Załącznik nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia r w sprawie ustanowienia planu ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego plan ochrony śLĘŻAŃskiego parku krajobrazowego (projekt) Rozdział 1 Cele ochrony przyrody ParkuPobieranie 265.16 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar265.16 Kb.
  1   2   3   4
Załącznik nr 1 do uchwały nr.... Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia .......... 200…. r. w sprawie ustanowienia
planu ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

PLAN OCHRONY ŚLĘŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO (projekt)
Rozdział 1

Cele ochrony przyrody Parku

§ 1.


Celami ochrony przyrody Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, zwanego dalej „Parkiem”, są:

 1. w zakresie ochrony litosfery:

  1. zachowanie charakterystycznych dla Masywu Ślęży struktur geologicznych, w tym zespołu ofiolitowego;

  2. zachowanie zespołów form ukształtowania terenu reprezentujących zestawy cech charakterystycznych dla typów morfogenetycznych Masywu Ślęży;

  3. zachowanie naturalnego systemu hydrologicznego i hydrogeologicznego;

  4. zachowanie struktury przestrzennej gleb, ze szczególnym uwzględnieniem gleb organicznych.

 2. w zakresie ochrony zasobów i ekosystemów wodnych:

  1. poprawa stanu czystości i przeciwdziałanie wzrostowi trofii wód powierzchniowych;

  2. przeciwdziałanie zanieczyszczeniu zasobów wód podziemnych;

  3. zachowanie lub przywracanie elementów naturalnej struktury hydrograficznej;

  4. utrzymanie funkcjonowania ekosystemów wodnych;

  5. zachowanie elementów rodzimej różnorodności biologicznej środowisk wodnych, w tym szczególnie cennych i zagrożonych.

 3. w zakresie ochrony zbiorowisk roślinnych, w tym chronionych siedlisk przyrodniczych:

  1. zachowanie różnorodności zbiorowisk roślinnych właściwych dla regionu, w tym szczególnie siedlisk przyrodniczych rzadkich i zagrożonych oraz objętych ochroną prawną;

  2. ochrona czynna naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, w tym przede wszystkim zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, muraw ciepłolubnych, muraw naskalnych oraz zbiorowisk roślinności szczelinowej;

  3. utrzymanie ochrony wybranych siedlisk leśnych oraz objęcie ochroną siedlisk szczególnie cennych, a dotychczas niechronionych;

  4. odtwarzanie ekosystemów leśnych o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem. Przebudowa drzewostanów monokulturowych całkowicie niezgodnych z siedliskiem w trakcie użytkowania rębnego oraz dobór właściwego składu gatunkowego odnowienia;

  5. zachowanie i podtrzymanie możliwości trwałego funkcjonowania zbiorowisk roślinnych, w tym szczególnie chronionych siedlisk przyrodniczych poprzez zachowanie właściwego stanu ich ochrony oraz zachowanie łączących je liniowych struktur pełniących funkcje korytarzy ekologicznych.

 4. w zakresie ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk:

  1. objęcie ochroną czynną wybranych stanowisk gatunków roślin naczyniowych takich jak: zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum, zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum, zanokcica klinowata Asplenium cuneifolium, przytulia stepowa Galium valdepilosum, leniec alpejski Thesium alpinum oraz, w przypadku potwierdzenia jego występowania; mieczyk błotny Gladiolus palustris (

  2. zwiększenie ilości martwego drewna, szczególnie pni stojących i leżących w obrębie siedlisk leśnych;

  3. ograniczanie rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcego geograficznie pochodzenia, w tym szczególnie zagrażających gatunkom rodzimym, takich jak robinia akacjowa Robinia pseudoacacia i czeremcha amerykańska Padus serotina, a także dąb czerwony Quercus rubra i daglezja Pseudotsuga taxifolia.

 5. w zakresie ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk:

  1. zachowanie rodzimej różnorodności gatunkowej zwierząt, właściwej dla regionu, w tym szczególnie gatunków rzadkich, zagrożonych i chronionych;

  2. zachowanie istniejących stanowisk, ostoi i siedlisk rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków zwierząt oraz przywracanie utraconych składników bogactwa gatunkowego;

  3. utrzymanie powierzchni dotychczas występującej mozaikowatości środowiskowej z dużym udziałem ekotonów, warunkującej bogactwo i różnorodność zgrupowań zwierzęcych;

  4. utrzymanie lub odtwarzanie korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację zwierząt;

  5. ograniczenie wprowadzania i kontrola liczebności gatunków obcego pochodzenia, w szczególności gatunków inwazyjnych, mogących stanowić zagrożenie dla rodzimej fauny.

 6. w zakresie ochrony krajobrazów, w tym krajobrazów kulturowych:

  1. wzmocnienie ochrony prawnej zachowanych obiektów dziedzictwa kulturowego oraz rewaloryzacja obiektów zdegradowanych, przy dopuszczeniu ich adaptacji do pełnienia nowych funkcji;

  2. zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości obiektów dziedzictwa kulturowego;

  3. uwzględnianie zasad ochrony krajobrazów, w tym krajobrazów kulturowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:

 1. - zachowanie osi krajobrazowych i powiązań widokowych,

 2. - zapewnienie właściwej ekspozycji zabytkom,

 3. - zachowanie historycznych cech zabudowy regionalnej,

 4. - zachowanie charakterystycznych, historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych,

 5. - zachowanie i odtwarzanie charakterystycznych układów zadrzewień, w tym zwłaszcza alei przydrożnych;

  1. zachowanie elementów kultury ludowej;

  2. poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego;

  3. aktywizacja działań na rzecz powstawania projektów i wspierania inicjatyw dotyczących kreowania nowych form opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz wykorzystywania ich na rzecz rozwoju regionalnego.


Rozdział 2

Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji celów ochrony przyrody

§ 2.


Przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi uwarunkowaniami realizacji celów ochrony przyrody Parku są:

 1. umożliwianie zachowania i wzbogacania oraz popularyzacji wartości przyrodniczych, w tym krajobrazowych Parku w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 2. podejmowanie działań na rzecz ochrony i kształtowania wartości krajobrazowych, które powinny dotyczyć zarówno krajobrazów naturalnych jak i historycznie ukształtowanych i tradycyjnych krajobrazów kulturowych.

 3. preferowanie form działalności społeczno-gospodarczej zgodnej z regionalną tradycją oraz gwarantujących utrzymanie wysokich wartości przyrodniczych, w tym krajobrazowych, to jest:

  1. leśnictwa i gospodarki leśnej zgodnej z potrzebami ochrony przyrody;

  2. rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego;

  3. obsługi turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej oraz agroturystyki;

  4. nieuciążliwego dla środowiska przetwórstwa lokalnych zasobów przyrodniczych.

 1. włączenie problematyki ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych w zakres strategii rozwoju Województwa Dolnośląskiego, powiatów Dzierżoniowskiego, Świdnickiego i Wrocławskiego oraz gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice oraz Sobótka, a także uwzględnienie jej w ich polityce przestrzennej.

 2. zharmonizowanie planu urządzania lasu dla nadleśnictwa Miękinia z potrzebami ochrony wartości przyrodniczych, w tym krajobrazowych oraz koniecznością zrównoważonego gospodarowania zasobami siedlisk przyrodniczych Natura 2000, w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. kształtowanie przyjaznych postaw wobec przyrody, jako dziedzictwa i dobra wspólnego, w tym poprzez promocję i udostępnienie turystyczne Parku i prowadzenie działalności dydaktycznej.

 4. rozpowszechnianie informacji o najbardziej interesujących obiektach przyrodniczych w zakresie w którym nie stanowi to zagrożenia dla stanu ich zachowania.


Rozdział 3

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

§ 3.


 1. Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych oraz ich skutków:

  Lp.

  Identyfikacja zagrożeń

  (I – zagrożenie istniejące, P – zagrożenie potencjalne)

  Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń i ich skutków

  1

  2

  3  Procesy erozji wodnej i wietrznej powodujące niszczenie pokrywy glebowej, zmiany ukształtowania terenu oraz przyczyniające się do wzrostu degradacji obszaru.

  (I)


  Dostosowywanie sposobów użytkowania do warunków środowiskowych, w tym zalesianie lub utrzymywanie roślinności łąkowej na terenach najbardziej narażonych na erozję.  Zanieczyszczenie gleb oraz zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych związane ze stosowaniem nawozów sztucznych i pestycydów.

  (I)


  Ograniczenia stosowania nawozów sztucznych i pestycydów, promocja rolnictwa ekologicznego i pakietów rolnośrodowiskowych.  Degradacja gleb organicznych w wyniku ich zabudowywania.

  (I/P)


  Kontrola i egzekwowanie przepisów prawa. Wyłącznie terenów z zainwestowania.  Nielegalne wysypiska śmieci.

  (I/P)


  Likwidacja istniejących nielegalnych wysypisk śmieci. Kontrola i egzekwowanie przepisów prawa.  Obniżanie się poziomu wód gruntowych i osuszanie mokradeł, torfowisk i łąk wilgotnych w wyniku melioracji odwadniających, niewłaściwej gospodarki wodnej oraz zwiększającego się poboru wód podziemnych z indywidualnych ujęć.

  (I/P)


  Likwidacja części rowów melioracyjnych, odstąpienie od ich konserwacji. Odbudowa lub budowa nowych urządzeń piętrzących oraz właściwa ich eksploatacja.

  Rozbudowa zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę oraz podłączenie do nich odbiorców, przy jednoczesnej likwidacji ujęć indywidualnych.

  Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane dopływem ścieków bytowo-gospodarczych, a także spływami powierzchniowymi z obszarów użytkowanych rolniczo i obszarów zabudowanych.

  (I/P)


  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Parku i jego sąsiedztwie.

  Kontrola szczelności szamb oraz wywozu ścieków z gospodarstw domowych.

  Tworzenie stref buforowych wzdłuż brzegów cieków i zbiorników wodnych poprzez odstąpienie od ich użytkowania i wprowadzenie pasów ochronnych roślinności.

  Ograniczenie zużycia nawozów sztucznych, gnojowicy i pestycydów do niezbędnego minimum uwzględniającego nachylenie stoków, własności ochronne profilu glebowego przed migracją zanieczyszczeń i ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

  Upraszczanie mozaikowatej struktury przestrzennej terenów otwartych rolnych na skutek wzrostu intensywności uprawiania, w szczególności zamiana trwałych użytków zielonych na grunty orne.

  (P)


  Propagowanie ekstensywnych systemów gospodarowania w oparciu o środki z programów rolno-środowiskowych i innych.
  Zabudowa lądowych ekosystemów nieleśnych

  (I/P)


  Wyłącznie z zabudowy cennych lądowych ekosystemów nieleśnych.  Naturalna sukcesja powodująca zarastanie muraw kserotermicznych i łąk.

  (I/P)


  Koszenie i karczowanie a następnie poddanie trwałemu użytkowaniu ekstensywnemu.  Nieprawidłowy dobór zabiegów gospodarczych w zakresie gospodarki łąkarskiej (wprowadzanie mieszanek traw pastewnych, zbyt wczesne koszenie)

  (I/P)


  Rezygnacja z wprowadzania na łąki świeże i wilgotne mieszanek traw pastewnych.

  Opóźnienie terminu koszenia lak wilgotnych i turzycowisk do 15 lipca, dla umożliwienia zakończenia cyklu rozwojowego roślin oraz ptaków lęgnących się na łąkach.

  Zaorywanie łąk i pastwisk.

  (P)


  Utrzymania łąk i pastwisk jako trwałych użytków zielonych z uwzględnieniem korzyści wynikających z programów rolnośrodowiskowych.  Przerywanie połączeń ekologicznych oraz izolacja poszczególnych kompleksów Parku wskutek zabudowy nowych terenów.

  (I/P)


  Uwzględnienie połączeń ekologicznych w polityce przestrzennej, w tym wyłącznie z zabudowy korytarzy ekologicznych.  Wycinka zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w celu zwiększenia powierzchni gruntów lub ich komasacji.

  Wycinka drzew i krzewów wzdłuż dróg i cieków w trakcie prac związanych z ich konserwacją lub modernizacją.

  (I/P)


  Wprowadzenie programu ochrony zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz przydrożnych.

  Wyznaczenie i rozbudowa sieci korytarzy ekologicznych na omawianym obszarze.

  Eliminacja martwego, stojącego i leżącego drewna, wykrotów i złomów w wyniku cięć sanitarnych i innych zabiegów prowadzonych zarówno w lasach jak i w parkach, prowadzące do zubożenia fauny związanej z martwym i rozkładającym się drewnem, w szczególności fauny bezkręgowców saproksylicznych.

  (I/P)


  Zapewnienie larwom owadów saproksylicznych zróżnicowanego rodzajowo materiału żywicielskiego poprzez pozostawianie korzeni, konarów, gałęzi, wierzchołków, itd., w różnym stopniu rozkładu (materiał obumierający, martwy, wstępnie rozkładający się, butwiejący) i w różny sposób rozmieszczony przestrzennie (drzewa stojące, leżące, zawieszone, złomy, karpy, itd.), zaniechanie usuwania drzew obumierających i martwych, zwłaszcza starych drzew liściastych.

  Ograniczenie prac pielęgnacyjnych polegających na „leczeniu” lub usuwaniu starych, dziuplastych drzew.

  Wprowadzenie odpowiednich zapisów do Planu Urządzania Lasu, zgodnie z zapisami Zasad Hodowli Lasu.
  Ekspansja i celowe wprowadzanie obcych geograficznie i synantropijnych gatunków roślin, szczególnie robinii akacjowej, czeremchy amerykańskie, w mniejszym stopniu dębu czerwonego i daglezji i zwierząt: norki amerykańskiej Mustela vison, jenota Nyctereutes procyonoides.
  (I/P)

  Stopniowa eliminacja obcych gatunków inwazyjnych, zagrażających gatunkom rodzimym.

  Nie realizowanie nasadzeń gatunków obcych geograficznie w lasach.

  Zakaz lokalizowania w obrębie Parku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie ferm zwierząt futerkowych
  Zaśmiecanie terenu Parku, m.in. w obszarach koncentracji ruchu turystycznego i rekreacji.

  (I/P)


  Zwiększenie efektywności gospodarki odpadami (np. większa liczba kontenerów i pojemników na odpady).

  Skuteczne egzekwowanie prawa.

  Rozwijanie programów edukacji ekologicznej.
  Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi na skutek dowolnych wtórnych podziałów parcelacyjnych.

  (I/P)


  Zastosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego standardów architektoniczno-urbanistycznych określonych w planie ochrony i opracowaniu architektoniczno-urbanistycznym  Rozrastanie się zabudowy poza tereny zainwestowane, w tym zmniejszanie otwartych, niezabudowanych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi jednostkami osadniczymi. z równoczesną degradacją i zanikaniem zabudowy wewnątrz terenów osiedlowych

  (I/P)


  Zastosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy standardów architektoniczno-urbanistycznych określonych w planie ochrony  Destrukcja i dewastacja zabytków architektury, parków podworskich, alei zabytkowych i cmentarzy.

  (I/P)


  Skuteczne egzekwowanie prawa.

  Programy edukacyjne, pomoc w pozyskaniu środków finansowych na utrzymanie i remonty obiektów.

  Zwiększenie nadzoru przez służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Powstawanie w obrębie wnętrz krajobrazowych elementów dysharmonijnych dla krajobrazów naturalnych i krajobrazów kulturowych, w tym zakłócenia osi i panoram widokowych na zespoły zabytkowe obniżające ich walory ekspozycyjne.

  (I/P)


  Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń planu ochrony.  Ekspansja obcego architektonicznie, bezstylowego, szepcącego krajobraz budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego i usługowego, w tym nieodpowiednie remonty, adaptacje bez uwzględnienia tradycji budowlanych i architektonicznych oraz stylu regionalnego.

  (I/P)


  Zastosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy standardów architektoniczno- urbanistycznych określonych w planie ochrony.

  Opracowanie studium architektonicznego dla terenu Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Opracowanie katalogu architektonicznych rozwiązań regionalnych.

  Zwiększenie nadzoru przez służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także Społecznych Opiekunów Zabytków.

  Podnoszenie świadomości ludzkiej w dziedzinie ochrony zabytków poprzez m.in. działania popularyzatorskie czy też edukację szkolną.

  Intensywny ruch samochodowy, zwłaszcza w weekendy, przy niewielkiej, w stosunku do potrzeb liczbie miejsc parkingowych.

  (I/P)


  Uporządkowanie sieci parkingów. Wyznaczenie stref zakazu parkowania i postoju.  Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery ze skupisk niskiej emisji z indywidualnych palenisk gospodarstw domowych

  (I)


  Zabiegi poprawiające higienę atmosfery m. in. podłączanie indywidualnych gospodarstw domowych do lokalnych kotłowni wyposażonych w instalacje do odsiarczania i odpylania emitowanych gazów.  Możliwość zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych z nieszczelnych szamb, nieprawidłowo składowanych nawozów organicznych i sztucznych oraz środków ochrony roślin (pestycydów).

  (P)


  Egzekwowanie istniejącego prawa.  Niszczenie szaty roślinnej oraz erozja wzdłuż najbardziej uczęszczanych szlaków turystycznych.

  (I)


  Remonty i bieżące utrzymanie szlaków turystycznych.

 2. Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych oraz ich skutków:

Lp.

Identyfikacja zagrożenia

(I –zagrożenia istniejące, P – zagrożenia potencjalne)

Sposoby eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń i jego skutków

1

2

3Presja urbanizacyjna w bezpośrednim otoczeniu Parku powodująca dalszą fragmentację terenów otwartych, zmniejszenie różnorodności biologicznej oraz wzrost ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych na obszar Parku oraz zmniejszanie areału lub zanikanie siedlisk i stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. (I/P)

Wyznaczenie maksymalnego zasięgu rozwoju jednostek osadniczych w otoczeniu Parku.

Uzbrojenie terenu w techniczną infrastrukturę ochrony środowiska.

Zmiany klimatyczne charakteryzujące się wzrostem średniej temperatury rocznej przy jednoczesnym pozostaniu na stałym poziomie sumy opadów rocznych), a w konsekwencji prowadzące do wzrostu parowania wód kosztem ich infiltracji do poziomów wodonośnych i wód powierzchniowych, obniżania się poziomu wód gruntowych i przesuszenia siedlisk. (I/P)

Ograniczenie odpływu wód poprzez likwidację części rowów melioracyjnych oraz systemu drenarskiego tam gdzie nie jest on niezbędny do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej.Eksploatacja surowców mineralnych ze złóż granitu, leukogranitu oraz serpentynitu powodująca imisję pyłów oraz oddziaływanie hałasu na obszar Parku. (I)

Zraszanie obszaru wyrobisk oraz urządzeń rozdrabniających urobek w celu zminimalizowania emisji pyłów.Przekroczenie dopuszczalnych stężeń dwutlenku siarki w zachodniej części Wzgórz Kiełczyńskich. Prawdopodobnie spowodowane bliskością Świdnicy. (I)

Zabiegi ze strony Świdnicy poprawiające higienę atmosfery w mieście i na otaczającym obszarze m. in. przez podłączanie indywidualnych gospodarstw domowych do lokalnych kotłowni wyposażonych w instalacje do odsiarczania emitowanych gazów.Naruszanie reżimu wód podziemnych przez odwadnianie nieczynnej kopalni magnezytu „Wiry” (I)

Zaczopowanie wypływu lub ujecie wód do celów gospodarczych po spełnieniu wymogów sanitarnych.


Rozdział 4

Obszary realizacji działań ochronnych

§ 4.


 1. W obrębie Parku wyznacza się następujące obszary realizacji działań ochronnych, zwane dalej strefami:

 1. A – strefa istniejących obszarów objętych ochroną prawną oraz innych obszarów lub obiektów o najwyższych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych:

  1. AP- istniejące pomniki przyrody,

  2. AR – istniejące rezerwaty przyrody,

  3. AU – istniejące użytki ekologiczne,

  4. AZ – istniejące zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

  5. APP – inne obszary o najwyższych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych, zasługujące na objęcie dodatkową formą ochrony przyrody,

  6. AK – istniejące strefy ochrony kulturowej, którą tworzą:

   • AKZ – obiekty wpisane do rejestru zabytków,

   • AKA – planistyczna strefa „A” ochrony kulturowej,

   • AKB – planistyczna strefa „B” ochrony kulturowej,

   • AKK – planistyczna strefa „K” ochrony krajobrazu,

   • AKW – planistyczna strefa „W” ochrony archeologicznej,

  7. APK – inne obiekty lub obszary o najwyższych wartościach kulturowych, zasługujące na objęcie dodatkową formą ochrony, którą tworzą:

   • APKZ – obiekty proponowane do wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków,

   • APKA – proponowana planistyczna strefa „A” ochrony konserwatorskiej,

   • APKE – proponowana planistyczna strefa „E” ochrony ekspozycji,

   • APKK – proponowana planistyczna strefa „K” ochrony krajobrazu,

 2. B – pozostałe strefy działań ochronnych:

  1. BS – strefa utrzymania istniejącej skali i sposobu użytkowania terenu w celu:

   • BSI – zachowania krajobrazu rolniczego, w tym:

    • BSIA – łąki, pastwiska i inne szczególnie cenne przyrodniczo elementy tradycyjnego krajobrazu rolniczego,

    • BSIB – pozostałe grunty rolne,

 • BSII - zachowania krajobrazu leśnego,

  1. BK –– strefa zmiany istniejącego stanu środowiska przyrodniczego lub kulturowego poprzez wywołanie ukierunkowanych procesów w celu:

 • BKI - przeciwdziałania zmniejszaniu i fragmentacji terenów otwartych, w tym łąkowych, torfowiskowych, murawowych, w wyniku samoistnej sukcesji lasu lub celowego zalesiania,

 • BKII – modyfikacji gospodarki leśnej,

 • BKIII - regulowania i porządkowania rozwoju funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich, w tym:

 • BKIIIA - obszary zainwestowane lub wskazane do zainwestowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie wymagające zmiany przeznaczonej funkcji,

 • BKIIIB – obszary zainwestowane oraz wskazane do zainwestowania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, o lokalizacji konfliktowej w stosunku do celów ochrony Parku, zalecane do zmiany użytkowania lub zmiany przeznaczonej funkcji,

 • BKIV – kształtowania struktury ekologicznej oraz wzmacniania powiązań przyrodniczych, w tym:

 • BKIVA – obszary ograniczonego zainwestowania,

 • BKIVB – strefa ochrony zadrzewień.

 1. Lokalizację stref działań ochronnych wskazano na mapie, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.


Rozdział 5

Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu

§ 5.


Określa się następujący zakres prac w sferze prawnej związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu:

 1. zaleca się, w celu pełniejszej i bardziej skutecznej ochrony ekosystemów Parku wraz z charakterystycznymi dla nich zbiorowiskami roślinnymi oraz gatunkami roślin, zwierząt i grzybów, a także wartościowymi walorami abiotycznymi objęcie dodatkowymi formami ochrony prawnej następujących obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych:

  Lp.

  Kod strefy

  Proponowana forma ochrony i nazwa

  [UE – użytek ekologiczny, SD – stanowisko dokumentacyjne]  Lokalizacja

  Charakterystyka

  1

  2

  3

  4

  5  APP_1

  UE. „Mieczyki Sulistrowickie”

  Na północ od rezerwatu „Łąki Sulistrowickie”

  Zmiennowilgotne łąki z udziałem gatunków młak alkalicznych, na północ od terenu rezerwatu „Łąki Sulistrowickie”, na którym występuje największa populacja mieczyka o cechach przejściowych pomiędzy Gladiolus imbricatus a Gladiolus palustris.  APP_2/1

  SD1 „Winna Góra”

  Wschodnie stoki winnej Góry

  Kamieniołom serpentynitu na wschodnich stokach Winnej Góry. Serpentynit jest zaangażowany tektonicznie, a płaszczyzny spękań zapadają ku wschodowi.  APP_2/2

  SD2 „Przemiłów”

  Przemiłów

  We wsi znajduje się nieczynny kamieniołom serpentynitu występującego tutaj w różnych odmianach i wykazującego zaangażowanie tektoniczne. W odsłonięciu tym można znaleźć różnie wykształcone minerały serpentynowe i opale miodowe. o.  APP_2/3

  SD3 „Rozdroże Sulistrowickie”

  Południowo – wschodnie stoki Ślęży

  Na wschód od Rozdroża Sulistrowickiego znajduje się przy drodze skałka gabrowa parometrowej wysokości. Można na niej obserwować laminarne ułożenie naprzemienne składników jasnych i ciemnych. Są to tzw. kumulaty rytmiczne, które utworzyły się w spągowej (dolnej) części komory magmowej.  APP_2/4

  SD4 „Strzegomiany”

  Skałki nad Strzegomianami

  Przy Drodze Dzikiej Świni odsłaniają się parometrowej wysokości skałki zbudowane z gabra i amfibolitów (metabazaltów). Są to dajki (żyły skał wylewnych) metabazaltów w obrębie gabra.
  APP_2/5

  SD5 „Wieżyca -1”

  Wrzynka w drodze na południe od szczytu Wieżycy.

  Zróżnicowane strukturalnie odmiany amfibolitów określane jako metabazalty i metadiabazy. Mogą to być dajki pakietowe występujące w stropowej (górnej) części komory magmowej.  APP_2/6

  SD6 „Wieżyca -2”

  Północny stok Wieżycy

  Tuż pod szczytem odsłaniają się amfibolity masywne.  APP_2/7

  SD7 „Kwarc żyłowy -1”
  Kamieniołom kwarcu żyłowego. W wyrobisku nieczynnego kamieniołomu odsłania się żyła kwarcu o grubości 1,5-2 m w obrębie granitoidów masywu Strzegom-Sobótka. W odsłonięciu widoczny jest kwarc mleczny powstały z kilku generacji roztworów pomagmowych krążących już po zastygnięciu magmy granitoidowej.  APP_2/8

  SD8 „Kwarc żyłowy – 2”
  Kamieniołom kwarcu żyłowego. W nieczynnym wyrobisku kamieniołomu odsłania się żyła kwarcu w granicie poprzecinanym dodatkowo mniejszymi żyłkami kwarcu. Wyrobiskiem wznoszą się niewielkie skałki kwarcowe, z których roztacza się ograniczony widok na południowy zachód.  APP_2/9

  SD9 „Wieżyca -3”

  Zachodni stok Wieżycy

  W niewielkim wyrobisku odsłania się zwietrzały granit oraz zwietrzelina tej skały o barwie ochrowej. Na granicie zalega glina rumoszowa zawierająca ostrokrawędziste bloczki amfibolitu, który przemieścił się tutaj z wyżej położonych obszarów występowania tej skały.  APP_2/10

  SD10 „Blokowisko gabrowo-granitowe”

  Północno-zachodnie stoki Ślęży.

  Blokowisko gabrowo-granitowe. Wśród bloków skalnych o rozmiarach dochodzących do 2 m występuje zarówno granit w postaci zaokrąglonych bloków skalnych jak i ostrokrawędziste bloki gabra. Przy czym to ostatnie przemieściło się około 1 kilometra w dół stoku na skutek ruchów masowych na obszar zbudowany z granitoidów.  APP_2/11

  SD11 „Reliktowy lodowiec gruzowy”

  Tereśna Droga

  Jęzor reliktowego lodowca gruzowego. 200 metrów na południe od skrzyżowania z czerwonym szlakiem Tereśna Droga przecina jeden z jęzorów lodowca gruzowego, jaki utworzył się na południowo-wschodnich stokach Ślęży w warunkach klimatu peryglacjalnego. Jego powierzchnia jest chaotycznie uformowana i z pagórkami sąsiadują niewielkie bezodpływowe zagłębienia o głębokości kilku metrów. Na dnie jednego z nich jest okresowe oczko wodne, powstałe na skutek zablokowania odpływu wód przez nieprzepuszczalne, gliniaste utwory lodowca gruzowego.

 2. zaleca się, w celu pełniejszej i bardziej skutecznej ochrony krajobrazów kulturowych Parku, objęcie dodatkowymi formami ochrony prawnej lub planistycznej następujących obszarów i obiektów o najwyższych wartościach kulturowych:

 1. APKZ_1 – Słupice, gm. Łagiewniki – zespół cmentarno-kościelny, kościół p.w. Michała Archanioła – proponowany wpis do rejestru zabytków;

 2. APKZ_2 – Sobótka – Góra Ślęża, gm. Sobótka – kościół filialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – proponowany wpis do rejestru zabytków;

 3. APKZ_3 – Sulistrowice, gm. Sobótka – kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – proponowany wpis do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków;

 4. APKZ_4 – Tomice, gm. Jordanów Śląski – zespół dworsko-folwarczny – proponowany wpis do rejestru zabytków.

 5. APKA_1 – Karolin, gm. Jordanów Śląski – zespół pałacowo-parkowy wraz z folwarkiem oraz oficynami mieszkalnymi zlokalizowanymi przy wschodniej granicy majdanu gospodarczego;

 6. APKA_2 – Piotrówek, gm. Jordanów Śląski – zespół pałacowo-parkowy wraz z folwarkiem – proponowane rozszerzenie istniejącej strefy ochrony;

 7. APKA_3 – Tomice, gm. Jordanów Śląski – zespół dworsko-folwarczny z parkiem.

 8. APKK_1 – Słupice, gm. Łagiewniki – północna część wsi.

 9. APKE_1 – Karolin, gm. Jordanów Śląski – obszar ochrony panoramy wsi i zespołu folwarcznego, widok z drogi Karolin-Piotrówek;

 10. APKE_2 – Księginice Małe, gm. Sobótka – obszar ochrony panoramy wsi z dominantą wieży kościoła; widok z drogi z Przemiałowa, na południe od Księginic Małych;

 11. APKE_3 – Piotrówek, gm. Jordanów Śląski – obszar ochrony panoramy wsi, widok z drogi Karolin-Piotrówek;

 12. APKE_4 – Piotrówek, gm. Jordanów Śląski – obszar ochrony panoramy wsi z drogi polnej między Janówkiem a Sokolnikami oraz ze stoku Jańskiej Góry;

 13. APKE_5 – Słupice, gm. Łagiewniki – obszar ochrony panoramy wsi z dominantą wieży kościoła od zachodu, z drogi Uliczno-Słupice;

 14. APKE_6 – Słupice, gm. Łagiewniki – obszar ochrony panoramy wsi od wschodu, z drogi Młynica-Słupice;

 15. APKE_7 – Świątniki, gm. Sobótka – obszar ochrony panoramy wsi z dominantą wieży kościoła, widok z drogi Księginice Małe-Świątniki;

 16. APKE_8 – Tomice, gm. Jordanów Śląski – obszar ochrony panoramy wsi od zachodu, widok z drogi Winna Góra-Tomice;

 17. APKE_9 – Tomice, gm. Jordanów Śląski – obszar ochrony widoku na zespół dworsko-folwarczny z drogi Piotrówek-Tomice, od południa;

 18. APKE_10 – Winna Góra, gm. Jordanów Śląski – obszar ochrony panoramy wsi od wschodu, z drogi Tomice-Winna Góra.
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna