Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxi/123/08 z dnia 11 marca 2008r. WÓJt gminy bierawa 47-240 bierawa ul. Wojska Polskiego 12Pobieranie 2.01 Mb.
Strona10/16
Data07.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

a - nowe inwestycje

b - uzupełnienia zabudowy1.2. Potrzeby mieszkaniowe.

Potrzeby mieszkaniowe gminy Bierawa do 2010 roku są niewielkie, a wynikać będą głównie z wymiany starej zabudowy na nową oraz przekształceń funkcjonalnych istniejących budynków mieszkalnych.

Prognozowany spadek liczby ludności z 8318 osób w roku 1999 do 7818 w roku 2010 ( 6 % ) wpłynie na dalszą poprawę standardów mieszkaniowych na terenie gminy. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym obecnie wynosi około 3,5 osoby. Prognoza potrzeb mieszkaniowych wskazuje, że na terenie całej gminy zwiększa się ilość modernizacji i remontów istniejących budynków mieszkalnych. Przewiduje się również realizację głównie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe preferencje mieszkańców wskazują na potrzebę wyznaczenia nowych terenów mieszkaniowych poza terenami zalewowymi.

W związku z powyższym „Studium" ustala nowe tereny mieszkaniowe dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy i z poza gminy. Ustalone tereny posiadają łatwy dostęp do komunikacji i infrastruktury technicznej. Tereny wyznaczone pod nowa zabudowę mieszkaniową obejmują sołectwa: Bierawa, Stare Koźle, Lubieszów, Dziergowice i Solarnię.2. Usługi

Gmina Bierawa jest wyposażona w usługi na poziomie średnim. Lokalnym ośrodkiem administracyjno-usługowym jest wieś Bierawa, która posiada szeroki wachlarz usług podstawowych dla ludności. Pomocniczymi ośrodkami usługowymi są sołectwa Dziergowice i Kotlarnia, wyposażone w rozszerzony zakres usług o charakterze podstawowym.


2.1 Obsługa ludności w zakresie usług finansowanych z budżetu gminy.

2.1.1 .Przedszkola.

Przedszkola są elementem wyposażenia terenów zabudowy mieszkaniowej. Na terenie gminy funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych finansowanych z budżetu gminy. W roku 1999 dysponowały one łącznie 448 miejscami; do 12 oddziałów uczęszczało 248 dzieci. Stan techniczny obiektów przedszkolnych jest zadowalający, oprócz znajdującego się w Dziergowicach przy ul. Raciborskiej, przewidzianego do likwidacji z dniem 01.09.2000r.

Wykaz placówek przedszkolnych gminy Bierawa - stan na rok 1999

Lp

Adres poszczególnych

obiektów


Pow.

Liczba

Zatru-

dnienieStan

Stopień

działki w ha

Oddziałów

Miejsc

Dzieci

techniczny

wykorzystania

w%


1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

ul. Dąbrowy 4

47-240 Bierawa0,44

3

100

76

11

Dobry

76

2.

ul. Rybna

Brzeźce


47-223 Kędzierzyn-Koźle

0,57

1

50

18

5

Średni

36

3.

ul. Braci Wolnych

Stare Koźle

47-223 Kędzierzyn-Koźle


0,35

2

48

38

7

Średni

79

4.

ul. Klasztorna 2

47-224 Dziergowice0,66

2

100

42

8

Dobry

42

5.

Osiedle Kotlarnia 47-246 Kotlarnia

0,10

2

100

42

8

Dobry

42

6.

ul. Bierawska

47-244 Dziergowice0,10

1

25

23

2

Zły

92

7.

ul. Raciborska

47-244 Dziergowice


1

25

11

2

Do

likwidacji 01.09.200044

8.

Ogółem

-

12

448

250

43

-

-

Ogólny stopień wykorzystania miejsc w placówkach przedszkolnych w skali gminy jest niedostateczny. Wskaźnik uczęszczalności dzieci do przedszkola kształtuje się na poziomie około 56 % na terenie całej gminy. W najmniejszym stopniu wykorzystane są przedszkola w Brzeźcach (36%), Dziergowicach (42%) i w Kotłami (42%). Na jeden oddział przedszkolny przypada w gminie około 20,8 dzieci, co jest równe wskaźnikowi obliczonemu dla gmin wiejskich województwa opolskiego. Na jednego wychowawcę przypada 5,8 dzieci ( średnio w woj. opolskim dla gmin wiejskich 13,3). Stwierdza się, że poziom wyposażenia gminy w przedszkola oraz poziom świadczonych usług jest zadowalający. Liczba dzieci w grupie wiekowej przedszkolnej ( 3-6 lat) od początku lat dziewięćdziesiątych wykazuje tendencję spadkową.

Prognoza na rok 2010 wskazuje utrzymanie liczebności dzieci na poziomie 460. Oznacza to, że przy założeniu 95%- wej uczęszczalności do przedszkoli dzieci w grupie wiekowej 3-6 lat, stan liczbowy i wyposażenie istniejących przedszkoli jest wystarczający.


2.1.2. Szkoły podstawowe i gimnazjalne.

Na terenie gminy Bierawa w roku 1998/99 funkcjonowało 7 szkół podstawowych finansowanych z budżetu gminy. Pięć z nich prowadziło nauczanie w pełnym zakresie od I do VIII klasy, a tylko dwie od I do V. Szkoły podstawowe dysponowały 50 pomieszczeniami do nauki. Posiadały 46 oddziałów, do których uczęszczało 826 dzieci w grupie wiekowej 7-14 lat. Ponadto dzieci z sołectwa Goszyce uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Sierakowicach (gmina Sośnicowice) oraz z sołectwa Brzeźce do Szkoły Podstawowej w Kędzierzynie.

Tabela

Szkoły podstawowe i gimnazjaLp.

Adres

poszczególnych

obiektówLiczba

uczniów


na jedn. pom. do nauki

Liczba

Sala

Zatrudnie-

Stan

pomieszczeń do nauki

oddziałów

uczniów

Klasy

Gimnasty- czna

(tak lub nie NIE

nie)


nie

w osobachTechni-

czny


1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

ul. Kościelna 2

47-240 Bierawa25

4

4

101

Gimna-zjum

Tak

11

Średni

2

ul. Kościelna 2

47-240 Bierawa20

8

7

160

I-VIII

Tak

29

Średni

3

ul. Wieczorka

Stara Kuźnia

47-246 Kotlamia


17

8

9

141

I-VIII

Nie

18

Dobry

4

ul. Szkolna 5

Stare Koźle

47-223 Kędzierzyn


9

9

7

78

I-VIII

Nie

16

Dobry

5

ul. Kozielska 6

47-244 Dziergowice21

10

9

209

I-VIII

Tak

23

Dobry

6

ul. Sławięcicka 6

filia w Kotlarni

47-246 Kotlarnia


11

5

5

56

I-V

Nie

9

Dobry

7

ul. Raciborska dwujęzyczna w Solarni

47-244 Dziergowice13

6

5

81
Nie

19

Dobry
Razem
50

46

826125Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba dzieci w grupie wiekowej 7-14 lat wykazuje tendencję spadkową. W roku 1994 liczba ta wynosiła 1487 uczniów, a w 1999r. już tylko 1102. Liczby te wykazują różnicę 385 uczniów. Do szkół na badanym obszarze uczęszczało 80-85% dzieci tej grupy wiekowej. Ogólny standard zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie szkolnictwa podstawowego, wyrażony liczbą uczniów na jedno pomieszczenie do nauczania, kształtuje się średnio na poziomie 16,52 uczniów.

W poszczególnych szkołach wskaźnik ten kształtuje się następująco:


  • Bierawa 20,0 uczniów/jedno pomieszczenie do nauki

  • Stara Kuźnia 17,6 ucz./j.p.d.n.

  • Dziergowice 21,0 ucz./j.p.d.n.

  • Kotlarnia 11,0 ucz./j.p.d.n.

  • Solarnia 13,0 ucz./j.p.d.n.

Zgodnie z prognozowaną strukturą wieku ludności, udział dzieci w grupie wiekowej 7-14 lat będzie się zmniejszał i w 2010 roku osiągnie poziom około 1036 dzieci.

Zakładając utrzymanie dotychczasowego wskaźnika uczęszczalności tj. 16,52 w szkołach na terenie gminy na poziomie max. 85%, szkoły podstawowe i gimnazjalne będą musiały zapewnić wskaźnik 18 uczniów/ pomieszczenie do nauki.

Stan wyposażenia w/w szkół jest zadowalający, a jedynym mankamentem jest brak sal gimnastycznych w pięciu szkołach podstawowych.

2.1.3. Kultura.

Na terenie gminy Bierawa działalność kulturalna jest finansowana z budżetu gminy, która prowadzi Gminne Centrum Kultury i Rekreacji. W skład Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji wchodzą:  • Dom Kultury w Bierawie oraz jego filie w Starej Kuźni, Dziergowicach

  • Biblioteki w Bierawie, Dziergowicach, Starej Kuźni, Kotlarni i Starym Koźlu

  • Kluby w Korzonku i Brzeźcach.

Biblioteki i filie biblioteczneLp.

Nazwa obiektu

Adres

Pow. użytkowa

w m2Ilość tomów

1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bierawie

47-240 Bierawa ul. Kościelna

77

12679

2.

Filia biblioteczna w Starej Kuźni

47-246 Stara Kuźnia ul. Brzozowa 33

40

8651

3.

Filia biblioteczna w Kotlarni

47-246 Kotlarnia ul. Gliwicka 30

20

3965

4.

Filia biblioteczna w Dziergowicach

47-244 Dziergowice ul. Dworcowa 5

55

6095

5.

Filia biblioteczna w Starym Koźlu

47-223 Stare Koźle ul. Wolności 27

32

4111

Ogółem

224

35501


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna