Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxi/123/08 z dnia 11 marca 2008r. WÓJt gminy bierawa 47-240 bierawa ul. Wojska Polskiego 12Pobieranie 2.01 Mb.
Strona2/16
Data07.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Zespół Autorski


Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa

Kierujący opracowaniem - główny projektant Studium


mgr inż. arch. Zemaryalai Rafik

uprawnienia urbanistyczne nr 123/87

Współpraca autorska:

mgr inż. arch. Katarzyna Bondek

inż. arch. Mariusz Galuk

mgr inż. arch. Aleksandra Szczerbik

mgr inż. arch. Jolanta Węglińska

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I

CZĘŚĆ INFORMACYJNO – PRAWNA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BIERAWA ……................................................................................................... 14

1. Informacje formalne ............................................................................................ . 16


 1. Podstawa opracowania ......................................................................... 16

 2. Funkcje prawne studium ............................................................................. 16

 3. Rola i zadania studium w procesie planistycznym .................................... 16

 4. Metoda sporządzania i zakres problemowy studium.

Określanie polityki przestrzennej gmin …………………............................. 17

1.5. Prace merytoryczne - faza przygotowawcza …....................................... 17

2. Ogólna charakterystyka gminy ....................................................................... 21

ROZDZIAŁ II

WARUNKI PRZYRODNICZE................................................................................ 23

1. Charakterystyka geomorfologiczna i fizycznogeograficzna……….................... 24 1. Charakterystyka geomorfologiczna............................................................ 24

 2. Charakterystyka fizycznogeograficzna.................................................. 24

 3. Ogólna charakterystyka środowiska geograficznego gminy................ 25

2. Uwarunkowania geologiczne …...................................................................... 27

2.1. Budowa geologiczna.................................................................................. 27

2.2. Warunki hydrogeologiczne......................................................................... 27


 1. Gleby ................................................................................................................ 27

 2. Kierunek wiatru........................................................................................... 28

 3. Klimat.......................................................................................................... 28

3. Zagrożenia dla środowiska naturalnego.......................................................... 28

 1. Zagrożenia dla powietrza atmosferycznego.............................................. 28

 2. Przeobrażenia powierzchni...................................................................... 31

 3. Zagrożenia dla wód podziemnych............................................................ 32

4. Wody powierzchniowe..................................................................................... 33

 1. Bierawka...................................................................................................... 33

 2. Odra ........................................................................................................... 34

 3. Potok Łącza.............................................................................................. 34

 4. Zagrożenia klęskami żywiołowym............................................................ 35

 5. Zagrożenia hałasem.................................................................................. 36

 6. Zagrożenia elektromagnetyczne i promieniowania.................................. 36

5. Charakterystyka przyrody i warunki biotyczne ............................................... 36

5.1.Szata roślinna.......................................................................................... 36

5.1.1 .Wykaz stwierdzonych roślin naczyniowych na terenie gminy Bierawa... 37

5.1.2. Obszary cenne florystycznie ................................................................... 39

5.2. Walory faunistyczne gminy Bierawa............................................................. 39

6. Ekosystemy leśne ............................................................................................ 41 1. Charakterystyka typów siedliskowych lasów........................................... 42

 2. Zagrożenia......................................................................................... 43

 3. Ochrona terenów leśnych ........................................................................ 44


ROZDZIAŁ III

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO – KULTUROWE.................................... 45

1.Wartości krajobrazu kulturowego gminy Bierawa............................................ 46 1. Zabytki............................................................................................... 46

 2. Obiekty o dużych wartościach kulturowych i zabytkowych

wnioskowane do objęcia ochroną prawną na podstawie wpisu

do rejestru zabytków ……………………………………………………….. 53

1.3. Obiekty o dużych wartościach kulturowych i zabytkowych proponowane do objęcia ochroną prawną przepisami prawa miejscowego ................................... 54

ROZDZIAŁ IV

WARUNKI GOSPODARCZE.............................................................................. 55


 1. Gospodarka ........................................................................................................... 56

 2. Rolnictwo ............................................................................................................. 56

2.1. Gleby i rolnicza przestrzeń produkcyjna................................................... 57

 1. Gleby - charakterystyka i typifikacja................................................... 57

 2. Charakterystyka kompleksów rolniczej przydatności gleb.................... 59

ROZDZIAŁ V

WARUNKI DEMOGRAFICZNE........................................................................... 71

 1. Analiza demograficzna...................................................................................... 72

 2. Gęstość zaludnienia....................................................................................... 76

 3. Struktura wieku ludności................................................................................ 76

 4. Struktura ludności wg płci.............................................................................. 76

 5. Charakterystyka procesów demograficznych.................................................... 77

 6. Źródła utrzymania, aktywność zawodowa i poziom wykształcenia ludzi........... 79

 7. Bezrobocie........................................................................................................ 80

 8. Wnioski .................................................................................................. 80

ROZDZIAŁ VI

JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW....................................................................... 81

1. Budownictwo mieszkaniowe............................................................................... 81 1. Ruch budowlany......................................................................................... 83

 2. Potrzeby mieszkaniowe.............................................................................. 84

2. Usługi ................................................................................................................ 84

  1. Obsługa ludności w zakresie usług finansowanych z budżetu gminy lub państwa....................................................................................................... 85

2.1.1. Przedszkola............................................................................................. 85

 1. Szkoły podstawowe i gimnazjalne......................................................... 86

 2. Kultura....................................................................................................... 87

 3. Usługi w zakresie ochrony zdrowia....................................................... 87

2.2. Handel, gastronomia i rzemiosło............................................................. 88

3. System komunikacyjny..................................................................................... 88

3.1. Komunikacja kolejowa....................................................................... 88


 1. System drogowy.................................................................................. 88

 2. Komunikacja wodna.......................................................................... 92

4. Systemy inżynieryjne.......................................................................................... 93

 1. System zaopatrzenia w wodę.......................................................... 93

 2. System odprowadzania ścieków...................................................... 95

 3. System odprowadzania wód opadowych....................................... 96

 4. Zaopatrzenie w gaz.......................................................................... 96

 5. Zaopatrzenie w energię elektryczną............................................... 96

 6. System telekomunikacyjny............................................................... 98

 7. Zaopatrzenie w ciepło.............................................................................. 99

 8. Gospodarka odpadami stałymi................................................................. 99

5. Inne usługi........................................................................................................... 100

 1. Ochrona przeciwpożarowa..................................................................... 100

 2. Zieleń........................................................................................................ 106

 3. Cmentarze................................................................................................... 101

ROZDZIAŁ VII

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ WYMAGANE DLA REALIZACJI PROEKOLOGICZNEJ STRATEGII ROZWOJU................................................ 102

1. Strategia i kierunki rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy


Bierawa.............................................................................................................. 104

 1. Cele i strategia rozwoju............................................................................ 104

 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego........................................... 104

 3. Szanse dla rozwoju................................................................................. 105

 4. Zagrożenia dla rozwoju........................................................................... 105

 1. Kierunki i zasady ochrony dóbr kultury........................................................... 105

 2. Kierunki ochrony i kształtowania środowiska.................................................. 106

 3. Kierunki rozwoju rolnictwa oraz poprawa jakości rolniczej przestrzeni
  produkcyjnej .............................................................................................. 113

4.1. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa............................................ 113

 1. Kierunki rozwoju przemysłu i działalności gospodarczych.......................................................... 114

 2. Kierunki rozwoju i przekształceń struktur osadniczych..................................... 116

 3. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa...................................................................... 117

 4. Kierunki rozwoju usług....................................................................................... 117

 5. Kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku............................................ 118

 6. Kierunki rozwoju systemu komunikacyjnego gminy.......................................... 119

  1. System kolejowy...................................................................................... 119

  2. System drogowy....................................................................................... 119

  3. System komunikacji wodnej..................................................................... 120

11.Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej.................................................... 120

  1. Zaopatrzenie w wodę.............................................................................. 120

11.2. Kanalizacja sanitarna............................................................................. 120

11.3. Zaopatrzenie w ciepło............................................................................ 121

11.4. System zasilania w energię elektryczną............................................... 121

11.5. Gospodarka odpadami stałymi.............................................................. 121

11.6. System telekomunikacyjny…….....................................................................121

12. Obszary, dla których wymagane jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego................................................................ 122ROZDZIAŁ VIII

UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM …………………………………… 125

1. Uzasadnienie przyjętych w zmianie studium rozwiązań …………………… 126

2. Synteza ustaleń zmiany studium ………………………………………………… 127

SPIS TABEL ZAMIESZCZONYCH W TEKŚCIE


 1. Wskaźniki zanieczyszczenia rzeki Bierawski.

 2. Wskaźniki zanieczyszczenia rzeki Odry.

 3. Wskaźniki zanieczyszczenia potoku Łącza.

 4. Struktura gatunkowa roślin wykorzystanych przy rekultywacji pożarowiska.

 5. Wykaz obiektów objętych prawną ochroną konserwatorską.

 6. Grunty wsi Bierawa.

 7. Grunty wsi Brzeźce.

 8. Grunty wsi Stare Koźle.

 9. Grunty wsi Stara Kuźnia.

 10. Grunty wsi Grabówka.

 11. Grunty wsi Ortowice.

 12. Grunty wsi Kotlarnia.

 13. Grunty wsi Goszyce.

 14. Grunty wsi Lubieszów.

 15. Grunty wsi Dziergowice.

 16. Grunty wsi Solarnia.

 17. Struktura wieku ludności gminy Bierawa 1997 – 1999.

18. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności gminy Bierawa w latach 1995 – 1999.

19. Emigracje zagraniczne ludności gminy Bierawa w latach 1995 – 1999.

20. Zasoby mieszkaniowe gminy Bierawa w/g uzyskanych danych z Urzędu Gminy dla poszczególnych sołectw.

21. Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy Bierawa w latach 1995 – 1999.22. Zmiany warunków mieszkaniowych w gminie Bierawa w latach 1995 – 1999.

 1. Wskaźniki obrazujące poziom zamieszkiwania w gminie Bierawa.

24. Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 1995 - 2000 ( stan na 30.05.2000r.).

 1. Wykaz placówek przedszkolnych gminy Bierawa - stan na rok 1999.

 2. Szkoły podstawowe i gimnazja.

 3. Biblioteki i filie biblioteczne.

 4. Charakterystyka obiektów ośrodków zdrowia.

29. Drogi powiatowe.

 1. Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Bierawa.

 2. Zestawienie obiektów komunikacji - stan na 31.12.1999r.

 3. Ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Bierawa.

 4. Produkcja i sprzedaż wody w gminie Bierawa za rok 1999.

 5. Dane o wodociągach.

 6. Ewidencja sieci wód opadowych. (Stan na 31.12.1999r.).

 1. Wykaz stacji transformatorowych 15/ 0.4 kV w Gminie Bierawa.

 2. Wykaz i charakterystyka obiektów łączności.

 1. Ochrona przeciwpożarowa - wykaz i charakterystyka obiektów.

 2. Wykaz i charakterystyka pracowniczych ogródków działkowych.

 3. Wykaz i charakterystyka cmentarzy.

41. Wykaz pomników przyrody objętych ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru województwa opolskiego wraz z obiektami proponowanymi do wpisu.

SPIS WYKRESÓW ZAMIESZCZONYCH W TEKŚCIE

 1. Struktura gospodarstw indywidualnych.

 2. Bonitacja gruntów w gminie Bierawa Stan na 31.12.1999 r.

 3. Ludność gminy Bierawa w latach 1975 – 1988.

 4. Ludność gminy Bierawa w ostatnich pięciu latach 1995 – 1999.

 5. Struktura wieku ludności gminy Bierawa.

 6. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach w latach 1995 – 1999.

 7. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności gminy Bierawa w latach 1995 – 1999.


Bibliografia i materiały źródłowe:

 1. Zmiany jakości wód powierzchniowych województwa opolskiego z 1996 roku. WIOŚ. Opole, czerwiec 1997r.

 2. Zmiany jakości wód powierzchniowych woj. opolskiego. WIOŚ. Opole, czerwie 1998r.

 3. Rocznik statystyczny województwa opolskiego. Urząd Statystyczny w Opolu1995, 1996, 1997, 1998, 1999r.

 4. Weryfikacja programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w woj. opolskim na lata 1986-2010. Intereko sp. z o. o. Opole, grudzień 1997r.

 5. Raport Wydz. Ochrony Środowiska przy Zakładach Azotowych w Kędzierzynie- Koźlu z 31. Grudnia 1999r. zawierający analizę pomiaru stężeń gazów i pyłu w stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w rejonie Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu.

 6. Ocena stanu środowiska gminy Bierawa opracowana przez Zakład Ochrony Środowiska „Delta" sp. z o. o. ze stycznia 1990r.

 7. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa opracowany przez Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu.

 8. Mapy sozologiczne w skali 1:50 000, Arkusz M-34-61-B, Arkusz M-34-61-A z 1996 roku.

 9. Komentarz do mapy sozologicznej opracowany przez zespół w składzie: D. Absalon, T. Janowski, M. Leśniok, wydany w 1996r.

10. Stan środowiska w woj. opolskim w latach 1997-1998, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Opole 1999r.

11. Waloryzacja przyrodnicza lasów i gruntów nieleśnych znajdujących się w stanie posiadania Nadleśnictwa Kędzierzyn z 1998r.

12. Uzasadnienie nadania niektórym obszarom i obiektom przyrodniczo cennym na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn odpowiedniego statusu ochrony prawnej. Bytom 1999r.

ROZDZIAŁ I

CZĘŚĆ INFORMACYJNO - PRAWNA

I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BIERAWA

USYTUOWANIE GMINY BIERAWA

NA TLE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO


POWIAT KĘDZIERZYNSKO- KOZIELSKI


GMINA BIERAWA
LEGENDA:

OPOLE

POWIAT KĘDZIERZYNSKO- KOZIELSKI

GMINA BIERAWA


l. Informacje formalne

1.1. Podstawa opracowania.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest nowym rodzajem opracowania wprowadzonym do systemu planowania w Polsce, regulowanym Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. nr 15 z 1999r. poz. 139).

Studium jest częścią lokalnego systemu planowania, które na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16 z 1990r. poz. 95 z późniejszymi zmianami) należy do zadań własnych gminy. Ponadto podstawę prawną sporządzania studium stanowi Uchwała Rady Gminy Bierawa nr VIII z dnia 28.06.1999r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.

1.2. Funkcje prawne studium.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest przepisem gminnym, wobec czego nie może stanowić podstawy do wydawania decyzji. Podstawowym celem jego sporządzania jest określenie przez organy gminy polityki przestrzennej. Jest więc studium aktem prawnym, przyjmowanym uchwałą Rady Gminy, wiążącym organy gminy w sprawach kształtowania i realizacji kierunków i sposobów zagospodarowania oraz ochrony przestrzeni gminy. Studium tworzy bazę informacyjną o uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju, także zewnętrznych, które są kształtowane przez organy rządowe.

Umożliwia organom gminy wykonanie funkcji koordynacyjnych w planowaniu strategii rozwoju i podejmowaniu działań operacyjnych - bieżących w zgodności z uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasadami kształtowania przestrzennego i harmonii głównych elementów struktury funkcjonalnej gminy. Ponadto studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pełni ważną rolę w promocji gminy , jaka jest niezbędna w procesie aktywnego poszukiwania źródeł jej rozwoju.1.3. Rola i zadania studium w procesie planistycznym .
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi instrument sterowania procesami zagospodarowania przestrzeni dla całego obszaru gminy. Uchwalone przez Radę Gminy uzyskuje rangę prawa lokalnego, a jego ustalenia obowiązują tylko władze i Zarząd Gminy.

Przyjęte i zatwierdzone w studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy realizuje poprzez działania administracji samorządowej, przy zastosowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa szczególnego.

Podstawowym zadaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania są:


 1. rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem,

b. sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej,

c. stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych,

d. promocja rozwoju obszaru górniczego.
1.4. Metoda sporządzania i zakres problemowy studium .

Określanie polityki przestrzennej gminy.
W odniesieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy występują dwie ważne okoliczności ustrojowe i prawne :


 • pierwsza z nich to konstytucyjnie wyznaczone i odpowiednio uprawnione organy samorządu terytorialnego; gmina jest więc podmiotem i przedmiotem działania tych organów w granicach administracyjnych gminy

 • druga okoliczność to regulacje ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, które w art. 6 wymagają od organów gminy określenia polityki przestrzennej .

Zakres problemowy studium.

W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:


 1. dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

 1. występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,

 2. stan funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

 1. prawa własności gruntów,

 2. jakości życia mieszkańców,

 3. zadań służących do realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

W wyniku studium powinno nastąpić określenie :

 • obszarów objętych ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego

 • lokalnych wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożeń środowiskowych,

 • obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

 • obszarów zabudowanych z ewentualnym wskazaniem terenów wymagających przekształceń lub rehabilitacji,

 • obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę „tereny rozwojowe", które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz przewidzianych do organizowanej działalności inwestycyjnej,

 • kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, ze wskazaniem obszarów, na których będą stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków

 • obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na istniejące uwarunkowania

1.5. Prace merytoryczne - faza przygotowawcza.

Obecnie obowiązujący miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa został sporządzony w 1994 r. , zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Bierawie nr VI/39/94 z dnia' 12.12.1994r. ( Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego nr 28 z dnia 15.12.1994r.), który został sporządzony według ustawy z 1984 roku o planowaniu przestrzennym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w plan traci swoją ważność z dniem 30.12.2001r., jeśli nie zostanie wprowadzona zmiana obowiązujących przepisów prawnych.

Ponadto zgodnie z trybem obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, władze samorządowe gminy Bierawa przystąpiły do sporządzenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego następującymi uchwałami Rady Gminy w Bierawie: • nr XXII/232/97 z dnia 11.12.1997r.ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym nr 3 poz. 9 z dnia l2.02.1998r.

 • nr DC/65/99 z dnia 07.07.1999r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym nr 32 poz. 197 z dnia 08.09.1999r.

- nr XVI/146/2000zdnia23.06.2000r.

W okresie od 15.09.1999r. do maja 2000r. zostały zebrane, przygotowane bądź opracowane następujące materiały warunkujące przystąpienie do opracowania projektu studium : • mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:25000 i 1:10000 pochodzące z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,

 • mapy glebowo-rolnicze obszaru gminy w skali 1:10000,

 • mapy ewidencji wraz ze strukturą własności w skali 1:10000, wykaz ewidencji Agencji Rolnej Skarbu Państwa,

 • mapy tematyczne i sozologiczne w różnych skalach oraz z różnych źródeł, dotyczące :

 • form geomorfologicznych i hydrografii,

 • obszarów górniczych, złóż kopalin piasku i żwiru oraz przeobrażeń powierzchni ziemi,

 • warunków glebowo-rolniczych, lasów i terenów zieleni,

 • zanieczyszczenia środowiska, w szczególności wód i atmosfery,

• materiały dotyczące planu ogólnego gminy obejmujące:

 • zmiany planu ogólnego gminy uchwalane w latach 1997 - 2000r.

 • decyzje wyrażające zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na inne cele,

 • wnioski o dokonanie zmian w ustaleniach planu oraz dokumenty Urzędu Gminy związane z planowaniem przestrzennym,

 • katalog zabytków sztuki w Polsce tom VII - woj. opolskie pod redakcją T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego,

 • Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, 1997 Wrocław,

 • Elaborat urządzenia gospodarstwa leśnego, styczeń 1993 Nadleśnictwo Kędzierzyn,

 • Ochrona przyrody w Śląsku Opolskim ( E. Kuźniewski 1996 ),

 • Ocena efektywności działań oraz projektowanych rozwiązań dla wód Bierawski (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 1993 ),

 • Opracowania wykonane dla potrzeb studium przez Pracownię Projektów Urbanistyczno-Architektonicznych „Rafprojekt" :

 • Inwentaryzacja użytkowania, zagospodarowania i uzbrojenia terenów w obszarze gminy Bierawa na mapach w skali 1:10000.

 • Analiza dotychczasowego przeznaczenia terenów według planu ogólnego i jego zmian na mapach w skali 1:10000.

 • Studia dotyczące przydatności rolniczej gruntów ornych w skali 1:10000.

 • Studia dotyczące struktury własnościowej gminy Bierawa w skali 1:10000.

 • Analizy i studia dotyczące przyrodniczych i funkcjonalno-przestrzennych powiązań gminy Bierawa w skali 1:10000.

 • Ocena środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego gminy Bierawa w skali 1:10000.

 • Analizy demograficzne i poziomu życia ludności w gminie.

 • Analiza aktywności gospodarczej gminy Bierawa.

 • Dokumentacja fotograficzna gminy Bierawa - 200 sztuk zdjęć formatu 10x15 i 15x20.

Analiza w/w wymienionych materiałów wykazała ich kompletność i przydatność merytoryczną do opracowania projektu Studium w szczególności według wymagań art. 6 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwzględnia regionalną i lokalną specyfikę uwarunkowań, zwłaszcza w zakresie celów i strategii rozwoju oraz kierunków przekształceń struktury funkcjonalnej gminy.

W obrębie prac analityczno-studialnych, uwzględniających materiały zgromadzone w fazie przygotowawczej studium obejmuje:

a. Analizy i diagnozy stanu istniejącego w zakresie :


 • Relacji związanych z usytuowaniem w regionie.

 • Kształtowania struktury osadniczej gminy Bierawa w okresie historycznym i współczesnym.

 • Aktualności ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.

 • Funkcjonowania komunikacji w układzie lokalnym i regionalnym.

 • Funkcjonowania inżynieryjnej obsługi terenów.

b. Waloryzację krajobrazu przyrodniczego i kulturowego obejmującą między innymi:

 • Charakterystykę geofizyczną, geomorfologiczną, gleb, wód i szaty roślinnej.

 • Tereny i obiekty o wartościach przyrodniczych i kulturowych wskazane do ochrony, oraz dla których uzasadnione jest wykonanie opracowań konserwatorskich lub rewaloryzacyjnych.

c. Waloryzację określającą uwarunkowania i potencjalne możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowych, turystyczno- rekreacyjnych i usługowo-gospodarczych.

 • Określenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym tereny wyłączone z zabudowy.

 • Wyznaczenie stref terenów rozwojowych istniejącej struktury osadniczej nowych terenów oraz przewidzianych do zagospodarowania.

d. Analizy demograficzne poziomu życia ludności i aktywności gospodarczej gminy oraz analizy i studia komunikacyjne, w tym obwodnica Bierawa i Dziergowice -Solarnia.

Wymienione w punktach a - d analizy i studia mają odniesienie zawarte w treści opracowań graficznych studium.

Zestaw plansz ekspozycyjnych w obrębie prac analityczno - studialnych od nr 1 do 12 wykonanych techniką kolorową w 1 egz.

Stanowią one materiały wyjściowe do studium i podlegają archiwizacji w zasobach archiwalnych gminy Bierawa.


Materiały wyjściowe są następujące :

I. Zestaw plansz ekspozycyjnych w obrębie prac analityczno studialnych :

a) rysunki sytuujące gminę Bierawa w regionie :

Rys. 1. Usytuowanie gminy w regionalnym systemie komunikacyjnym,

skala 1 : 150 000.

Rys. 2. Położenie geograficzno-przyrodnicze.

Rys. 3. Położenie w regionalnym systemie osadniczym, skala 1 : 150000.

b) rysunki dotyczące gminy Bierawa w granicach administracyjnych (analizy i studia):

Rys. 4. Krajobraz naturalny.

A. Rzeźba terenu i wody powierzchniowe, skala 1 : 10000.

Rys. 5. Krajobraz naturalny.

B. Szata roślinna - lasy, skala 1 : 10000.

Rys. 6. Krajobraz przyrodniczy i kulturowy.

Waloryzacja i strefowanie, skala 1 : 10000.

Rys. 7. Struktura glebowo-rolnicza, skala 1 : 10000 .

Rys. 8. Struktura własnościowa gruntów oraz bonitacje gleb, skala 1 : 10000.

Rys. 9. System powiązań komunikacyjnych w obrębie gminy, skala 1 : 10000.

Rys. 10. Analiza stanu istniejącego i rozbudowy systemu obsługi technicznej na terenie gminy , skala 1 : 10000.

Rys. 11. Ocena stanu zagospodarowania przestrzennego i ustaleń planu ogólnego gminy Bierawa z 1994 roku, skala 1 : 10000.

Rys. 12. Wyniki oceny i identyfikacja problemów warunkujących rozwój gminy - synteza zbiorcza, skala 1 : 10000.

II. Część wynikowa, zawierająca rozstrzygnięcia studium obejmuje :

1. określenie celów i strategii perspektywicznego rozwoju gminy, uwzględniającej między innymi:


 • regionalne uwarunkowania rozwoju,

 • podstawowe problemy lokalne, których rozwiązywanie warunkuje rozwój gminy,

 • zagrożenia i szansę realizacji przyjętej proekologicznej strategii rozwoju,

2. określenie polityki przestrzennej gminy warunkującej realizację proekologicznej strategii rozwoju, w tym :

 • związanie rozwoju gminy z relacjami zewnętrznymi - regionalnymi w celu
  aktywizacji gospodarczej,

 • zasady użytkowania i zagospodarowania obszarów leśnych i rolniczej przestrzeni
  produkcyjnej w sposób chroniący ich wartości i znaczenie ich dla głównych
  funkcji gminy,

 • wymagania ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego,

 • zasady ograniczania wpływu głównych źródeł zagrożeń i degradacji środowiska oraz krajobrazu przyrodniczo – kulturowego,

 • zasady rozbudowy układu komunikacyjnego i tworzenia układu dróg rowerowych
  oraz zagospodarowania szlaków turystycznych,

 • warunki i zasady zagospodarowania przestrzennego istniejących struktur
  osadniczych oraz terenów rozwojowych,

 • zasady obsługi infrastruktury technicznej terenów,

 • wyznaczenie obszarów, dla których sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowe, oraz dla których obowiązek ten powstaje z ustaleniem zawartym w studium.

Wymieniona w pkt. I.-II. część wynikowa studium ma odniesienie zawarte w treści plansz nr 13, 14 i 15.

c) rysunki dotyczące gminy Bierawa w granicach administracyjnych (projekt rozstrzygnięcia Studium) :

Rys. 13. Proekologiczna strategia rozwoju.

A. Zasady polityki przestrzennej skala 1 : 10000.

Rys. 14. Proekologiczna strategia rozwoju.

B. Zasady rozbudowy układów komunikacyjnych skala 1 : 10000.

Rys. 15. Proekologiczna strategia rozwoju.

C. Zasady rozbudowy systemów technicznej obsługi terenów skala 1 : 10000.

Część wynikowa, zawierająca rozstrzygnięcia studium stanowi treść Uchwały Rady Gminy w Bierawie.2. Ogólna charakterystyka gminy .

Gmina Bierawa położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego. Od południa i wschodu gmina graniczy z województwem śląskim . Najbliższe otoczenie gminy Bierawa to : od północy miasto Kędzierzyn - Koźle i gmina Ujazd, od zachodu gmina Reńska Wieś, od południowego zachodu gmina Cisek, a od strony wschodniej i południowej jednostki woj. śląskiego : miasta i gminy Sośnicowice oraz Kuźnia Raciborska i gmina Rudziniec. Zachodnia granica gminy przebiega wzdłuż rzeki Odry.

Gmina Bierawa znajduje się w strefie oddziaływania i powiązań ekonomicznych, społecznych i kulturalnych aglomeracji opolskiej oraz jej zespołów miejsko-przemysłowych ukształtowanych na osi Odry, tj. Kędzierzyn-Koźle, Blachownia, Zdzieszowice i Krapkowice. Zajmuje obszar o powierzchni 11924 ha z czego 63% zajmują lasy. Stanowią one fragment leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Gmina tworzy 12 sołectw: Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka wraz z Osiedlem Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Stara Kuźnia, Stare Koźle i Solarnia. Łączne zaludnienie na dzień 31.12.1999r wynosiło 8318 osób.

Podstawowe funkcje gminy ukształtowały się w wyniku jej położenia w strefie uprzemysłowienia i urbanizacji, gmina znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dużego ośrodka przemysłowego jakim jest miasto Kędzierzyn - Koźle oraz w sąsiedztwie GOP-u ( Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego).

W gminie występuje złożoność funkcji:

 • mieszkalnictwo,

 • rolnictwo,

 • przemysł wydobywczy.

Użytki rolne stanowią około 22,9% ogólnej powierzchni gminy.

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest niski i wynosi 64 pkt. ( woj. opolskie 89%).

Wg stanu ewidencji gruntów na dzień 31.12.1999r. ogólna powierzchnia gminy wynosi 11924 ha (1,4% powierzchni woj. opolskiego), na którą składa się :

22,9% ( 2723 ha) - użytki rolne, w tym :


14,1% (1858 ha) - tereny pozostałe tj. komunikacyjne, osiedleńcze, nieużytki itp.
22,90%


tereny użytków rolnych


tereny lasów

14.10%

63,00%


tereny pozostałe tj. komunikacyjne, osiedleńcze i nieużytki

Przemysł wydobywczy na terenie gminy reprezentowany jest przez kopalnię piasku podsadzkowego oraz eksploatację kruszywa przez Kopalnię „Kotlarnia" S.A. Tereny eksploatacyjne stanowią powierzchnię około 570 ha we wsiach: Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice i Dziergowice. Natomiast Zakłady Eksploatacji Kruszyw w Opolu prowadzą eksploatację kruszyw w Dziergowicach. Tereny eksploatacyjne stanowią powierzchnię około 97 ha. Poza w/w zakładami na terenie gminy zlokalizowany jest zakład eksploatacji piasku i żwiru w Solami o powierzchni około 21 ha.

Gmina Bierawa posiada dogodne warunki komunikacyjne, które stanowią: • dwutorowa elektryczna linia kolejowa relacji Kędzierzyn - Nędza - Racibórz

 • sieć dróg kołowych w tym wojewódzkie :

droga nr 408 Gliwice - Kędzierzyn - Nysa - Kłodzko

droga nr 425 Bierawa - Racibórz - Kędzierzyn.
W zakresie usług mieszkańcy gminy korzystają z usług podstawowych.

Usługi wyższego rzędu jak: szkolnictwo ponadpodstawowe, lecznictwo specjalistyczne i zamknięte oraz administracja powiatowa, sądownictwo i kultura dostępne są w mieście powiatowym Kędzierzyn-Koźle.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna