Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawyPobieranie 1.89 Mb.
Strona12/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

2.6.7System transportu zbiorowego


Zasady funkcjonowania transportu zbiorowego

W świetle ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy miejski transport zbiorowy jest przedsięwzięciem publicznym o charakterze infrastrukturalnym mającym znaczenie dla całego miasta. Rada m.st. Warszawy zajmuje się ustalaniem polityki transportowej oraz polityki taryfowej, poprzez ustalenie cen za usługi przewozowe oraz nadawanie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Finansowanie komunikacji miejskiej odbywa się z budżetu miasta zatwierdzanego przez Radę Miasta.

Za realizację polityki transportowej, ustalanie obowiązujących taryf za usługi przewozowe oraz realizację polityki finansowej z budżetu miasta odpowiada Prezydent Warszawy.

Obecnie organizacja transportu zbiorowego w Warszawie oparta jest na podziale kompetencji polegającej na oddzieleniu nadzoru od realizacji usług. Transportem miejskim na obszarze Warszawy zarządza Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) powołany Uchwałą Rady m.st. Warszawy. Przedmiotem działania ZTM jest programowanie, organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie przewozów pasażerskich realizowanych środkami transportu zbiorowego na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie potrzeb miejskiego transportu zbiorowego. Zasięg działania ZTM przekracza granicę administracyjną miasta Warszawy w zakresie komunikacji autobusowej i kolejowej (przewozy świadczone przez SKM Sp. z o.o).

Linie podmiejskie autobusowe działające pod nadzorem ZTM, obejmują swoim zasięgiem szereg gmin podwarszawskich. Z gminami tymi ZTM posiada umowy w sprawie obsługi komunikacyjnej. Określają one układ tras i przystanków oraz rozkłady jazdy linii podmiejskich, jak również określają poziom dofinansowania tych linii przez gminy podmiejskie. Podobne porozumienia dotyczą obsługi kolejowej z wykorzystaniem SKM Sp. z o.o..

Na obszarze Warszawy i aglomeracji warszawskiej działają następujący przewoźnicy: 1. Przewoźnicy realizujący usługi przewozowe zlecone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w tym:

 • Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. (MZA),

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. (TW),

 • Metro Warszawskie Sp. z o.o (MW),

 • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o (SKM),

   • ITS Michalczewski,

   • Mobilis,

   • PKS Grodzisk Mazowiecki (Gr. Północ i Gr. Południe).

 1. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

 2. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

 3. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, mające różny status: przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 4. Przewoźnicy gminni i prywatni obsługujący jak dotychczas w niewielkim zakresie gminy i miasta podwarszawskie i ich powiązania ze stolicą (m.in. Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Józefów, Legionowo, Pruszków, Otwock, Serock). Liczba tych przewoźników systematycznie rośnie.

Przewoźnicy prywatni działają na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, która ustala zasady udzielania zezwoleń przewoźnikom realizującym przewozy w regularnym transporcie publicznym. W zależności od zasięgu linii komunikacyjnej oraz siedziby przedsiębiorcy, zezwolenia udziela właściwy starosta lub marszałek województwa.

Zezwolenia na prowadzenie działalności przewozowej, na trasach podmiejskich, poza liniami autobusowymi nadzorowanymi przez ZTM, są wydawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (Wydział Transportu Drogowego).

W odniesieniu do transportu kolejowego, pasażerskie przewozy regionalne i aglomeracyjne realizuje spółka „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o., utworzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i PKP Przewozy Regionalne. W chwili obecnej Samorząd Województwa Mazowieckiego uzyskał 100% udziałów w spółce.

Przedmiotem działalności spółki są przede wszystkim regionalne przewozy pasażerskie oraz świadczenie usług związanych z transportem kolejowym. Spółka rozpoczęła działalność 1 stycznia 2005 roku z chwilą wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów.

Obsługę podróży aglomeracyjnych świadczy także spółka Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Większościowym akcjonariuszem spółki (99,7% udziałów) jest miasto stołeczne Warszawa, a pozostałe udziały są w posiadaniu Metra Warszawskiego Sp. z o.o. oraz Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. (0,18% udziałów). Obecnie SKM obsługuje trasę Pruszków – Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna.

Obie spółki kolejowe korzystają z infrastruktury kolejowej zarządzanej i udostępnianej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na rynku usług kolejowych działa także spółka PKP Warszawska Kolej Dojazdowa, która od 22 grudnia 2000 r. funkcjonuje na podstawie kodeksu spółek handlowych i posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. zarządza, eksploatuje i prowadzi przewozy na liniach podmiejskich:


 • Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Maz. Radońska;

 • Podkowa Leśna – Milanówek Grudów;

 • Pruszków – Komorów.

WKD spełnia dwie funkcje:

 • wspomaga i uzupełnia od południa obsługę miejscowości podwarszawskich na tym kierunku, dla którego podstawowe znaczenie ma linia grodziska, którą kursują pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz

 • spełnia podstawową rolę w obsłudze komunikacją zbiorową miejscowości, które rozwijają się wzdłuż tej trasy (m.in. Michałowice, Komorów, Otrębusy).

Dzienne przewozy WKD oscylują wokół liczby 26.000 pasażerów, przy czym około 50% to uczniowie i studenci warszawskich szkół. Liczba pasażerów w godzinie szczytu porannego na granicy Warszawy, w kierunku do Warszawy, zgodnie z Warszawskim Badaniem Ruchu 2005, wynosi na linii WKD – 1.800, na linii kolei podmiejskiej Grodzisk Mazowiecki – Warszawa - 3.100. Tabor eksploatowany na linii WKD obejmuje 35 zespołów elektrycznych normalnotorowych serii EN 94, dostosowanych do napięcia 600 V. Jednostki te zostały wyprodukowane w latach 1970-1972 przez wrocławskie zakłady „PAFAWAG”.

We wrześniu 2005 r. zakończył się prowadzony od 2003r. przez PKP S.A. proces prywatyzacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej. WKD jest pierwszym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym z Grupy PKP, który zmienił w 100% właściciela i opuścił holding PKP. Nowym właścicielem Spółki jest Konsorcjum Samorządowe w skład którego wchodzi Samorząd Województwa Mazowieckiego i 6 gmin leżących na trasie WKD. Dwa lata później własność wszystkich udziałów Spółki przeszła z PKP S.A. na nowych właścicieli (bez m. st. Warszawy) w następujący sposób: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 73,0%; Gmina i Miasto Pruszków -  9,0%; Miasto Podkowa Leśna - 4,0%; Gmina Grodzisk Mazowiecki - 4,9%; Gmina Milanówek - 2,6%; Gmina i Miasto Brwinów - 4,9%; Gmina Michałowice - 1,6%. W sierpniu 2008r. została zmieniona nazwa Spółki z PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. na Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.Komunikacja autobusowa

Podstawowym środkiem transportu zbiorowego w Warszawie są autobusy. Przewoźnicy działający na zlecenie ZTM obsługują linie dzienne miejskie i podmiejskie (ok. 175, wrzesień 2007 r.) i linie nocne (38 linii).

Średnia długość linii autobusowej wynosi ok. 17 km.

Tabor autobusowy liczy 1670 pojazdów w tym 790 niskopodłogowych (47%). Wskaźnik wykorzystania taboru jest na poziomie 83%. W godzinie szczytu na liniach miejskich i podmiejskich kursuje 1355 wozów (szczyt poranny) i 1325 wozów (szczyt popołudniowy).

Liczba przystanków autobusowych wynosi 3374 sztuki. Średnia odległość międzyprzystankowa jest zróżnicowana: dla linii zwykłych wynosi ok. 510-522 m, dla linii przyspieszonych ok. 790-822 m, dla linii ekspresowych ok. 1194 m, a na liniach podmiejskich 641-691 m. Odległości te należy ocenić jako prawidłowe, zapewniające dobre warunki obsługi komunikacyjnej.

Wielkość planowej, miesięcznej pracy przewozowej w komunikacji autobusowej wynosi ok. 8,2 mln wozokm (wrzesień 2007). Szacunkowa liczba pasażerów przewożonych w ciągu miesiąca wynosi ok. 40,3 mln, w tym 31,0 mln osób w dni powszednie, 4,7 mln w soboty i dni powszednie niestandardowe oraz 4,5 mln w dni świąteczne.

Punktualność autobusów rozumiana jako procentowy udział liczby odjazdów z punktu kontrolnego uznanych jako punktualne (w tolerancji +2, -3 min) w łącznej zaobserwowanej liczbie odjazdów w danym dniu (wrzesień 2007r) mieści się w graniach 87,1-92,9% w zależności od przewoźnika.

W Warszawie zbiega się także gęsta sieć linii autobusowych, obsługiwanych przez przedsiębiorstwa PPKS oraz innych przewoźników prywatnych. Linie autobusowe prowadzone są głównie po drogach krajowych i wojewódzkich.Komunikacja tramwajowa

Według stanu na wrzesień 2007 r. system komunikacji tramwajowej w Warszawie składa się z 27 linii tramwajowych (stałych), obsługiwanych przez spółkę Tramwaje Warszawskie. Łączna długość linii tramwajowych wynosi ok. 406,8km natomiast średnia długość linii tramwajowych wynosi 16,0km.

Charakterystyki linii tramwajowych są następujące:


 • średnia odległość międzyprzystankowa – 444 m,

 • średnia prędkość komunikacyjna w dzień powszedni –18,4 km/h,

 • średnia prędkość eksploatacyjna w dzień powszedni – 14,6 km/h.

Średnia prędkość komunikacyjna w komunikacji tramwajowej jest stosunkowo niska pomimo dużego udziału torowisk wydzielonych z jezdni i tym samym znacznego uniezależnienia tego środka transportu od zatłoczenia ulic ruchem samochodowym. Szczególnie niekorzystny wpływ na warunki ruchu tramwajów mają jednak programy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, które zasadniczo nie uwzględniają priorytetów w ruchu środków komunikacji zbiorowej.

Łączna liczba taboru tramwajowego będącego w dyspozycji przedsiębiorstwa Tramwaje Warszawskie wynosi 866 wagonów. Na liniach stałych w dzień powszedni, w okresie szczytu przewozowego, znajduje się ok. 702 wozów w ruchu (średnio z dwóch szczytów – dane z listopada 2007r.), a w niedziele i święta 433 wozów.

Średnia wieku taboru tramwajowego jest niezadowalająca. Według stanu na 31.12.2005, 297 wagonów, (tj. 34,6% stanu) jest w wieku powyżej 30 lat, natomiast 85 wagonów jest w wieku 21 – 30 lat, co daje łączną liczbę 382 wagonów (44,5%) w wieku powyżej 20lat. Jedynie ok. 19% można uznać za nowy, którego wiek nie przekracza 10 lat.

Podaż miejsc w pociągach tramwajowych wynosi: • w dzień powszedni w godzinach szczytu przewozowego – 89,75 tys. miejsc/godzinę,

 • w dzień powszedni w godzinach międzyszczytowych – 61,5 tys. miejsc/godzinę,

 • w soboty i dni świąteczne – 49 tys. miejsc/godzinę.

Wielkość planowej, miesięcznej pracy przewozowej w komunikacji tramwajowej wynosi ok. 4,388 mln wozokm. (dane z września 2007). Szacunkowa liczba pasażerów przewożonych w ciągu miesiąca wyniosła ok. 22,0 mln, w tym 17,0 mln w dni powszednie, 2,75 mln w soboty i dni powszednie niestandardowe oraz 2,25 mln w dni świąteczne.

Punktualność tramwajów rozumiana jako procentowy udział liczby odjazdów z punktu kontrolnego uznanych jako punktualne (w tolerancji +2, -3 min) w łącznej zaobserwowanej liczbie odjazdów w danym dniu jest szacowana na 93,8% (wrzesień 2007). Zawodność rozumiana jako procentowy udział liczby półkursów wadliwych (nie zrealizowanych w całości) do łącznej rozkładowej liczby półkursów na dany dzień jest szacowana na 1,00% (minimalna - 0,33, maksymalna – 2,34).

Infrastrukturę torowo-elektryczną tworzą obiekty i urządzenia związane z eksploatacją sieci torowej, systemem zasilania trakcyjnego i sterowania zwrotnicami. Według stanu na październik 2005 (bez uwzględnienia trasy tramwajowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich od pętli Nowe Bemowo do ul. Broniewskiego) sieć torowa Tramwajów Warszawskich obejmuje łączną długość 279,9 km toru pojedynczego (kmtp), na którą składają się:


 • tory eksploatowane w ruchu pasażerskim (szlakowe, na pętlach, w węzłach) – 243,5 kmtp,

 • tory gospodarcze (w zajezdniach, itp.) – 33,7 kmtp.

Cechą charakterystyczną sieci torowej Tramwajów Warszawskich jest mały udział torowisk wspólnych z jezdnią (o łącznej długości 26 kmtp), przy czym niekorzystnym czynnikiem dla eksploatacji tej grupy torowisk jest ich konstrukcja oparta na podbudowie z tłucznia kamiennego, bardzo podatnej na deformacje i wymagającej częstych napraw. Torowiska wspólne z jezdnią na znacznie trwalszej podbudowie betonowej lub asfaltobetonowej występują tylko na łącznej długości 15,3 kmtp.

Szczególnymi obiektami sieci torowej wpływającymi na jej sprawną eksploatację są zwrotnice, występujące w odgałęzieniach tras (węzły trójkątne o różnym stopniu rozwinięcia), skrzyżowaniach tras, pętlach i mijankach oraz w zajezdniach i w bazie torowo-sprzętowej. Spośród 740 zwrotnic, 658 zwrotnic jest ogrzewanych elektrycznie (88%) a 153 zwrotnice (21%) przystosowane do zdalnego przestawiania drogą radiową przez prowadzącego tramwaj.

System zasilania trakcyjnego bazuje na 41 podstacjach o łączne mocy 128 MW i o różnym stopniu wyposażenia i na sieci trakcyjnej wykonanej jako tzw. sieć skompensowana na długości odpowiadającej długości torów.

W komunikacji tramwajowej w Warszawie zasadnicze ułatwienia w ruchu pociągów wynikają ze znaczącego udziału torowisk wydzielonych z jezdni ulicznych (ok. 80% długości torów eksploatowanych przez ruch pasażerski). Jest to niewątpliwie istotnym walorem warszawskiej komunikacji tramwajowej, jednak nie w pełni wykorzystanym. W sygnalizacji praktycznie nie są stosowane priorytety dla ruchu pociągów tramwajowych.


Wdrożono priorytety dla tramwajów na nowej trasie na Bemowie i w Al. Jerozolimskich. Obie trasy zostały wyposażone w system detekcji tramwajów, umożliwiający przekazywanie informacji o położeniu tramwaju do systemu sterowania ruchem oraz przyznawanie priorytetu dla tramwaju w punktach kolizji z układem drogowym.

System metra

System metra składa się z jednej linii o długości 23 km łączącej Kabaty z Młocinami. Na linii zlokalizowano 21 stacji, średnio, co ok. 1,1km.

Średnia prędkość komunikacyjna metra w dzień powszedni wynosi 37,5 km/h, natomiast eksploatacyjna 30,9 km/h.

Obsługę techniczną I linii metra zapewnia stacja techniczno-postojowa Kabaty.

W dniu 25 października 2008 oddano do użytku ostatni odcinek I linii metra wraz z wraz z zintegrowanym węzłem przesiadkowym (metro, tramwaj, autobus, parking typu „Parkuj i jedź”.

Średnia częstotliwość kursowania pociągów metra przed godziną 6 rano wynosi 7 - 8 minut, w szczycie komunikacyjnym częstotliwość kursowania wynosi 3 minuty, natomiast poza szczytem od 4 - 5 minut; wieczorem po godzinie 22 metro kursuje co 7 - 10 minut. W soboty, w godzinie szczytu kursuje łącznie 13 pociągów, z częstotliwością ok. 5 – 6 minut w godzinach szczytu oraz 8 – 9 minut poza godzinami szczytu.

Natomiast w niedziele i święta średnia częstotliwość kursowania metra wynosi ok. 6 minut przez znaczną część dnia (7.00 – 21.00), natomiast w pozostałych okresach wynosi 8 – 9 minut.

Wielkość planowej, miesięcznej pracy przewozowej metra wynosi ok. 1,660 mln wozokm. (dane z września 2007). Szacunkowa liczba pasażerów przewożonych w ciągu miesiąca wynosi ok. 8,91 mln, w tym ok. 6,16 mln osób w dni powszednie, ok. 2,0 mln w soboty i dni powszednie niestandardowe oraz ok. 0,75 mln w dni świąteczne.

Maksymalne pomierzone potoki wyniosły 378 tys. pasażerów w dobie i ok. 34 tys. osób w godzinie szczytu porannego w obu kierunkach, w tym 20,1 tys. w kierunku Centrum oraz 13,9 tys. w kierunku Kabat (stacja Wilanowska).

Kolej

Podstawowe powiązania Warszawy z obszarem Województwa Mazowieckiego, w zakresie transportu zbiorowego zapewnia także kolej regionalna i aglomeracyjna. Kolej podmiejska służy głównie do obsługi podróży z obszaru aglomeracji, w tym z takich miejscowości jak: Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Wołomin, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Otwock, Warka, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Sochaczew, Piastów, Pruszków, Błonie i Ożarów.

System kolei podmiejskiej w aglomeracji warszawskiej składa się z 7 zelektryfikowanych linii (napięcie sieci 3 kV DC) promieniście zbiegających się w centrum Warszawy oraz linii WKD (napięcie sieci 600 V DC). Na rys. 3 przedstawiony jest schemat sieci linii kolejowej w Warszawie.

Stan infrastruktury kolejowej i sterowania ruchem kolejowym jest wysoce niezadowalający i ma negatywny wpływ na jakość całego systemu. Powoduje to istotne ograniczenie konkurencyjności komunikacji kolejowej w stosunku do indywidualnej i autobusowej. Z punktu widzenia pasażera podstawowe mankamenty z tym związane to niski komfort i długi czas podróżowania (wynikający z występowania ograniczeń prędkości). Przykładem może być „średnicowa linia kolejowa”, na której ze względu na zaniedbania w remontach, od wielu lat nie prowadzi się ruchu kolejowego z pożądaną prędkością. Obecnie prędkość ruchu pociągów na linii średnicowej jest na poziomie 60 km/h.

Rys. 3. Sieć linii kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego.(Źródło: SUiKZP m.st. Warszawy)

Pociągi podmiejskie korzystają z tzw. ”linii średnicowej” i wykorzystują główne stacje osobowe Warszawy: Warszawę Zachodnią, Warszawę Śródmieście i Warszawę Wschodnią. Pociągi poruszają się, w relacjach do:

- Grodziska Mazowieckiego – odległość 32,8 km z Warszawy Śródmieście,

- Otwocka - odległość 23 km z Warszawy Wschodniej,

- Mińska Mazowieckiego – odległość 36 km z Warszawy Wschodniej,

- Sochaczewa – odległość 55 km z Warszawy Śródmieście,

- Czachówka – odległość 37 km z Warszawy Śródmieście.

Na linię średnicową składają się: • układ dalekobieżny z dwutorowym odcinkiem Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia. Długość odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia wynosi 9 km i jest on dostosowany do obsługi pociągów z V max = 60 km/h,

 • dwutorowy odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia, dostosowany do V max = 60 km/h.

Pociągi z Legionowa, z kierunku północnego, zatrzymują się na stacji Warszawa Gdańska, gdzie pasażerowie mają dogodną przesiadkę do I linii metra. Pociągi z kierunku Tłuszcza, wykorzystują dwie trasy. Część z pociągów jeździ do Warszawy Zachodniej, a część do Warszawy Wileńskiej.

W Warszawie funkcjonuje także wydzielona linia Warszawskiej Kolei Dojazdowej obsługująca korytarz transportowy Grodzisk-Warszawa Centralna. Trasa WKD przebiega przez obszary gmin: Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek oraz dzielnice Warszawy: Włochy, Ochota i Śródmieście. Linia z Warszawy do Grodziska liczy około 30 km, jej odgałęzienie do Milanówka - 3 km. Częstotliwość kursowania WKD jest zróżnicowana w zależności od pory dnia i wynosi od 10 do 30 minut. Na linii WKD zlokalizowanych jest 28 przystanków. Przystanki krańcowe to Warszawa Śródmieście WKD i Grodzisk Mazowiecki Radońska. Na rys nr 4 przedstawiony jest schemat przebiegu linii WKD.

W przewozach regionalnych i aglomeracyjnych związanych z dojazdami do Warszawy funkcjonują dwaj operatorzy: Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. i SKM Sp. z o.o

Rys. 4. Przebieg linii WKD (Źródło: http://www.wkd.com.pl)Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. zapewniają funkcjonowanie ok. 263 par pociągów/dobę (dane z grudnia 2007), w tym:

 • na trasie Warszawa Wschodnia – Skierniewice – 25 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Grodziska Maz. dodatkowo funkcjonuje 35 par pociągów (razem 60 par pociągów/dobę) z czego jeden nie zatrzymuje się w Grodzisku Maz.;

 • na trasie Warszawa Wschodnia – Łowicz – 16 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Sochaczewa dodatkowo funkcjonuje 11 par pociągów (razem 27 pary pociągów/dobę), a na odcinku do Błonia dodatkowo 1 para pociągów (razem 28 par pociągów na dobę);

 • na trasie Warszawa Zachodnia – Siedlce – 19 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Mińska Maz. dodatkowo funkcjonuje 19 par pociągów (razem 38 par pociągów/dobę);

 • na trasie Warszawa Wschodnia – Radom – 16 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Czachówka i Piaseczna dodatkowo funkcjonują 4 pary pociągów (razem 20 par pociągów/dobę);

 • na trasie Warszawa Zachodnia – Pilawa – 20 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Otwocka dodatkowo funkcjonuje 18 par pociągów (razem 38 pary pociągów/dobę);

 • na trasie Warszawa Wileńska – Zielonka – Tłuszcz – 52 pary pociągów/dobę;

 • na trasie Warszawa Zachodnia – Zielonka – Tłuszcz – 7 par pociągów/dobę;

 • na trasie Warszawa Gdańska – Nowy Dwór Mazowiecki – Nasielsk – 18 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Legionowa dodatkowo funkcjonują 2 pary pociągów (razem 20 par pociągów/dobę); 17 par pociągów zaczyna i kończy bieg na przystanku Warszawa Wola.

Spółka Szybka Kolej Miejska (SKM Sp. z o.o.) została zawiązana w celu uzupełnienia oferty przewozowej na liniach kolejowych w aglomeracji warszawskiej, w obszarze wyznaczonym następującymi stacjami krańcowymi: Otwock, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Nowy Dwór Mazowiecki, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Zalesie Górne, a także dla zorganizowania, uruchomienia i zarządzania systemem przewozów pasażerów w formule Parkuj i Jedź.

W roku 2005 zakupiono tabor i w oparciu o licencję przewozową została uruchomiona działalność przewozowa na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Falenica (linia S1). 1 lipca 2006 r. zawieszone zostało kursowanie linii S1 na trasie Warszawa Falenica - Warszawa Zachodnia. Jednocześnie uruchomiona została linia S2 na trasie Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna i Warszawa Wschodnia - Pruszków.

Pociągi linii S2 kursują codziennie w godzinach 3:57 – 00:45. W każdym z kierunków (Sulejówek i Pruszków) wykonywanych jest 36 kursów dziennie. Częstotliwość kursowania linii S2 zależy od pory dnia i mieści się w przedziale od 20 do 40 minut.

Szybka Kolej Miejska wykorzystuje pojazdy typu 14WE, których obecnie posiada 8 sztuk. Podaż miejsc w jednym pojeździe wynosi 192 miejsca siedzące i 255 stojących.

Charakterystyka trakcyjna tych pojazdów umożliwia, w przypadku prawidłowego stanu torów i likwidacji ograniczeń prędkości, uzyskanie na tej trasie prędkości komunikacyjnej 50 km/h.Rys. 5. Schemat linii obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie.(Źródło: Koleje Mazowieckie sp. z o.o.)

Transport wodny

15 czerwca 2005r. wznowiono, po wielu latach przerwy, pasażerski transport wodny. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. uruchomiły „Tramwaj Wodny” na trasie Stare Miasto – Most Poniatowskiego. W latach następnych wydłużono trasę i zorganizowano kolejne przystanki. Tramwaj Wodny, w okresie od czerwca do września, obsługuje pasażerów na trasie Cytadela – Most Gdański – Zamek Królewski – Most Poniatowskiego – Most Łazienkowski. Staraniem miasta w 2008r. uruchomiono 3 przeprawy promowe: Płyta Czerniakowska – Saska Kępa, Podzamcze – Ogród Zoologiczny, Łomianki – Białołęka. O rosnącym zainteresowaniu mieszkańców tego typu usługą świadczą liczby przewiezionych pasażerów: 2005r. – 16 433, 2006r. – 16 079, 2007r. – 18 678, 2008r. – 39 049.

Od 2008r. decyzją Rady m.st. Warszawy organizację i finansowanie tych usług powierzono Zarządowi Transportu Miejskiego.Pobieranie 1.89 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna