Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxi/123/08 z dnia 11 marca 2008r. WÓJt gminy bierawa 47-240 bierawa ul. Wojska Polskiego 12Pobieranie 2.01 Mb.
Strona9/16
Data07.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Źródła utrzymania : rolnicze 781 osób pozarolnicze 8586 osób
Jak wynika z powyższych danych bezrobotni w gminie to głównie kobiety w przedziale wieku 18-44 lat, posiadające wykształcenie niepełne podstawowe lub zasadnicze, a także średnie policealne.

8. Wnioski.

Wyżej opisane procesy demograficzne pozwalają postawić tezę, że zmiany w ogólnej liczbie ludności gminy i jej strukturze wiekowej mają charakter spadkowy. Sytuacja ta w konsekwencji musi wpływać na elastyczną politykę w zakresie kształcenia jak i zatrudnienia ludności. Do 2010 roku niewątpliwie nastąpi dalszy spadek liczby ludności gminy, warunkowany dotychczasowym niskim przyrostem naturalnym i wysokim poziomem migracji. Zgodnie z „Prognozą demograficzną do 2010 roku w przekroju miast i gmin" Instytutu Śląskiego w Opolu, w okresie do 2010 roku zaludnienie gminy ulegnie dalszemu spadkowi do około 6% - z 8318 osób w 1999 roku, do poziomu 7818 osób w 2010 roku.
ROZDZIAŁ VI
JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW1. Budownictwo mieszkaniowe.
Łączne zasoby mieszkaniowe gminy Bierawa w/g uzyskanych danych z Urzędu Gminy dla poszczególnych sołectw przedstawia tabela.

Stan na 31.12.1999r.Lp.

Miejscowości

Liczba ludności

Liczba budynków mieszkalnych

1

Bierawa

1456

397

2

Brzeźce

655

164

3

Dziergowice

1849

481

4

Goszyce

148

41

5

Grabówka

204

59

6

Korzonek

279

12

7

Kotlarnia

780

37

8

Lubieszów

554

170

9

Ortowice

308

96

10

Stara Kuźnia

653

170

11

Stare Koźle

825

240

12

Solarnia

586

172

Ogółem

8318

2039

Zmiany zasobów mieszkaniowych na analizowanym obszarze na przestrzeni

ostatnich pięciu lat przedstawiają się następująco :

Tabela

Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy Bierawa w latach 1995 - 1999Wskaźnik

1995

1996

1997

1998

1999

Ilość mieszkań

2463

2464

2465

2468

2466

Ilość izb

11148

11157

11167

11188

11179

Pow. użytkowa mieszkań

260400

211200

211400

212100

212100

Liczba mieszkań oraz liczba izb w gminie od roku 1955 - 1999 ustabilizowała się,

wahania liczbowe są minimalne.

Zmiany standardów zamieszkania na terenie gminy Bierawa kształtowały się

następująco:Zmiany warunków mieszkaniowych w gminie Bierawa w latach 1995 - 1999

wskaźnik

1995

1996

1997

1998

1999

liczba osób w mieszkaniu

3.74

3.63

3.58

3.56

3.56

liczba izb w mieszkaniu

3.78

4.53

4.53

4.53

4.53

powierzchnia użytkowa mieszkania

105.72

85.71

85.76

85.90

86.00

powierzchnia użytkowa na jednego mieszkańca

26.90

23.60

23.90

24.10

24.0

Warunki mieszkaniowe w gminie od roku 1974 do chwili obecnej ulegają stałej poprawie. Wynika to ze spadku liczby ludności. W porównaniu ze średnimi wskaźnikami dla województwa opolskiego wskaźniki obrazujące poziom zamieszkiwania w gminie Bierawa są korzystne i przedstawiają się następująco:


Wskaźnik

Województwo opolskie

Gmina Bierawa

Liczba osób / mieszkanie

3.35

3.56

Liczba izb / mieszkanie

3.87

4.53

Pow. użytkowa / osobę (m2)

21.1

24.2

Średnia pow. użytkowa / mieszkanie

70

85.9

Rozkład przestrzenny standardów zamieszkiwania terenu jest zróżnicowana. Oceniając w/w wskaźniki dla poszczególnych wsi gminy można stwierdzić, że najlepsze warunki mieszkaniowe wyrażone stosowanymi wskaźnikami mają mieszkańcy sołectwa Bierawa, Dziergowice, Kotlarnia i Brzeźce. Na terenie gminy Bierawa stara zabudowa mieszkaniowa zrealizowana przed 1944 rokiem stanowi około 46% ogólnej liczby budynków mieszkalnych i wynosi około 938.
1.1 Ruch budowlany.

Analizą objęto wydane pozwolenia na budowę lub modernizację i rozbudowę budynków mieszkalnych. W latach 1995 - 1999 na terenie gminy Bierawa wydano ogółem 204 pozwoleń na budowę wszystkich inwestycji, w tym 153 pozwoleń

dotyczyło modernizacji oraz rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Najbardziej dynamicznie rozwijają się następujące sołectwa: Bierawa, Dziergowice, Brzeźce, Stara Kuźnia oraz Stare Koźle.

Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 1995 - 2000 (stan na 30.05.2000r.)
Lp.

Miejscowość

1995r.

1996r.

1997r.

1998r.

1999r.

2000r.

Razem
l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Bierawa

-

-

-

4

4

-

8

a

6

5

4

7

9
34

b

2

Brzeźce

-

1
1

5

-

10

a

8

3

-

-

2

-

13

b

3

Stare Koźle

-

-

1

3

1

-

5

a

5

5

2

3

3

1

19

b

4

Lubieszów

1

-

-

-

-

-

1

a

1

-

1

1

1

1

5

b

5

Dziergowice

2

2

1

3

4

4

13

a

8

7

3

8

3

3

46

b

6

Solarnia

-

-

1

2

-

-

3

a

2

2

2

1

2

-

9

b

7

Goszyce

1

-

-

1

1

2

5

a

-

1

-

-

3

-

4

b

8

Stara Kuźnia

1

1

2

1

2

2

9

a

2

4
3

1

-

13

b

9

Grabówka

-

-

-

-

-

-

-

a

-

2

1

1

-

-

4

b

10

Kotlarnia

1

1

1

2

1

-

6

a

-

-

1

1

-

-

2

b

11

Ortowice

-

-

-

-

1

-

1

a

-

-

-

3

1

-

4

b

12

Ogółem

38

24

31

45

50

16

204

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna