Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawyPobieranie 1.89 Mb.
Strona2/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

1WSTĘP


Jednym z najpilniejszych zadań m.st. Warszawy w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju jest przyjęcie i realizacja strategii rozwoju systemu transportowego. Stworzy to silne, strukturalne podstawy wzrostu gospodarczego naszego Miasta i poziomu życia jego obywateli w warunkach poszanowania środowiska naturalnego. Ważne jest, aby system transportowy rozwijany zgodnie z zapisanymi w strategii rozwoju celami i środkami realizacji przestał być barierą hamującą rozwój miasta, stając się kluczowym mechanizmem wpływającym na rozwój wszystkich dziedzin życia i spełniającym oczekiwania i aspiracje mieszkańców Warszawy.
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” zasadniczo obejmuje swym zasięgiem obszar znajdujący się w granicach administracyjnych Warszawy. Jednak z uwagi na cechy systemu transportowego i związki naszego Miasta z otaczającymi ją miejscowościami, swym zasięgiem obejmuje także znaczną część obszarów aglomeracji warszawskiej. Zasięg ten określono w Polityce Transportowej, będącej częścią niniejszego dokumentu.
Rok 2015 jako podstawowy horyzont czasowy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy określono biorąc pod uwagę dwa zasadnicze aspekty:

 • okres planowania w Unii Europejskiej (tj. 2007-2015) i

 • długoterminowość działań jakie są podejmowane w sektorze transportowym.

Oznacza to, że dążyć się będzie do jak najszybszej realizacji (do roku 2015) jak największej liczby zadań i działań określonych w Strategii, jako najpilniejsze i najważniejsze dla usprawnienia systemu transportowego miasta (priorytety realizacyjne). Z drugiej strony, ponieważ sformułowana w ramach niniejszego dokumentu polityka transportowa definiuje cele kierunkowe – długoterminowe, należy liczyć się z tym, że część działań zostanie zapoczątkowana do roku 2015, a następnie będzie kontynuowana w latach kolejnych.
Adresatami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego są:

 • mieszkańcy Warszawy i aglomeracji warszawskiej, korzystający z systemu transportowego w sposób indywidualny i/lub wykorzystujący transport publiczny,

 • podmioty gospodarcze Warszawy i aglomeracji warszawskiej (obecnie działające oraz rozważające prowadzenie działalności w aglomeracji), wykorzystujące system transportowy Warszawy do realizacji celów gospodarczych,

 • władze miasta, jednostki miejskie w tym także spółki miejskie, dla których Strategia będzie wyznaczać program rozwoju systemu transportowego i wpływać na decyzje w zakresie rozwoju zagospodarowania przestrzennego,

 • planiści i projektanci systemu transportowego, dla których Strategia będzie wyznaczać zasady kształtowania poszczególnych podsystemów i sposób rozwiązywania ich poszczególnych elementów,

 • podmioty gospodarcze mające wpływ na system transportowy (odpowiedzialne za podsystemy, np. kolej) dla których Strategia będzie jednym z czynników wpływających na decyzje w zakresie rozwoju tego podsystemu.

Celem opracowania, a następnie wdrożenia Strategii jest spełnienie racjonalnych oczekiwań mieszkańców Warszawy wywołanych dążeniem do wzrostu poziomu życia, rozwoju stolicy i zachowania walorów środowiska naturalnego i historycznego. Spełnienie tych oczekiwań będzie realizowane przy stale wzrastającej mobilności społeczeństwa, w warunkach wieloletniego niedoinwestowania systemu transportowego oraz z uwzględnieniem konieczności: • uczynienia z Warszawy miasta konkurencyjnego w stosunku do innych miast Polski i Europy,

 • dostosowania systemu transportowego do dynamicznych przekształceń przestrzennych i demograficznych,

 • utrzymywania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego miasta,

 • zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze i warunki życia,

 • zapewnienia bezpieczeństwa transportowego i osobistego mieszkańcom Warszawy.

Zasadnicze zadania, przed jakimi stoi Warszawa to: • unowocześnienie systemu transportowego (drogowego, transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego) poprzez jego modernizację i rozwój celem zapewnienia jego wysokiej efektywności, jakości i zwiększenia dostępności do źródeł i celów podróży

i


 • doprowadzenie do zmiany sposobu korzystania z systemu transportowego przez jego mieszkańców (użytkowników) w taki sposób by rosła atrakcyjność poruszania się pieszo i korzystania z innych niż samochód środków transportu (rower, autobus, tramwaj, metro, kolej).

W dłuższej perspektywie realizacja tych zadań zapewni Warszawie rozwój przy jednoczesnej odbudowie jakości przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Spowoduje to także korzystny wpływ systemu transportowego na zdrowie mieszkańców miasta i stan środowiska naturalnego.


Niniejszy dokument uwzględnia cele i środki realizacji zapisane w dokumencie „Polityka Transportowa m.st. Warszawy”, który został przyjęty przez Radę Warszawy w listopadzie 1995, jak też późniejsze opracowania i dokumenty opracowane w Warszawie takie jak „Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2020” oraz uchwalone w 2006r „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”.
Należy też podkreślić, że zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego zależy nie tylko od decyzji i działań władz Warszawy, ale także od decyzji podejmowanych w jej otoczeniu (sąsiadujące gminy i powiaty oraz władze województwa mazowieckiego) oraz na szczeblu centralnym i europejskim. Stąd też „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” i zapisane w nim cele i środki realizacji są zgodne ze „Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego”, Narodową Strategią Spójności oraz strategiami i programami Unii Europejskiej.

Strategia nawiązuje także do podstawowych dokumentów Unii Europejskiej dotyczących transportu („European Transport Policy for 2010: Time to Decide”, Sustainable Urban Transport Plans (SUTP) and urban environment: Policies, effects, and simulations) oraz raportów Expert Working Group on Sustainable Urban Transport Plans. Uwzględnia konieczność zarówno modernizacji i rozwoju transportu publicznego, jak też racjonalizowania korzystania z indywidualnego transportu samochodowego z poszanowaniem środowiska naturalnego.


Strategia bierze pod uwagę fakt, że dzięki dostępności środków finansowych z Unii Europejskiej oraz w związku z organizowanymi w Warszawie finałami piłkarskich mistrzostw Europy „Euro 2012”, rozwój systemu transportowego Warszawy stoi przed historyczną szansą nadrobienia zaległości i stworzenia podstaw pod dalszy intensywny rozwój w latach następnych. Wymaga to jednak mobilizacji władz miasta, jednostek miejskich, mieszkańców Warszawy i innych podmiotów mających wpływ na system transportowy, w dążeniu do realizacji wytyczonych celów. Będzie też zależeć od sprawnego realizowania zadań, zwłaszcza tych, których przygotowanie i realizacja są związane z absorpcją środków unijnych.
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy” jest dokumentem ramowym wyznaczającym cele, kierunki działań i sposoby ich realizacji. Jest zatem dokumentem ogólnym i tym samym nie rodzi skutków finansowych. Daje jednak podstawę do przygotowywania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych m.st. Warszawy, stanowiących załączniki do corocznych uchwał budżetowych m.st. Warszawy. Programy te powinny być tworzone z myślą o realizacji zadań Strategii wraz z określeniem źródeł finansowania oraz obowiązków poszczególnych jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację.
Dokument „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” przygotowano w celu przedstawienia Radzie Miasta, aby zgodnie z praktyką wielu miast Unii Europejskiej, polityka i strategia transportowa była dokumentem wysokiej rangi, zbudowanym na trwałych podstawach i wytyczającym kierunki działań w okresie wieloletnim.Pobieranie 1.89 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna