Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 04/12/ZR/2008 Standardy wymagań w zakresie pracy dyplomowejPobieranie 27.31 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar27.31 Kb.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 04/12/ZR/2008
Standardy wymagań w zakresie pracy dyplomowej
w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

2008/2009


 • Liczba egzemplarzy: 3
 • Praca przyjęta przez promotora: na stronie tytułowej promotor wpisuje: pracę przyjęto, data i podpis (obowiązkowo na egzemplarzu do akt)

 • Praca w języku hiszpańskim o objętości 25 – 30 str.

 • Czcionka Times New Roman, 12 pkt., Trebuchet, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza.

 • Układ strony:

  • margines lewy i prawy 2,5 cm

  • margines dolny i górny 2,5 cm

  • margines na oprawę 1 cm

 • Struktura jedno- lub dwustopniowa (rozdziały i podrozdziały)

 • Układ pracy (sugestia):

 1. strona tytułowa

 2. oświadczenie o oryginalności

 3. spis treści

 4. wstęp

 5. część teoretyczna

 6. część analityczna

 7. podsumowanie

 8. bibliografia

 9. streszczenie w języku polskim

  • Przypisy i bibliografia:

   • przypisy u dołu strony o numeracji ciągłej (nie w obrębie rozdziałów), czcionka 10, odstęp 1 wiersz

   • bibliografia: reguły cytowania i zapisów bibliograficznych ustala i prezentuje prowadzący seminarium wg własnej wiedzy i stosowanego systemu (ew. sugestie: patrz załączony wzór)
  • Wskazówki ogólne:

   • student jest zobowiązany do systematycznego dostarczania elementów pracy wg terminarza uzgodnionego z prowadzącym seminarium

   • literatura przedmiotu może mieć charakter reprezentatywny

   • przy formułowaniu tematów pracy warto zwrócić uwagę na aspekt użyteczności tematu dla piszącego


Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego


Zakład Języka Hiszpańskiego

Imię i nazwisko autora pracy (studenta)Temat pracy

(w języku, w którym praca jest napisana)

Praca dyplomowa

napisana pod kierunkiem


(tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora pracy,
np. dr Małgorzaty Spychały)
………………………………………………………………………

Poznań 2009


OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a.........................................................................................................


Student filologii hiszpańskiej Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego oświadczam, iż przedkładana praca dyplomowa pt.:....................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jest samodzielnym opracowaniem tematu.

Oznacza to, że przy pisaniu w/w pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem/am z pomocy innych osób, ani nie przepisywałem/am jej fragmentów z innych pisemnych opracowań tematu, poza dozwolonymi cytatami – w sposób i zakresie określonym przepisami prawa autorskiego.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż gdyby powyższe oświadczenie okazało się niezgodne z prawdą, stanowić to będzie podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia decyzji o nadaniu tytułu licencjata.

P
czytelny podpis

oznań, dnia ............................ ............................................................
OŚWIADCZENIE

Nazwisko i imię autora pracy ……………………….………………………………………………………

Tytuł pracy ………………………………….………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………


Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody

…………………………………………. na udostępnianie w/w pracy mojego autorstwa przez Bibliotekę WSJO oraz w jej czytelni.


P
czytelny podpis

oznań, dnia ………………….. …………………………………………


Bibliografia: (sugestie)
(Monografie:)
CESTERO, A.M., (1999), Comunicación no verbal y enseñanza de lenguas extranjeras, Madrid, Arco Libros.
(Prace zbiorowe:)
BYRAM, M. y FLEMING, M., (Eds.), (1998), Language Learning in Intercultural Perspective, Cambridge, CUP.

(Artykuły z prac zbiorowych:)
BACHMAN, L,. F., (2000), “Habilidad lingüística comunicativa”. En: M. LLobera y otros, Competencia comunicativa, Madrid, Edelsa, pp. 105-129.
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, R. y BUESO FERNÁNDEZ, I., (1998), La cultura con ‘minúscula’; propuestas de explotación de las cuatro destrezas integradas en un marco cultural. En: F. Moreno, M. Gil y K. Alonso (Eds.), La enseñanza del español como lengua extranjera: del pasado al futuro, Actas del VIII Congreso Internacional de ASELE, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, pp. 833-839.

(Czasopisma:)
ZAWADZKA, E., (1995), "Kilka uwag o komunikacji interkulturowej", Neofilolog 10, pp. 28-34.

(Źródła internetowe:)
URL: http://.......................................... [data ostatniego wejścia na stronę]


(Słowniki:)
DICCIONARIO MANUAL VOX, Lengua Española, (1991), Sinónimos y Antónimos, Barcelona, Biblograf.

Rektor

Wyższej Szkoły Języków Obcych

im. Samuela Bogumiła Lindego

prof. dr hab. Hubert Orłowski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna