Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawy


KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZASADY PROMOCJI STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWYPobieranie 1.89 Mb.
Strona26/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

5KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZASADY PROMOCJI STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY

Doświadczenia ostatniego okresu wykazały, że jedną z przyczyn powolnego wdrażania planów i programów poprawy i rozwoju systemu transportu są protesty wynikające albo z niedostatku informacji, albo - nawet gdy ona jest dobra - z braku umiejętności osiągania konsensusu w sprawach budzących wątpliwości specjalistów czy społeczeństwa. Źródeł tego szukać należy w braku komunikacji pomiędzy władzami, służbami miejskimi, specjalistami, podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi. Zapewnienie tej komunikacji jest jednym z warunków sukcesu przy wdrażaniu Strategii. Konieczne są odpowiednie działania w fazie przygotowywania decyzji oraz ich realizacji.

Jednym ze sprawdzonych sposobów włączania społeczeństwa w tworzenie i realizację strategii rozwoju transportu jest tzw. okrągły stół transportowy. Powołany w 2000r. Warszawski Stół Transportowy (WOST) był przeniesieniem na grunt Warszawy kanadyjskich doświadczeń we włączaniu społeczeństwa w tworzenie i realizację polityki rozwoju miasta. Działał on do roku 2004. Przewiduje się rozważenie ponownego powołania WOST, lub podjęcie innych, systematycznych działań stwarzających platformę dla dyskusji między społeczeństwem i podmiotami zaangażowanymi w realizację planów i programów rozwoju systemu transportu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy będzie promowana, m.in. przez informowanie opinii społeczeństwa i innych podmiotów o celach, zadaniach i sposobach ich realizacji. W szczególności zakłada się szerokie informowanie o projektach realizowanych przy pomocy funduszy UE. Celem jest zwiększenie świadomości społecznej i przejrzystości działań Unii Europejskiej, a także tworzenie spójnego obrazu pomocy, zaangażowanej na terenie wszystkich zainteresowanych Państw Członkowskich. Zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/20 z dnia 30 maja 2000r Państwa Członkowskie mają obowiązek dostarczania informacji i promocję działań dotyczących pomocy udzielanej w ramach funduszy UE.

Działania te, w sposób czytelny i jasny, powinny być prowadzone dla projektów infrastrukturalnych, w tym:


 • Jeżeli projekt jest realizowany przed podpisaniem umowy, należy zadbać o rozpowszechnianie informacji o tym, iż ubiega się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, a w momencie otrzymania takiego dofinansowania należy dopełnić obowiązków związanych z właściwą promocją projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.

 • Jeżeli projekt został zrealizowany, a później zaczął ubiegać się o środki unijne, beneficjent jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie społeczeństwa i beneficjentów końcowych projektów.

W związku z zaleceniami Rozporządzenia Komisji nr 1159/2000, należy stworzyć Plan Promocji, który powinien szczegółowo określać m.in.:

 • cele działań informacyjnych i promocyjnych,

 • potencjalne grupy docelowych działań informacyjnych i promocyjnych,

 • strategie informowania i promocji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”,

 • jednostki odpowiedzialne za realizację.

Cele planu promocji

Podstawowymi celami planu promocji, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu KE są: • określenie sposobów zapewnienia powszechnego dostępu do informacji związanej z realizacją inwestycji na terenie Miasta st. Warszawy, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”;

 • określenie sposobów informowania opinii publicznej o roli Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju i modernizacji systemu transportowego w aglomeracji warszawskiej oraz o osiągniętych rezultatach tego wsparcia;

 • przejrzyste określenie i delegowanie odpowiedzialności za inicjowanie i realizację na szczeblu Miasta Stołecznego Warszawy działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy UE.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Planu Promocji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” jak i poszczególnych projektów mają na celu:

 • skuteczne poinformowanie wszystkich zainteresowanych o zgłoszonych projektach do realizacji przy współfinansowaniu z funduszy europejskich w ramach „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach;

 • podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania środków z Unii Europejskiej w działania realizowane w ramach „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”.

Grupy docelowe Planu Promocji

Grupami docelowymi planu promocji są: • Społeczeństwo Warszawy i aglomeracji;

 • Komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy realizujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;

 • Organizacje pozarządowe;

 • Lokalne władze oraz inne właściwe władze publiczne;

 • Media.

Główne instrumenty działań informacyjnych i promocyjnych

  • Publikacje (broszury, ulotki i biuletyny).

Zgodnie z wymogami powinny zawierać jasne wskazanie na udział Unii Europejskiej w realizacji projektu oraz, w miarę potrzeb, funduszu, jak również godło wspólnotowe, jeżeli narodowe bądź regionalne godło także zostało użyte. Publikacje powinny zawierać odesłania do organu odpowiedzialnego za treść informacji i do organu zarządzającego wyznaczonego do realizacji danego pakietu pomocniczego.

W odniesieniu do „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” za publikację zarówno całego dokumentu, jak również jego streszczenia, zawierającego kluczowe informacje, odpowiedzialne będzie Biuro Drogownictwa i Komunikacji.  • Informacja dostępna za pomocą środków elektronicznych (strony internetowe, bazy danych dla potencjalnych beneficjentów).

Ta forma działań informacyjnych jest szczególnie zalecana, ze względu na skuteczne przekazywanie informacji oraz możliwość usprawnienia dialogu z opinią publiczną. Zgodnie z wymogami rozporządzenia, strony internetowe dotyczące informacji o projektach realizowanych z pomocą środków Unii Europejskiej, powinny wspominać uczestnictwo Unii Europejskiej, oraz odpowiedniego funduszu, a także zawierać odsyłacz do pozostałych stron internetowych Komisji dotyczących funduszy UE.

W odniesieniu do „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”, w ramach Planu Promocji, powinno dążyć się do umieszczenia jej na stronach internetowych Miasta st. Warszawy lub, co najmniej, jej streszczenia z kluczowymi informacjami.  • Współpraca z mediami – prasą, telewizją, rozgłośniami radiowymi o zasięgu lokalnym i regionalnym.

W celu upowszechnienia informacji związanych ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne” należy nawiązać współpracę z mediami. Odpowiedzialnymi za inicjowanie tego są wszystkie komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy zaangażowane we wdrażanie Strategii.

  • Billboardy, tablice pamiątkowe.

Billboardy (na miejscu realizacji danego projektu), stałe tablice pamiątkowe (w miejscach powszechnie dostępnych po zakończeniu realizacji projektu) umieszczane są w celu informowania opinii publicznej o dofinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej.

Forma i treść billboardów oraz tablic pamiątkowych powinna być zgodna z zapisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000. Odpowiedzialnymi za prawidłowe oznaczenie miejsca realizacji projektów są wszystkie komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy realizujące projekty.

Generalnie, wszystkie działania informacyjne i reklamowe kierowane do opinii publicznej, materiały promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas projektów współfinansowanych ze środków UE powinny zawierać:


 • logo Unii Europejskiej,

 • herb Miasta st. Warszawy,

 • logo europejskiego funduszu zaangażowanego w realizację projektu,

 • logo programu operacyjnego, w ramach którego realizowany jest projekt.

Zgodnie z wymogami wymienione wyżej logo muszą się znaleźć na:

 • billboardach;

 • tablicach pamiątkowych;

 • wnioskach aplikacyjnych;

 • kwartalnych, rocznych i sporządzanych na zakończenie raportach z realizacji projektów;

 • ogłoszeniach;

 • korespondencji;

 • stronie internetowej m. st. Warszawy, która zawiera informacje nt. prowadzonych inwestycji w mieście;

 • materiałach prasowych.

Komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” powinny wybrać najwłaściwsze instrumenty, w celu dotarcia z informacją do wszystkich zaangażowanych i zainteresowanych. Główną ideą projektowania akcji promocyjnej i informacyjnej powinno być dążenie do przedstawienia informacji o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy UE w najbardziej przystępny sposób.

Jednostki odpowiedzialne za realizację Planu Promocji

Na szczeblu Miasta st. Warszawy Biuro Drogownictwa i Komunikacji koordynuje działania informacyjne i promocyjne, między innymi poprzez inicjowanie wspólnych przedsięwzięć ze wszystkimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi Miasta st. Warszawy zaangażowanymi w realizację działań w ramach „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”.Obowiązki w zakresie informacji i promocji

Biuro Drogownictwa i Komunikacji – zakres odpowiedzialności

 1. Koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu Miasta st. Warszawy.

 2. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o Strategii oraz realizowanych projektach w ramach Strategii.

 3. Współpraca ze wszystkimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi Miasta st. Warszawy zaangażowanymi w realizację „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” oraz projektów w ramach Strategii.

 4. Nadzór nad przestrzeganiem przez komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych w ramach Strategii.


Pobieranie 1.89 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna