Załącznik nr 1 do Uchwały Nr xxiii/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta skarżyska-kamiennejPobieranie 0.67 Mb.
Strona1/28
Data10.05.2016
Rozmiar0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/57/2008

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r.

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

- część tekstowa - forma ujednolicona -

- 2008 -
Nazwa: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Skarżyska-KamiennejUmowa: Nr 90/2005 z dnia 28.12.2005 r.

Zleceniodawca: Gmina Skarżysko-Kamienna

Skład zespołu projektowego:

mgr Kazimierz BALD

uprawnienia urbanistyczne nr 263/88

członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie – WA-006

mgr inż. arch. Ewa KRAKOWSKA

uprawnienia urbanistyczne nr 1099/90

członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w  Warszawie – WA-095

mgr inż. arch. Anna OLBROMSKA
mgr Krzysztof KARSKI

uprawnienia urbanistyczne nr 219/88

inż. Tomasz MATAŁOWSKI

uprawnienia nr 522/89/WŁ

członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – ŁOD/IS/6508/04

mgr inż. kom. Bogusław PIASECKI
Tekst ujednolicony 2008r stanowi nowy zapis Studium tj. „Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej”.

Potrzeba nowego ujednoliconego zapisu wynika z:


  1. powiązania ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzonego Uchwałą Nr 4/27/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2000r oraz „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Osiedli Ogorzałe i Książęce na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzonego Uchwałą Nr 3/27/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.12.2002r;

  2. uwzględnienia wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80 z 2003);

  3. uwzględnienia nowych elementów uwarunkowań wynikających z polityki rozwoju województwa świętokrzyskiego samego miasta Skarżyska-Kamiennej, opracowań branżowych i aktualnej bazy informacyjnej;

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 6

UWARUNKOWANIA ROZWOJU 10

I. Stan miasta, położenie w regionie 10

I.1. Ogólne informacje o mieście 10

I.2. Skarżysko-Kamienna w układzie regionalnym 10

II. Uwarunkowania wynikające z polityki wojewódzkiej 12

II.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego 12

II.2. Zmiana przepisów prawnych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa świętokrzyskiego 14

III. Uwarunkowania demograficzne i rynku pracy 14

IV. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna 18

IV.1. Charakterystyka struktury użytkowania terenów miejskich w tym użytków rolnych i leśnych 18

IV.2. Podstawowe zasady regionalnej polityki przestrzennej w stosunku do gruntów rolnych 19

IV.3. Polityka w stosunku do lasów i zalesień 20

V. Uwarunkowania wynikające z zainwestowania i użytkowania terenów 22

V.1. Ocena stanu zainwestowania miasta i jego układu przestrzennego 22

V.2. Wybrane elementy zainwestowania miejskiego 24

VI. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 28

VI.1. Uwagi ogólne 28

VI.2. Położenie fizyczno-geograficzne 28

VI.3. Budowa geologiczna, rzeźba terenu, warunki klimatyczne 28

VI.4. Wody powierzchniowe i podziemne 30

VI.5. Zagrożenie środowiska, życia i mienia ludności 33

VI.6. Prawne formy ochrony przyrody w mieście 34

VII. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz kultury współczesnej 38

VII.1. Walory środowiska kulturowego 38

VII.2. Spis obiektów zabytkowych na terenie miasta 40

VII.2.1. Rejestr zabytków 40

VII.2.2. Kwerenda (Ewidencja Zabytków Architektury i Budownictwa ze stycznia 2006 r.) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach 40

VII.2.3. Zabytki archeologiczne i stanowiska archeologiczne 53

VII.2.4. Stan miejsc i obiektów pamięci narodowej, znajdujących się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej 54

VIII. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemu komunikacji 55

VIII.1. Charakterystyka istniejącego systemu transportowego 55

VIII.2. Stan układu komunikacyjnego 55

VIII.3. Walory układu komunikacyjnego 56

VIII.4. Bariery i sytuacje konfliktowe układu komunikacyjnego 57

VIII.5. Istotne uwarunkowania przekształceń układu ulicznego 57

IX. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów infrastruktury technicznej 58

IX.1. Zaopatrzenie w wodę 58

IX.2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych 62

IX.3. Oprowadzenie ścieków deszczowych 64

IX.4. Zaopatrzenie w gaz 64

IX.5. Zaopatrzenie w ciepło 66

IX.6. Gospodarka odpadami 70

IX.7. Energetyka 70

IX.8. Telefonizacja 72

KIERUNKI ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA 73

X. Strategia rozwoju miasta Skarżysko-Kamienna 73

XI. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta 79

XI.1. Generalne ustalenia „Studiów” z 2000 i 2007 roku 79

XI.2. Zmiany w niniejszej wersji STUDIUM w stosunku do uprzednich ustaleń 82

XII. Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników zagospodarowania oraz użytkowania terenów, wymagania dotyczące ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektury, tereny do wyłączenia spod zabudowy, wytyczne do uwzględnienia w planach miejscowych, przestrzeń publiczna 83

XII.1. Ustalenia generalne 83

XII.2. Obszary przestrzeni publicznej 88

XII.3. Uszczegółowione ustalenia w stosunku do rejonów miasta objętych „Lokalnym programem rewitalizacji miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2007-2013” (z 2005 roku) 88

XIII. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego 91

XIII.1. Uwagi ogólne 91

XIII.2. Ochrona wód, powietrza, ochrona przed hałasem 91

XIII.3. Unormowanie gospodarki odpadami 94

XIII.4. Ochrona gleb, lasów, promocja funkcji turystyczno-wypoczynkowej 95

XIII.5. Wnioski do kształtowania polityki przestrzennej miasta 97

XIV. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 99

XV. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 102

XV.1. Przesłanki rozwoju 102

XV.2. Szacunek globalnej wielkości ruchu 103

XV.3. Koncepcja układu ulicznego 104

XV.4. Wskazania do kształtowania ważnych tras układu ulicznego miasta, ich charakterystyka, parkingi 106

XV.5. Układ kolejowy 108

XVI. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej 109

XVI.1. Zaopatrzenie w wodę 109

XVI.2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych 109

XVI.3. Odprowadzenie ścieków deszczowych 110

XV.4. Zaopatrzenie w gaz 111

XVI.5. Zaopatrzenie w energię cieplną 111

XVI.7. Energetyka 114

XVII. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz o znaczeniu ponadlokalnym 115

XVII.1. Cele publiczne 115

XVII.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 116

XVII.3. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 117

XVIII. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych 118

XIX. Obszary wymagające przekształceń, rewitalizacji, rekultywacji 119

XX. Zabezpieczenie warunków obronności i obrony cywilnej 119

XXI. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 120

XXII. Zakres pokrycia obszaru miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz zakres koncepcji programowych i zagospodarowania wybranych rejonów miasta 120

XXII.1. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (opracowanych po 1 stycznia 1995 r.) 121

XXII.2. Podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 123

XXII.3. Obszary objęte obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 123

XXII.4. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 124

XXII.5. Zakres koncepcji programowych i zagospodarowania wybranych rejonów miasta 124

: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna