Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawyPobieranie 1.89 Mb.
Strona1/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”


Załącznik nr 1

do uchwały nr LVIII/1749/2009

Rady m.st. Warszawy

z dnia 9 lipca 2009 r.

STRATEGIA

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY

do 2015 roku i na lata kolejne
W TYM:
ZRÓWNOWAŻONY PLAN ROZWOJU

TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWY


Warszawa, kwiecień 2009

Spis treści:

1 WSTĘP 8

2 DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 11

2.1 Ludność i powierzchnia 11

2.2 Zagospodarowanie przestrzenne miasta 11

2.3 Gospodarka 15

2.3.1 Poziom rozwoju i struktura gospodarki miasta 15

2.3.2 Znaczenie gospodarki miasta w skali regionu i kraju 19

2.3.3 Wyposażenie miasta w kapitał ludzki i fizyczny 20

2.3.4 Perspektywy rozwoju miasta 23

2.4 Sfera społeczna 25

2.4.1 Ludność i struktura demograficzna 25

2.4.2 Jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców miasta 27

2.4.3 Problemy społeczne miasta 29

2.4.4 Perspektywy rozwoju społecznego miasta 31

2.5 Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 31

2.6 Charakterystyka stanu istniejącego systemu transportowego 36

2.6.1 Warszawa jako węzeł transportowy 36

linię kolejową E75 Trakiszki - Białystok - Warszawa objętą umową AGC i zgłoszoną do umowy AGTC, 36

szlak drogowy E30 Berlin - Warszawa - Mińsk (proj. autostradę A-2) 36

linię kolejową E-20 Berlin - Kunowice - Warszawa - Terespol objętą umowami AGC i AGTC, z obwodnicą towarową CE20 Łowicz – Skierniewice – Łuków objętą umową AGTC), 36

szlak drogowy E77 z Gdańska do Warszawy i szlak E67 z Warszawy do Katowic (proj. autostradę A-1), fragment drogi krajowej Nr 7 i 8, 36

linię kolejową E65. 36

fragment proj. autostrady A-1 i drogi nr 10 oraz drogę nr 17, 37

linię kolejową E28. 37

Warszawski węzeł drogowy 37

Warszawski Węzeł Kolejowy 37

Warszawski węzeł lotniczy 38

Transport autobusowy dalekobieżny 39

2.6.2 Powiązania regionalne 39

2.6.3 Motoryzacja 41

2.6.4 Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych 42

2.6.5 Wielkość ruchu dojazdowego i generowanego w Warszawie 43

2.6.6 System drogowo – uliczny 55

2.6.7 System transportu zbiorowego 58

2.6.8 System rowerowy 68

2.6.9 System transportu towarów 69

2.6.10 Ruch pieszy 72

2.6.11 Parkowanie 73

2.6.12 Organizacja i zarządzanie ruchem 75

2.6.13 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 81

2.6.14 Nakłady finansowe na transport 84

2.6.15 Silne i słabe strony systemu transportowego 92

2.6.16 Szanse i zagrożenia dla rozwoju systemu transportowego 94

3 POLITYKA TRANSPORTOWA WARSZAWY 97

3.1 Potrzeba sformułowania polityki transportowej 97

3.1.1 Historia planowania przestrzennego i komunikacyjnego w Warszawie 97

3.2 Warianty polityki transportowej dla m.st. Warszawy 102

3.3 Doświadczenia zagraniczne 103

3.4 Polityka transportowa m.st. Warszawy 104

3.4.1 Cel generalny 104

3.4.2 Cele główne i szczegółowe 105

3.5 Środki realizacji polityki transportowej 114

3.6 Zasady realizacji polityki transportowej 119

3.7 Wnioski dotyczące kierunków polityki przestrzennej 122

4 PLAN ROZWOJU TRANSPORTU WARSZAWY 124

4.1 Wstęp 124

4.2 Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy 124

4.2.1 Wstęp 124

4.2.2 Zadania Strategii dotyczące rozwoju systemu transportu publicznego 125

4.3 System transportu drogowego 136

4.3.1 Wstęp 136

4.3.2 Planowany rozwój układu dróg krajowych w rejonie Warszawy 138

4.3.3 Zadania Strategii dotyczące rozwoju systemu drogowego Warszawy 141

4.4 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 151

4.5 Transport rowerowy 155

4.5.1 Wstęp 155

4.5.2 Zasady rozwoju systemu 155

4.5.3 Zadania w strategii rozwoju systemu rowerowego 156

4.6 Podsumowanie 158

4.6.1 Priorytety 158

4.6.2 Koszty i korzyści społeczne 159

4.6.3 Oddziaływanie na środowisko 161

5 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZASADY PROMOCJI STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY 162

6 WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII 166Spis tabel:

Tabl. 1. Liczba pojazdów zarejestrowanych w Warszawie (1995-2005) 41

Tabl. 2. Liczba pasażerów transportu zbiorowego przekraczających kordon obszaru Centrum Warszawy w ciągu doby dnia powszedniego. 44

Tabl. 3. Liczba podróży na kordonie obszaru Centrum – w godzinach szczytu, w ciągu doby dnia powszedniego. 44

Tabl. 4. Liczby pasażerów w komunikacji indywidualnej na kordonie obszaru Centrum w godzinach szczytów komunikacyjnych 44

Tabl. 5. Liczba podróży na mostach przez Wisłę - godzina szczytu komunikacyjnego w dniu powszednim 45

Tabl. 6. Rozkład godzinowy natężenia ruchu na mostach w Warszawie 46

Tabl. 7. Liczba pasażerów w komunikacji zbiorowej na mostach w Warszawie - godzina szczytu porannego (7.00-8.00), dzień powszedni. 47

Tabl. 8. Podział zadań przewozowych na mostach w Warszawie - godzina szczytu porannego (7.00-8.00), dzień powszedni. 47

Tabl. 9. Wielkości i struktura przewozów pasażerów w transporcie zbiorowym na kordonie centrum Warszawy – źródło; WBR 2005. 48

Tabl. 10. Liczba podróży na granicy Warszawy - godziny szczytu komunikacyjnego w dniu powszednim 49

Tabl. 11. Wielkości i struktura przewozów pasażerskich w komunikacji autobusowej na granicy Warszawy. 49

Tabl. 12. Charakterystyka przewozów w kolejach podmiejskich na kordonie Warszawy. 51

Tabl. 13. Charakterystyka przewozów w pociągach WKD na kordonie Warszawy. 51

Tabl. 14. Struktura motywacji podróży w dniu powszednim. 52

Tabl. 15. Struktura motywacji podróży w dniu wolnym od pracy (sobota). 53

Tabl. 16. Rozkład czasowy podróży w poszczególnych motywacjach – dzień powszedni. 54

Tabl. 17. Średnie czasy podróży w Warszawie wg motywacji. 55

Tabl. 18. Natężenia ruchu na mostach w Warszawie [poj/doba]. 56

Tabl. 19. Wydzielone pasy autobusowe w Warszawie (dane ZDM/ZTM). 79

Tabl. 20. Struktura procentowa wydatków na system transportowy Warszawy w roku 2007 85

Tabl. 21. Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu m.st. Warszawy 85

Tabl. 22. Struktura nakładów na miejskie zadania inwestycyjne w Warszawie w 2007r. 86

Tabl. 23. Zestawienie zadań inwestycyjnych przeznaczonych na transport i łączność w Warszawie w 2007 r. 87

Tabl. 24. Zestawienie środków finansowych wydatkowanych przez spółki miejskie na funkcjonowanie systemu transportowego w roku 2007* 92

Tabl. 25. Środki realizacji polityki transportowej 114

Tabl. 26. Środki realizacji polityki transportowej w Strefie I. 120

Tabl. 27. Środki realizacji polityki transportowej w Strefach II i III. 121

Tabl. 28. Zestawienie stref i ich podstawowa charakterystyka. 147

Tabl. 29. Wskaźniki parkingowe 149


Spis rysunków:

Rys. 1. Liczba ponadnarodowych firm planujących rozwój w wybranych miastach Europy (dane w %, lata 2005 – 2010). 24

Rys. 2. Gęstość zaludnienia w Warszawie z wyszczególnieniem dzielnic – stan istniejący. Źródło: Na podstawie danych demograficznych BNAM [l. mieszkańców/km2]. 26

Rys. 3. Sieć linii kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego. 64

Rys. 4. Przebieg linii WKD (Źródło: http://www.wkd.com.pl) 65

Rys. 5. Schemat linii obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie. 67

Rys. 6. System ścieżek rowerowych (źródło SUIKZP m st. Warszawy) 68

Rys. 7. Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych 71

Rys. 8. Granice strefy płatnego parkowania w Warszawie (źródło ZDM) 73

Zespół sporządzający „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”:

Zespół ekspertów zewnętrznych:

Andrzej Brzeziński

Magdalena Rezwow-Mosakowska

Marek Roszkowski

Wojciech Suchorzewski
Zespół ekspertów z Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu M.st. Warszawy

Maria Przytulska

Włodzimierz Rybarczyk

Monika Rybczyńska-Ejchorszt


Mieczysław Reksnis – koordynacja prac ze strony Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu M.st. Warszawy

Autorzy korzystali z materiałów przesłanych lub opracowanych przez:

  • Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu M.st. Warszawy,

  • Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu M.st. Warszawy,

(dawne: Biuro Naczelnego Architekta Miasta Urzędu M.st. Warszawy),

  • Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju,

  • Zarząd Dróg Miejskich,

  • Zarządu Transportu Miejskiego,

  • Metro Warszawskie sp. z o.o.,

  • Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.,

  • SKM sp. z o.o.

Pobieranie 1.89 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna