Załącznik nr 1 do uchwały Nr 334/xxii/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2004 rPobieranie 499.02 Kb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar499.02 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Rybnika na lata 2004-2006

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 334/XXII/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 czerwca 2004 r.Plan Rozwoju Lokalnego


Miasta Rybnika

na lata 2004-2006

Rybnik, czerwiec 2004 rokSPIS TREŚCI

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.................................................. 3

II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym działaniem Planu Rozwoju Lokalnego.................................................................................................................... 3

1. Położenie i relacje zewnętrzne z sąsiednimi terenami (ośrodkami)................... 3


  1. 2. Ład przestrzenny............................................................................................... 3

  2. 3. Środowisko i jego ochrona................................................................................. 8

4. Społeczność lokalna.......................................................................................... 11

5. Gospodarka....................................................................................................... 22

III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze............................... 24

IV. Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2006..................................................................................... 25

V. Rangowanie projektów........................................................................................... 28

VI. System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Rybnika..................... 34

VII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.................................. 39Tabela nr 1 – Zestawienie projektów planowanych do realizacji w latach 2004- 2006 41


Tabela nr 2 - Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2006.... 52

Tabela nr 3 - Zestawienie projektów do realizacji w latach 2007- 2013...................... 56I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego określa przedsięwzięcia realizowane przy współfinansowaniu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na terenie Miasta Rybnika. Plan zawiera szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 oraz koncepcję zadań przewidzianych do realizacji przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym działaniem Planu Rozwoju Lokalnego.


  1. Położenie i relacje zewnętrzne z sąsiednimi terenami (ośrodkami)

Rybnik jest regionalnym ośrodkiem obsługującym środkowo-zachodnią część Województwa Śląskiego, położonego na osi powiązań z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym oraz Karwińsko-Ostrawskim Okręgiem Przemysłowym. Miasto jest węzłowym ośrodkiem aglomeracji rybnickiej oraz stolicą powiatu rybnickiego. Z Rybnikiem jako centralnym ośrodkiem regionalnym wspomagającym aglomerację górnośląską sąsiaduje 7 miast (Żory, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski, Racibórz, Radlin, Rydułtowy, Pszów), 16 gmin (Świerklany, Marklowice, Mszana, Godów, Gorzyce, Lubomia, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Nędza, Rudnik, Pietrowice Wielkie, Krzanowice, Krzyżanowice, Plichowice) oraz 2 gminy miejsko-wiejskie (Czerwionka-Leszczyny, Kuźnia Raciborska).


Miasto leży w centralnej strefie aglomeracji rybnickiej, przez którą realizowany jest bardzo duży ruch tranzytowy. Przez miasto przebiega droga krajowa Gliwice-Rybnik-Wodzisław Śląski-granica państwa oraz droga wojewódzka Opole-Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna. Rybnik leży w odległości 52 km od Katowic – stolicy Województwa Śląskiego, 111 km dzieli miasto od Krakowa oraz 24 km od przejścia granicznego z Republiką Czeską w Chałupkach. Miasto Rybnik znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy autostrad A-1 i A-4.


  1. Ład przestrzenny

    1. Główne strefy funkcjonalne

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika powstał w 1993 r. Zatwierdzony został uchwałą Rady Miasta Rybnika Nr 276/XXXV/93 z dnia 5 maja 1993 r.


w czasie ponad 10 lat obowiązywania plan miejscowy zmieniany był cztery razy.

Obecnie, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu tworzony jest nowy dokument. Zapisy opracowywanego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wynikają


z zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika.
Studium opracowane zostało w marcu 2000 r. Rada Miasta Rybnika zatwierdziła zapisy Studium uchwałą nr 818/XL/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.
W powyższym dokumencie określone zostały cele rozwoju przestrzennego miasta oraz strategia ich realizacji. Za cele strategiczne rozwoju przestrzennego miasta przyjęto:

C1 Rozwój funkcji metropolitarnych w centrum miasta,

C2 Kształtowanie funkcji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym na bazie Zalewu Rybnickiego i parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

C3 Przebudowa układu komunikacji kołowej miasta poprzez budowę ciągów obwodnicowych i ich dogodne powiązanie z planowaną autostradą A1 oraz rozwój nowych form komunikacji zbiorowej.

C4 Rozwój infrastruktury osadniczej miasta poprzez wypełnienie dotychczasowego układu
z zachowaniem odrębności przestrzennej poszczególnych dzielnic i tworzeniem atrakcyjnych przestrzeni publicznych w ich centralnych rejonach.

C5 Tworzenie systemu ekologicznego i poprawa stanu środowiska miasta.

C6 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy poza sektorem górniczym.

C7 Restrukturyzacja obiektów i terenów pogórniczych z zachowaniem ich wartości kulturowych oraz rekultywacja i kształtowanie nowych funkcji obszarów zdegradowanych działalnością górnictwa.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczyło następujące kierunki zagospodarowania:K1 przygotowanie w centrum miasta powiązanych ze sobą terenów dla lokalizacji programu usług związanych z obsługą miasta i subregionu oraz przygotowanie w tym obszarze terenów dla rozwoju i obsługi komunikacji,

K2 utworzenie terenów dla nowych działalności związanych z wykorzystaniem Zalewu Rybnickiego dla kształtowania na jego obrzeżach usług rekreacyjno-wypoczynkowych
o znaczeniu ponadlokalnym,

K3 utworzenie wielofunkcyjnych obszarów dla rozwoju zorganizowanych form budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa komunalnego.

K4 przygotowanie obszarów dla rozwoju zorganizowanych form budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa komunalnego,

K5 kształtowanie systemu ośrodków usługowych tworzących główne przestrzenie publiczne dzielnic,

K6 kształtowanie systemu zieleni miejskiej i terenów sportowo-rekreacyjnych.
W studium określone zostały kluczowe obszary rozwoju miasta. Na obszarach tych powinny koncentrować się działania samorządu zmierzające do rozwiązywania problemów
i wykorzystywania szans i sposobności. Zakwalifikowanie terenów do obszarów kluczowych wynika ze szczególnej roli jaką pełnić mają te obszary w najbliższym czasie i w przyszłości oraz ich predyspozycji do pełnienia określonych funkcji. Wyróżniono siedem obszarów kluczowych rozwoju miasta.

OK1 Obszar rozwoju centrum miasta – obszar o powierzchni 214 ha z dużym udziałem gruntów i obiektów własności komunalnej; obszar stanowiący historyczne, geometryczne
i faktyczne centrum miasta, wymagający realizacji i przekształceń systemu komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej oraz systemu zieleni miejskiej; obszar spodziewanych przekształceń funkcjonalnych polegających na wyprowadzeniu funkcji o uciążliwym oddziaływaniu na otoczenie.
OK2 Obszar rozwoju funkcji rekreacyjnych i innych związanych z Zalewem Rybnickim – obszar o powierzchni 1170 ha w zdecydowanej większości zajmują wody Zalewu Rybnickiego i jego zalewów bocznych Gzel i Pniowiec; podstawowym warunkiem rozwoju terenów jest konieczność zdecydowanej poprawy czystości wód stojących i płynących; obszar wymagający ustanowienia szczególnych przepisów lokalnych dotyczących zasad zagospodarowania przestrzennego terenów oraz wyposażenia ich w infrastrukturę techniczną.
OK3 Obszar restrukturyzacji i rekultywacji terenów pogórniczych – obszar o powierzchni 477 ha w zdecydowanej większości własność Skarbu Państwa i komunalna, obejmuje również część terenów Gminy Świerklany powiązanych problemowo z terenami zdegradowanymi zwałowaniem kamienia dołowego w dzielnicy Chwałowice miasta Rybnika; obszar poza terenami zdegradowanymi działalnością górnictwa obejmuje również tereny powierzchni głównej kopalni „Chwałowice – Ruch Rymer” oraz przebudowywane stożki kamienia przy tej kopalni. Szansą dla tego obszaru jest utworzenie nowych jakości przestrzeni miejskiej poprzez zagospodarowanie terenów funkcjami usługowymi, produkcyjnymi oraz przywracanie ich użytkowania bioklimatycznego.
OK4 Obszar rozwoju usług komercyjnych przy ulicach Prostej i Żorskiej – obszar
o powierzchni 49 ha, na którym w ostatnim 5-leciu nastąpił znaczny rozwój usług komercyjnych; obszar ten posiada znaczenie ponadlokalne, oddziałuje również na inne jednostki miejskie i gminne aglomeracji rybnickiej; na obszarze tym istnieje możliwość ukształtowania atrakcyjnej, dobrze zorganizowanej dzielnicy usługowej.
OK5 Obszar przebiegu południowej obwodnicy miasta wraz z terenami wskazanymi dla działalności usługowych – obszar około 164 ha terenów jakie zajmowała będzie południowa drogowa obwodnica miasta wraz z terenami bezkolizyjnych węzłów skrzyżowań z układem lokalnym oraz terenami na obrzeżach obwodnicy wyznaczonymi dla lokalizacji usług i innych działalności gospodarczych
OK6 Obszar rozwoju funkcji mieszkaniowej miasta wraz z zespołem szpitala wojewódzkiego w dzielnicy Orzepowice – obszar o powierzchni 155 ha (wraz z terenami szpitala wojewódzkiego), obszar atrakcyjny dla rozwoju funkcji mieszkaniowej zarówno pod względem ukształtowania terenów jak i bliskości terenów rekreacyjnych i dostępności sieci infrastruktury technicznej; potencjalna lokalizacja około 2100 mieszkań w zabudowie mieszkaniowej zorganizowanej.
OK7 Obszar rozwoju funkcji mieszkaniowej miast wraz z zespołem szpitala wojewódzkiego
w dzielnicy Orzepowice – obszar o powierzchni 249 ha stanowiący miejsce największych
w mieście możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej i kształtowania nowych działalności gospodarczych, na obszarze tym istnieje potencjalna możliwość realizacji około 3500 mieszkań (w tym około 3000 mieszkań w zabudowie zorganizowanej) oraz około 1000 nowych miejsc pracy w wielofunkcyjnej strefie aktywności gospodarczej w rejonie ulic Pod Lasem i Gruntowej.

2.2. Infrastruktura techniczna komunikacji lokalnej


W obrębie Miasta Rybnika leży w sumie 434 km dróg, z czego 51 km dróg krajowych
i wojewódzkich.

Drogi publiczne w kilometrach wg stanu na 31.12.2003 r.
Ogółem


W tym o nawierzchni twardej

Drogi gminne

286,3

249,7

Drogi powiatowe

96,3

92

Drogi wojewódzkie

33,9

33,9

Drogi krajowe

17,4

17,4


Pobieranie 499.02 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna