Załącznik nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia r w sprawie ustanowienia planu ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego plan ochrony śLĘŻAŃskiego parku krajobrazowego (projekt) Rozdział 1 Cele ochrony przyrody Parku


Rozdział 9 Zadania ochronne dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 020040 „Masyw Ślęży” położonego w granicach ParkuPobieranie 265.16 Kb.
Strona4/4
Data08.05.2016
Rozmiar265.16 Kb.
1   2   3   4

Rozdział 9

Zadania ochronne dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 020040 „Masyw Ślęży” położonego w granicach Parku

§ 16.


 1. Opis granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Masyw Ślęży” położonego w granicach Parku, zwanego dalej „Obszarem Natura 2000”:

Za umowną granicę Obszaru Natura 2000 uznaje się punkt przecięcia działki numer 1468/231 z działką drogową numer 71 w południowo - zachodniej części Obszaru Natura 2000. Następnie granica biegnie na północny-wschód północną krawędzią działki numer 1468/231. Dalej granica przebiega w kierunku północno-zachodnim, zachodnimi skrajami działek 104, 1468/202, 105, 470, 471. Potem granica skręca na wschód, przebiegając północnymi krawędziami działek 468, 469, 1468/194, 1468/193. Następnie zachodnimi skrajami działek 1468/192, 1526/235 granica biegnie na północ. Dalej przebieg granicy wyznacza południowa i zachodnia krawędź działki 467 oraz południowa i zachodnia krawędź działki 456. Następnie granica przebiega na północ skrajami działek 1006, 110/1, 466. Później granica skręca na zachód i przebiega południowym skrajem działki 454, we fragmentach ją przecinając. Dalej granica Obszaru Natura 2000 biegnie na północ, zachodnią krawędzią działki 454. Później granica skręca na zachód i przebiega południowymi skrajami działek 465, 464 i 111/3. W tym miejscu granica skręca na północ biegnąc zachodnim skrajem działki 111/3 a następnie na zachód i północ – przebiegając południowym i zachodnim skrajem działki 302. Dalszy przebieg granicy ma kierunek wschodni - północnym skrajem działki 302 oraz działki 111/1. Dalej granica przebiega w kierunku północnym zachodnimi skrajami działek 111/1 i 112/1, a potem znów w kierunku zachodnim – południowym krańcem działki 301. Dalszy przebieg granicy w kierunku północnym wyznaczają zachodnie skraje działek 301 i 300. Potem granica skręca na wschód – przebieg zgodny z północnym skrajem działki 300 oraz na północ. W kierunku północnym granica biegnie zachodnimi krańcami działek 113, 114/1 298, 128/1 . Tu granica otacza działkę 297 i dalej biegnie na północny-zachód, zachodnimi krańcami działek 138, 296, 138, 295, 140. Granica otacza działkę 318. Następnie granica biegnie w kierunku północno - wschodnim, północnymi krawędziami działek 141/1, 142/1. Dalej granica skręca na zachód – biegnie południowym skrajem działki 197, a potem skręca na północny wschód i przebiega zgodnie z południowym skrajem działki 127/1, aż do styku z działka 129. W tym miejscu granica skręca na południe – jej przebieg wyznacza zachodnia krawędź działki 129. Dalszy przebieg granicy w kierunku wschodnim określają północne skraje działek 202, 203 i 204. Granica przebiega wzdłuż północnej krawędzi działki 147/1. Potem granica skręca na południe biegnąc wschodnim skrajem działki 147/1. Następnie granica przebiega w kierunku wschodnim, północnymi skrajam działek 135, 136 i 137. Dalszy przebieg granicy w kierunku północnym wyznaczają zachodnie skraje działek 122, 123, 2/1, 124/1, 125/2 101/4 oraz 126/2. Tu granica skręca na wschód i biegnie północnym skrajem działki 126/3. Potem granica skręca w kierunku południowym, jej przebieg wyznaczają wschodnie krawędzie działek 126/3, 127. Tu niewielki fragment granicy biegnie w kierunku zachodnim i południowym – wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki 11, a następnie granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, północnymi granicami działek 124/1, 76, 44, 77/1. Dalej granica biegnie na północny- wschód, północnymi granicami działek 77/3 i 77/2. Granica otacza działkę 77/2 biegnąc na południowy zachód południową granicą działki 77/2, 77/3 i 77/4. Dalej granica biegnie na południe wschodnimi krawędziami działek 78 i 80, na południowy wschód, południowym skrajem działki 80 i dalej na południe, wschodnimi granicami działek 81 i 83/1. Później granica skręca na wschód, wzdłuż północnej krawędzi działki 83/1, otacza działki 226 i 22/2. Następnie granica biegnie na południe wschodnimi skrajami działek 83/1 i 84/1, potem na południowy - zachód południową granicą działki 84/1, a następnie na wschód północnymi skrajami działek 261/84 i 261/1. Potem granica skręca na południe, wzdłuż wschodniej granicy działki 243, 261/1, 261/151, 261/152, 261/153, 261/154, 261/155. Dalej granica biegnie na wschód, południowymi krawędziami działek 261/155, 155/1, 154/2. Później przebieg granicy w kierunku południowym wyznaczają wschodnie krawędzie działek 154/2, 95/12, 95/1. Granica otacza działkę 95/1 a następnie przebiega wschodnim i południowym skrajem działki 96/3. Dalej granica biegnie na południe wschodnimi skrajami działek 97, 1002, 104/2, 1003, 1005/101. Później granica skręca na wschód, zgodnie z północną krawędzią działki 929/101. Dalej granica biegnie na północ wschodnimi krawędziami działek 932/103, 623/3, 927/2. Biegnąc dalej wzdłuż krawędzi działki 927/2 granica Obszaru Natura 2000 skręca na wschód i na południe. Dalszy przebieg granicy wyznacza północna i wschodnia krawędź działki 930/102 a następnie wschodnie krawędzie działek 504/4, 930/102, 504/3 i znów 930/102. Tu granica skręca na wschód, biegnąc wzdłuż północnej krawędzi działki 476/ 102. Następnie granica skręca na południe – przebiega wzdłuż wschodniej krawędzi działki 476/102. Granica dalszej części Obszaru Natura 2000 biegnie w kierunku północno-wschodnim i wschodnim wzdłuż północnych krawędzi działek 620/183, 721/182, 721/181, 721/180 oraz 721/179. Tu granica skręca na północny – zachód przebiegając wzdłuż zachodniej krawędzi działki 262/1- /172. Granica otacza tę działkę z trzech stron, a następnie biegnie w kierunku południowym, wzdłuż krawędzi działki 262/2-/171. Dalej granica biegnie na wschód wzdłuż północnych skrajów działek 720 i 263/172. Później granica przebiega w kierunku północno-zachodnim, zgodnie z zachodnimi krawędziami działek 264/2-/170, 264/3-/170 i 264/1-/170. Dalszy przebieg granicy przyjmuje kierunek północno-wschodni i wyznaczają go północne krawędzie działek 264/1 - /170, 264/1 -/169, 264/1 -/168 i 264/1-167. Tu granica skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 264/2-/167, a następnie przebiega w kierunku wschodnim – południowe krawędzi działek 264/2-/167 i 264/1-/168. Dalej granica przebiega zgodnie ze wschodnim skrajem działki 97. Dalej granica skręca na wschód i przebiega zgodnie z północnymi krawędziami działek 102, 41/2 i 101. Następnie otacza działkę 101 od wschodu i południa. Później granica biegnie południowym skrajem działki 95. W tym miejscu granica skręca na południe i jej przebieg wyznaczają wschodnie krawędzie działek 100, 99 i 98/1. Dalej granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych krawędzi działek 98/1, 99 i 93. Później granica biegnie na południe, wschodnimi granicami działek drogowych 702, 706 i 574 Następnie, granica skręca w kierunku wschodnim i przebiega zgodnie z północną krawędzią działki drogowej 556/3, 338, 559. Później granica skręca w kierunku północnym i przebiega wzdłuż wschodniej granicy działki drogowej 553, działki 3/1, przecina kolejną działkę, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim, zachodnim i północo-zachodnim, zgodnie w przebiegiem krawędzi działki 620/218. Następnie granica przecina działki 563, 169/2 i 564 i biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodnich granic działek 173 i 174 oraz zachodniej granicy działki drogowej 549. Na wysokości działki 188 granica przecina działkę 549 i biegnie dalej wschodnią granicą działki drogowej 567. Dalszy przebieg granicy w kierunku południowo-zachodnim i południowym wyznacza północna krawędź działki drogowej 561 i 1216. Na wysokości przecięcia z działką drogową numer 1282 granica skręca na północny-zachód, przecinając działkę 1531. Następnie granica przebiega w kierunku zachodnim, północnymi skrajami działek 1530/2 i 1530/1, przecina działkę 935, 1280 i 1434 i dalej biegnie południowymi skrajami działek 929, 928/9, 928/3, 926/1, 1277/1, 923/3. Potem granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wschodnią krawędzią działki drogowej 1278, a potem w kierunku zachodnim południową krawędzią działek 1468/240, 1468/241, 1468/242, 1468/243, 1468/244 aż do przecięcia z działką drogową numer 71.

 1. Mapę granic Obszaru Natura 2000 przedstawia załącznik nr 2.

 2. Istniejące i potencjalne (I/P) zagrożenia dla zachowania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000:

  1. niekonsekwentnie prowadzona w latach ubiegłych gospodarka ochronna siedlisk półnaturalnych w rezerwacie „Łąka Sulistrowicka” (I/P);

  2. nie dostosowanie gospodarki leśnej do potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym wprowadzanie w gniazda i luki gatunków obcych siedliskowo i geograficzne, w tym modrzewia (I/P);

  3. brak dostatecznej informacji o walorach przyrodniczych znajdujących się na terenach leśnych oraz nieleśnych - brak danych lub lekceważenie danych już posiadanych podczas procedur planowania przestrzennego w gminach leżących na terenie Parku (I);

  4. eliminacja martwego, stojącego i leżącego drewna, wykrotów i złomów w wyniku cięć sanitarnych i innych zabiegów prowadzonych zarówno w lasach jak i w parkach, prowadzące do zubożenia flory i fauny związanej z martwym i rozkładającym się drewnem, w szczególności fauny bezkręgowców saproksylicznych oraz mykoflory (w tym porostów) i mszaków (I/P);

  5. ekspansja obcych geograficznie, synantropijnych gatunków roślin, szczególnie dębu czerwonego Quercus rubra i robini akacjowej Robinia pseudoacacia (I/P);

  6. naturalna sukcesja powodująca zarastanie łąk świeżych, łąk zmiennowilgotnych i muraw kserotermicznych (I/P);

  7. spadek poziomu wód gruntowych powodowany nadmiernych wykorzystaniem wody dla celów bytowych i mieszkalnych, co wiąże się z drenowaniem obszaru rezerwatu „Łąka Sulistrowicka” (I/P);

  8. wydobycie minerałów, wspinaczki skałkowe, palenie ognisk w pobliżu ścian skalnych, nielegalne wysypiska śmieci- zagrożenie dla zbiorowisk naskalnych (I/P);

  9. nadmierny ruch turystyczny - wydeptywanie muraw kserotermicznych, zaprószenia ognia i pożary w zbiorowiskach kserotermicznych – szczególnie uciążliwe dla rezerwatu „Góra Radunia” (I/P);

  10. zanieczyszczenie wód (I/P);

  11. zarybianie stawów zasiedlonych przez cenne gatunki płazów (I/P);

  12. budowa farm wiatrowych w otoczeniu Obszaru Natura 2000 (I/P);

  13. rozwój zabudowy, rozproszenie osadnictwa wielkomiejskiego z aglomeracji wrocławskiej i związana z tym zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych (I/P);

 1. Cele działań ochronnych Obszaru Natura 2000:

  1. objęcie ochroną czynną najcenniejszych i najlepiej zachowanych fitocenoz półnaturalnych, szczególnie łąk zmiennowilgotnych i muraw kserotermicznych;

  2. objęcie ochroną czynną, w zależności od gatunku, najcenniejszych stanowisk gatunków roślin naczyniowych;

  3. utrzymanie powierzchni dotychczas występujących cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin, roślin zarodnikowych, porostów i grzybów;

  4. utrzymanie ochrony biernej wybranych stanowisk siedlisk leśnych;

  5. zachowanie i podtrzymanie możliwości trwałego funkcjonowania siedlisk przyrodniczych poprzez zachowanie właściwego stanu ich ochrony oraz zachowanie łączących je liniowych struktur pełniących funkcje korytarzy ekologicznych;

  6. ograniczenie rozprzestrzeniania się antropofitów, szczególnie inwazyjnych, takich jak robinia akacjowa Robinia pseudoacacia i czeremcha amerykańska Padus serotina.

  7. zachowanie lub poprawa różnorodności gatunkowej zwierząt w naturalnych siedliskach ich bytowania, w tym szczególnie gatunków rzadkich, zagrożonych i chronionych;

  8. zachowanie istniejących stanowisk, ostoi i siedlisk rzadkich gatunków zwierząt oraz przywracanie utraconych składników bioróżnorodności;

  9. utrzymanie powierzchni dotychczas występującej mozaikowatości środowiskowej z dużym udziałem ekotonów, warunkującej bogactwo i różnorodność zgrupowań zwierzęcych;

  10. utrzymanie lub odtwarzanie korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację zwierząt;

  11. ograniczenie wprowadzania i kontrola liczebności gatunków obcego pochodzenia, w szczególności gatunków inwazyjnych, mogących stanowić zagrożenie dla rodzimej fauny;

  12. lokalizacja stanowisk gatunków strefowych i tworzenie stref ochronnych wokół ich gniazd, miejsc rozrodu lub stałego bytowania.

 1. Działania ochronne dotyczące przedmiotów ochrony Obszaru Natura 2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie dotyczące:

   1. ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin zwierząt i ich siedlisk, w ramach których przy uwzględnieniu wymogów o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zaleca się:

    1. wyłącznie spod zabudowy cennych lądowych ekosystemów nieleśnych będących przedmiotem ochrony w Obszarze Natura 2000 – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z samorządami gmin,

    2. koszenie i karczowanie zarastających łąk i muraw kserotermicznych połączone z usuwaniem biomasy – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami terenu i organizacjami pozarządowymi,

    3. utrzymanie łąk świeżych i muraw kserotermicznych jako trwałych użytków zielonych lub pastwisk, w obrębie których powinny obowiązywać zakazy i nakazy wyszczególnione w odpowiednich pakietach programów rolnośrodowiskowych, dostosowane do typu siedliska – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami terenu, ośrodkami doradztwa rolnicznego i organizacjami pozarządowymi,

    4. w obrębie proponowanego użytku „Mieczyki Sulistrowickie” koszenie raz w roku w okresie późnojesiennym, z postawieniem 30% powierzchni łąki nie skoszonej, do koszenia w roku następnym. Zaleca się zbiór i usunięcie z łąki pokosu – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami terenu i organizacjami pozarządowymi,

    5. zapewnienie organizmom saproksylicznym zróżnicowanego rodzajowo materiału żywicielskiego poprzez pozostawianie korzeni, konarów, gałęzi, wierzchołków, w różnym stopniu rozkładu - materiał obumierający, martwy, wstępnie rozkładający się, butwiejący - i w różny sposób rozmieszczony przestrzennie - drzewa stojące, leżące, zawieszone, złomy, karpy – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    6. zaniechanie usuwania drzew obumierających i martwych, zwłaszcza starych drzew liściastych i drzew dziuplastych - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    7. pozostawianie w odnawianych oddziałach leśnych kęp starodrzewu wraz z towarzyszącym im runem oraz warstwą podszytu i podrostu do naturalnego rozpadu - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    8. pozostawienie części monokulturowej świerczyny w rezerwacie „Góra Radunia” do naturalnego rozpadu z uwagi na występowanie gatunków związanych ze starymi okazami świerka pospolitego - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracja Lasów Państwowych,

    9. wzrost liczby martwych drzew stojących i leżących, w buczynach i jaworzynach do min. 6 m3 na ha - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    10. wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących pozostawiania drzew obumierających i martwych i ich części w różnym stopniu rozkładu do Planu Urządzania Lasu, zgodnie z zapisami Zasad Hodowli Lasu - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    11. elastyczne podejście do przebudowy drzewostanów bukowych i zwiększenie powierzchni rębni złożonych z długim okresem odnowienia - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych;

    12. objęcie wybranych wydzieleń dąbrów świetlistych ochroną bierną, poprzez rezygnację z zabiegów gospodarczych - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracja Lasów Państwowych

    13. zwiększanie udziału dębu bezszypułkowego na siedliskach lasu mieszanego, a nawet rozpoznawanych jako siedlisko boru mieszanego górskiego na podłożu serpentynitowym - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    14. opracowanie sposobu odnawiania dąbrów poprzez dostosowanie typu rębni nie powodującego zniekształceń struktury i funkcji siedliska oraz ekspansji gatunków nitrofilnych - głównie jeżyny i trzcinnika piaskowego) na odnawiane powierzchnie - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    15. odstąpienie od pozostawiania gałęzi i konarów po ścince w sąsiedztwie skałek i kamieniołomów, co powoduje zanikanie roślinności termofilnej i naskalnej - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    16. pozostawianie ściętych pniaków z uwagi na występowanie bezkręgowców związanych z tym typem siedliska - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    17. stopniową eliminację obcych gatunków inwazyjnych oraz nie realizowanie nasadzeń gatunków obcych geograficznie w lasach - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracja Lasów Państwowych,

    18. rezygnację z wprowadzania gatunków obcych ekologicznie do rodzimych ekosystemów leśnych - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracją Lasów Państwowych,

    19. usunięcie wszystkich okazów daglezji, w tym siewek tego gatunku z rezerwatu „Góra Radunia” - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z administracja Lasów Państwowych.

    20. opracowanie bilansu wodnego terenów zagrożonych osuszeniem i ograniczenie poboru wód zgodnie z jego wskazaniami - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z zarządzającymi wodami należącymi do Skarbu Państwa oraz samorządami gmin,

    21. ograniczenie ruchu turystycznego w najbardziej wrażliwych ekosystemach - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi,

    22. promocję pakietów rolno-środowiskowych w zakresie utrzymania łąk, pastwisk oraz rodzimych ras zwierząt gospodarskich - odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z samorządami gmin, ośrodkami doradztwa rolniczego i organizacjami pozarządowymi;

    23. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym realizację zbiorczych systemów odprowadzania ścieków – odpowiedzialny: samorządny gmin we współpracy z właścicielami terenu,

    24. kontrolę gospodarki ściekami i dokumentacji pozbywania się ścieków – odpowiedzialny: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami terenu,

    25. prowadzenie monitoringu efektywności działalności oczyszczalni ścieków stanowiących punkty zrzutu ścieków do cieków przepływających przez teren Obszaru Natura 2000 – odpowiedzialny: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami terenu,

    26. utrzymywanie i odtwarzanie wzdłuż wód pasów roślinności trwałej, krzewiastej lub drzewiastej, stanowiących bufory dla zanieczyszczeń biogeochemicznych – odpowiedzialny: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz właścicielami terenu,

    27. racjonalizację stosowania nawozów w działalności rolniczej poprzez edukację i kontrolę – odpowiedzialny: właściciele terenu we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ośrodkami doradztwa rolniczego,

    28. likwidację dzikich wysypisk odpadów – odpowiedzialny: samorządy gmin we współpracy z właścicielami terenu,

    29. dostosowanie formy gospodarowania na obszarach łąkowych zasiedlonych przez modraszka nausitousa Maculinea nausithous i modraszka telejusa Maculinea teleius, jak również stanowiących ich potencjalne siedliska, do wymagań ekologicznych obu motyli – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami terenu, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

    30. promowanie wśród rolników zasad dobrej praktyki rolnej, w tym edukację w zakresie zagrożeń i negatywnych skutków wypalania łąk – odpowiedzialny: właściciele gruntów we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego,

    31. ograniczenie realizacji nowych rowów melioracyjnych prowadzących do przyspieszenia odpływu wody z terenów ekstensywnie użytkowanych łąk – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń wodnych oraz zarządzającym wodami należącymi do Skarbu Państwa,

    32. rezygnację z zarybiania zbiorników wodnych, nie przeznaczonych do celów gospodarki rybackiej zasiedlonych przez traszkę grzebieniastą Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina – odpowiedzialny: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Polskim Związkiem Wędkarskim i właścicielami terenu,

    33. pozostawianie pasów zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków i zbiorników wodnych – odpowiedzialny: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i właścicielami terenu,

    34. dostosowanie terminów remontów budynków zasiedlonych przez nocka dużego Myotis myotis do okresu jego nieobecności – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami i zarządcami budynków,

    35. rezygnację z wykorzystywania w remontach budynków zasiedlonych przez nocka dużego toksycznych środków chemicznych – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami i zarządcami budynków,.

    36. pozostawianie wlotów dla nietoperzy w budynkach, w miarę możliwości tych, z których nietoperze korzystały wcześniej – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami i zarządcami budynków,

    37. niestosowanie iluminacji świetlnej w przypadku budynków, w których znajdują się kolonie rozrodcze nietoperzy – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami i zarządcami budynków,

    38. zachowanie wszelkich wolno stojących piwniczek i innych obiektów, które mogą posłużyć nietoperzom za miejsca zimowania – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami i zarządcami budynków,

    39. pozostawianie w lasach, parkach i zadrzewieniach drzew dziuplastych; w przypadku drzewostanów ubogich w naturalne dziuple wskazane jest rozwieszanie skrzynek dla nietoperzy – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z właścicielami i zarządcami budynków,

    40. łagodzenie ewentualnych konfliktów wynikających z działalności wydry, poprzez stosowanie i jednoczesne promowanie nieszkodliwych dla gatunku metod zapobiegania szkodom – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy ze służbami parku krajobrazowego,

    41. prowadzenie edukacji ekologicznej mającej na celu zmianę stosunku społeczeństwa w szczególności do nietoperzy i wydry – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy ze służbami parku krajobrazowego;

   2. monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, w ramach których zaleca się:

  1. objęcie monitoringiem gatunków roślin szczególnie narażonych na wyginięcie, w tym: gatunków zbiorowisk naskalnych i muraw kserotermicznych – Asplenium adulterinum, A. adiantum nigrum, Galium valdepilosum, Asperula tinctoria, Veronica vindobonensis oraz atunków łąk zmiennowilgotnych – Carex pulicaris, Carem davalliana, Trollius europaeus, Dianthus superbus, Gladiolus imbricatus, (pod kątem występowania form zbliżonych i typowych Gladiolus palustris), – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:

  2. objęcie monitoringiem gatunków roślin występujących w większych populacjach, lecz narażonych na zniszczenie wskutek czynników antropogenicznych, stanowiących dobre indykatory zmieniających się warunków siedliskowych, w tym: gatunków zbiorowisk naskalnych – Asplenium cuneifolium, gatunków muraw kserotermicznych i naskalnych – Festuca pallens, Allium senescens, gatunków łąk zmiennowilgotnych i dąbrów świetlistych – Laserpitum latifolium, Peucedanum cervaria,

  3. objęcie monitoringiem wszystkich gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II do Dyrektywy Rady 92/43/EWG, będących przedmiotem ochrony w Obszarze Natura 2000;

   1. uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony, w ramach których zaleca się kontynuowanie rozpoznawania stanowisk występowania gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG – odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z organizacjami pozarządowymi, służbą parków krajobrazowych i administracją Lasów Państwowych.

 1. Obszary wdrażania działań ochronnych w obrębie Obszaru Natura 2000 przedstawia załącznik nr 2.

 2. W stosunku do gruntów objętych ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stojącymi w kolizji do celów ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk występowania gatunków roślin i zwierząt chronionych w ramach Obszaru Natura 2000, a oznaczonymi w załączniku nr 2 jako strefa BKIIIB, zaleca się dokonanie zmiany tych ustaleń poprzez wyłączenie gruntów spod zabudowy oraz zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania.

 3. Wskazuje się termin do 5 lat na sporządzenie planu ochrony dla części lub całości Obszaru Natura 2000.


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna