Załącznik nr 1 do Zapytania wzór oferty zapytanie ofertowe nr 4/Z/awr/2014Pobieranie 21.11 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar21.11 Kb.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do Zapytania

WZÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Z/AWR/2014

.................................................................Imię i nazwisko Oferenta/Nazwa Firmy ………………………

Miejscowość i data

………………………………………….Adres Oferenta

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno
OFERTA
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/Z/AWR/2014 z dnia 07.11.2014r. dot. Organizacji
i przeprowadzenia szkoleń z zakresu:

- „Wizaż” (CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego),

-„E-biznes” (CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego) w związku z realizację projektu „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Oferuję za przeszkolenie 1 osoby cenę:


L.p.

Nazwa szkolenia

Oferowana cena netto/ brutto w zł. za przeszkolenie jednej osoby


Ilość osób

Razem (cena netto/brutto w zł. za przeszkolenie 1 osoby x ilość osób)

1.


„Wizaż”25 K2.

„E-biznes”19 M

 1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

 2. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

 3. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Organizatorem Postępowania na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym, w terminie wyznaczonym przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie.

 4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

 5. Oświadczam/y, że posiadamy uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia.

 6. Oświadczam/y, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 7. Oświadczam/y, że prowadzimy działalność szkoleniową zgodną z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o rodzaju prowadzonej działalności w tym wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach,

 8. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

 9. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

 10. Oświadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 11. Oświadczam/y, że dysponujemy potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

 12. Oświadczam/y, że znane nam są dokumenty programowe dotyczące realizacji POKL, w tym „Wytyczne
  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” i je akceptujmy.

 13. Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z powodu otwarcia w stosunku do nas likwidacji lub ogłoszenia o likwidacji.

....................................Podpis Oferenta

Partner Projektu:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

tel: 32 615 09 78, fax: 32 615 09 83owis@interia.eu, www.owis.org.pl

NIP: 632-17-75-073, REGON: 276635859AWR – Akademia Własnego Rozwoju”

Program aktywnej integracji w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 235, 43-609 Jaworznotel./FAX 32 751 29 89

www.awr.jaworzno.pl | biuro@awr.jaworzno.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna