Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxi/123/08 z dnia 11 marca 2008r. WÓJt gminy bierawa 47-240 bierawa ul. Wojska Polskiego 12


Kierunki i formy ochrony przyrodyPobieranie 2.01 Mb.
Strona16/16
Data07.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Kierunki i formy ochrony przyrody.

System ekologiczny gminy Bierawa tworzą powiązane funkcjonalnie i strukturalnie ekosystemy leśne, lądowe i wodne.

Ochrona lasów musi być ukierunkowana na minimalizację oddziaływania obecnych i przyszłych zagrożeń zarówno zewnętrznych, cywilizacyjnych i klimatycznych, jak i wynikających z uproszczeń stosowanych dotychczas w gospodarce leśnej.

Celem ochrony lasów są dalsze doskonalenia podstawowych zasad gospodarki leśnej według następujących zasad: • trwałości lasów i ciągłości wykorzystania ich wielostronnych funkcji

 • powiększenia zasobów leśnych i wzmagania ich korzystnego wpływu na warunki
  życia człowieka i funkcjonowania całości przyrody

 • powszechnej ochrony lasów.

Ze względu na wielostronne funkcje lasów w zagospodarowaniu przestrzennym w rozumieniu lokalnym i krajobrazowym, działalność gospodarcza w lasach powinna być prowadzona uwzględnieniem międzynarodowych kryteriów i wskaźników zrównoważonego rozwoju lasów i leśnictwa zmierzających do :

 1. zachowania biologicznej różnorodności lasów,

 2. utrzymania produkcyjnej zasobności lasów,

 3. utrzymania zdrowia i żywotności ekosystemów leśnych,

 4. ochrony zasobów glebowych i wodnych w lasach.Podstawowymi osiami systemu ekologicznego są doliny rzeczne:

 dolina rzeki Odry - na całym przebiegu granicy na zachodzie, stanowiąca granicę administracyjną gminy,

dolina rzeki Bierawki stanowiąca od wschodu granicę gminy do ujścia do Odry

dolina potoku Łącza

Uzupełnienie systemu lokalnego o dużej wartości środowiska przyrodniczego stanowi ekosystem leśny w dolinie Bierawki i Łączy.

Nowym elementem modelu ekologicznego rozwoju gminy może być planowany zbiornik preciwpowodziowy, który usytuowany jest w centrum obszaru gminy. Budowa tego zbiornika może wpłynąć korzystnie na klimat lokalny oraz kondycję biologiczną lasów, może stanowić również rejon atrakcyjnego krajobrazu i użytkowań o znaczeniu ponadlokalnym.

Obszar gminy Bierawa, ze względu na skoncentrowane zagospodarowanie przestrzeni i przekształcanie naturalnych ekosystemów, nie należy do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo gmin województwa opolskiego. Dotychczas na terenie gminy nie inwentaryzowano terenów i obiektów przyrodniczo cennych, do objęcia ochroną prawną w postaci szczególnych form ochrony przyrody.

Analiza uwarunkowań przyrodniczych doliny Odry na odcinku gminy Bierawa, wskazuje na niewielką funkcjonalność przyrodniczą korytarza ekologicznego doliny w skali ponadlokalnej. Funkcjonowanie w/w korytarza ekologicznego wymaga przeprowadzenia prac nad zwiększeniem funkcjonalności przyrodniczej doliny przez:

badania inwentaryzacyjne przeprowadzone wyłącznie dla potrzeb studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa,
których celem jest rozwój ładu przestrzennego obszaru, pozwoliły na objęcie
obszarów i obiektów o znaczeniu lokalnym ochroną przepisami prawa
miejscowego.

Proponuje się objąć ochroną:

- zespół przyrodniczo - krajobrazowy doliny potoku Łącza w Starej Kuźni na osi wchód-zachód;

wymieniony obszar o dużych walorach przyrodniczych stanowi mozaikę ekosystemów leśnych, łąkowych i wodnych;

skarpa doliny Łączy to mieszane biocenozy drzew liściastych z dominacją dębów i grabów oraz licznymi innymi gatunkami drzew;

mozaika krajobrazowa różnych typów ekosystemów wykształciła stałe miejsca ekologiczne dla różnych gatunków zwierząt i roślin • dolinę rzeki Odry, Bierawki (z dopuszczeniem możliwości przekształceń związanych z budową zbiornika przeciwpowodziowego) i Łączy obowiązuje zakaz zabudowy) celem zapewnienia warunków funkcjonowania systemu ekologicznego

 • pomniki przyrody ożywionej jak:

Aleja lipowa wzdłuż ul. A. Mickiewicza w Bierawie

 Aleja kasztanowa wzdłuż ul. T. Kościuszki i Szkolnej w Starym Koźlu

 Aleja dębowa wzdłuż drogi prowadzącej do ogródków działkowych w Kotlarni


 • zwiększenie udziału lasów i zadrzewień, wilgotnych łąk oraz wód
  powierzchniowych, przy zachowaniu struktury użytkowania gruntów

 • zachowanie ciągłości przestrzennej i sposobu ochrony ekosystemów łąkowych,
  wodnych i leśnych.
Wykaz pomników przyrody objętych ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru woj. opolskiego wraz z obiektami proponowanymi

Szczególne formy ochrony przyrody - pomniki przyrody

a) istniejące
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Lp.

Nr zarządzenia

data


Dz. urz. woj.

poz.


Położenie

Opis obiektuObr. leśny oddz.

poddz.


Gmina

leśnictworodzaj

wiek drzew

obwód

(cm)


Wysokość

(m)


stan

zdrowotny1.

146
na wale ppowodz.

Brzeźce

3 dęby

szypułkowe2.

223
na skraju lasu

Brzeźce

Dąb szypułkowy

3.

224
na wale ppowodz.

Brzeźce

3 dęby

szypułkowe4.

283
przy polnej drodze

Brzeźce

Dąb szypułkowy

5.

234
150moddr. Kędz.-Brzeźce

Brzeźce

3 dęby szypułkowe

6.

110
na wale ppowodz.

Stare Koźle

4 dęby

szypułkowe7.

137
na wale ppowodz.

Stare Koźle

5 dębów szypułkowych

8.

138
na starym wale ppowodz.

Stare Koźle

4 dęby

szypułkowe9.

237
na starym wale ppowodz.

Stare Koźle

2 dęby

szypułkowe10.

395
na wale ppowodz.

Stare Koźle

3 dęby

szypułkowe11.

144 15.02.1956

Nr 2

DOZ. 12


124 n

Ortowice

Dąb szypułkowy

300

565

20

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

b) proponowane
1.189 h

Bierawa Kozialawy

Dąb

300

620

25

3

2.209 a

Bierawa Stara

Dąb

200

390

25

2

3.209 a

Bierawa Stara

Dąb

250

503

26

2

4.209 a

Bierawa Stara

Grab

150

200

21

1

5.227 a

Bierawa Stara

Dąb

200

396

25

2

6.213 j

Bierawa Ortowice

Dąb

300

401

25

2

7.213 k

Bierawa Ortowice

Dąb

350

426

25

2

8.214k

Bierawa Ortowice

Dąb

300

403

25

2

9.H9g

Bierawa Blachownia

Buk

200

346

27

1

10.122 d

Bierawa Blachownia

Buk

200

346

29

2

11.122 d

Bierawa Blachownia

Buk

200

328

30

1

12.120 d

Bierawa Blachownia

Buk

200

333

27

3

13.121 c

Bierawa Blachownia

Buk

200

340

30

1

14.121 c

Bierawa Blachownia

Buk

200

347

31

1

15.121 c

Bierawa Blachownia

Buk

200

345

30

3

16.121 c

Bierawa Blachownia

Buk

200

350

31

1

17.174 b

Kędzierzyn Stampnica

Buk

200

329

28

2

18.174 b

Kędzierzyn Stampnica

Buk

200

359

30

2

19.116 d

Bierawa Sławęcice

Buk

200

342

27

2

20.263 c

Bierawa Kotlarnia

Dąb

350

400

18

3

21.262 g

Bierawa Kotlarnia

Dąb

350

400

24

1

22.262 i

Bierawa Kotlarnia

Dąb

400

475

22

3

23.264 d

Bierawa Kotlarnia

Dąb

400

452

19

2

24.269 d

Bierawa Kotlarnia

Dąb

350

401

18

2

25.272 1

Bierawa Kotlarnia

Dąb

340

382

22

1

26.273 iX

Bierawa Kotlarnia

Wiąz

200

252

22

1

27.265 g

Bierawa Kotlarnia

Czereśnia

130

124

18

1

28.265 g

Bierawa Kotlarnia

Czereśnia

130

125

18

1

29.265 g

Bierawa Kotlarnia

Czereśnia

130

150

18

1

30.230 d

Bierawa Kotlarnia

Dąb

250

369

25

1

4. Kierunki rozwoju rolnictwa oraz poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Rolnictwo stanowi jedną z wiodących funkcji gminy. Modernizację jego można osiągnąć poprzez wspomaganie korzystnych zmian strukturalnych, prowadzących do zmniejszenia liczby małych gospodarstw rolnych oraz zwiększenia areału indywidualnych gospodarstw.

Dla potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa preferuje się roślinną i przemysłową produkcję zwierzęcą. Szczególnie rozwój hodowli bydła w dolinie rzeki Odry oraz gospodarkę rybacką na terenie sołectw: Stare Koźle, Bierawa, Lubieszów i Dziergowice. W obrębie tych terenów gospodarka rolna musi być dostosowana do warunków środowiskowych stwarzających możliwość uwzględnienia zagrożeń dla głównego zbiornika wód podziemnych nr 332 stanowiącego na tym terenie obszar wysokiej ochrony. Wymagana jest również realizacja centralnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków we wsiach położonych w granicach obszaru najwyższej ochrony, głównie zbiornik wód podziemnych. Na pozostałym obszarze gminy we wsiach Solarnia, Goszyce, Kotlarnia, Ortowice i Stara Kuźnia, gdzie funkcja rolnicza jest uzupełniająca preferowany jest rozwój:


 • gospodarki rybackiej na bazie powstających zbiorników poeksploatacyjnych złóż
  po powierzchniowej eksploatacji złóż surowców naturalnych

 • specjalistycznej produkcji roślinnej, warzywniczej i ogrodniczej.

Obszary rolne wyłączone z zabudowy.

Na podstawie obowiązujących przepisów za całkowicie wyłączone z zabudowy i objęte szczególną ochroną są: • kompleksy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego
  zaliczonych do klasy I - II, przede wszystkim występujące w dolinie rzeki Odry.

 • kompleksy użytków rolnych o glebach pochodzenia organicznego (gleby
  murszawo - torfowe)

 • kompleksy użytków rolnych położonych w granicach udokumentowanych złóż
  surowców mineralnych (Dziergowice - Solarnia, Lubieszów).

• kompleksy użytków rolnych położonych na terenach zalewowych.

Podstawowe kierunki działań w celu ochrony terenów rolnych obejmują: • ochronę użytków rolnych wysokich klas bonitacyjnych przed zmianą sposobu
  użytkowania, w tym szczególnie przed zabudową, a także ich przydatności dla prowadzenia gospodarki rolnej

 • ochrona gleb pochodzenia mineralnego przed zmianą stosunków wodnych oraz
  sposobu ich użytkowania,

 • ochronę gruntów położonych w granicach udokumentowanych złóż surowców
  naturalnych przed zainwestowaniem i degradacją,

- ochronę gruntów położonych między wałami rzeki Odry przed lokalizacją nowej
zabudowy oraz ograniczenie możliwości rozwoju zabudowy istniejącej, a docelowo jej eliminację.
4.1. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa.

Gmina Bierawa posiada nie najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa, dlatego też możliwości rozwojowych należy upatrywać w realizacji następujących zadań:

- produkcja wysokiej jakości surowców i artykułów żywnościowych

- zmiany dotychczasowej struktury wielkościowej gospodarstw rolnych.

Według prognoz w skali kraju procentowa powierzchnia poszczególnych grup wielkościowych gospodarstw rolnych powinna odpowiadać następującym wielkościom :

 do 5 ha 5% (41 % liczby gospodarstw)

 5 – 20 ha 15% (30 % liczby gospodarstw)

 20 – 50 ha 30% (21 % liczby gospodarstw)

 50 - 100 ha 20% (6 % liczby gospodarstw)

 powyżej 100 ha 30% (2% liczby gospodarstw)

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, w szczególności:

budowa i modernizacja sieci dróg gminnych

rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej

zagospodarowanie odpadów komunalnych.5. Kierunki rozwoju przemysłu i działalności gospodarczych.

Na obszarze gminy Bierawa poza istniejącymi przy Zakładach Azotowych „Kędzierzyn S.A.” zakładami produkcyjno-usługowymi nie przewiduje się rozwoju przemysłu nie związanego z podstawową bazą surowcową gminy, którą gwarantują istniejące złoża surowców mineralnych, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz różnorodne formy działalności gospodarczych.

Na terenie gminy funkcjonuje 9 zakładów pracy, w tym między innymi:

a. trzy z udziałem kapitału zagranicznego, tj- ”Bitunowa” w Bierawie z pięćdziesięcioprocentowym udziałem kapitału

Austriackiego,

- „Rinnen" Polska w Bierawie międzynarodowe przedsiębiorstwo
transportowo - spedycyjne z kapitałem niemieckim,

b. Kopalnia Piasku „Kotlarnia" S.A. obejmująca swym obszarem około 1000 ha,

c. Opolskie Zakłady Kruszyw Mineralnych w Dziergowicach działające na
obszarze 74 ha.

Działalność polegająca na powierzchniowej eksploatacji prowadzona będzie zgodnie z posiadanymi koncesjami w obszarach górniczych „Kotlarnia III” i „Kotlarnia – Zachód” (dla których ustanowiony jest teren górniczy „Kotlarnia”), w obszarze górniczym „Dziergowice”, który pokrywa się z terenem górniczym „Dziergowice” i w obszarze górniczym „Bierawa”, pokrywającym się z terenem górniczym „Bierawa”.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 200 innych podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością handlową, gastronomiczną, rzemieślniczą oraz hurtowo-składową.

Różnorodne formy działalności gospodarczych związane z następującymi sołectwami:

- część zachodnia : Dziergowice, Lubieszów i Bierawa (zachodni brzeg
Odry) są preferowane do lokalizacji przetwórstwa rolno-spożywczego ze względu na:


 • dobre powiązania komunikacyjne - drogowe i kolejowe,

 • dostępność do bazy surowcowej jaką zapewnia intensywna produkcja roślinna i zwierzęca,

 • tereny użytków zielonych doliny rzeki Odry, których rozwój dopuszcza się pod warunkiem uregulowania gospodarki wodno-ściekowej,

 • ochronę środowiska przyrodniczego,

 • ochronę krajobrazu przyrodniczo-kulturowego,

- część północna Dziergowic, wschodnia Lubieszowa i zachodnie Ortowice są
preferowane do eksploatacji złóż przemysłu materiałów budowlanych oraz
kruszyw, związanej z istniejącą bazą surowcową, której rozwój dopuszcza
się pod warunkiem:

 • ochrony stanu sanitarnego wód podziemnych basenu sarmackiego
  i wód powierzchniowych,

 • uwzględnienia roli terenów poeksploatacyjnych w lokalnym systemie ekologicznym.

Docelowo przewiduje się system ochrony terenu i jego możliwości wykorzystania oraz zagospodarowania do rekreacji i wypoczynku.

• Na największym pod względem powierzchniowym obszarze eksploatacji surowców mineralnych (obszar górniczy Kopalni Piasku „Kotlarnia”) ustala się możliwość budowy zbiornika przeciwpowodziowego, którego rejon lokalizacji pokazano na rysunku studium „Proekologiczna strategia rozwoju – zasady polityki przestrzennej”. Budowa tego zbiornika może być skoordynowana z kontynuacją eksploatacji piasków do roku co najmniej 2016 (wg posiadanej przez kopalnię koncesji), co wymaga odpowiednich rozwiązań technicznych i sposobu eksploatacji.Ustala się następujące parametry i zasady realizacji zbiornika przeciwpowodziowego dla rzeki Bierawki:

 • zamierzenie budowy zbiornika musi być poprzedzone analizą ewentualnych zagrożeń skażenia wód gruntowych poprzez kontakt hydrauliczny wód rzeki Bierawki z wodami zbiornika podziemnego,

 • w pracach wstępnych wymagane jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w obrębie zbiornika i jego obwałowań ze szczególnym uwzględnieniem zalegania warstwy nieprzepuszczalnej oraz ustaleniami przydatności gruntów zalegających w wyrobisku dla budowy obwałowań, przy czym możliwe jest w tym celu wykorzystanie materiałów, badań i dokumentacji już opracowanych,

 • budowa zbiornika nie może wykraczać poza obszar objęty zgodami Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne,

 • przed przystąpieniem do projektów budowlanych zbiornika przeprowadzone będą badania przepuszczalności gruntów w zakresie lokalizacji zbiornika pod kątem ewentualnych zagrożeń zanieczyszczenia wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 332 w aspekcie możliwego kontaktu hydraulicznego tych wód z zanieczyszczonymi wodami rzeki Bierawki retencjonowanymi w zbiorniku, w tym zakresie możliwe jest wykorzystanie dokumentacji i ekspertyz już wykonanych, istotne będzie również podjęcie działań systemowych dotyczących regulacji gospodarki ściekowej w dorzeczu Bierawki,

 • zbiornik realizowany będzie w 2 częściach; zbiornik górny, mniejszy z ujęciem wód na rzece Bierawce w Kotlarni, zbiornik dolny, większy ze spustem wód do rzeki Bierawki w rejonie po wschodniej stronie zabudowy sołectwa Grabówka,

 • do urządzeń hydrotechnicznych zlokalizowanych pomiędzy zbiornikiem górnym i dolnym oraz po południowej stronie rzeki Bierawki możliwa będzie realizacja dojazdu od strony terenów zabudowanych sołectwa Ortowice oraz od strony osiedla Korzonek,

 • inwestycja będzie zadaniem rządowym,

 • czystość wód powierzchniowych w zbiorniku dolnym nie może być niższa niż II klasa, natomiast dopuszcza się możliwość retencjonowania wód rzeki Bierawki w zbiorniku górnym o czystości III klasy do czasu zakończenia realizacji regionalnego programu „Czysta Bierawka”,

 • całkowita pojemność dyspozycja zbiornika planowana jest w przedziale około 1040 mln m3,

 • do budowli hydrotechnicznych i rekultywacji fragmentów terenów poeksploatacyjnych nie będących w obrębie lustra wody zbiornika dopuszcza się wykorzystanie mas ziemnych przemieszanych i usuwanych w związku z prowadzoną eksploatacją surowców mineralnych,

 • do budowy obwałowań i innych budowli ziemnych związanych ze zbiornikiem należy wykorzystywać jedynie masy ziemne przemieszczane i usuwane w trakcie prowadzonej eksploatacji piasku na złożu Kotlarnia,

 • maksymalne rzędne piętrzenia wody: w zbiorniku górnym 187 m n.p.m., w zbiorniku dolnym 182 m. n.p.m.,

 • do rekultywacji leśnej w otoczeniu zbiornika przeznaczone będą tereny położone co najmniej 1 m powyżej poziomu piętrzenia wody w zbiorniku,

 • budowa planowanego zbiornika jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

• Rekultywacja po eksploatacji górniczej kopalni „Dziergowice"

Eksploatacja górnicza powoduje zmiany w powierzchni terenu polegające na likwidacji obszarów leśnych, w miejsce których powstało wyrobisko odkrywkowe głębokości 8 - 20 m, które do rzędnej 182,3 m n.p.m. wypełnione jest wodą.

Dla obszarów objętych działalnością górniczą został ustalony rybacki kierunek rekultywacji. W związku z zakończeniem eksploatacji w północnej części wyrobiska, zgodnie z ustaleniami projektowymi oraz decyzją Urzędu Gminy Bierawa przewiduje się przyspieszenie tempa rekultywacji wyeksploatowanego obszaru górniczego. Powstanie zbiornika wodnego otoczonego od strony północnej i wschodniej ścianą lasu urozmaici płaski teren złoża i polepszy walory krajobrazowe. Po rekultywowaniu obrzeży zbiornika i wykorzystaniu go do hodowli ryb oraz rekreacji, teren ten będzie bardziej atrakcyjny. Rozwój roślinności w strefie brzegowej polepsza warunki siedliskowe dla fauny i flory charakterystycznej dla jezior. Wylesienie obszaru eksploatacji nie narusza fizycznie dużego obszaru leśnego występującego w tym rejonie.

Zakończenie działalności górniczej oraz zakończenie rekultywacji całego obszaru poeksploatacyjnego przewiduje się do roku 2015.


 • Bierawa, Brzeźce, Stare Koźle i Ortowice preferowane są do lokalizacji małych i średnich zakładów wytwórczych, urządzeń obsługi rolnictwa, handlu hurtowego, magazynów, składów i baz transportowych oraz innych wynikających z potrzeb inwestycyjnych podmiotów gospodarczych, jak również ze względu na dobre powiązania komunikacyjne. Wyżej wymienione zakłady pracy zapewniają miejsca pracy poza rolnictwem. Istnieje również możliwość wykorzystania terenów byłych gospodarstw uspołecznionych, pod warunkiem uregulowania gospodarki wodno-ściekowej oraz przestrzegania ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 • Pozostałe tereny gminy, na których dopuszcza się wykorzystanie istniejącej
  zabudowy magazynowo-składowej lub uspołecznionych gospodarstw rolnych na prowadzenie różnorodnych form działalności gospodarczej.


6. Kierunki rozwoju i przekształceń struktur osadniczych.

Przekształcenia struktur osadniczych zostały podporządkowane następującym zasadom:

 preferencji dla rozwoju mieszkalnictwa i wszelkich form działalności
gospodarczej położonych poza strefą zalewową, są to tereny znajdujące się
w dolinie rzeki Odry i Bierawski,

 wykluczeniu lokalizacji wszelkiej zabudowy uznającej tereny rezerwowane pod realizację nowoczesnego systemu zabezpieczeń powodziowych na terenach zalewowych.7. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa.

W związku z istniejącym stopniem zagrożenia powodziowego przewiduje się następująco:

 ograniczenie rozwoju mieszkalnictwa do czasu realizacji nowoczesnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w sołectwach:

 zakaz budowy nowych obiektów mieszkalnych na terenie zalewowym


oznaczonym w Studium na rys. 13. Są to tereny obejmujące w części
zachodniej sołectwa Brzeźce i Stare Koźle, w części południowo-zachodniej
Bierawy wraz z doliną rzeki Bierawki oraz w południowej części sołectw:
Ortowice, Goszyce i Dziergowice.
Na terenach o ograniczonym rozwoju mieszkaniowym dopuszcza się remonty i modernizacje istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Natomiast waloryzację przestrzeni gminy Bierawa, określającą potencjalne możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi dopuszcza się poza terenami zalewowymi.

Studium wyznacza strefy terenów rozwojowych przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowych i są one następujące: • Stare Koźle w sąsiedztwie ul. Polnej i Leśnej o pow. 25 ha, oznaczone symbolem
  3M,

 • Stare Koźle przy ul. Braci Wolnych o pow. 12 ha, oznaczone symbolem 4M,

 • Bierawa przy ul. A. Mickiewicza i Dworcowej o pow. 53 ha, oznaczone
  symbolem 6M,

 • Bierawa przy ul. Ogrodowej i Nowe Osiedle o pow. 22 ha, oznaczone symbolem 8M,

 • Stara Kuźnia przy ul. Ogrodowej i 22-go Lipca o pow. 20 ha, oznaczone symbolem
  10M,

 • Lubieszów przy ul. Bierawskiej i Leśnej o pow. 5 ha, oznaczone symbolem 16M,

 • Dziergowice przy ul. Kozielskiej i Nowej o pow. 30 ha, oznaczone symbolem
  19M,

- Solarnia przy ul. Raciborskiej i Kościuszki o pow. 7 ha, oznaczone symbolem
21M.

W pozostałych sołectwach dopuszcza się rozwój mieszkaniowy do poziomu zaspokajającego potrzeby mieszkańców, w formach polegających na uzupełnieniu zabudowy lub zabudowie w części wsi cechującej się większą koncentracją.8. Kierunki rozwoju usług.

Kierunki rozwoju usług stanowiące potrzebę poprawy standardów wyposażenia terenu oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy obejmują:

- rozbudowę oraz wzmocnienie roli wielofunkcyjnego gminnego ośrodka
w sołectwie Bierawa poprzez kompleksowe wyposażenie w urządzenia obsługi
ludności

- rozwój uzupełniającego ośrodka usługowego w sołectwach: Dziergowice,


Kotlarnia i Stare Koźle.

Pozostałe sołectwa gminy będą wyposażone w usługi elementarne, przy czym poziom ich wyposażenia będzie uzależniony od poziomu popytu.

Studium wyznacza strefy terenów rozwojowych przeznaczonych do lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych: handlowych i rzemieślniczych oraz usług sfery przetwórczej i produkcyjnej z wyłączeniem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Są to następujące tereny : • Brzeźce - przy drodze nr 408 relacji Gliwice - Kłodzko i granicy gminy
  o powierzchni 15,75 ha oznaczone w studium symbolem 1U,

 • Stare Koźle - przy granicy gminy i w sąsiedztwie ulicy Polnej i Leśnej

o powierzchni 9,2 ha, oznaczony symbolem 2U,

- Bierawa - przy ulicy Gliwickiej (droga nr 408 relacji Gliwice - Kłodzko)

i Mickiewicza o powierzchni 61,21 ha, oznaczony symbolem 5U,


 • Bierawa - przy ulicy Gliwickiej i linii kolejowej o powierzchni 3,22 ha,
  oznaczony symbolem 7U,

 • Ortowice - przy ulicy Gliwickiej o powierzchni 12,87 ha, oznaczony symbolem
  11U,

- Kotlarnia - przy ulicy Gliwickiej (droga nr 408 relacji Gliwice - Kłodzko)
o powierzchni 3,4 ha, oznaczony symbolem 12U.

W/w tereny są zlokalizowane poza terenami zalewowymi i posiadają dostęp do:

 drogi kołowej numer 408 relacji Gliwice - Kłodzko poprzez sieć dróg
lokalnych,

 linii kolejowej relacji Kędzierzyn - Nędza – Racibórz,

 sieci infrastruktur technicznej.
Tereny wyznaczone pod usługi w „studium" stanowią ofertę dla potencjalnych inwestorów strategicznych gminy oraz inwestorów spoza gminy z kapitałem zagranicznym. Zadaniem samorządu lokalnego jest promowanie tych terenów i popieranie inwestorów celem znalezienia miejsc pracy dla ludności gminy.

9. Kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.

Położenie gminy Bierawa w strefie oddziaływania aglomeracji jednostek terytorialnych województwa opolskiego i śląskiego stwarza szansę dla rozwoju ruchu turystycznego, rekreacyjno-sportowego oraz wypoczynkowego. Za rozwojem ruchu turystycznego i sportowo-rekreacyjnego na terenie gminy przemawia wysoka w skali regionu atrakcyjność krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, duży udział powierzchni leśnych stanowiących 63% powierzchni gminy oraz dobre skomunikowanie dzięki drogom nr 408 relacji Gliwice - Kłodzko i 425 relacji Racibórz - Kędzierzyn.

W związku z powyższym Studium wyznacza następujące tereny pod rozwój turystyki, rekreacji i wypoczynku wraz z przeznaczonymi dla nich funkcjami:


 • sołectwo Stara Kuźnia przy ul. Leśnej o pow. 5 ha, oznaczone symbolem 5UT pod
  ośrodek wypoczynkowy agroturystyki wraz ze stadniną koni

 • sołectwo Lubieszów przy ul. Bierawskiej i Polnej o pow. 5 ha, oznaczone
  symbolem 5UT przewidziane na cele budownictwa letniskowego

 • Dziergowice teren o pow. 76 ha, oznaczony symbolem 17UT pod ośrodek
  wędkarski na bazie powstających zbiorników poeksploatacyjnych

 • Dziergowice przy ul., Kozielskiej o pow. 7 ha, oznaczony symbolem 18UT

 • Dziergowice teren o pow. 41 ha, oznaczony symbolem 20UT, pod ośrodek
  wypoczynkowo-rekreacyjny (istniejące kąpielisko) z dopuszczeniem lokalizacji
  specjalistycznych urządzeń rekreacji oraz możliwości realizacji rozwiniętej bazy
  noclegowo-żywieniowej, przy uwzględnieniu lokalnego systemu ekologicznego
  i ochrony środowiska przyrodniczego
 • nie wyklucza się kształtowania funkcji rekreacyjnej związanej z planowanym zbiornikiem przeciwpowodziowym, szczególnie na obrzeżach zbiornika dolnego, który charakteryzuje się większą powierzchnią oraz planowanym wyższym stopniem czystości wód. W związku z budową zbiornika przewiduje się również rozwój usług sportowo-rekreacyjnych i gastronomicznych w sołectwach Ortowice, Grabówka po północnej stronie rzeki Bierawki.

10. Kierunki rozwoju systemu komunikacyjnego gminy.

10.1. System kolejowy

Kierunki rozwoju systemu komunikacji kolejowej obejmują:

adaptację i modernizację istniejącej linii kolejowej 151 relacji Kędzierzyn-Koźle - Nędza - Racibórz do granicy państwa, ujętej w opracowaniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, dla ruchu pasażerskiego i towarowego

 modernizację przystanków kolejowych w Bierawie i Dziergowicach10.2. System drogowy

Kierunki rozwoju systemu komunikacji drogowej gminy związane są z poprawą jego funkcjonalności i obejmują:

 budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 425 relacji Racibórz – Kędzierzyn-Koźle stanowiącego obwodnicę drogową w Bierawie, Lubieszowie, Dziergowicach i Solarni i łączącego się z drogą nr 408 relacji Gliwice - Kłodzko (od Gliwic do Kędzierzyna-Koźla stanowi drogę wojewódzką, a od Kędzierzyna-Koźla do Kłodzka jest drogą krajową),

 modernizację skrzyżowań linii kolejowej z drogą wojewódzką nr 425 w Dziergowicach i Solarni, w tym możliwość skrzyżowania tej drogi z linią kolejową w dwóch poziomach, • budowę wiaduktu nad szlakiem kolejowym w przebiegu drogi nr 408 w Bierawie (ujęty w planach zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego),

 • budowę obwodnicy w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 425 dla wsi Bierawa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia oraz przeprawy mostowej przez rzekę Odrę pomiędzy wsiami Przewóz i Dziergowice, ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,

 • budowę dróg dojazdowych do północnych obrzeży planowanego zbiornika

przeciwpowodziowego od drogi nr 408 Gliwice – Kłodzko,

 korekta przebiegu łuku poziomego na odcinku skrzyżowania drogi


wojewódzkiej nr 425 relacji Racibórz - Kędzierzyn-Koźle z ulicami Dworcową i Odrzańską w Dziergowicach,

 korekta łuku poziomego drogi powiatowej nr 27449 relacji Bierawa – Korzonek w Grabówce,

 budowa chodnika w Solarni równolegle do przebiegu drogi nr 425 relacji Racibórz - Kędzierzyn-Koźle,

 budowa chodnika na odcinku Korzonek osiedle do wsi Korzonek przy drodze


nr 408 (ul. Braci Wolnych) relacji Gliwice – Kłodzko,

 • modernizacja dróg i ulic gminnych polegająca na:

 • wykonaniu nawierzchni ulepszonej na drodze nr 2703034 (ul. Dolna) oraz na drodze nr 2703039 (ul. Kwiatowa) w sołectwie Solarnia,

 • modernizacji nawierzchni ulepszonej w Dziergowicach na odcinku drogi gospodarstwa rolnego relacji Dziergowice-Lubieszów-Bierawa i Stare Koźle.

Kierunki rozwoju systemu komunikacji drogowej w gminie wymaga kontynuacji i modernizacji dróg gminnych i przestrzeni publicznych z rozszerzeniem zakresu robót o budowę lokalnych dróg rowerowych wydzielonych w stosunku do dróg o ruchu samochodowym i ścieżek oraz chodników dla pieszych.

Proponowana w studium budowa lokalnych dróg rowerowych obejmuje:

- budowę ścieżek (drogi rowerowe) rekreacyjno - turystyczne, w kierunku północno-południowym, łączącym sołectwa: Brzeźce, Stare Koźle, Bierawę Lubieszów i Dziergowice, a w kierunku wschodnio-zachodnim Bierawę i Starą Kuźnię,

- adaptację szlaku turystycznego tzw. traktu królewskiego (na terenie leśnym administrowanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn-Koźle), który połączy Grabówkę z ośrodkiem turystycznym w Starej Kuźni i Kędzierzynie,

- adaptację szlaku turystycznego łączącego Ortowice ze Starą Kuźnią i Blachownią,

- budowę ścieżek rowerowych o znaczeniu gospodarczym i lokalnym, łączącym Dziergowice z Solarnią oraz Starą Kuźnię z Blachownią.10.3. System komunikacji wodnej

Kierunki rozwoju komunikacji wodnej stanowiące o rozwoju funkcji

transportowych rzeki Odry z uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych

obejmuje:

 przystosowanie rzeki Odry do warunków jakie musi spełniać międzynarodowa droga wodna śródlądowa III klasy technicznej poprzez korektę przebiegu koryta rzeki lub budowę kanału Odra - Dunaj oraz rozbudowę nowej infrastruktury hydrotechnicznej. W studium utrzymuje się propozycję dla dwóch wariantów przebiegu kanału Odra - Dunaj o szerokości pasa rezerwowego około 100 m. Na jego obszarze obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji stałych.

Realizacja w/w inwestycji stanowi program rządowy i będzie finansowana z budżetu

centralnego.

11. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej.

11.1. Zaopatrzenie w wodę.

Istniejące ujęcia wody zapewniają w okresie perspektywicznym wystarczającą ilość zarówno do spożycia jak i dla potrzeb gospodarczych gminy. Wymagane jest wykonanie przyłącza wody dla terenów rozwojowych przewidzianych w Studium dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Do roku 2010 utrzymuje się wyposażenie terenu gminy w system zaopatrzenia w wodę czystą obejmujący swą obsługą 100% mieszkańców gminy.11.2. Kanalizacja sanitarna.

Kierunki rozwoju systemu odbioru i oczyszczania ścieków do roku 2015 obejmują:

1. odprowadzenie ścieków z sołectwa Stare Koźle i Brzeźce kolektorami sanitarnymi do oczyszczalni ścieków miasta Kędzierzyn-Koźle,


 1. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z sołectwa Bierawa, Lubieszów,
  Dziergowice i Solarnia kolektorami sanitarnymi do oczyszczalni ścieków
  w Kędzierzynie-Koźlu,

 2. odprowadzenie ścieków z sołectw: Goszyce, Kotlarnia, Ortowice i Stara Kuźnia do oczyszczalni ścieków w Kotlarni. Po 2010 roku oczyszczalnia w Kotlarni musi być wyremontowana lub zlikwidowana. W wypadku likwidacji odprowadzenie przyjętych ścieków nastąpi zbiorczym kolektorem sanitarnym prowadzonym do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych.


11.3. Zaopatrzenie w ciepło.

Kierunki rozwoju ciepłownictwa na terenie gminy uwzględniają potrzebę poprawy stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego poprzez preferencje czystych nośników energetycznych o niskiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery.11.4. System zasilania w energię elektryczną.

Kierunek rozwoju elektroenergetyki uwzględniający rozwój i poprawę standardów zaspokojenia obecnych oraz przyszłych potrzeb mieszkańców i gospodarki gminy obejmuje : • budowę linii średniego napięcia relacji Kotlarnia-Stara Kuźnia celem poprawy potrzeb energetycznych oraz modernizację stacji transformatorowej w sołectwie Stara Kuźnia,

 • remont i modernizację sieci niskiego napięcia w Dziergowicach,

 • budowę nowych stacji transformatorowych dla sołectw wyznaczonych na terenach rozwojowych w Studium a są to : Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa, Ortowice, Stara Kuźnia i Dziergowice.


11.5. Gospodarka odpadami stałymi.

Kierunki rozwoju gospodarki odpadami stałymi obejmują adaptację istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Bierawie oraz rozbudowę II etapu wysypiska. Łączna pojemność wysypiska wyniesie 87778 m3. Ilość odpadów komunalnych dla gminy Bierawa do roku 2015 szacuje się na 105720 m3.

W związku z powyższym proponowany docelowy system organizacji odpadami komunalnymi opracowany przez Urząd Wojewódzki w Opolu obejmuje włączenie gminy Bierawa do centralnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie Polskiej Cerekwi.

11.6. System telekomunikacyjny.

Kierunki rozwoju systemu telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej uwzględniające poprawę standardów obsługi i zabezpieczenia mieszkańców obejmują rozbudowę istniejących central telefonii przewodowej. Gmina Bierawa

w 1999r. wyposażona była w pięć stacji telefonicznych telefonii przewodowej w sołectwach: Bierawa, Dziergowice, Kotlarnia, Brzeźce i Stare Koźle. W/w stacje obsługiwały 1040 abonentów, co stanowiło wskaźnik 125 aparatów telefonicznych przypadających na 1000 mieszkańców.

Dla zapewnienia poprawy warunków funkcjonowania sieci zakłada się kontynuację rozwoju telekomunikacji przewodowej, która spowoduje dalszy wzrost liczby abonentów na terenie gminy oraz uzyskanie wskaźnika gęstości min. 350 telefonów na 1000 mieszkańców do roku 2010, co stanowi 2908 telefonów.

Na terenie gminy Bierawa są obecnie budowane 4 anteny nadawcze telefonii bezprzewodowej w Bierawie, Grabówce, na osiedlu Kotlarnia oraz na terenie Kopalni Piasku „Kotlarnia" S A . Do roku 2010 przewiduje się rozwój telefonii bezprzewodowej obejmującej swym zasięgiem sołectwa Stare Koźle i Dziergowice. Rozbudowy wymaga centrala telefoniczna w sołectwie: Brzeźce, Stare Koźle, Dziergowice i Kotlarnia.


12. Obszary, dla których wymagane jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowy dokument planistyczny gminy Bierawa stanowi opracowany w trybie poprzedniej ustawy o planowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Bierawie nr VI/39/94 z dnia 12.12.1994r. i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 28 poz. 243 z dnia 15.12.1994r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w plan traci swoją ważność z dniem 30.12.2001r., jeśli nie zostanie wprowadzona zmiana obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto zgodnie z trybem obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, władze samorządowe gminy Bierawa przystąpiły do sporządzenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego następującymi uchwałami Rady Gminy w Bierawie:


 • nr XXII/232/97 z dnia 11.12.1997r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym nr 3
  poz. 9 z dnia 12.02.1998r.

 • nr IX/65/99 z dnia 07.07.1999r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym nr 32 poz.
  197 z dnia 08.09.1999r.

- nr XVI/146/2000 z dnia 23.06.2000r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje:

tereny, na których przewiduje się realizację inwestycji rządowych i wojewódzkich, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999r. nr 15 poz. 139 z późniejszymi
zmianami).

Do zadań rządowych o znaczeniu ponadlokalnym można zaliczyć budowę skutecznego systemu przeciwpowodziowego dla doliny rzeki Odry, w tym budowa i modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych na terenie gminy Bierawa. Zabezpieczenie przed powodzią doliny Odry, ze względu na ponadlokalny charakter inwestycji winny być uwzględnione w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i wprowadzone zgodnie z obowiązującą ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, którego zadaniem jest określenie obszarów realizacji tych działań. Ponadto warunkiem niezbędnym realizacji wymienionych działań planistycznych jest wprowadzenie ich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych dla tych terenów przy współudziale finansowym samorządu wojewódzkiego należy przede wszystkim określić:

 obszary wykluczone z zabudowy oraz o ograniczonym użytkowaniu

 obszary przewidywane do zalania w sytuacjach ekstremalnych.

Do inwestycji ponadlokalnych na terenie gminy Bierawa „Studium" ustala budowę obwodnicy drogowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 425 relacji Racibórz • Kędzierzyn-Koźle. Celem wyeliminowania uciążliwości ruchu tranzytowego
  z obszaru ciasno zabudowanego w sołectwach Bierawa, Lubieszów, Dziergowice i Solarnia.

Trasę przełożenia drogi nr 425 pokazano na rysunku planu studium.

Wyznaczenie obszarów, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe oraz obszarów, dla których obowiązek ten powstaje w związku z następującymi ustaleniami w „Studium":

A. obszary górnicze kopaliny pospolitej materiałów podsadzkowych; w przypadku gdy przedsiębiorcy przemysłu górniczego wykażą, że eksploatacja na tych obszarach nie powoduje pogorszenia i nie wywiera ujemnych wpływów na środowisko przyrodnicze oraz gdy po zakończeniu eksploatacji wprowadzone zostaną prace rekultywacyjne terenu na własny koszt, wówczas organ koncesyjny może zwolnić z obowiązku sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych,

B. obszary, dla których „Studium" ustala obowiązek sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzedzonych opracowaniem studium urbanistyczno - konserwatorskiego, w celu określenia szczegółowych ustaleń w zakresie ochrony i rewaloryzacji układów i obiektów zabytkowych oraz wyznaczenia stref ochrony konserwatorskiej,

C. obszary rozwojowe, dla których „Studium" ustala obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kolejności i terminach wymaganych dla aktywizacji tych terenów,

D. obszary obejmujące tereny istniejącej zabudowy z rezerwami rozwojowymi, dla których Studium wskazuje możliwość sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tylko w przypadku stwierdzenia konieczności w okresowej ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym lub na podstawie analizy zgłoszonych w tej sprawie wniosków.

Na terenie zalewowym Studium ustala ograniczenie rozwoju budownictwa mieszka-niowego do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych i obejmują one:

- zakaz budowy nowych obiektów mieszkalnych na terenie zalewowym

- na terenach o ograniczonym rozwoju dopuszcza się remont i modernizacje
substancji mieszkaniowej.

Tereny rolne planowane do zabudowy mają być przeznaczone na cele nierolnicze zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16 poz. 78) przeznaczone pod rozwój mieszkalnictwa, usług, urządzeń obsługi ruchu turystycznego, sportowego i wypoczynkowego oraz różnorodnych form działalności gospodarczej, urządzeń infrastruktury techniczne i komunikacji obejmują sołectwa: Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa, Ortowice, Stara Kuźnia, Lubieszów, Dziergowice i Solarnię. Tereny niezbędne dla podjęcia działalności rozwojowej ze względu na konieczność zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nowych inwestycji.

W celu wykorzystania szans dla rozwoju, jakie wyznacza przestrzeń gminy Bierawa, określono 21 stref rozwojowych i wskazano dla nich funkcje najbardziej pożądane zgodnie z przyjętymi celami i strategią rozwoju . Tereny w tych strefach są ofertą gminy skierowaną i adresowaną do zagospodarowania przez inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zasady, które ukierunkowują działania promocji tych terenów są następujące: 1. tereny o symbolach 1U, 2U, 5U, 7U, 11U, 12U, ze względu na ich położenie przy drodze wojewódzkiej nr 408 relacji Gliwice-Kłodzko są predysponowane dla lokalizacji obiektów rzemieślniczych i wytwórczych nie powodujących jednak skażenia środowiska,

 2. tereny o symbolach 3M, 4M, 6M, 8M, 10M, 16M, 19M i 21M, dla których
  pożądaną funkcją jest mieszkalnictwo rodzinne,

 3. tereny o symbolach 5UT, 9UT, 17UT, 18UT i 20UT, dla których pożądaną funkcją jest turystyczno-sportowa, rekreacyjna oraz wypoczynkowa,

 4. teren o symbolu 14W, na którym dopuszcza się budowę zbiornika przeciwpowodziowego dla wód rzeki Bierawki, pod warunkiem uwzględnienia ochrony położonych w tym terenie stanowisk archeologicznych. Budowa zbiornika planowana jest dla terenów poeksploatacyjnych i terenów planowanej eksploatacji piasku prowadzonej przez Kopalnię „Kotlarnia”.

Przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania terenów rozwojowych powinno następować w takiej kolejności, gdy zaistnieją warunki i możliwości określenia programu ich zagospodarowania. Z tych względów nie określa się granic tych terenów, są to strefy bez określenia ilości działek oferowanych jak również bez formy ich zabudowy i intensywności.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla tych terenów należy zapewnić:

koncentrację zabudowy na terenach chronionych przed powodzią (poza
strefami zalewowymi),

 prawidłowe powiązania projektowanego układu komunikacyjnego z istniejącymi drogami,

prawidłowe rozwiązanie w zakresie infrastruktury technicznej, przede
wszystkim w zakresie realizacji systemu odbioru i oczyszczania ścieków
w oparciu o opracowaną koncepcję skanalizowania gminy,

 ochronę środowiska przyrodniczego w tym szczególnie wód powierzchniowych i podziemnych przed degradacją.

Na podstawie powyższych zapisów studium opracowane zostały i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sołectw: Bierawa, Stare Koźle, Brzeźce, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia, Goszyce, Grabówka, Solarnia, Lubieszów (większa część) i osiedla Korzonek.

W trakcie opracowania znajduje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziergowice.

Opracowania miejscowego planu wymaga północno-wschodni fragment terenów sołectwa Lubieszów, który należy włączyć w granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika przeciwpowodziowego w granicach ustalonych graficznie na rysunku studium ( teren 14W).


ROZDZIAŁ VIII

UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

ORAZ SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM

1. Uzasadnienie przyjętych w zmianie studium rozwiązań.

„Studium…” jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy sporządzanym dla jej całego obszaru. Pełni ono rolę koordynacyjną w programowaniu rozwoju gminy.

„Studium…” nie jest przepisem prawa miejscowego, nie może stanowić zatem podstawy do podejmowania decyzji administracyjnych, jest jednak dokumentem formalnym przy przygotowywaniu aplikacji o przyznanie środków z funduszy europejskich.

Przeprowadzona w 2007 roku procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa ma podstawę prawną w Uchwale Nr IX/69/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 maja 2007 roku.

Zmiany „Studium…” obejmują obszar, na którym zakłada się przekształcenia istniejącej struktury przestrzennej w kierunku funkcji produkcyjnych realizowanych głównie w rejonie Zakładów Azotowych „Kędzierzyn S.A.”, a więc w obszarze o funkcji zdeterminowanej aktualnym zagospodarowaniem, a także obszar na którym dopuszcza się budowę zbiornika przeciwpowodziowego dla wód rzeki Bierawki. Budowa zbiornika planowana jest dla terenów poeksploatacyjnych i terenów planowanej eksploatacji piasku prowadzonej przez Kopalnię „Kotlarnia”.
Zmiany zostały dokonane w niniejszej części tekstowej „Studium……” i wydane w postaci tekstu ujednoliconego z wyróżnionymi kolorową czcionką fragmentami zmienionego tekstu. Również zmiany zostały wprowadzone do treści rysunku studium w skali 1:10 000 pt.: „Proekologiczna strategia rozwoju – zasady polityki przestrzennej”, a granice terenów, dla których dokonano zmian oznaczono graficznie na w/w rysunku studium.

Wprowadzone zmiany stanowią niewielką korektę polityki przestrzennej gminy ustalonej w roku 2006 w przyjętym Uchwałą Nr XLIV/324/2006 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa i wynikają z konieczności:

- ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach administracyjnych gminy, a nie objętych dotychczas opracowaniem „Studium….”.

- nieznacznej weryfikacji ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów poeksploatacyjnych i terenów planowanej eksploatacji piasku prowadzonej przez Kopalnię „Kotlarnia”, w świetle opracowanej dokumentacji planowanego zbiornika przeciwpowodziowego.

W związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi planowania przestrzennego w gminach w przyszłości należałoby rozważyć opracowanie nowej edycji „Studium…” weryfikującej generalnie politykę przestrzenną gminy.

2. Synteza ustaleń zmiany „Studium…”.

Niniejszą zmianą „Studium…” nie uległy zmianie strategiczne cele rozwoju gminy, kierunki rozwoju gminy ani nawet instrumenty realizacji rozwoju gminy.

Generalnie nieznaczne zmiany zostały dokonane w zakresie regulacji przestrzennych zagospodarowania gminy. Wskazano na terenie gminy obszary do tej pory nie objęte ustaleniami „Studium….”, a zatem usunięto uchybienie formalne dotychczas obowiązującego dokumentu. Ponadto skorygowano granice obszaru realizacji obiektów i urządzeń przyszłego zbiornika przeciwpowodziowego, a także uzupełniono zasady zagospodarowania obszarów narażonych na ryzyko powodzi.Zmiana „Studium…” została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna