Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxxvii/253/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 13. 01. 2010r. Uzasadnienie wniosku – prezentacja kandydataPobieranie 11.84 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.84 Kb.
Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr XXXVII/253/2010

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 13.01.2010r.

Uzasadnienie wniosku – prezentacja kandydata
Pan Adam Struzik jest wieloletnim działaczem dla rozwoju regionu Mazowsza, co czyni nieprzerwanie od 2001 r. jako Marszałek Województwa Mazowieckiego. Z zawodu jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych, zdobywając wiedzę w tej dziedzinie w Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia. Po studiach rozpoczął pracę jako lekarz w gminie Gąbin. W 1990 r. został, w wyniku konkursu, dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, funkcję tę pełnił prze kolejne 7 lat. Swoją działalność zawodową rozszerzył poprzez członkostwo w Towarzystwie Naukowym Płocka, a także jako współzałożyciel Fundacji Pomocy Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku.

Pan Adam Struzik swoją działalność polityczną zapoczątkował w 1986 r., kiedy to został wybrany na radnego gminy Nowy Duninów. Funkcję tę pełnił do 1990 r., następnie w tym samym roku wybrano go na stanowisko radnego miasta i gminy Gąbin. W 1994 r. został delegatem do sejmiku samorządowego województwa płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. W latach 1994-1998 przewodniczył prezydium KSST II kadencji. Już w tym okresie był mocno związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, zasiadał w jego władzach naczelnych. Osiągnięcia działalności politycznej Pana Struzika są imponujące. Sprawował on mandat senatora II, III i IV kadencji Senatu. Pełnił funkcję przewodniczącego komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu II kadencji. W latach 1993-1997 pełnił funkcję marszałka Senatu III kadencji, jednocześnie będąc wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego. Od 1998 r. zasiada w sejmiku mazowieckim. W latach 1999-2001 pełnił funkcję przewodniczącego rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych oraz przewodniczącego rady Krajowego Związku Kas Chorych. Od 2001 r. nieprzerwanie sprawuje urząd marszałka województwa mazowieckiego.

Pan Adam Struzik kładzie duży nacisk na współpracę międzynarodową głównie z krajami Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej. Współpraca z regionami europejskimi dotyczy przede wszystkim wymiany doświadczeń, związanych z integracją europejską i skutecznym wykorzystywaniem funduszy strukturalnych. Regiony te dzielą się między sobą spostrzeżeniami i uwagami w dziedzinach: edukacji, kultury, transportu i komunikacji, rynku pracy, rolnictwa, gospodarki i handlu, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ochrony zdrowia i polityki społecznej, sportu i turystyki. Mazowsze posiada już kilkanaście podpisanych porozumień o współpracy z m.in. Ile-de France (Francja), regionem Brukseli – Stolicy (Belgia), województwem sztokholmskim (Szwecja), regionem Veneto (Włochy), regionem Peszt (Węgry), Krajem Związkowym Brandenburgii (Niemcy), Krajem Związkowym Saksonii – Anhalt (Niemcy), Obwodem Smoleńskim (Federacja Rosyjska), Obwodem Moskiewskim, Obwodem Kijowskim oraz Obwodem Lwowskim, a także z okręgiem Walencji i Aragonii w Hiszpanii i z Regionem Stołecznym Praskim (Republika Czeska).

W ramach promocji Województwo Mazowieckie bierze udział w obchodach Sezonu Polskiego we Francji, Roku Polskiego na Ukrainie i Dniach Polskich w Bratysławie, gdzie promowane są walory turystyczne i gospodarcze Mazowsza. Za sprawą tych działań pod wodzą Pana Adama Struzika Województwo Mazowieckie zostało nagrodzone przez Europejską Federację Prasy Turystycznej nagrodą „European Awards for Tourism”.

Marszałek Struzik nieustannie podejmuje wiele przedsięwzięć dla rozwoju Mazowsza i jego mieszkańców. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierane są wszelkie innowacyjne i prorozwojowe inicjatywy. Podczas ostatnich lat możemy zauważyć poprawę infrastruktury drogowej, nieustannie podpisywane są nowe umowy na przebudowy i modernizacje. Marszałek dba też o ulepszenie obiektów sportowych i oświatowych, w związku z tym powstają nowe hale sportowe i modernizowane obecne szkoły. Aby wesprzeć zdolną młodzież Marszałek zainicjował program stypendialny. Polega on na corocznym przyznawaniu stypendium dla wybitnych uczniów za ich osiągnięcia. Stworzono również program „Zagrajmy o Sukces”, który pomaga rozwijać się w kierunku kultury fizycznej. W ramach programu ponad 10 tys. uczniów szkół gimnazjalnych ma możliwość korzystania z pozalekcyjnych zajęć sportowych. Ma to na celu przeciwdziałanie agresji i patologii wśród nieletnich poprzez sport. Mazowsze jest pierwszym regionem, którego władze zaangażowały się w realizację Programu Rozwoju Bibliotek. Marszałek Struzik wyraził nadzieję, że odpowiednie wyposażenie bibliotek w małych miejscowościach sprawi, że mieszkańcy będą mieli dostęp nie tylko do zbioru książek, ale także do całego spektrum informacji i możliwości jakie daje Internet. Pan Adam Struzik jako Marszałek racjonalnie rozporządza funduszami unijnymi, kierując znaczne środki do obszarów wiejskich i małych miast, realizując w ten sposób program zrównoważonego rozwoju całego województwa.

Za swoje osiągnięcia Pan Adam Struzik otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. W 2006 r. został mu przyznany Medal Honorowy Stanisława Ostoja-Kotkowskiego. Za szczególne zasługi na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego Ostrowi Mazowieckiej, został odznaczony medalem im. Ludwika Mieczkowskiego. Podczas Międzynarodowego Kongresu Infrastruktury Sportowej został, decyzją Komisji Weryfikacyjnej Konkursu, Marszałkowi jako reprezentantowi działań samorządu województwa, przyznane zostało wyróżnienie specjalne „Promotor Infrastruktury Sportowej”. Ten honorowy tytuł nadany został za wyjątkowe zasługi na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacji na Mazowszu. Stowarzyszenie Forum Gospodarcze – Sulejówka wspólnie z Radą Miasta i Burmistrza Sulejówka przyznały Marszałkowi Struzikowi Statuetkę „Marszałka Sukcesu”. Został on nagrodzony za trud i determinację w budowaniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Jednym z ważniejszych odznaczeń, które otrzymał Marszałek Struzik to Krzyż Komandorski Orderu Leopolda- jest to najważniejszy i najstarszy order Królestwa Belgii, przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla kraju.Pan Adam Struzik jest człowiekiem z bogatym doświadczeniem samorządowym, społecznym i politycznym. Przechodząc przez wszystkie szczeble kariery zdobył niezbędną i szeroką wiedzę na temat potrzeb ekonomicznych i społecznych, którą doskonale wykorzystuje pełniąc funkcję Marszałka. Jest sprawiedliwym gospodarzem regionu, który dba o wszystkie ważne dziedziny życia mieszkańców województwa, kładąc nacisk na rozwój współpracy międzynarodowej, infrastruktury, kultury i tradycji. Mazowszanie darzą go dużym zaufaniem, ponieważ swoje stanowisko piastuje z pełną odpowiedzialnością, zawsze kierując się ich dobrem wspólnym.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna