Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawy


Zmiany w zachowaniach komunikacyjnychPobieranie 1.89 Mb.
Strona9/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

2.6.4Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych


Zachowania komunikacyjne mieszkańców zdeterminowane są potrzebami odbywania określonych podróży (motywacjami odbywanych podróży) w ciągu dnia oraz możliwościami ich wykonania (rozkład godzin rozpoczynania podróży, podział zadań przewozowych).

Wpływ na zmiany w zachowaniach komunikacyjnych mają następujące czynniki:  • rozmieszczenie elementów zagospodarowania przestrzennego, generujących podróże mieszkańców miasta i aglomeracji oraz osób odwiedzających obszar,

  • ogólny wzrost mobilności związany z rozwojem gospodarczym i wzrostem zamożności społeczeństwa,

  • jakość i oferta transportu zbiorowego,

  • poziom motoryzacji,

  • przepustowość układu drogowego.

Zmiany zachowań i preferencji komunikacyjnych, jakie nastąpiły w Warszawie wykazały przeprowadzone w latach 1993, 1998 i 2005 kompleksowe badania ruchu obejmujące ankietowanie mieszkańców Warszawy i pomiary ruchu. Na ich podstawie stwierdzono, że w ostatnich latach w Warszawie:

 • nastąpił wzrost ruchliwości mieszkańców Warszawy w podróżach niepieszych, rzędu ok. 8% w stosunku do 1998 roku,

 • jeśli chodzi o strukturę podróży w podziale na motywacje w podróżach niepieszych odnotowano spadek udziału podróży obligatoryjnych (z domu do: pracy, szkoły i uczelni oraz powrotów do domu z tych motywacji) z 48,3% do 46,0% i wzrost udziału podróży nieobligatoryjnych (z domu do: innych celów, powrotnych z innych celów do domu oraz niezwiązanych z domem) z 51,7% do 54%,

 • jeśli chodzi o podział zadań przewozowych (tzw. modal split) w podróżach wewnętrznych mieszkańców Warszawy to między rokiem 1998 i 2005 w podróżach niepieszych nastąpił wzrost udziału podróży samochodem w dobie z 32,9% do 38,0%, oraz zmalał udział komunikacji zbiorowej z 66,0% do 60,5%. W godzinie szczytu porannego udział samochodu osobowego wzrósł nieznacznie z 33,3% do 33,8%, wyższy wzrost udziału samochodu osobowego odnotowano w godzinie szczytu popołudniowego z 33,5% do 37,3%.


2.6.5Wielkość ruchu dojazdowego i generowanego w WarszawieGlobalne wielkości ruchu

Biorąc pod uwagę liczbę 1,8 mln osób jako łączną, szacowaną liczbę osób zameldowanych w Warszawie i nie ujętych w statystykach (osoby mieszkające bez zameldowania) to przy średniej ruchliwości w podróżach niepieszych po Warszawie na poziomie 1,84 (ruchliwość z WBR 2005 zweryfikowana na etapie modelowania ruchu) w ciągu doby w granicach Warszawy w dniu powszednim jest generowanych ok. 3,1 mln podróży niepieszych.

Uwzględniając podział zadań przewozowych można stwierdzić, że w ciągu doby ok. 1200 tys. podróży wewnętrznych jest wykonywanych z wykorzystaniem samochodu osobowego, a przy założeniu wskaźnika napełnienia pojazdów na poziomie 1,3 oznacza to ok. 900 tys. przejazdów samochodem w ciągu doby.

Ponadto w obszarze Warszawy w ciągu doby generowanych jest ok. 550 tys. podróży wyjazdowych z Warszawy (mieszkańców Warszawy i osób spoza Warszawy) oraz absorbowanych ok. 550 tys. podróży wjazdowych do Warszawy. Większość z tych podróży (ponad 63%) jest odbywanych samochodem osobowym.

Dobowe potoki źródłowo – docelowe (do i z Warszawy) osób w samochodach osobowych wynoszą ok. 350 tys. osób w każdym kierunku, a w komunikacji zbiorowej 200 tys. osób w każdym kierunku.

Dobowe potoki źródłowo – docelowe do i z Warszawy samochodów osobowych po uwzględnieniu napełnienia samochodów wynoszą ok. 230 tys. pojazdów w każdym kierunku.

Dobowy tranzyt samochodów osobowych przez obszar Warszawy wynosi ok. 23 000 samochodów osobowych.

Na podstawie wyników WBR 2005 można także stwierdzić, że z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej w dniu powszednim, w ciągu doby wykonywanych jest ok. 1,8 mln podróży. Większość podróży generowanych w Warszawie to podróże wykonywane w jej granicach.


Wielkość ruchu na kordonie centrum Warszawy1

Koncentracja miejsc pracy, nauki, urzędów oraz duża liczba mieszkańców w obszarze centrum miasta wskazuje, że w dniu powszednim można spodziewać się dużej liczby podróży do tego obszaru. Badania natężenia ruchu i liczby pasażerów w transporcie zbiorowym wykonane w ramach WBR 2005 wykazały, że w ciągu doby (w godz. 6-22) w dniu powszednim przez kordon obszaru Centrum, korzystając z komunikacji zbiorowej, przejeżdża łącznie ok. 1.5 mln pasażerów (Tabl. 2).

Udział podróży transportem zbiorowym przekraczających kordon obszaru Centrum wynosi ponad 54%.

Całodobowe pomiary natężenia ruchu samochodów osobowych na tym kordonie wykazały, że jest on przekraczany (w obu kierunkach) łącznie przez ponad 1mln samochodów osobowych, co daje ok. 1.3mln podróży.

Tabl. 2. Liczba pasażerów transportu zbiorowego przekraczających kordon obszaru Centrum Warszawy w ciągu doby dnia powszedniego.

Kierunek

Liczba pasażerów w KZ w

godz. 6-22Liczba samochodów osobowych w godz. 0-24

Liczba samochodów osobowych w godz. 6-22

Liczba pasażerów KI w godz. 6-22

Łączna liczba pasażerów w godz. 6-22

Udział podróży KZ

Do Centrum

795 635

540 595

505 712

657 426

1 453 061

55%

Od Centrum

774 071

549 991

509 719

662 635

1 436 706

54%

Razem

1 569 706

1 090 586

1 015 431

1 320 061

2 889 767

54%

Analiza liczby podróży w godzinach dużego nasilenia przewozów, rano w godzinach: 7:00-9:00, a popołudniu w godzinach: 15:30-17:30 wykazuje korzystniejszy obraz wykorzystania transportu zbiorowego w podróżach do obszaru centrum Warszawy. W godzinach porannych z wykorzystaniem transportu zbiorowego odbywa się 61% podróży (tabl. 4).

Tabl. 3. Liczba podróży na kordonie obszaru Centrum – w godzinach szczytu, w ciągu doby dnia powszedniego.


Godz.


Liczba pasażerów w KZ [osób/h]

Liczba pasażerów w KI [osób/h]

Łączna liczba pasażerów

Udział podróży KZ w godzinach szczytu

kierunek: do centrum

kierunek: od centrum

Razem

7-8

104 337

60 559

164 896

103 611

268 507

61%

15:30-16:30

62 155

77 295

139 450

101 465

240 915

58%

Razem

166 492

137 854

304 346

205 076

509 422

60%

Analiza pomiarów natężenia ruchu samochodów osobowych i liczby podróżujących nimi osób wykazała, że liczba samochodów osobowych w szczycie porannym (godz. 8-9) i w szczycie popołudniowym (godz. 16-17) na kordonie obszaru Centrum jest bardzo zbliżona (Tabl. 4). Świadczy to o tym, że w godzinach występowania szczytów komunikacyjnych układ drogowy pracuje na granicach przepustowości, a zestawione natężenia są wartościami granicznymi.

Tabl. 4. Liczby pasażerów w komunikacji indywidualnej na kordonie obszaru Centrum w godzinach szczytów komunikacyjnychGodz.

Liczba samochodów osobowych [poj/h]

Liczba pasażerów w KI [osób/h]

kierunek: do centrum

kierunek: od centrum

Razem

Kierunek: do centrum

kierunek: od centrum

Razem

7-8

43 705

29 776

73 481

56 817

38 709

95 525

8-9

45 986

33 715

79 701

59 782

43 830

103 611

15-16

34 916

37 796

72 712

45 391

49 135

94 526

16-17

36 199

41 851

78 050

47 059

54 406

101 465

17-18

35 393

40 498

75 891

46 011

52 647

98 658

Wielkość ruchu na mostach przez Wisłę

Wyniki pomiarów ruchu na mostach w Warszawie wykazały, że w ciągu doby przez mosty przejeżdża blisko 0,5 mln samochodów osobowych. W godzinach największego obciążenia ruchem (7:00-9:00, 15:30-17:30) mosty obsługują prawie 330 tys. podróży, z czego 57% to podróże w środkach transportu publicznego (Tabl. 5).


Tabl. 5. Liczba podróży na mostach przez Wisłę - godzina szczytu komunikacyjnego w dniu powszednim

Kierunek

Liczba pasażerów w TZ w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30*

Liczba samochodów osobowych w godz. 0-24

Liczba samochodów osobowych w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30

Liczba pasażerów KI w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30

Łączna liczba pasażerów w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30

Udział podróży w transporcie zbiorowym

Do Centrum

101 435

252 165

59 493

77 341

178 776

57%

Od Centrum

86 383

238 782

49 479

64 323

150 706

57%

Razem

187 818

490 947

108 972

141 664

329 482

57%

Pomiary liczby pasażerów na mostach nie obejmowały pociągów na linii legionowskiej (most Gdański).

Natężenia ruchu w wybranych przekrojach

Ocenę natężeń ruchu w wybranych przekrojach odniesiono do najbardziej newralgicznych miejsc w systemie transportowym Warszawy, jakimi są mosty. Aktualnie w Warszawie jest 7 mostów drogowych. Począwszy od północy są to: • Most Grota-Roweckiego,

 • Most Gdański,

 • Most Śląsko-Dąbrowski,

 • Most Świętokrzyski,

 • Most Poniatowskiego,

 • Most Łazienkowski,

 • Most Siekierkowski.

Analiza wyników pomiarów ruchu (WBR 2005) wskazuje na bardzo intensywne wykorzystywanie istniejących przepraw mostowych przez ruch samochodowy. Z uwagi na ograniczenia przepustowości układu drogowego w kierunku do centrum Warszawy, szczyt poranny rozłożony jest na dwie godziny w okresie od 7 do 9 rano. Podobna sytuacja ma miejsce w szczycie popołudniowym z tym, że w kierunku powrotnym. Najbardziej obciążony okres to godziny pomiędzy 16-stą a 18-stą.

Tabl. 6. Rozkład godzinowy natężenia ruchu na mostach w WarszawieGodzina

Suma natężenia ruchu na wszystkich mostach

[ wszystkie pojazdy/godz. – dzień powszedni]Kierunek

Natężenie ruchu [poj/godz.]

Udział [%]

Od Centrum

Do Centrum

Razem

Od Centrum

Do Centrum

Razem

0-1

2 025

1 420

3 445

0.8%

0.6%

0.7%

1-2

1 240

906

2 146

0.5%

0.4%

0.4%

2-3

1 169

931

2 100

0.5%

0.4%

0.4%

3-4

1 141

1 013

2 154

0.5%

0.4%

0.4%

4-5

1 339

1 692

3 031

0.6%

0.7%

0.6%

5-6

2 607

4 108

6 715

1.1%

1.6%

1.4%

6-7

6 796

13 356

20 152

2.8%

5.3%

4.1%

7-8

13 175

23 201

36 376

5.5%

9.2%

7.4%

8-9

13 747

23 175

36 922

5.8%

9.2%

7.5%

9-10

13 200

17 913

31 113

5.5%

7.1%

6.3%

10-11

13 359

14 375

27 734

5.6%

5.7%

5.6%

11-12

13 139

14 112

27 251

5.5%

5.6%

5.6%

12-13

13 965

14 512

28 477

5.8%

5.8%

5.8%

13-14

14 449

14 358

28 807

6.1%

5.7%

5.9%

14-15

14 687

15 009

29 696

6.2%

6.0%

6.0%

15-16

16 231

15 288

31 519

6.8%

6.1%

6.4%

16-17

18 990

15 302

34 292

8.0%

6.1%

7.0%

17-18

17 068

13 678

30 746

7.1%

5.4%

6.3%

18-19

15 799

12 686

28 485

6.6%

5.0%

5.8%

19-20

13 972

10 884

24 856

5.9%

4.3%

5.1%

20-21

12 247

9 392

21 639

5.1%

3.7%

4.4%

21-22

9 272

7 647

16 919

3.9%

3.0%

3.4%

22-23

5 989

4 527

10 516

2.5%

1.8%

2.1%

23-24

3 176

2 680

5 856

1.3%

1.1%

1.2%

Razem

238 782

252 165

490 947

100.0%

100.0%

100.0%


Pobieranie 1.89 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna