Załącznik nr 1 do Umowy nr … zakres zadań wykonawcyPobieranie 149.53 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar149.53 Kb.
  1   2   3   4

Załącznik nr 1 do Umowy nr …

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

Zawartość


Załącznik nr 1 do Umowy nr … 1

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 1

Zawartość 1

Słownik skrótów i pojęć 2

1.Informacja ogólna o przedmiocie zamówienia 3

2.Zadania do zrealizowania 3

3.Procedura odbiorów Zadań oraz odbioru końcowego 18

4.Wymagania formalno-prawne oraz dobre praktyki 235.Załączniki 24


Słownik skrótów i pojęć


Administrator merytoryczny

Użytkownik Systemu o wysokich uprawnieniach odpowiedzialny m.in. za zarządzanie kontami innych użytkowników systemu, tworzenie grup uprawnień, zasilanie Systemu danymi, projektowanie i generowanie raportów. Użytkownik zarządza systemem z poziomu interfejsu aplikacji w oparciu o przydzielone uprawnienia w systemie.

Administrator techniczny

Osoba po stronie Zamawiającego odpowiedzialna za techniczną obsługę Systemu realizuje plan kopii zapasowych, dba o prawidłową pracę środowiska, na którym będzie działał System, monitoruje dostępność i wydajność systemu.

Dokumentacja

Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest podane pojęcie dokumentacja, należy przez to rozumieć dokument w formie elektronicznej (w formacie możliwym do edycji przez program WORD 2010) oraz papierowej, sporządzony w języku polskim.

Dokumentacja

projektowa

Dokumentacja zawierająca następujące elementy: zakres przetwarzanych danych; specyfikację wymagań niefunkcjonalnych co najmniej takich jak: dostępność, niezawodność, bezpieczeństwo, użyteczność/ergonomia, wydajność, skalowalność, standardy, opis funkcjonalności, właściwości pól, wygląd interfejsu.

Dzień

Dzień kalendarzowy.

Dzień roboczy

Każdy dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.)..

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

Ocena Pracochłonności

Ocena ilości czasu przedstawiona w roboczogodzinach potrzebnych na realizację danego Zlecenia przez jedną osobę. W przypadku nakładania się czasu pracy dwóch osób (np. dwóch programistów realizuje zadanie w tym samym czasie) – czas ten sumuje się

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Agencja utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 z późn. zm.). Zamawiający usługę.

Roboczogodzina

godzina pracy specjalisty

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

System lub BKL online

Portal składający się z części informacyjnej (wraz z raportami z badań) oraz z Modułu analizy danych – aplikacji umożliwiającej m.in. import danych źródłowych z SPSS, agregację danych, definiowanie zbioru danych w warstwie prezentacji oraz prezentację danych statystycznych

Użytkownik Systemu

Każda osoba korzystająca z Systemu.

ZZW

Zakres Zadań Wykonawcy, dokument stanowiący element SIWZ zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 1. Informacja ogólna o przedmiocie zamówienia


  1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3. Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy. W ramach kompleksowego projektu badawczego poszukiwane są odpowiedzi na kluczowe pytania, które zadają sobie z myślą o przyszłości uczniowie, studenci, pracownicy, pracodawcy, czy instytucje publiczne, odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie kapitału ludzkiego na skalę ogólnopolską, ale i regionalną. Jednym z działań BKL jest portal bkl.parp.gov.pl.

Portal składa się z części informacyjnej (wraz z raportami z badań) oraz z Modułu analizy danych – aplikacji umożliwiającej m.in. import danych źródłowych z SPSS, agregację danych, definiowanie zbioru danych w warstwie prezentacji oraz prezentację danych statystycznych w postaci: wykresów, tabelek (z możliwością eksportu danych do csv), mapki województw.

Portal projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (bkl.parp.gov.pl) został przygotowany przed wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie portalu (w tym m.in.: funkcjonalności, kwestionariusze oraz tzw. moduł analizy danych) do zasad opisanych w ww. Ramach Interoperacyjności.  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących działań:

   1. wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dzieła w postaci analizy przedwdrożeniowej oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do niej;

   2. przebudowa portalu internetowego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego wraz z Modułem Analizy Danych;

   3. wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji;

   4. Przeszkolenie użytkowników systemu;

   5. Świadczenie usług zleconych;

   6. Świadczenie usług gwarancyjnych.

 1. : files -> 164 -> 166 -> 677 -> 678


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna