowanej infrastruktury GSM-R do sieci telekomunikacyjnej Zamawiającego;

  2. sposób połączenia zaproponowanych urządzeń teletransmisyjnych;

  3. sposób dołączenia systemu teletransmisyjnego do centrali MSC1 i MSC2;

  4. rodzaj zaproponowanej protekcji w sieci teletransmisyjnej i w urządzeniach.

 1. W projekcie technicznym należy określić wszystkie łącza (BSC-BTS, BTS-BTS, inne) wraz z niezbędną przepływnością, które ma zrealizować Zamawiający na potrzeby sieci GSM-R/Pilotaż.

 1. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymogi zawarte w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 8 sierpnia 2005 roku „w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei”.

 2. Urządzenia SDH wykonane w postaci bloków, paneli, kart powinny być dostosowane do stojaków 19” lub innych zgodnych z wymaganiami standardu ETSI 300 119. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń w wersji desktop.

 3. Rozwiązanie mechaniczne urządzeń SDH powinno odpowiadać właściwościom elektromagnetycznym zgodnie ze standardem ETS 300 386-1.

 4. Konstrukcja urządzeń powinna być tak wykonana, aby uniemożliwiać niewłaściwe umieszczenie w stojakach wymiennych modułów, zespołów, kart. Przypadkowe umieszczenie zespołu (karty) w miejscu dla niego nieprzeznaczonym nie powinno spowodować uszkodzenia zarówno tego zespołu jak i innych zespołów urządzenia.

 5. Należy podać wymiary wszystkich typów światłowodowych elementów teletransmisyjnych (wysokość x szerokość x głębokość).

 6. Urządzenia teletransmisyjne światłowodowe powinny być zasilane ze bezprzerwowego źródła prądu stałego o napięciu znamionowym 48 V z uziemionym biegunem dodatnim. Powinny one pracować poprawnie przy zmianach napięcia zasilania w zakresie co najmniej ±10% w stosunku do wartości nominalnej. Urządzenia powinny spełniać wymagania określone w zaleceniu ETS 300 132-2.

 7. Należy podać pobór mocy w normalnej konfiguracji dla wszystkich urządzeń teletransmisyjnych.

 8. Urządzenia SDH powinny być wyposażone w optyczny interfejs liniowy STM-1 o parametrach zgodnych z zaleceniami ITU-T G.957.

 9. Urządzenia SDH STM-1 powinny zapewniać możliwość wyposażenia ich w następujące rodzaje styków optycznych: S-1.1, L-1.1, L-1.2.

 10. Należy podać możliwą liczbę interfejsów liniowych, w jakie mogą być wyposażone elementy sieciowe SDH. Należy także podać wszystkie parametry interfejsów liniowych takich jak: poziom sygnału na wyjściu, czułość na odbiorze itp.

 11. Oferowane urządzenia SDH powinny współpracować z systemami PDH o następujących przepływnościach binarnych:

 1. 2048 ± 50ppm, kod liniowy HDB3,

 2. 34368 ± 20ppm, kod liniowy HDB3.

 1. Parametry fizyczne i elektryczne dla sygnałów składowych powinny być zgodne z zaleceniem ITU-T G.703 z następującymi opcjami:

 1. styk 2048 kbit/s zgodny z G.703 rozdz. 6 i ETS 300 166, we/wy symetryczne 120 Ohm,

 2. styk 34368 kbit/s zgodny z G.703 rozdz. 8 i ETS 300 166

 3. styk synchronizacyjny 2048 kHz zgodny z G.703

 1. Należy wyspecyfikować dostępne w oferowanych urządzeniach SDH interfejsy sieciowe i interfejsy dopływowe.

 2. Dostarczony system powinien umożliwiać transport Ethernet 10/100 (ISA Eth 10/100) z adaptacją szybkości. Należy określić maksymalną ilość dostępnych kontenerów i ilość dostępnych interfejsów Eth w kontenerze.

 3. Należy podać możliwości Infrastruktury w zakresie konfiguracji (maksymalne ilości interfejsów każdego typu i możliwe ich kombinacje).

 4. Niezawodność urządzeń teletransmisyjnych SDH ma wpływ na ogólne wymagania w zakresie poziomu dostępności systemu GSM-R. Wymaga się, aby dostępność systemu teletransmisyjnego dla systemu GSM-R była nie gorsza niż 99,99%.

 5. W celu osiągnięcia poziomu 99,99% dostępności należy przyjąć, że:

 1. urządzenia teletransmisyjne, do których dołączone są BTS powinny pracować w pierścieniu,

 2. poziom sygnału radiowego na odcinku testowym powinien być taki, aby użytkownik sieci GSM-R/Pilotaż w każdym miejscu znajdował się w obszarze działania co najmniej dwóch stacji BTS.

 1. Należy przedstawić następujące informacje na temat poziomu dostępności urządzeń teletransmisyjnych:

  1. wartości MTBF dla wszystkich modułów wszystkich elementów sieciowych,

  2. wartości MTBF dla wszystkich elementów sieci obsługujących połączenie dostęp – linia.

 1. Należy określić globalny czas międzyawaryjny MTBF uwzględniający wszystkie zespoły (karty) dostarczonych urządzeń.

 2. Oferowany sprzęt teletransmisyjny SDH powinien posiadać mechanizmy protekcji na poziomie sprzętowym. Należy zapewnić protekcję zasadniczych modułów urządzenia na poziomie sprzętowym określając zastosowane typy tej protekcji w oferowanych urządzeniach.

 3. Urządzenia teletransmisyjne SDH powinny zapewnić realizację mechanizmu protekcji odcinków zwielokratniających w sieci SDH zgodnie z opisem podanym w zaleceniu ITU-T G.841.

 4. Urządzenia teletransmisyjne SDH powinny zapewnić realizację mechanizmu protekcji Sub Network Connection Protection (SNC-P) zgodnie z opisem podanym w zaleceniu ITU-T G.841 dla wszystkich poziomów VC.

 5. Urządzenia teletransmisyjne SDH powinny zapewnić realizację mechanizmu protekcji Multiplex Section Shared Protection Ring (MS SPRING) zgodnie z opisem podanym w zaleceniu ITU-T G.841.

 6. Urządzenia teletransmisyjne SDH powinny zapewnić realizację mechanizmu protekcji dedykowanego pierścienia odcinków zwielokratniających (Multiplex Section Dedicated Ring) w sieci SDH.

 7. Należy podać czas przełączania na rozwiązanie zapewniające protekcję dla poszczególnych oferowanych mechanizmów protekcji.

 8. Zarządzanie urządzeniami SDH zastosowanymi w oferowanej sieci teletransmisyjnej powinno być realizowane przez istniejący system nadzoru i zarządzania siecią teletransmisyjną Zamawiającego oparty na dwóch aplikacjach: 1353NM i 1354RM firmy Alcatel-Lucent

 9. W sieci teletransmisyjnej powinna być możliwa realizacja następujących funkcji zarządzania:

 1. zarządzanie błędami,

 2. zarządzanie konfiguracją,

 3. zarządzanie jakością transmisji,

 4. zarządzanie bezpieczeństwem.

 1. Oferowane urządzenia SDH powinny dysponować stykami:

 1. dostępu lokalnego F, umożliwiającego dołączenie lokalnego terminala sterującego (Craft Terminal),

 2. systemu operacyjnego Q zapewniającego połączenie fizyczne i logiczne elementów sieci SDH z systemem zarządzania,

 3. wyprowadzania alarmów optycznych i akustycznych stacji.

 1. Wskazane jest przekazywanie wszystkich informacji dotyczącej tej sieci do systemu nadzoru centralnego nad siecią WDM / SDH Zamawiającego tak, aby sieć ta była widoczna przez ten system.

 2. Radiolinia objęta ofertą powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

 1. pasmo pracy 32GHz w zakresie strojenia obsługującym przynajmniej: 32319-32571MHz dla kanałów dolnych oraz 33131-33383MHz dla kanałów górnych (duplex 812MHz),

 2. anteny 0,6m typu offsetowego zintegrowane z ODU,

 3. całkowita przepływność radiolinii nie mniejsza niż 100Mbit/s full duplex,

 4. konstrukcja typu „Split Mount” (IDU połączone kablem IF z ODU),

 5. moduły IDU wyposażone w następującą kombinację interfejsów: 32xE-1 (symetryczne 120 Ω) oraz 3xFast Ethernet (100BaseT),

 6. porty do zarządzania wbudowane w IDU: 10/100BaseT oraz USB,

 7. obsługiwane schematy modulacji: 4, 16, 32-dwu wartościowe przełączanie ręcznie,

 8. alokacja kanału: 3,5; 7; 14; 28 MHz przełączana programowo,

 9. każde dostarczone przęsło musi być zrealizowane w konfiguracji z protekcją 1+1 Hot Standby w układzie Space Divercity

 10. radiolinie muszą zostać zintegrowane i w pełni zarządzane przez wykorzystywane przez Zamawiającego oprogramowanie do zarządzania wydzielonymi podsieciami: Subnetwork Craft Terminal (SCT) firmy SIAE,

 11. radiolinie muszą zostać zintegrowane i monitorowane przez wdrażane przez Zamawiającego oprogramowanie do zarządzania siecią NMS5Lx firmy SIAE.

 1. Zamawiający posiada umowę ramową z konsorcjum firm Media Com S.A.
  i Serwistel Sp. z o.o na dzierżawę zestawów urządzeń radiowych spełniających powyższe wymagania.

 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna