Załącznik nr 1 do uchwały nr vii/50/2003 Rady Gminy I Miasta Jabłonowo Pomorskie z 25 kwietnia 2003 rPobieranie 68.82 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar68.82 Kb.

Załącznik nr 1

do uchwały nr VII/50/2003

Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie

z 25 kwietnia 2003 r.
S T A T U T S O Ł E C T W A

Rozdział

Postanowienia ogólne

§1

Statut sołectwa Adamowo określa:


1) nazwę i obszar sołectwa,

2) zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

3) organizację i zadania sołectwa oraz jego organów (zebrania mieszkańców, Sołtysa),

4) zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa.

§ 2


l. Sołectwo Adamowo jest jednostką pomocniczą gminy.

2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, lecz posiada zdolność sądową w sprawach dotyczących zakresu działania.

3. Sołectwo Adamowo obejmuje wsie: Adamowo, Płowężek

4. Granice sołectwa określa załącznik graficzny do statutu.

§3
Tworzenie, łączenie, podział lub znoszenie sołectwa, następuje w drodze uchwały Rady Gminy i Miasta na zasadach określonych w Statucie Gminy i Miasta.

§4
Sołectwo działa na podstawie:

1) ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

2) statutu Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie,

3) niniejszego statutu.

Rozdział II


Zasady i tryb wyboru organów sołectwa
§5

1. Organami sołectwa jest:

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy;

2) Sołtys – organ wykonawczy;

3) Rada Sołecka;

4) Komisja Rewizyjna.


2. Rada Sołecka wspiera działalność organu wykonawczego – Sołtysa.

§6
1. Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich zarządza Rada Gminy i Miasta na wniosek Burmistrza.

2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy i Miasta.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa do dnia wyboru nowych organów sołectwa.


§7
1. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz.

2. Burmistrz ustala termin, miejsce i porządek zebrania, podając go do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa na 7 dni przed jego terminem.

3. Porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien w szczególności zawierać:

1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;

2) złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ostatni rok i całą kadencję;

3) przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;

4) wybór Komisji Skrutacyjnej;

5) wybór Sołtysa;

6) wybór Rady Sołeckiej;

7) wolne wnioski i zapytania.
§8
Zebranie wiejskie zwoływane dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego zebrania Burmistrz, wyznaczona przez niego osoba lub ustępujący sołtys.
§9
1. Aby zebranie wiejskie zwoływane dla wyboru Rady Sołeckiej było prawomocne musi w nim brać udział, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania na zebraniu sołectwa.

2. W przypadku braku, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim Burmistrz lub sołtys ogłasza termin następnego zabrania za pół godziny i wybory przeprowadza się bez względu na frekwencję.

3. Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec sołectwa stale w nim zamieszkujący i posiadający czynne i bierne prawo wyborcze ( figuruje w spisie wyborców ).
§10
1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w odrębnych głosowaniach tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród zebranych mieszkańców uprawnionych do głosowania. Komisja pracuje w składzie 3-osobowym.

3. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczątką Rady Gminy i Miasta, na której wpisuje się nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów.

4. Komisja skrutacyjna czuwa nad przygotowaniem kart do głosowania, objaśnia sposób głosowania, zapewnia warunki tajności, przelicza głosy, wypełnia protokół z głosowania i podaje do wiadomości wyniki głosowania.


§11
Głosowanie polega na:

1) w przypadku wyboru Sołtysa – pozostawieniu nie skreślonego jednego nazwiska kandydata,

2) w przypadku Rady Sołeckiej – pozostawieniu, co najwyżej tylu nie skreślonych nazwisk kandydatów ilu wybranych jest członków Rady Sołeckiej.
§12
Przed wyborem Rady Sołeckiej zebranie wiejskie w drodze głosowania ustala liczbę członków Rady Sołeckiej.
§13
1. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał co najmniej 50%+1 ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

3. W przypadku, kiedy druga tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, Komisja Skrutacyjna zarządza zgłoszenie nowych kandydatów i przeprowadza nowe głosowanie.
§14
1. Członkami Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów kandydatów, którzy wchodzą na ostatnim miejscu w skład Rady Sołeckiej, przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród tych kandydatów.Rozdział III

Organizacja i zadania organów sołectwa.
§15
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

2. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze oraz pozostałe osoby bez prawa udziału w głosowaniu.

§16
1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

2) Burmistrza;

3) Radnych Rady Gminy i Miasta z sołectwa;

4) Rady Sołeckiej.

2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

3. Sołtys jest zobowiązany do zwołania zebrania wiejskiego na wniosek w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku.

4. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 3, zebranie zwołuje Burmistrz.

5. O zebraniu wiejskim należy powiadomić mieszkańców co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce zebrania oraz proponowany porządek oraz ewentualną informację na czyj wniosek zebranie zwołano. Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w sołectwie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez jego rozplakatowanie.

6. O zebraniu Sołtys powiadamia Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza.


§17
1. Zebranie wiejskie podejmuje decyzję w formie uchwał w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców.

2. W przypadku braku quorum dla podejmowania uchwał §9 stosuje się odpowiednio.


§18
1. Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb na szczeblu sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2) uchwalenie rocznych planów rzeczowo-finansowych;

3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Sołtysa i Rady Sołeckiej;

4) opiniowanie istotnych spraw dla mieszkańców sołectwa dotyczących w szczególności:

a) projektów rozstrzygnięć Rady Gminy i Miasta w stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego;

b) projektów rozstrzygnięć dotyczących mienia komunalnego gminy znajdującego się na terenie sołectwa;

5) inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku, czystości, zabezpieczenia przeciwpożarowego i dróg;

6) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, w przypadku klęsk żywiołowych czy zdarzeń losowych.


§19
1. Zebranie wiejskie prowadzi Sołtys.

2. W porządku każdego zebrania powinien znajdować się punkt dotyczący realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.

§20
1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1. datę, miejsce i godzinę zebrania oraz informację, w jakim terminie odbywa się zebranie;

 2. liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności i wybór protokolanta zebrania;

 3. nazwiska i oznaczenie stanowisk osób zaproszonych;

 4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

 5. zatwierdzony porządek obrad;

 6. sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków;

 7. przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie wniosków;

 8. uchwalone na zebraniu uchwały;

 9. podpis prowadzącego zebranie Sołtysa i protokolanta;

10) listę obecności mieszkańców.

2. Protokoły numerowane są cyframi rzymskimi, a uchwały cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji.

3. Sołtys przekazuje protokół Burmistrzowi w ciągu 7 dni od daty zabrania.

4. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu z zebrania wiejskiego, robienie z niego notatek oraz wyciągów.


§21
1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.

2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w realizacji jego zadań.

3. Sołtys jest z urzędu przewodniczącym Rady Sołeckiej.

4. Rada Sołecka składa się z Sołtysa i od 2 do 5 członków.

5. Przewodniczący Rady Sołeckiej zwołuje jej posiedzenie nie rzadziej niż raz na kwartał oraz organizuje prace Rady Sołeckiej.


 1. Zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej odbywa się w sposób ustalony przez Radę Sołecką.

 2. W przypadku nieobecności sołtysa zebranie wiejskie prowadzi osoba upoważniona przez Radę Sołecką.

§22
1. Sołtys i Rada są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim z realizacji swych zadań sołectwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej występuje:


 1. 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania;

 2. Burmistrz;

 3. Rada Gminy i Miasta.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać uzasadnienie, a w szczególności powinien wskazywać na:

 1. niewykonywanie czynności przez Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych ich członków;

 2. naruszenie postanowień statutu i uchwał;

3) dopuszczenie się czynów, które dyskwalifikują Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w opinii publicznej.

4. Uchwała o odwołaniu z funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla jej ważności wymaga się bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów ( 50% + 1 głos ).

§23
W przypadku odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej Rada Gminy i Miasta zarządza wybory uzupełniające w terminie 1 miesiąca od odwołania.
§24
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:


 1. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, w tym reprezentowanie sołectwa przed sądami w ramach posiadanej przez sołectwo zdolności sądowej;

 2. podejmowanie działań organizatorsko - wykonawczych i koordynujących, mających istotne znaczenie dla organizacji życia mieszkańców sołectwa;

 3. prowadzenie spraw z zakresu zarządu majątkiem i funduszami przekazanymi sołectwu przez gminę;

 4. zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodniczenie zebraniu;

 5. czuwanie nad sprawną realizacją uchwał organów Gminy i Miasta dotyczących sołectwa, uchwał zebrania wiejskiego;

 6. opiniowanie wniosków mieszkańców w zakresie podatków i opłat lokalnych;

 7. sporządzanie rozliczeń funduszu sołeckiego;

 8. wykonywanie zadań należących do Sołtysa z mocy ustaw m.in. o obronności kraju ochrony przeciwpożarowej, inkasa podatków i opłat, zapobieganiu klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków;

 9. realizacji innych zadań zleconych przez Burmistrza i Radę Gminy i Miasta.

§25
Sołtys korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.


§26
Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy i Miasta na zasadach przewidzianych w Statucie Gminy i Miasta bez prawa głosowania.
§27
Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

 1. współdziałanie i pomoc Sołtysowi w prowadzeniu spraw sołectwa;

 2. pomoc w przygotowywaniu zebrań wiejskich, projektów uchwał, wniosków, opinii;

 3. przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego sołectwa;

 4. zbieranie wniosków od mieszkańców w sprawach sołectwa;

 5. inicjowanie działań na rzecz organizacji życia mieszkańców sołectwa.Rozdział IV

Zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji.
§28
Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom sołectwa, prawa wolności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe pozostają nienaruszone.

§29
Na wniosek zebrania wiejskiego Rada Gminy i Miasta może przekazać sołectwu składniki mienia komunalnego i w drodze umowy określić sposób korzystania z nich.

§30
1. Rada Gminy i Miasta przekazuje corocznie sołectwu środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w wysokości określonej w uchwale budżetowej.

2. Oprócz tego dochodami sołectwa mogą być:

1) dotacje celowe z budżetu Gminy i Miasta,

2) dobrowolne wpływy od osób fizycznych i osób prawnych na rzecz sołectwa,

3) środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych, których beneficjentem jest Rada Sołecka lub organizacje społeczne działające w sołectwie.

§31
Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego uchwalonego przez zebranie wiejskie i zatwierdzonego przez Burmistrza.

§32
1. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację zadań sołectwa, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 5, 6.

2. Obsługę księgową funduszy sołeckich prowadzi Urząd Gminy i Miasta.

§33
1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka. Działalność w tym zakresie podlega skwitowaniu przez zebranie wiejskie.

2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwołaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej.Rozdział V


Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa.
§34
1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Miasta.

2. Rada Gminy i Miasta realizuje swoje uprawnienia nadzorcze poprzez:

1) Komisję Rewizyjną badającą działalność sołectwa,

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa,

3) dokonywanie kontroli i lustracji stanu sołectwa przez Komisję Rady Gminy i Miasta.
§35
1. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz.

2. Bezpośrednią kontrolę nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i Miasta.

§36
Burmistrz jest zobowiązany do czuwania nad tym, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie, a działalność organów sołectwa była zgodna z prawem i statutem.

§37
Rada Gminy i Miasta, Burmistrz i inne jednostki organizacyjne gminy są obowiązane uwzględniać w swych działaniach uchwały i opinie organów sołectwa oraz udzielać sołectwu pisemnych informacji w tych sprawach w terminach określonych w kpa.


§38
1. Burmistrz, jeżeli uzna, że uchwały i decyzje organów sołectwa są nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wstrzymuje ich wykonanie i powiadamia o tym organy sołectwa oraz Radę Gminy i Miasta, i uzasadnia swoje stanowisko.

2. Organy sołectwa mogą wnieść do Rady Gminy i Miasta sprzeciw w sprawach, o których mowa w ust. 1.

3. Rozstrzygnięcie Rady Gminy i Miasta w sprawach, o których mowa wyżej jest ostateczne.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§39
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy i Miasta oraz przepisy innych ustaw.


§40
Zmiana statutu wymaga trybu właściwego dla jego uchwalenia.Pobieranie 68.82 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna