Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawy


Środki realizacji polityki transportowejPobieranie 1.89 Mb.
Strona19/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

3.5Środki realizacji polityki transportowej


W tabl. 25 zestawiono środki realizacji polityki transportowej podzielone na następujące kategorie:

 1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego

 2. Transport publiczny

 3. Układ drogowo-uliczny

 4. Parkowanie

 5. Zarządzanie ruchem i transportem

 6. Prawo, egzekucja, wychowanie i edukacja

 7. Techniczne środki ochrony środowiska

 8. Finansowanie

W tabeli zaznaczono, które z wymienionych środków technicznych, organizacyjnych, prawnych i fiskalnych służą realizacji poszczególnych głównych celów polityki transportowej.

Tabl. 25. Środki realizacji polityki transportowejŚRODKI DZIAŁANIA

Cel główny*

I

II

III

IV

V

VI

Planowanie zagospodarowania przestrzennego

Koordynacja planów rozwoju zagospodarowania przestrzennego z planami rozwoju systemu transportowego.+
+

+

Podejmowanie działań zmierzających do przemieszania funkcji handlowych, usługowych i mieszkaniowych.

+
+


Kontrolowanie rozwoju obiektów generujących duży ruch (w tym centrów handlowo-usługowych) tak, aby ich lokalizacja i potencjał były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju miasta i systemu transportu.

+
+


Kształtowanie przestrzeni publicznych chronionych przed intensywnym ruchem samochodowym.+

+

+

+

Ochrona i powiększanie obszarów zieleni miejskiej mogących być naturalną barierą ochronną przed zanieczyszczeniem powietrza i hałasem.

+

+

Transport publiczny

Zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego (system informacji, komfort, niezawodność, punktualność itp.), jako środka oddziaływania na zachowania komunikacyjne prowadzące do zmniejszenia udziału samochodu w przewozach.

+

+

+

+

+

+

Modernizacja głównych tras tramwajowych w tym stosowanie konstrukcji redukujących poziom hałasu oraz ich odpowiednie utrzymanie (szlifowanie szyn).

+

+

+

+

+

+

Rozwój systemu metra (budowa II i III linii metra).

+

+

+
+

+

Rozwój systemu tras tramwajowych (głównie tras Bemowo-Wilanów i Młociny-Tarchomin).

+

+

+
+

+

Rozwój pasażerskiego transportu wodnego.

+

+

+
+

+

Tworzenie nowych i usprawnianie istniejących węzłów przesiadkowych (w tym budowa parkingów typu Parkuj i Jedź) poprzez poprawę zwartości węzłów, dostępności przystanków, autobusowych, tramwajowych, stacji metra i stacji i przystanków kolejowych.

+

+

+
+

+

Poprawa funkcjonalności przystanków w tym warunków oczekiwania na przystankach tramwajowych, autobusowych i kolejowych (miejsca do siedzenia, ochrona przed deszczem i wiatrem, informacja itp.). Dostosowanie infrastruktury przystankowej do wymagań osób niepełnosprawnych.
+
+

+

+

Wprowadzanie do ruchu nowoczesnego taboru transportu publicznego, w tym na szerszą skalę taboru (autobusy i tramwaje) niskopodłogowego wraz z odpowiednim przystosowaniem przystanków i peronów.
+

+
+

+

Racjonalizacja marszrutyzacji i rozkładów jazdy autobusów i tramwajów. Dostosowywanie sieci do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

+

+

+


Rewitalizacja linii kolei podmiejskiej (także na terenie Warszawy).

+

+

+

+

+

+

Zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów aglomeracyjnych.
+

+
+
Koordynacja przewozów kolejowych z komunikacją miejską m.in. przez wspólny bilet oraz odpowiednie powiązanie rozkładów jazdy pociągów i transportu publicznego, zapewniająca dogodne i szybkie przesiadki w ramach różnych systemów transportowych.

+

+

+
+

+

Zapewnienie wysokiej częstotliwości komunikacji miejskiej obsługującej dworce kolejowe.
+

+


Wspieranie autobusowej komunikacji podmiejskiej na kierunkach nieobsługiwanych liniami kolei podmiejskiej.

+

+

+
+
Usprawnienie powiązania portu lotniczego z dzielnicami miasta przez rozwój układu drogowego i powiązań komunikacją publiczną (w tym budowa łącznicy kolejowej i wykorzystanie linii kolejowej Radom-Warszawa oraz wprowadzenie komunikacji minibusowej).

+

+

++

Rozwój pasażerskiego transportu wodnego - docelowo uruchomienie transportu na trasie od Góry Kalwarii do Pułtuska i Modlina.

+


+

+

Wyposażenie pojazdów transportu publicznego w system łączności ze służbami miejskimi.
+
+Indywidualizacja transportu publicznego w tym wprowadzanie pojazdów o małej pojemności, uruchamianie przewozów komunikacją publiczną na zamówienie telefoniczne.
+

+
+

+

Uwzględnienie przesłanek estetycznych przy zamówieniach taboru komunikacji publicznej.
+


+

Bardziej przyjazne dla pasażera (z uwzględnieniem optymalnego dojścia) rozlokowanie przystanków.

+

+
+Zapewnienie czystości w środkach transportu.

+

+
+Uwzględnienie przesłanek estetycznych w projektowaniu infrastruktury transportu publicznego.
+

Układ drogowo-uliczny

Weryfikacja klasyfikacji funkcjonalnej ulic miasta (strefa I – max.Z, wyjątkowo G), strefy II i III (bez ograniczeń).

+
+

+

+

+

Dokończenie realizowanych inwestycji drogowych i uzupełnienie układu drogowego, przede wszystkim w układzie obwodowym. Selektywna rozbudowa sieci drogowo-ulicznej.

+
+

+
+

Remontowanie istniejącej infrastruktury ulic i obiektów oraz zwiększenie efektywności utrzymania bieżącego.

+

+
+
+

Budowa tras mostowych i mostów przez Wisłę.

+

+

++

Uzupełnianie układu drogowego w obszarach mieszkaniowych (nowe ulice lokalne i dojazdowe).

+
++

Modernizacja ulic i placów.


+
+

Segregowanie ruchu samochodów, rowerzystów i pieszych.


+
+

Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w wybranych obszarach (centrum, obszary mieszkaniowe, otoczenie obszarów cennych krajobrazowo itp.).


+

+

+

Rozwiązania techniczne dróg poprawiające bezpieczeństwo ruchu.


+Usprawnienie ruchu pieszego, w tym tworzenie stref ruchu pieszego, modernizowanie ciągów pieszych i przejść przez jezdnie.


+
+

Tworzenie systemu dróg rowerowych oraz parkingów i urządzeń do przechowywania rowerów.

+
+

+

+

+

Stosowanie przy modernizacji i budowie nowych dróg konstrukcji nawierzchni redukujących hałas przy styku opony samochodu z jezdnią.

+

+

Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb obsady i budżetu Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK w celu aktywnego działania na rzecz usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego w tym wykonywania prac analitycznych, opiniodawczych, kontrolnych, a także zapewnienia właściwej koordynacji pomiędzy dzielnicami i innymi jednostkami Miasta.

++

+

+

Uwzględnienie w założeniach i projektach infrastruktury transportowej potrzeb ruchu pieszego i rowerowego.

++

+

+

Eliminowanie barier komunikacyjnych dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym poprzez uzupełnianie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (nowych i zastępujących kładki i tunele).

++

+

+

Uwzględnienie przesłanek estetycznych w projektowaniu infrastruktury transportowej.
+

Parkowanie

Modyfikacja wskaźników liczby miejsc parkingowych zróżnicowanych w zależności od strefy (maksymalne dopuszczalne w strefach I i II, minimalne wymagane w strefach III i IV).+
+

+

Rozszerzanie strefy płatnego parkowania i różnicowanie stawek opłat.+
+

+

Rozbudowa systemu parkingów Parkuj i Jedź.

+

++
Uporządkowanie parkowania w liniach rozgraniczających ciągów ulicznych.


+

+

+

Zapewnienie miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

+

+
+
+

Porządkowanie parkowania w strefach mieszkaniowych, w tym w szczególności w obszarach zabudowy wysokiej.

+

+

Eliminowanie nieprawidłowego parkowania i ograniczenie liczby stanowisk w miejscach, gdzie parkowanie pogarsza jakość przestrzeni miejskiej.+
+

+

Zarządzanie ruchem i transportem

Wdrożenie systemów zarządzania ruchem pojazdów indywidualnych, zarządzania ruchem pojazdów komunikacji publicznej, zarządzania parkowaniem - integracja zarządzania. Rozwój systemów monitorowania ruchu.

+

+
+

+

+

Wprowadzanie uprzywilejowania w ruchu dla transportu publicznego (skracanie czasów przejazdu, ograniczenie zużycia energii, ograniczenie liczby niezbędnego taboru).

+

+

+
+

+

Poprawienie systemu informacji o komunikacji publicznej i indywidualnej dostępnej przed rozpoczęciem podróży i w jej trakcie.

+

+

++

Ograniczenia prędkości jazdy przez: obniżenie limitów prędkości na wybranych trasach i obszarach oraz nadzór nad ich przestrzeganiem (30-50 km/h).


+

+
Zwiększenie kontroli dostępu do ciągów wyższych klas (G i GP) – limitowanie liczby skrzyżowań i zjazdów, ograniczenia parkowania.

+

+
+
+

Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w obszarach mieszkaniowych.


+

+

+

Udoskonalenie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem transportu publicznego.

+

+

+

+

+

+

Zwiększanie konkurencji w świadczeniu usług przewozowych w transporcie publicznym.

+

+

Wprowadzenie systemu zarządzania ruchem ładunków (w tym dostawczym) wraz z inicjowaniem/promowaniem wprowadzenia zaawansowanych systemów organizacji dostaw.+

+

+
Wprowadzanie ograniczeń obszarowych i czasowych w penetracji miasta przez ruch towarowy, w tym ograniczenie wjazdu pojazdów o dużej ładowności i tworzenie węzłów przeładunkowych drogowych i kolejowych w wybranych rejonach miasta w oddaleniu od terenów zabudowy mieszkaniowej.+
+

+

Promocja rozwoju centrów logistycznych w lokalizacjach nie stwarzających uciążliwości dla mieszkańców

+
+
+
Wprowadzanie uprzywilejowania dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, przewożących większą liczbę osób (carpooling) czy współużytkowanych przez większą liczbę osób (carshering)

+
+
+
Wczesne upublicznianie założeń i wstępnych projektów, szczególnie w Internecie.


+

+

+

Konsultacje społeczne projektów transportowych i uwzględnienie pozyskanych w ich trakcie opinii.


+

+

+

Wdrożenie systemu zarządzania drogami ze stale aktualizowaną bazą danych o stanie infrastruktury i monitorowaniem jej stanu technicznego i umożliwienie racjonalnego (z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia) programowania robót utrzymaniowych i modernizacyjnych.
+

++

Prawo, egzekucja, wychowanie, edukacja

Intensyfikacja działań policji i straży miejskiej w stosunku do użytkowników transportu nie przestrzegających przepisów.

+

+
+
+

Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pieszych w obrębie przystanków transportu zbiorowego i kolejowych.


+Edukacja i szkolenia.


+Zwiększenie obsady niezmotoryzowanych służb miejskich (poruszających się pieszo i rowerem), których celem jest nadzór nad funkcjonowaniem stref z dominacją ruchu pieszego i rowerowego.


+Wprowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego pojazdów (emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu).

+
Techniczne I organizacyjne środki ochrony środowiska

Ograniczanie wielkości ruchu drogowego, zwłaszcza w obszarach uznanych za szczególnie wrażliwe na hałas oraz w otoczeniu obszarów cennych krajobrazowo. Tworzenie stref wolnych od ruchu samochodowego.


+

+

+

Ograniczanie ciężkiego ruchu towarowego w szczególności w pobliżu rejonów mieszkaniowych.

+

+

Tworzenie zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych, wymiany okien w mieszkaniach i miejscach nauki i pracy.

+
Wprowadzanie organizacji ruchu umożliwiającej płynne poruszanie się pojazdów i ograniczenie liczby hamowań i przyspieszeń pojazdów.

+
Stosowanie taboru autobusowego o podwyższonych standardach emisji zanieczyszczeń (normy EURO oraz – po dodatkowych analizach- z napędem na biopaliwa odnawialne, ew. paliwa odnawialne).

+

+

Finansowanie

Dostosowanie struktury wydatków na finansowanie zadań związanych z systemem transportowym do polityki i strategii transportowej (zapewnienie właściwej proporcji pomiędzy utrzymaniem, modernizacją a inwestycjami).

+

+

+

+

+

+

Zwiększanie konkurencji w świadczeniu usług przewozowych w transporcie publicznym (w komunikacji autobusowej, a także dopuszczenie nowych operatorów komunikacji tramwajowej na budowanych trasach tramwajowych wybiegowych z miasta).

+

+

Doprowadzenie do udziału finansowego w kosztach transportu pracodawców, którzy odnoszą korzyści z tytułu funkcjonowania transportu publicznego.

+
+


Tworzenie mechanizmów uzależniających wydatki na drogi od wpływów od użytkowników.

+
+
+
Wprowadzenie rachunku wielokryterialnego z uwzględnieniem rachunku kosztów i korzyści społecznych przy podejmowaniu decyzji o realizacji projektów transportowych.+


Wprowadzenie (w dalszej perspektywie) systemu opłat za wjazd do centrum i korzystanie z wybranych dróg przy założeniu, że całość uzyskanego dochodu przeznaczona będzie na transport (inwestycje i eksploatacja).

+


+
* Cele:


 1. Zapewnienie możliwości dojazdu w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych

 2. Poprawa standardów podróży w tym zwiększenie dostępności do systemu transportowego osobom niepełnosprawnym

 3. Stymulowanie rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa osobistego użytkowników systemu transportowego

 5. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców

 6. Podnoszenie prestiżu i wizerunku miasta
Pobieranie 1.89 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna