Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2012 Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Sprawozdanie z działalności Forum za 2011 rokPobieranie 11.14 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.14 Kb.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2012

Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

Sprawozdanie z działalności Forum za 2011 rok
1. Informacje ogólne:

W 2011 roku Forum reaktywowało swoją działalność w kadencji samorządowej 2010-2014 na spotkaniu 23 marca. Akces do Forum zgłosiło 27 przewodniczących rad.

Zarząd Forum w nowej kadencji samorządowej został wybrany na tym spotkaniu:

Przewodniczący Zarządu:

Marek Palka – Przewodniczący Rady Miasta Świętochłowice

Wiceprzewodniczący:

Marek Profaska – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Tadeusz Twardoch – Przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice
Członkowie Zarządu:
Adam Rozlach – Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego
Jarosław Rydzek – Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego
Mirosław Wardas – Przewodniczący Rady Gminy Chybie.

Zgodnie ze statutem Zarząd jest organem koordynującym prace Forum oraz reprezentuje Forum na zewnątrz, współpracuje z koordynatorem Forum reprezentującym Ośrodek i składa raz w roku sprawozdanie z działalności Forum na Zebraniu Ogólnym.


Koordynatorem Forum jest Ewa Pytasz, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki. Obsługę księgową Forum sprawuje Teresa Kusak, gł. księgowa Ośrodka.

2. Działalność Forum w 2011 r.:
Podstawową formą działalności Forum były w 2011 r. spotkania konsultacyjne i sesje merytoryczne. Służyły one rozwiązywaniu problemów związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego, kwestiami oświadczeń majątkowych radnych, zmianom w organizacji opieki zdrowotnej w związku z ustawą o działalności leczniczej oraz obowiązkom samorządu w zakresie gospodarki odpadami. W 2011 roku Forum zebrało się 4-krotnie. Zrealizowano łącznie 7 dni obrad Forum (3 spotkania 2-dniowe oraz 1 spotkanie 1-dniowe).
Spotkanie nr 1. Odbywało się w Katowicach 23 marca 2011 roku. Było to zebranie ogólne Forum reaktywujące działalność Forum w nowej kadencji samorządu. Deklaracje do Forum w nowej kadencji złożyło 27 przewodniczących. Na spotkaniu było obecnych 21 osób. Wybrano Zarząd Forum na nową kadencję – przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących i 3 członków Zarządu. Podjęto 4 uchwały: o zmianie Statutu w paragrafie dotyczącym liczebności Zarządu, o wyborze Zarządu Forum, o wyborze Przewodniczącego Forum i o wysokości składki członkowskiej. W części merytorycznej moderatorem spotkania był Krzysztof Nowak, a tematyka dotyczyła problematyki funkcjonowania rady w świetle ustaw o samorządzie terytorialnym.
Spotkanie nr 2. Odbyło się w Wiśle w ORW „Geovita” w dniach 3-4 czerwca 2011 r. i było poświęcone oświadczeniom majątkowym w jst jako narzędziu przeciwdziałania korupcji. Moderatorem spotkania był ponownie Krzysztof Nowak. Obecnych było 13 członków Forum. W dniu 3 czerwca członkowie Forum podjęli uchwałę wspierającą starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Spotkanie nr 3. Odbyło się w dniach 23-24 września 2011 r. w Hotelu „Wilga” w Mierzęcicach. Dzięki aktywnemu wsparciu Przewodniczącego Rady Gminy w Mierzęcicach – Pana Tadeusza Twardocha - Członkowie Forum mieli wyjątkową okazję zwiedzenia „od kuchni” Portu Lotniczego w Pyrzowicach. W części merytorycznej Marek Wójcik moderował spotkanie na temat obowiązków samorządu w związku ze zmianami w organizacji opieki zdrowotnej w ustawie o działalności leczniczej. Członkowie Forum rozmawiali także o różnych metodach promocji działalności Forum – podjęto decyzję o stworzeniu logo Forum. Obecnych było 15 członków Forum.
Spotkanie nr 4. Odbyło się 4-5 listopada 2011 r. w „Centrum Jura” w Ogrodzieńcu. Pierwszego dnia członkowie Forum zwiedzali ruiny Zamku oraz Gród Birów, a przewodnikiem był Burmistrz Ogrodzieńca – Pan Andrzej Mikulski. Podczas obrad Forum członkowie dokonali wyboru logo Forum, zgłaszając drobne uwagi do jego kształtu oraz uznali, że Forum powinno zaistnieć na III Europejskim Kongresie Gospodarczym, który będzie organizowany w maju 2012 roku w Katowicach. Uzgodniono, że Forum wraz z Fundacją przygotują jeden z paneli dyskusyjnych na Kongres. Do kontaktów z organizatorami Kongresu upoważniono Zarząd Forum i koordynatora Forum. W drugim dniu spotkania Bolesław Maksymowicz moderował spotkanie Forum poświęcone obowiązkom i uprawnieniom władzy uchwałodawczej po zmianie przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami. Obecnych było 18 członków Forum.
Zarząd Forum:

Marek Palka – przewodniczący Zarządu Forum…………………………………………..

Marek Profaska – wiceprzewodniczący Zarządu Forum…………………………………..

Adam Rozlach – członek Zarządu Forum…………………………………………………

Jarosław Rydzek – członek Zarządu Forum……………………………………………….

Tadeusz Twardoch – wiceprzewodniczący Zarządu Forum………………………………Mirosław Wardas – członek Zarządu Forum………………………………………………

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna