Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxi/123/08 z dnia 11 marca 2008r. WÓJt gminy bierawa 47-240 bierawa ul. Wojska Polskiego 12Pobieranie 2.01 Mb.
Strona15/16
Data07.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Suma mocy istniejącej w stacjach transformatorowych wynosi 2,8 MVA. Ciąg liniowy 15 kV relacji Stare Koźle - Kuźnia Raciborska został w 1978 roku oddany remontowi kapitalnemu. Przekroje przewodów linii po remoncie wynoszą 70 AFI.

Sieć niskiego napięcia na całym obszarze gminy wykonana jest jako napowietrzna o zróżnicowanych przekrojach. Występujące podpory są podporami

drewnianymi lub betonowymi. Oświetlenie ulic na terenie gminy jest zróżnicowane ( żarowe lub rtęciowe ) i w wielu przypadkach wymaga gruntownej modernizacji.

Zgodnie z informacją Rejonu Energetycznego w Kędzierzynie-Koźlu zachowane są wymagane warunki i parametry napięciowe. Można uznać, że istniejący system zasilania gminy w energię elektryczną zaspokaja obecne potrzeby mieszkańców i gospodarki.

Istnieje również możliwość modernizacji i rozwoju energii elektrycznej na terenach przewidzianych pod inwestycje mieszkaniowe i usługowe.

4.6. System telekomunikacyjny.

Rozwój systemu telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej uwzględniający poprawę standardów obsługi i zabezpieczenia mieszkańców obejmuje rozbudowę istniejących central telefonii przewodowej. Gmina Bierawa w 1999r. wyposażona była w pięć stacji telefonicznych telefonii przewodowej w sołectwach: Bierawa, Dziergowice, Kotlarnia, Brzeźce i Stare Koźle. W/w stacje obsługiwały 1040 abonentów, co stanowiło wskaźnik 125 aparatów telefonicznych przypadających na 1000 mieszkańców.

Wykaz i charakterystyka obiektów łączności.

Lp.

Nazwa

Miejscowość

Pow. użytkowa w m2

Ilość abonentów

Uwagi

1.

Stacja telekomunikacyjna

Bierawa

116

400
2.

Stacja telekomunikacyjna

Dziergowice

56

200
3.

Stacja telekomunikacyjna

Kotlarnia

54

200
4.

Stacja telekomunikacyjna

Brzeźce

6

120

Stacja

kontenerowa5.

Stacja telekomunikacyjna

Stare Koźle

6

120

Stacja

kontenerowaRazem
238

1040
Na terenie gminy Bierawa są obecnie budowane 4 anteny nadawcze telefonii bezprzewodowej w Bierawie, Grabówce, na osiedlu Kotlarnia oraz na terenie Kopalni Piasku „Kotlarnia" S A . Do roku 2010 przewiduje się rozwój telefonii bezprzewodowej obejmującej swym zasięgiem sołectwa Stare Koźle i Dziergowice. Rozbudowy wymaga centrala telefoniczna w sołectwie: Brzeźce, Stare Koźle, Dziergowice i Kotlarnia.

4.7. Zaopatrzenie w ciepło.

Na terenie gminy Bierawa brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło obejmującego wszystkie sołectwa. Osiedle mieszkaniowe w Kotlarni z 155 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 7789 m2 jest zaopatrywana w ciepło przez

kolektory ciepłownicze z kotłowni Kopaliny Piasku Kotlarnia S.A. oraz przez wymiennikownię, która znajduje się na terenie osiedlowym. Natomiast osiedle mieszkaniowe w Korzonku z 96 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 5166 m2 jest zaopatrzone poprzez kolektor ciepłowniczy z kotłowni w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie - Koźlu. W gminie dominują indywidualne systemy zasilania budynków mieszkalnych w ciepło. Przeważa ogrzewanie piecowe węglowe, z małym udziałem gazowego i olejowego. W „Studium" preferuje się ogrzewanie czystymi nośnikami energii, o niskiej emisyjności dwutlenku węgla. W związku z rozproszeniem oraz małą intensywnością zabudowy zcentralizowana gospodarka cieplna nie jest opłacalna i do 2015 roku nie przewiduje się wprowadzenia centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło w pozostałych sołectwach.

Długości sieci kanalizacji CO. na terenie gminy przedstawiają się następująco:

• Korzonek osiedle

- kolektor C.O.-2x35mb = 70mbo średnicy 75 mm z rur izolowanych

• Kotlarnia


 • długości sieci CO. z komorami i kanałami 150 mm - 1160 mb

 • długości sieci zewnętrznej CO. i C.W. - 174 mb.

4.8. Gospodarka odpadami stałymi.

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Bierawa jest całkowicie uregulowana. Gmina korzysta z nowoczesnych składowisk odpadów w Bierawie zbudowanych w 1995 roku, o pow. 2,92 ha z czego obecnie wykorzystywanych jest tylko 50% powierzchni. Przewiduje się prowadzenie eksploatacji wysypiska w dwóch etapach : • pojemność I-ego etapu szacuje się na 51738 m3

 • pojemność II-ego etapu szacuje się na 8778 m3,
  łączna pojemność wysypiska wyniesie 60516 m3.

Gminne składowisko komunalne posiada system zabezpieczeń technicznych chroniących środowisko przed zagrożeniami.

Według prognoz dotychczasowy system składowania odpadów z terenów wiejskich ma wystarczyć na około 15 lat. Proponowany docelowy system organizacji odpadami komunalnymi, opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przewiduje włączenie gminy Bierawa do centralnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie Polskiej Cerekwi, obejmującego gminy: Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek i Pawłowiczki.


5. Inne usługi.

5.1. Ochrona przeciwpożarowa.

Gmina Bierawa jest wyposażona w 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Tradycja strażacka w niektórych sołectwach sięga XIX wieku. W/w jednostki OSP są zlokalizowane w sołectwach: Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Kotlarnia, Lubieszów, Solarnia, Stare Koźle i Stara Kuźnia. Najnowszy nowoczesny obiekt OSP został wybudowany w 1999 roku w Kotlarni przy wjeździe do osiedla mieszkaniowego. Ilość jednostek OSP zabezpiecza potrzeby w zakresie pożarnictwa na terenie gminy.

Ochrona przeciwpożarowa - wykaz i charakterystyka obiektów.

Lp.

Nazwa obiektu

Miejscowość

Kubatura obiektu

1.

Strażnica OSP

Bierawa

450

2.

Strażnica OSP

Brzeźce

105
Strażnica OSP

Dziergowice

264

4.

Strażnica OSP

Goszyce

36

5.

Strażnica OSP

Kotlarnia

700

6.

Strażnica OSP

Lubieszów

240

7.

Strażnica OSP

Solarnia

100

8.

Strażnica OSP

Stare Koźle

140

9.

Strażnica OSP

Stara Kuźnia

48

5.2. Zieleń

Gmina Bierawa w porównaniu z innymi obszarami województwa opolskiego nie wyróżnia się szczególnymi walorami zieleni parkowo-pałacowej. Na terenie gminy funkcję ochronną pełnią lasy stanowiące otulinę bioklimatyczną.

Zieleń wypoczynkowa i izolacyjna towarzyszy osiedlom mieszkaniowym w Kotlarni i Korzonku. Zieleń towarzysząca ma również udział przy ogrodach przeddomowych, obiektach usługowych oraz użyteczności publicznej. Pracownicze ogródki działkowe, które zaliczane są do zieleni wypoczynkowej zlokalizowane są w sołectwach: Kotlarnia, Stara Kuźnia i osiedlu Korzonek. Ogólna powierzchnia ogródków działkowych na terenie gminy wynosi 12 ha.

Wykaz i charakterystyka pracowniczych ogródków działkowychLp.

Określenie położenia zespołu

ogródków działkowychPow. terenu

w ha


Sposób zagospodarowania

1.

Kotlarnia - przy osiedlu mieszkaniowym Kopalni Piasku Podsadzkowego

2,97

Częściowo urządzony

2.

Osiedle Korzonek - przy osiedlu mieszkaniowym W.Z.A.

2,25

Częściowo urządzony

3.

Stara Kuźnia - przy osiedlu mieszkaniowym W.Z.A.

6,79

Częściowo urządzony
Ogółem

12,01
5.3. Cmentarze.

Na terenie gminy Bierawa funkcjonuje sześć cmentarzy, w tym trzy cmentarze zabytkowe zlokalizowane w sołectwach : Bierawa, Dziergowice i Stare Koźle. Powierzchnia cmentarzy na terenie gminy wynosi ok. 4 ha.

Wykaz i charakterystyka cmentarzy

Lp.

Nazwa

Miejscowość

Pow.terenu

w ha


Procent wykorzystania

1.

2.

3.4.

5.

6.Cmentarz wyznaniowy

Cmentarz wyznaniowy

Cmentarz komunalny

Cmentarz wyznaniowy

Cmentarz wyznaniowy

Cmentarz wyznaniowyBierawa

Dziergowice

Kotlarnia

Stare Koźle

Stara Kuźnia

Lubieszów1,16

0,69


0,50

0,90


0,15

0,50


80%

100%


5%

90%


55%

5%

3,90


ROZDZIAŁ VII
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ

WYMAGANE

DLA REALIZACJI PROEKOLOGICZNEJ STRATEGII

ROZWOJU


MIESZKANIOWEJ


USŁUGOWEJ


TURYSTYCZNEJ


L
GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY BIERAWA
EGENDA:TERENY ROZWOJOWE O FUNKCJACH J.N. NA TERENIE GMINY
1. Strategia i kierunki rozwoju struktury funkcjonalno- przestrzennej gminy Bierawa.

1.1. Cele i strategia rozwoju.

Perspektywicznym celem rozwoju gminy Bierawa jest osiągnięcie wysokiego poziomu dobrobytu mieszkańców z równoczesnym osiągnięciem europejskich standardów ekologicznych (mierzonych wskaźnikami środowiska przyrodniczego i warunków zamieszkania).

Dla realizacji tego celu niezbędne jest określenie strategii perspektywicznej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego formułuje strategię działań, jaka jest właściwa dla kompetencji organów samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki przestrzennej. Jest to strategia proekologiczna, gdyż jej ukierunkowanie w największym stopniu zapewnia osiągnięcie celów perspektywicznych. Proekologiczna strategia rozwoju przestrzennego w długookresowych działaniach wymaga promowania i wykorzystania szans dla rozwoju przestrzennego gminy oraz eliminowania zagrożeń.

1.2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Określają one długofalowy proces rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Bierawa, wyznaczone zostały przez cele rozwoju gminy oraz przez szansę i ograniczenia wynikające z istniejących uwarunkowań rozwoju.

Ustala się długofalową ewolucję struktury przestrzennej gminy uznaną przez samorząd lokalny, zgodnie z predyspozycją poszczególnych obszarów do rozwoju różnych rodzajów zagospodarowania i użytkowania. Utrzymanie i rozwój wiodącej funkcji gminy to: rozwój mieszkalnictwa, usług, rolnictwa, przemysłu wydobywczego oraz docelowo zagospodarowanie i przekształcenie terenów poeksploatacyjnych do rekreacji, sportu i turystyki. W strategii przekształcania terenów poeksploatacyjnych tworzone będą warunki dla zbudowania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, na terenach eksploatacji piasków prowadzonej przez Kopalnię Piasku „Kotlarnia” – zbiornika przeciwpowodziowego dla rzeki Bierawki zlokalizowanego na części powierzchni sołectw Lubieszów, Ortowice, Grabówka, Dziergowice i Kotlarnia.

Wymienione funkcje i kierunki rozwoju przedstawione zostały w punktach 1-11 niniejszego rozdziału.Osiągnięcie rozwoju wymaga realizacji następujących celów szczegółowych:

 mieszkaniowo - usługowych ukierunkowanych na wysoki standard oraz ograniczanie i wykluczenie lokalizacji obiektów, które mogą powodować emisję zanieczyszczeń środowiska lub obniżenie walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego,

 lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych,


 • rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,

 skoordynowanie trwającej eksploatacji piasków przez Kopalnię Piasku „Kotlarnia” z budową zbiornika przeciwpowodziowego obejmującego obszar inwestycji o powierzchni około 1000 ha jako przedsięwzięcia mogącego zaliczać się do inwestycji rządowych objętych „Programem Odra 2006”,

 wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy na cele rozwoju turystyczno-


wypoczynkowego,

 modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa poprzez: • zmiany dotychczasowej struktury wielkościowej gospodarstw rolnych,

 • produkcję wysokiej jakości surowców i artykułów żywnościowych oraz
  rozwoju hodowli zwierząt,

rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej,

budowy i modernizacji sieci dróg gminnych,

budowy kanalizacji i systemu unieszkodliwiania ścieków,

prawidłowej ekologicznie gospodarki leśnej.1.3. Szanse dla rozwoju

 • położenie w strefie oddziaływania aglomeracji jednostek terytorialnych
  województwa opolskiego i śląskiego

 • wysoka w skali regionu atrakcyjność krajobrazu przyrodniczego i kulturowego

 • duży udział powierzchni leśnych, które stanowią 63% powierzchni gminy

 • przebieg drogi nr 408 relacji Gliwice - Kłodzko

• dostępność do budowanej autostrady Kijów - Kraków - Wrocław - Drezno,
poprzez węzły komunikacyjne w Gliwicach Ostropie i Olszowej

• możliwość utworzenia retencji wodnej o powierzchni i pojemności znaczącej w skali województwa.1.4. Zagrożenia dla rozwoju.

• emisja zanieczyszczeń środowiska ze źródeł zlokalizowanych w aglomeracji katowickiej oraz zespole Kędzierzyn Koźle - Blachownia

• lokalizacja przemysłu wydobywczego, produkcji rolniczej i hodowlanej oraz
składowisk odpadów komunalnych

• ograniczenie rozwoju funkcji usługowych w obszarze gminy Bierawa

• opóźnienia w rozbudowie systemów oczyszczania ścieków

• strefa zalewowa rzeki Odry i Bierawki


2. Kierunki i zasady ochrony dóbr kultury.

Wymóg ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego stanowiącego o tożsamości społeczności lokalnej warunkujący atrakcyjność gminy w regionie, obejmuje oznaczone na rysunkach nr 5 i nr 6 wymienione poniżej obszary i obiekty.

I. Obiekty objęte ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerami:


 • 822/ 64 kostnica cmentarna w Dziergowicach

 • 727/ 64 kościół dawny ewangelicki w Kotlarni

 • 2115/ 85 leśniczówka w Starej Kuźni przy ul. Brzozowej

 • 1613/ 66 szkoła ewangelicka w Kotlarni

Uwaga: wymieniona w rejestrze zabytków leśniczówka w Starej Kuźni jest w stanie ruiny, a szkoła ewangelicka w Kotlarni nie istnieje.
II. Obiekty o dużych wartościach kulturowych i zabytkowych wnioskowane
w „Studium" do objęcia ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków:

 1. kaplica w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej z 1786 r.

 2. kapliczka w Grabówce przy ul. Wiejskiej z połowy XIX w.

 3. kapliczka w Starej Kuźni przy ul. Brzozowej z 1690 r.

 4. rzeźba Św. Jana Nepomucena na cokole, barokowa. Kamienna, z 1700 roku. Umieszczona przy drodze, przed kościołem parafialnym Św. Trójcy (przy murze od strony zachodniej) w Bierawie.

 5. Kościół parafialny p.w. św. Anny w Dziergowicach z 1903 roku.

 6. Zespół obiektów łowczego przy w Starej Kuźni: wieża, dom łowczego, stajnia oraz stodoła.

III. Wybrane obiekty o dużych wartościach kulturowych i zabytkowych objęte


ochroną prawną przepisami prawa miejscowego :

 1. Budynek w Bierawie przy ul. Dworcowej 9

 2. Domy w Bierawie przy ul. Ks. Ottona Steiera nr 2 i nr 4

 3. Dom w Bierawie przy ul. Ks. Ottona Steiera 8

 4. Budynek w Bierawie przy ul. Ks. Ottona Steiera 9

 5. Domy w Brzeźcach przy ul. Nowej nr 1, 17, 25, 28 i 40

 6. Dom w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej 41

pozostałe obiekty j. w.:

 1. Bierawa: domy przy ul. ks.Ottona Steiera nr 1, nr 3, nr 24, nr 27 , domy przy ul. Powstańców : nr 2 - przebudowany, nr 7 (ośrodek zdrowia), nr 10 - w trakcie rozbiórki

 1. Brzeźce: dom przy ul. Gliwickiej nr 17, nr 21, nr 22, nr 23, nr 28, nr 33, nr 36

 1. Stare Koźle: kaplica cmentarna, kapliczka I. Chrystusa, kapliczka II. Matki Boskiej ,kapliczka III. Św. Krzysztofa, dom przy ul. Szkolnej 7 - plebania, dom przy ul. Szkolnej (obecnie szkoła), dom przy ul. Wolności 57

 2. Stara Kuźnia: domy przy ul. Wieczorka nr 5, nr 9, nr 22, nr 26 - nie istnieje

 3. Ortowice: kapliczka Matki Boskiej, dom przy ul. Gliwickiej nr 10,dom przy ul. Wiejskiej nr 6

12. Kotlarnia: dom przy ul. Gliwickiej 25 (szkoła podstawowa) - przebudowany, dom przy ul. Gliwickiej 7(poczta)

 1. Goszyce: kaplica przydrożna, dom (gospoda) przy ul. Gliwickiej 1

14. Lubieszów: kapliczka drewniana, domy przy ul. Bierawskiej nr 17, nr 53 i nr 62

15. Dziergowice: kapliczka św. Jana, budynek (garbarnia) przy ul. Powstańców Śląskich, dom przy ul. Kościelnej 3, domy przy ul. Kozielskiej nr 5 i nr 9, dom przy ul. Leśnej 6, dom przy ul. Raciborskiej 7, dom przy ul. Odrzańskiej 1, domy przy ul. Wodnej nr 36 i nr 38

16. Solarnia kapliczka Św. Jana, domy przy ul. Raciborskiej nr 26, nr 38 -przebudowany, nr 48, nr 49, nr 56

IV. Obiekty o dużych wartościach kulturowych i zabytkowych proponowane w „Studium" do objęcia ochroną prawną przepisami prawa miejscowego: • dom wraz z zabudową zagrodową w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej nr 46

 • dom w Brzeźcach przy ul. Nowej nr 21 i nr 23

 • dom w Grabówce przy ul. Wiejskiej nr 48

Ponadto cmentarze posiadające starodrzew i nagrobki wykazujące cechy zabytkowe:

 • cmentarz katolicki przy ul. Powstańców Śląskich w Bierawie (mogiła
  Powstańców Śląskich)

 • cmentarz parafialny przy ul. Kościelnej w Starym Koźlu

 • cmentarz parafialny przy ul. Kozielskiej w Dziergowicach

3. Kierunki ochrony i kształtowania środowiska


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna