Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxi/123/08 z dnia 11 marca 2008r. WÓJt gminy bierawa 47-240 bierawa ul. Wojska Polskiego 12Pobieranie 2.01 Mb.
Strona1/16
Data07.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/123/08 z dnia 11 marca 2008r.

WÓJT GMINY BIERAWA

47-240 BIERAWA

ul. Wojska Polskiego 12
STUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY BIERAWAUJEDNOLICONY TEKST STUDIUM

PO PRZEPROWADZONEJ ZMIANIE


Uchwałą Nr XLIV/324/2006 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 czerwca 2006 roku

oraz

Uchwałą Nr XXI/123/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 marca 2008 roku.
Podstawa prawna i zakres zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa” przeprowadzonej procedurą planistyczną w okresie maj 2007 – luty 2008 rok.

Na podstawie Uchwały Nr IX/69/2007 z dnia 21 maja 2007 roku przystąpiono do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa”. Przedmiotem zmiany „Studium…” są tereny położone w granicach sołectw Ortowice, Lubieszów i Dziergowice przeznaczone pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego oraz tereny położone w rejonie granic administracyjnych gminy nie objęte dotąd ustaleniami „Studium…”.

Potrzeba zmiany „Studium…” wystąpiła zarówno ze względów formalnych jak i merytorycznych. Względy formalne, to konieczność opracowania „Studium…” dla obszaru całej gminy w jej granicach administracyjnych (art. 9 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), względy merytoryczne to konieczność wskazania wszystkich terenów przeznaczonych dla budowy zbiornika przeciwpowodziowego przy założonych wcześniej maksymalnych rzędnych piętrzenia wody.

Zmiana sporządzona została zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium polegającą na uzupełnieniu tego dokumentu o pojedyncze ustalenia.

Tymi ustaleniami zgodnie z zapisami ustawowymi, które podlegają zmianie są: • kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,

 • obszary oraz zasady ochrony środowiska oraz jego zasobów.

Do publicznego wglądu wyłożono projekt w formie ujednoliconej z wyróżnieniem projektowanej zmiany.

Zmianę „Studium…” wprowadzono do tekstu i rysunku „Studium…” opracowanego w 2006 roku.

Przedmiotem uchwały Rady Gminy Bierawa przyjmującej zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu określenia polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego jest niniejszy ujednolicony tekst studium oraz rysunek studium w skali 1:10 000 – „Proekologiczna strategia rozwoju – zasady polityki przestrzennej”.

Ponadto opracowano dokumentację prac planistycznych dokumentującą wymagane ustawą czynności przy sporządzaniu w/w opracowania.Opracowanie zmiany przeprowadził zespół Pracowni Urbanistycznej

„AGO- PROJEKT” s.c. w Raciborzu

w składzie: • mgr inż. arch. Barbara Zimoch – główny projektant

 • mgr inż. arch. Bożena Orzeł

 • mgr inż. arch. Karolina Kostka-Sczyrba

ZAKRES I PODSTAWA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA PRZEPROWADZONEJ PROCEDURĄ PLANISTYCZNĄ W OKRESIE WRZESIEŃ 2005  MAJ 2006 R.

______________________________________________________________________

Potrzeba zmiany studium obowiązującego na obszarze gminy Bierawa od 2000 roku (studium zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy Bierawa Nr XVIII/165/2000 z dnia 20 października 2000 r.) wyniknęła z przyjęcia w strategii rozwoju gminy nowego elementu – BUDOWA ZBIORNIKA PRZECIWPOWODZIOWEGO w sołectwach Lubieszów, Ortowice, Grabówka, Dziergowice i Kotlarnia na terenach eksploatacji piasków prowadzonej przez Kopalnię Piasku „Kotlarnia” .

Zakres terytorialny planowanego zbiornika jak również jego potencjalny wpływ na rozwój gminy nie były uwzględnione w obowiązującym studium. Stąd w zmianie studium wprowadzono korekty w tekście studium i na rysunku studium tylko w tym zakresie, który dotyczy samego zbiornika jak również terenów otaczających, które będą związane funkcjonalnie z tym nowym elementem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zmiana sporządzona została zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i spełniona została procedura kolejności i zakresu formalno-prawnego studium wyszczególniona w art. 11 tej ustawy.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium polegającą na uzupełnieniu tego dokumentu o pojedyncze ustalenia.

Tymi ustaleniami zgodnie z zapisami ustawowymi, które podlegają zmianie są: • kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,

 • obszary oraz zasady ochrony środowiska oraz jego zasobów.

Przeprowadzono analizę wpływu planowanego zbiornika przeciwpowodziowego na strategiczne kierunki rozwoju gminy. Przyjęto, że budowa zbiornika nie wpłynie na zmianę tych kierunków oraz nie będzie przesłanką budowy nowych funkcji na jego obrzeżach. Wynika to głównie z konieczności ochrony lasów otaczających od wschodu, południa i zachodu planowany zbiornik.

Ponieważ pozostała część studium poza obszarem planowanego zbiornika przeciwpowodziowego jest nadal aktualna jak oceniono – zmianę studium wprowadzono do tekstu i na rysunek studium opracowanego w 2000 roku.

Do publicznego wglądu wyłożono projekt w formie ujednoliconej z wyróżnieniem projektowanej zmiany.

W tekście studium wyłożonym do publicznego wglądu (tekst ten znajduje się w dokumentacji prac planistycznych) zmiany te wprowadzono w rozdziale VII na stronach 110, 111, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 133 i 134, a na rysunku studium obszar zmian oznaczono graficznie. Tekst rozdziałów IVI pozostał bez zmian, gdyż uwarunkowania rozwoju gminy od czasu uchwalenia studium nie uległy zasadniczym zmianom. Wynika to z faktu, że zbiornik przeciwpowodziowy planowany jest na terenach powierzchniowej eksploatacji piasku prowadzonej przez kopalnię „Kotlarnia”, co było uwzględnione w dotychczasowych uwarunkowaniach jej rozwoju. Inny zakres i funkcja planowanego zbiornika w porównaniu z zasadami rozwoju gminy ustalonymi w obowiązującym studium nie ma również wpływu na strategię rozwoju przestrzennego gminy.

Podstawowa plansza rysunku studium w ramach niniejszej zmiany wprowadzona została również do zapisu komputerowego.

Przedmiotem uchwały Rady Gminy Bierawa przyjmującej zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu określenia polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego jest niniejszy ujednolicony tekst studium, oraz rysunek studium w skali 1:10 000 – „Proekologiczna strategia rozwoju – zasady polityki przestrzennej. Oddzielną częścią opracowania jest dokumentacja prac planistycznych dokumentująca wymagane ustawą czynności przy sporządzaniu n/n opracowania.Opracowanie zmiany przeprowadził zespół Pracowni Urbanistycznej w Rybniku Sp. z o.o.

w składzie:


 • mgr inż. arch. Wiesław Chmielewski – główny projektant

 • mgr inż. arch. Jadwiga Grabiec

 • techn. bud. Adam Piórecki

 • techn. ekon. Grażyna Skotarczyk

Zespół Przedstawicielski Gminy Bierawa

Powołany w celu współuczestniczenia w sporządzaniu

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Bierawa.

Przewodniczący Zespołu

Wójt Gminy - Henryk Chromik

Członkowie Zespołu
Przewodniczący Rady Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Członek Zarządu Gminy

Członek Zarządu Gminy

Członek Zarządu Gminy

Kierownik Referatu Inwestycji

Dyrektor GCKiR w Bierawie

Inspektor ds. Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

Rady Gminy

Dyrektor Kopalni Piasku „Kotlarnia"S.A.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kędzierzyn

Właściciel gospodarstwa rolnego


 • Joachim Niemann

 • Ryszard Gołębowski

 • Rajnold Kusz

 • Artur Streissel

 • Oswald Morcinek

 • Józefa Kamińska

 • Mirosław Wierzba

 • Krystyna Pander

 • Antoni Chromik

 • Mieczysław Paszkowski

 • Kazimierz Szabla

 • Zbigniew Walisko

 • Leszek KrzywniakPRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA

RAFPROJEKT44-153 TWORÓG MAŁY, ul. Raska 7, Filia w Gliwicach: 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 14

tel. 238 43 63 tel. (0-32) 231 00 21 wew. 202,

konto: PKO l/O Gliwice nr 56 10202401 105630190 tel./fax. (032) 238 87 40

Zleceniodawca: Zarząd Gminy Bierawa, umowa nr 7/99/U/117  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna